Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, June 17, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-06-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-06-2016

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2016, PÀ®A 498(J), 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪಲ್ಲವಿ ಗಂಡ ಶಿವಾನಂದ ಬಿರಾದಾರ ವಯ: 23 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲಿಯ, ಸಾ: ಶಕ್ಕರಗಂಜವಾಡಿ ರವರು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗಂಡ ಶಿವಾನಂದ ಇಬ್ಬರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಬೀದರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸ್ವಂತ ಊರು ಶಿರವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಾ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಗಂಡನ ಸ್ವಂತ ಗ್ರಾಮ ಶಕ್ಕರಜಂಗವಾಡಿ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಾ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಇಬ್ಬರ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದು ಶಿವಾನಂದ ರವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರದ ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಶಿವಾನಂದ ಇಬ್ಬರು ದಿನಾಂಕ 18-04-2015 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಣ್ಣಮ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗಿ 8-9 ತಿಂಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಕೊಂಡಾಗ ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸಹ ಆಗಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇರುವ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಅವರ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಈ ವಿಷಯ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಶಕ್ಕರಗಂಜ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಂತರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆರಿಗೆ ಆದ ನಂತರ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಗಂಡನಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರದಂತೆ ತಲೆ ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಗಂಡ ಹೆರಿಗೆ ಆದ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತಿನಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಹೋಗಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂದನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಶಕ್ಕರಗಂಜವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಗಂಡನಾದ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀÄ, 2) ಮಾವ UÀt¥Àw vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀÄ, 3) ಅತ್ತೆ «ÄãÁQë UÀAqÀ UÀt¥Àw ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀÄ, ಮೂವರು ¸Á: ±ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr, 4) ನಾದನಿ £ÀA¢¤ UÀAqÀ ¸ÀĤî ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀÄ, ¸Á: ªÀÄAoÀ¼Á, ಸದ್ಯ: ±ÀPÀÌgÀUÀAdªÁV UÁæªÀÄ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಉಳಿದಿದ್ದಿ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಬೈದು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನಿಗೂ ಸಹ ಫಿರ್ಯಾದಿಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಈಗ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಇರದಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ದಿನಾಂಕ 16-06-2016 ರಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು  ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/2016, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ»¥Á®gÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ dA¥Á ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: CtzÀÆgÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ EA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ K¼ÀÄ wAUÀ½AzÀ ©ÃzÀgÀ ¥Á¥À£Á±À zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ°è lÆj¸ïÖ ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 16-06-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ¥Á¥À£Á±À zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Á¥À£Á±À PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÁqÀð PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ C°è PÉgÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è ¤Ãj£À°è AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ 25 jAzÀ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄgÀt ¥ÀnÖzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß «QëøÀ¯ÁV JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉAiÉÄà ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀªÀÅ rPÀA¥ÉÆÃeï DzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ C¥ÀjavÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¤Ãj£À°è PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉÆà CxÀªÁ ºÉÃUÉ J£ÀÄߪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 15/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ G¥ÁàgÀ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ, ¸Á: ¨É¼ÀÆîgÁ, vÁ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ CPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£À ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀA§AzsÀ vÀÄA¨Á ¸Á® DVzÀÄÝ, r.¹.¹ ¨ÁåAPÀzÀ°è ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ªÀåQÛUÀ½AzÀ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EzÀjAzÀ PÀÄlÄA§ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á vÉÆAzÀgÉ DVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¸Á®¨sÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀiÁ£À¹PÀªÁV vÀÄA¨Á £ÉÆA¢zÀÝgÀÄ, EwÛaUÉ JgÀqÀÄ wAUÀ½AzÀ T£ÀßvÉÃUÉ M¼ÀUÁV vÀÄA¨Á §¼À®ÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 16-06-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, vÁ¬Ä ®Qëöä ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð EªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄUÁzÀ ¸Á® wÃj¸À¯ÁUÀzÉà ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁj PÁtzÉà QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-06-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-06-2016

