Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, October 23, 2014

Raichur District Special Press Note

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ PÀAqÀ PÀAqÀ°è ¥ÀmÁQëUÀ¼À£ÀÄß ºÁj¸ÀzÉ «±Á®ªÁzÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ºÁj¸ÀĪÀzÀÄ, ¥ÁmÁQëUÀ¼À£ÀÄß ºÁj¸ÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ Cwà ¸ÀÆPÀëªÁzÀ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß zsÀj¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¥ÁmÁQëUÀ¼À£ÀÄß ºÁj¸ÀĪÀzÀjAzÀ C£ÁºÀÄvÀ ¸ÀA§«¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥ÀmÁQUÀ¼À£ÀÄß ºÁj¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀÆPÀÛ  ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ ¥ÀmÁQëUÀ¼À£ÀÄß ºÁj¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÉÊUÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

C®èzÉà ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ CAUÀr, ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ¥ÀÆeÁ PÁAiÀÄðUÀ¼À ¤«ÄvÀåªÁV  CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀĪÀÅzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ «gÀÄzÀݪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄįÁd E®èzÉà GUÀæ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ ¥Éưøï oÁuÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. C®èzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ CAvÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¸À®Ä ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ PÁ¥ÁqÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ²æÃ. JA.J£ï. £ÁUÀgÁd f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ.

                            
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-10-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-10-2014
d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22-10-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Á ªÉÄÃvÉæ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¸Áé«ÄzÁ¸À E§âgÀÆ PÀÆr ¸Áé«ÄzÁ¸À EªÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÉÌ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä £Ë¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ºÀ®UÉ, ºÉƪÀiï UÁqÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß £ËPÀj ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-39/J¯ï-1821 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«ÄzÁ¸À gÀªÀjUÉ £ÉÆÃr ¤AvÁUÀ J®ègÀÆ PÀÆr ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«ÄzÁ¸À E§âgÀÆ PÀÆr ¸Áé«ÄzÁ¸À EªÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ zsÀ£ÀgÁd ºÀ®UÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® gÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¯Á®¨ÁUÀ UÁæªÀÄ E£ÀÄß ¸Àé®à zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ ¥ÀÄuÁå±ÀæªÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-33/E-5259 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸Áé«ÄzÁ¸À EvÀ¤UÉ ¸ÉÊqï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV zsÀ£ÀgÁd ºÀ®UÉ EvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ zsÀ£ÀgÁd EvÀ£À §® Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, §® PÀ¥Á¼À, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀnÖgÀÄvÁÛ£É, rQÌ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 363/2014, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 21-10-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹವಗಿರಾವ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ನಿಟ್ಟುರೆ ಸಾ: ಶಿವನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಾಗ ಶೇಕೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಗಿಲು ತೇರೆದು ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪರದಾ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಕೊಂrzÀÄÝ, ಅಂದಾಜು ರಾತ್ರಿ 0130 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಮಾರ ಒಡೆಯುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನೋಡಲು ಅಲ್ಮರಾ ತೆರೆ¢zÀÄÝ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 4 ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಓಡಿ ಹೊದರು ಅವರು ದಾದರ ಆಚೆ ಗೊಪಿ ನಗರ ಕಡೆ ಓಡಿ ಹೊದರು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಗುಲ್ಲು ಗಾವಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ 1) ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮನೊಹರರಾವ ಪಾಟೀಲ, 2) ಜಿತೆಂದ್ರ ತಂದೆ ಶೇಷಪ್ಪಾ ಭೂರೆ  ಇವರು ಓಡಿ ಬಂದರು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಅಲ್ಮರಾ ಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನೋಡಲು ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳು ಇರಲ್ಲಿಲಾ ಸದರಿ ಸಾಮಾನು 1) ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳ ಸುತ್ರ 1 ತೋಲೆ ಅ.ಕಿ 27,000/- ರೂ., 2) ನಕ್ಲೆಸ ಎರಡು ತೋಲೆ ಅ.ಕಿ 54,000/- gÀÆ., 3) ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ 5 ಗ್ರಾಮ ಅ.ಕಿ 13,700/- gÀÆ., 4) ಬಂಗಾರದ ಲಕ್ಕನ 5 ಗ್ರಾಮ ಅ.ಕಿ 13,500/- gÀÆ., 5) ¨É½îAiÀÄ ಖಡ್ಗ ಅ.ಕಿ 3000/- gÀÆ., 6) ¨É½îAiÀÄ ಚೈನ 4 ತೋಲೆ ಅ.ಕಿ 3000/- gÀÆ., 7) ನಗದು ಗಣ 2000/- gÀÆ ºÁUÀÆ 8) ಸೆಟಗ್ಯಾವನ ರೂಪ ಮತ್ತು ಅAzÁdÄ vÀÆPÀ 2 ಗ್ರಾಮ ಅ.ಕಿ 5400/- gÀÆ. »ÃUÉ ಒಟ್ಟು 1,21,400/- ರೂ ಬೆಲೆವುಳದ್ದು ಕಳುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಮನೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಶಿವಾಜಿರಾವ ತಂದೆ ರಂಗರಾವ ಬೋರಾಳೆ ಸಾ: ತಳವಾಡ (ಎಮ), ಸದ್ಯ ಶಿವನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಇವರು ಮನೆಯ ಕಿಲಿ ಹಾಕಿPÉÆAಡು ಹೋಗಿದ್ದು  ಅವರ ಮನೆಯ ಕಿ° ಮೂರಿzÀÄ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ ಕಿವಿಯ ರಿಂಗ ಅ.