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2016, PÀ®A 498(J), 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪಲ್ಲವಿ ಗಂಡ ಶಿವಾನಂದ ಬಿರಾದಾರ ವಯ: 23 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲಿಯ, ಸಾ: ಶಕ್ಕರಗಂಜವಾಡಿ ರವರು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗಂಡ ಶಿವಾನಂದ ಇಬ್ಬರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಬೀದರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸ್ವಂತ ಊರು ಶಿರವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಾ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಗಂಡನ ಸ್ವಂತ ಗ್ರಾಮ ಶಕ್ಕರಜಂಗವಾಡಿ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಾ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಇಬ್ಬರ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದು ಶಿವಾನಂದ ರವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರದ ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಶಿವಾನಂದ ಇಬ್ಬರು ದಿನಾಂಕ 18-04-2015 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಣ್ಣಮ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗಿ 8-9 ತಿಂಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಕೊಂಡಾಗ ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸಹ ಆಗಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇರುವ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಅವರ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಈ ವಿಷಯ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಶಕ್ಕರಗಂಜ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಂತರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆರಿಗೆ ಆದ ನಂತರ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಗಂಡನಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರದಂತೆ ತಲೆ ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಗಂಡ ಹೆರಿಗೆ ಆದ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತಿನಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಹೋಗಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂದನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಶಕ್ಕರಗಂಜವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಗಂಡನಾದ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀÄ, 2) ಮಾವ UÀt¥Àw vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀÄ, 3) ಅತ್ತೆ «ÄãÁQë UÀAqÀ UÀt¥Àw ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀÄ, ಮೂವರು ¸Á: ±ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr, 4) ನಾದನಿ £ÀA¢¤ UÀAqÀ ¸ÀĤî ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀÄ, ¸Á: ªÀÄAoÀ¼Á, ಸದ್ಯ: ±ÀPÀÌgÀUÀAdªÁV UÁæªÀÄ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಉಳಿದಿದ್ದಿ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಬೈದು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನಿಗೂ ಸಹ ಫಿರ್ಯಾದಿಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಈಗ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಇರದಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ದಿನಾಂಕ 16-06-2016 ರಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು  ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/2016, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ»¥Á®gÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ dA¥Á ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: CtzÀÆgÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ EA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ K¼ÀÄ wAUÀ½AzÀ ©ÃzÀgÀ ¥Á¥À£Á±À zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ°è lÆj¸ïÖ ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 16-06-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ¥Á¥À£Á±À zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Á¥À£Á±À PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÁqÀð PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ C°è PÉgÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è ¤Ãj£À°è AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ 25 jAzÀ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄgÀt ¥ÀnÖzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß «QëøÀ¯ÁV JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉAiÉÄà ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀªÀÅ rPÀA¥ÉÆÃeï DzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ C¥ÀjavÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¤Ãj£À°è PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉÆà CxÀªÁ ºÉÃUÉ J£ÀÄߪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 15/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ G¥ÁàgÀ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ, ¸Á: ¨É¼ÀÆîgÁ, vÁ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ CPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£À ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀA§AzsÀ vÀÄA¨Á ¸Á® DVzÀÄÝ, r.¹.¹ ¨ÁåAPÀzÀ°è ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ªÀåQÛUÀ½AzÀ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EzÀjAzÀ PÀÄlÄA§ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á vÉÆAzÀgÉ DVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¸Á®¨sÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀiÁ£À¹PÀªÁV vÀÄA¨Á £ÉÆA¢zÀÝgÀÄ, EwÛaUÉ JgÀqÀÄ wAUÀ½AzÀ T£ÀßvÉÃUÉ M¼ÀUÁV vÀÄA¨Á §¼À®ÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 16-06-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, vÁ¬Ä ®Qëöä ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð EªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄUÁzÀ ¸Á® wÃj¸À¯ÁUÀzÉà ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁj PÁtzÉà QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.