ಕಿ 5,500/- gÀÆ. ಮತ್ತು ¨É½î ಖಡ್ಗ ನಾಲ್ಕು ತೋಲೆ ಅ.ಕಿ 2000/- gÀÆ. »Ãಗೆ ಓಟ್ಟು 1,29,100/- ¨Éಲೆವು¼Àîದ್ದು ಕಳವು ಆಗಿರುvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-10-2014 gÀAzÀÄ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ªÉÄÃರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖ°¹ಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 364/2014, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 21-10-2014 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ ಅರ್ಚನಾ ಗಂಡ ರಾಜೆಂದ್ರ ನೀಡೆಬಾನ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠಾ, ಸಾ: ನಿಟ್ಟುರು, ಗೋಪಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ gÀªÀgÀÄ ದಿಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಲುವಾಗಿ ತವgÀÄ ಮನೆ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋzÁUÀ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಮನೆ ಕಿಲಿ ಮುರಿzÀÄ ಓಳಗೆ ಹೋಗಿ ºÉÆÃV ಅಲಮಾರ ಓಡೆzÀÄ ಅಲಮಾದಲ್ಲಿಟ್ಟ ನಗದು ಹಣ 5000/- gÀÆ. ಮತ್ತು 5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕಿಟ್ C.Q 13,500/- gÀÆ. »ÃUÉ ಓಟ್ಟು 18,500/- gÀÆ ಬೇಲೆ ಉಳ್ಳದ್ದು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿPÉÆAಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-10-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/2014, PÀ®A 498(J), 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀzÁ UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, ¸Á: ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå: ZÁgÀ«ÄãÁgÀ zÀÆzÀ¨Ër ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ vÀªÀgÀÄ SÉÃtÂgÀAeÉÆüÀ UÁæªÀÄ »jAiÀÄgÀÄ zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄzÀ ¨ÁæºÀät eÁwAiÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ vÁ¬Ä ZÀAzÀæPÀ¯Á PÀÄ®PÀtÂð EªÀ£À eÉÆvÉ ¢£ÁAPÀ 17-06-2014 gÀAzÀÄ gÀlPÀ¯ï gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ£ÀÄ ZÁgÀ«ÄãÁgÀ zÀÆzÀ¨Ër ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ZÀAzÀæPÀ¯Á ºÁUÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ J®ègÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ²ªÀZÀAzÀæ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸ÀÆ¥Àgï ¥sÀAPÀë£ï ºÁ¯ï »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁvgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ºÁUÀÄ CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀĪÀzÀÄ ¤°è¹zÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ §j CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä, §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä ¨sÁAqÉ wPÀÌ®Ä ºÀZÀÄÑwÛzÀÝgÀÄ ºÁUÀÄ J®ègÀÄ Hl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ Hl PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÄ CvÉÛ ZÀAzÀæPÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ, gÁdÄ EªÀgÉ®èjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ «£ÁB PÁgÀt AiÀiÁPÉ »A¸É PÉÆqÀÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£ÀUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀzÀPÁÌV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀA¢zÉêÉ, ¤Ã£ÀÄ §j ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ, E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 16-10-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ «µÀAiÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁPÉ ºÉüÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÉ ºÁqgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ PÁl vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 22-10-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÀÝ ªÉÄÊzÀÄ£À gÀªÉÄñÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ PÀÄ®PÀtÂð EªÀjzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÉÛ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¢Ý, ¤£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®è D PÀqÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁqgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 366/2014, PÀ®A 143, 147, 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 20-04-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D²é¤ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà aUÁ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ gÀªÀgÀ ¤²ÑvÁxÀðªÀÅ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è DVgÀÄvÀÛzÉ, ¤²ÑvÁxÀð ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ UÀAqÀ¤UÉ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀ EnÖgÀÄvÁÛgÉ,     £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉUÉ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÀÄÄAZÉ vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ »jAiÀÄgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DvÀ ¨ÉrPÉ ElÖ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä, 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 01-06-2014 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì C¸ÀÆÖgÉ PÀ¯Áåt ªÀÄl¥ÀzÀ°è «ªÁºÀ DVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ¢ªÀ¸À¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀªÀÄvÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸ÀªÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁvÀæ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛ£É, £Á£ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀzÀ°è ¥ÀÆtÂðªÀiÁ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà PÀnÖ JA§ ºÀÄqÀVUÉ ¦æÃw ªÀiÁrgÀÄvÉÛ£É, £Á£ÀÄ DPÉUÉ PÀÆqÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É £Á£ÀÄ ¤£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è PɪÀ® ºÉ¸ÀjUÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß vÀAzÉ PÉÆnÖzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ «avÀæªÁzÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É, F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ PÀÆqÀ UÁ§jUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ »ÃUÉPÉ D¬ÄvÀÄ JAzÀÄ aAvÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ EAzÀÄ CxÀªÁ £Á¼É ¸ÀÄzsÁj¸À §ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä §Ä¢Ý ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ElÄÖ DvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ªÀÄ£ÉUÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁr £ÁªÀÅ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ EgÉÆuÁ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DvÀ ¤£Àß vÀAzɬÄAzÀ E£ÀÄß 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁqÉÆuÁ E®è¢zÀÝgÉ ¤Ã£ÀÄ E¯Éè EgÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ C®èzÉ DvÀ ¢£Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉAiÀįÉè ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀÆtÂðªÀiÁ JA§ ºÀÄqÀVUÉ ªÉƨÉÊ®£À°è ¹àPÀgÀ D£À ªÀiÁr ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ¨sÁ°Ì d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ MAzÀÄ gÀƪÀiï ªÀiÁr EnÖgÀÄvÁÛ£É, C°è DvÀ£À 1) vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà aUÁ£ÀÆgÀ, 2) vÁ¬Ä ±ÀgÀtªÀiÁä aUÁ£ÀÆgÀ, 3) CPÀÌ ®Qëöä vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà aUÁ£ÀÆgÀ, 4) vÀAw ¥ÀĵÁà vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Áà aUÁ£ÀÆgÀ, 5) vÀAV §¸ÁªÀiÁä vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Áà aUÁ£ÀÆgÀ, 6) vÀªÀÄä PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Áà aUÁ£ÀÆgÀ J®ègÀÆ ¸Á: PÀÄPÀÄA¢, vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆqÀ MAzÉ gÀÆ«Ä£À°è EgÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¢£Á®Ä UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤AiÀÄgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀAzɬÄAzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉqÀ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆmÉÖUÉ Hl PÀÆqÀ PÉÆqÀzÉà ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀÆægÀ jÃw¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è ºÉzÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 21-10-2014 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £É®PÉÌ ºÁQ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ vÉÆqÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÀÆ PÀÆqÀ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ £Á£ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAr®è ºÀtzÀUÉƸÀÌgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛ£É ¤ÃªÀÅ MAzÀÄ ªÉÃ¼É £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ ©qÀĪÀÅ¢®è ªÀÄÄAzÉ E£ÀÆß ¤ªÀÄUÉ §ºÀ¼À vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÉÛ£É ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ¦æÃw¹zÀ ºÀÄqÀV ¥ÀÆtÂðªÀiÁ EªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-10-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-10-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï gÉʸï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï UÀįÁªÀÄ C° ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 3-2-67/1 vÉðUÀ°è, §æºÀä£ÀªÁr, ©ÃzÀgÀ, gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ  ¸Éà¯ÉAqÀgÀ ªÉÆÃmÁ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ-32/J¯ï-9602 C.Q 25,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ ¤°è¹ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ eÉÆÃvÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ CzÉ ¢ªÀ¸À ¸ÀAeÉ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀ°è vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï E®èzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀÄvÁÛªÀÄÄvÁÛ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀÄîgÀÄ PÀ¼ÀÄîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-10-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀiËTvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃjUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 328/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-10-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà vÉÆqÀ®¨ÁV, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹(zÀ°vÀ), ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå ¤ªÀÄðw PÉÃAzÀæ £Ë¨ÁzÀ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀ¼ÉAiÀÄ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §AqÀ¥Áà ºÁd£Á¼É ¸Á: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÁ£ÁqÀ®Ä vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À ¥ÉÆæà ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-8552 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁvÁ£Ár gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤°è¹zÀ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) ªÁºÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ: »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À ¥ÉÆæÃ, 2) ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-8552, 3) ZÉ¹ì £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.J.ºÉZï.J.f.f.06652, 4) EAf£À £ÀA. ºÉZï.J.10.E.r.J.f.f.56973, 5) ªÁºÀ£À ªÀiÁqÀ¯ï 2010, 6) ªÁºÀ£À §tÚ: PÀ¥ÀÄà ¤Ã° §tÚ, 7) C.Q 30,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-10-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 329/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-10-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄoÀ¥Àw, ¸Á: UÀÄAfnÖ, vÁ: d»ÃgÁ¨ÁzÀ, f¯Áè: ªÉÄÃzÀPÀ (n.J¸ï) gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨sÁ¸ÀÌgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉjUÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÁ£ÁqÀ®Ä vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÀ ¸Àà¯ÉÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-29/PÉ-1453 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ D¸ÀàvÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁvÁ£Ár ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤°è¹zÀ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÁºÀ£À EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £À£Àß PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ, 1) ªÁºÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÀ ¸Àà¯ÉÃAqÀgï ¥Àè¸ï, 2) ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-29/PÉ-1453, 3) ZÉ¹ì £ÀA. 05J¯ï16¹32561, 4) EAf£À £ÀA. 05J¯ï15JªÀiï25967, 5) ªÁºÀ£À ªÀiÁqÉ® 2005, 6) ªÁºÀ£À §tÚ ¹®égÀ §tÚ, 7) C.Q 25,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-10-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 23-10-2014 gÀAzÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¸ÀÄgÉñÀ JªÀiï ¨sÁ«ªÀĤ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïAiÀÄ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀªÀiÁ£ÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¹zÀÄÝf UË«î ªÀAiÀÄ: 64 ªÀµÀð, ¸Á: alUÀÄ¥Àà, 2) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÉÆUÀqÀA¥À½î ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §ÄzÉÃgÁ, 3) vÀÄPÀÌgÁªÀÄ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà ªÀÄAwæ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°ÃUÁ, ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ, 4) ¸ÀwñÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¨sÀwð¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀªÀÄoÁt, 5) «gÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà ªÀÄgÀPÀÄAzÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄÄ£ÀÆßgÉrØ, ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ, 6) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ, 7) ZÀ£ÀßAiÀiÁå vÀAzÉ £ÀÆgÉÆÃAzÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: gÀÄzÀÝ£ÉÆÃgÀ, 8) ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÀÄĸÀÛj ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°ÃUÁ, ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ, 9) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁrªÁ¼À¥Áà ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ, 10) «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: AiÀÄPÀvÀ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ©ÃzÀgÀ, 11) §®©üêÀÄ vÀAzÉ eÁ£ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: zÉêÀVj vÁAqÁ, 12) £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ,ªÀÄ ¸Á: PÀªÀÄoÁt EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¸ÀÄ©£À dÄeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ 12 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁr CªÀjAzÀ MlÄÖ 23,450/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22-10-2014 gÀAzÀÄ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥ÁAqÉæ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ f.J¸ï.©gÁzÁgï ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥ÁAqÉæ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÁ®ßrUɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ®ªÀmÉ, ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 2) §PÀ¥Áà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ¸ÁUÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, 3) QñÀ£À vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà gÀvÁßPÀgÀ, ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, 4) UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ºÉÆPÁæuÉ, ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 5) §¤ì vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, eÁw: gÁd¥ÀÆvÀ, 6) £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀÄArèÃPÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ J®ègÀÆ ¸Á: d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆnÖ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1245/- gÀÆ., 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 04 ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 04 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2014, PÀ®A 317 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-10-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èeÁdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ eÉÆvÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉãÀ aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ¸Á: ¨ÉãÀaAZÉÆý E§âgÀÄ JA¢£ÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ¤£À eÁªÀ ªÁQAUï JAzÀÄ ¨ÉãÀaAZÉÆý UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀ©gÁ¨ÁzÀªÁr UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀÄ©gÀuÁÚ ¸Á: PÀ©gÁ¨ÁzÀ ªÁr gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ ©¢ÝgÀĪÀ §UÉÎ PÀAqÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¢ªÀ¸ÀzÀ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ«£À vÀAzÉ vÁ¬Ä D ªÀÄUÀÄ«UÉ ¥Á®£É ¥ÉÆõÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¸ÀzÀj ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß D ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ 108 CA§Ä¯É¤ìUÉ PÀgÉ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß CzÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä ¢£ÁAPÀ 23-10-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ«£À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ §UÉÎ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

Raichur District Reported Crimes

                                  
                      ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
L.¦.¹.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 22.10.2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ  ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಗೌರೀಶ :22 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬರು, : ಕೂಲಿಕೆಲಸಸಾ: ಕುಕನೂರು ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು.ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಆಸ್ಥವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಈಕೆಯ ರಕ್ತ ಸಂಭಂದಿಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆಯಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವಾಪಸ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಎಂ.;ಲ್.ಸಿ.ಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ನಂತರ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 23.10.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿ ತನಗೆ     CgÉÆævÀgÁzÀ 1) UËjñï vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀ: 30 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ 2) £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀ: 50 ªÀµÀð, E§âgÀÆ eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಈತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 04 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ 02 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಈತನು ಕುಡಿಯುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಗತಿಸಿದರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಮತ್ತು 2 ರವರು ಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಆನಿಮಾನುಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಮಾನಸ್ಥಾಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ್ಗೆ 06 ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ತವರು ಮೆನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 22.10.2014 ರಂದು ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೂಲಿಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೋವಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಯಾವೂದೋ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆ ಕಾರಣರಾದ ಅರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ  ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 271/2014 PÀ®A. 498(), 323,341,504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w
¢£ÁAPÀ:-21-10-2014 gÀAzÀÄ 9-00 J.JAPÉÌ eÁ°ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CrªÉ¥Àà UËqÀ ªÀ-25 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-dÆ®UÀÄqÀØ vÁ-°AUÀ¸ÀÆgÀÄ. FvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ¢Ã¥Á UÀAqÀ °AUÀgÉqÀØ¥Àà  ªÀ: 20 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ , G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-eÁ°ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 21.10.2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁ°ºÁ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ  DgÉÆævÀgÁzÀ 1) °AUÁgÉrØ  vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà  ªÀ-24 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-eÁ°ºÁ¼À (¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ) 2) ±ÀgÀt¥Àà ®Q̺Á¼À ¸ÁBPÁZÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ-°AUÀ¸ÀÆgÀÄ ( ªÀiÁªÀ) 3) £ÁUÀªÀÄä ¸Á-PÉ.ºÀAa£Á¼À (DgÉÆæ £ÀA-1 gÀ CPÀÌ ) EªÀgÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÀ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2014 PÀ®A 363,gÉ/« 34 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w
ದಿನಾಂಕ: 22/10/2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುದಗಲ್ಲ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಂ,.ಎಲ್.ಸಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲಾಜ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೌನೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಹೊಸಗುಡ್ಡ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಪಿರ್ಯಾದಿದರನ ತಂಗಿಯಾದ ಹಂಪಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಈರಪ್ಪ ಎಂಬುವವರೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ  ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಾಕ ಬರುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಜೆಕ್ಕೆರಮಡು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಗಳ ತಗೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕೈಗಳೀಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಪಕೀರಪ್ಪನು ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ಬಸಣ್ಣ ಇತನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪದಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಯ ಎಡಬಾಗಕ್ಕೆ & ಬಲಬಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಂಗಿಯಾದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ಸಹ ಕೈಗಳಿಂದ  ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/14 PÀ®A. 323, ,324, 504, 506 gÉ/«. 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 ದಿನಾಂಕ: 22/10/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುದಗಲ್ಲ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಂ,.ಎಲ್.ಸಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲಾಜ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಆರೋಪಿ ಮೌನೇಶ ತಂಗಿಯಾದ ಹಂಪಮ್ಮ ಈಕೆಯನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಇಲ್ಲತನಕ ಯಾಕೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿಯಾ ಅಂತಾ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಮೌನೇಶ ಇತನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/14 PÀ®A.143, 147. 323, ,324, 504, 506 gÉ/«. 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

     ದಿನಾಂಕ:22-10-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ qÁ. ²ªÁgÉrØ vÀAzÉ ªÀįÁègÉrØ, 51ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ gÉrØ, £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃeï ¦æ¤ì¥Á¯ï, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸Á:ZÀAzÀgÀV vÁ:f: AiÀiÁzÀVj ºÁ.ªÀ. ªÀÄ£É £ÀA.r.12 £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ¸ÁÖ¥sï PÁ¯ÉÆä, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸನ್ 2009 ರಿಂದ ನವೋದಯ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಲೇಜನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಚ್.ಒ.ಡಿ, ಸಂತೋಷ ಸೂಪರವೈಸರ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿ ಅಟೆಂಡರ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲೇಜನ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ 2013 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಸದರಿ ಬೀಗವು ಎಚ್.ಒ.ಡಿ ರವರ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದಿನಾಲು ಸೂಪರವೈಸರ ಮತ್ತು ಅಟೆಂಡರ ರವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೆಗೆದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಎಚ್,ಒ.ಡಿ ರವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 22-08-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಅಟೆಂಡರ ಮತ್ತು ಸೂಪರವೈಸರವರು ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಎಚ್.ಒ.ಡಿ ರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 23, 24, 25-08-2014 ರಂದು 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆಯಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 26-08-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಅಟೆಂಡರ ಮತ್ತು ಸೂಪರವೈಸರ ರವರು ಎಚ್.ಒ.ಡಿ ರವರಿಂದ ಬೀಗ ಪಡೆದು ಬೀಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೆರೆದಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ 12 ಮಾನಿಟರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ 12 ಮಾನಿಟರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಚ್.ಒ.ಡಿ ಸಂತೋಷ ಸೂಪರವೈಸರ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿ ಅಟೆಂಡರ ಇವರನ್ನು ಸದರಿ ಮಾನಿಟರಗಳು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಂದು ಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ್ಯೂ ಇದೂವರೆಗೂ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಮಾನಿಟರಗಳ ವಿವರ 1)INA 338X6CV, 2)INA 338X6GQ, 3)INA 338X6CT, 4)INA 338X6DB, 5)INA 338X6GB, 6)INA 338X6FJ, 7)INA 338X6G7, 8)INA 338X6DS, 9)INA 338X6BY, 10)INA 338X6B9, 11)INA 338X6C9, 12)INA 338X6G9 ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ 1,00,000-00 ರೂ. ಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಕಾರಣ ನವೋದಯ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 12 ಮಾನಿಟರಗಳನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಸಗಿ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಎಸಗಿದ 3 ಜನರು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆಂದು ಕಾಯ್ದಿದ್ದು ಇದೂವರೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡಲಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï      ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.102/2014 ಕಲಂ.408 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
     gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          
                     ದಿನಾಂಕ: 22-10-2014 ರಂದು ಆರೋಪಿ ಈರಣ್ಣ ಈತನು ತನ್ನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ-35/5928 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ವೆಂಕಟೇಶ ಈತನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಐಜಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಕೊತ್ತದೊಡ್ಡಿ- ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ 18-30 GmqEGE UÀAmÉUÉ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗದೇ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಈರಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗಾಡಿಯ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ವೆಂಕಟೇಶ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.    £ÉÃvÁf CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÁgÀ£ÁzÀ PÉ. gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-GqÀĪÀÄUÀ¯ï SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2014 PÀ®A 279, 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
     
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.10.2014 gÀAzÀÄ 90 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  12,300 gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.