Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 23, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-07-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-07-2013

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-07-2013 gÀAzÀÄ UÀÄgÀÄ¥ÀÆtÂðªÉÄ ¸ÀA§AzsÀ ©ÃzÀgÀ ²ªÀPÀĪÀÄgÀ ¸Áé«Ä ªÀÄoÀzÀ°è ¥ÀæªÀZÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁAvÀ¥Áà J®±ÉnÖ ¸Á: ¨sÀĸÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÉPÀÄAvÀ¯Á ºÁUÀÄ vÀ£Àß CPÀ̼ÁzÀ ²ªÀ°¯Á UÀAqÀ ¸ÀAUÀtÚ £ÁUÀ±ÉnÖ ¸Á: ¤A§UÁð ºÁUÀÆ EvÀgÉ vÀªÀÄÆäj£À d£ÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ qÉæöʪÀgÀ C£ÀAvÀgÁd vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀÄ£Áß¼À EªÀgÀ PÀÆæ¸ÀgÀ £ÀA. PÉJ-35/7984 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ UÀÄ®§UÁð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ©ÃgÀ¨ÁzÀªÁr PÁæ¸ÀzÀ°è ¸ÀzÀj PÀÆæ¸ÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C£ÀAvÀgÁd vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀÄ£Áß¼À ¸Á: §Ä¸ÀÄ£ÀÆgÀ, vÁ: D¼ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁWÀ CzÉà ªÉüÉUÉ PÀ©ÃgÀ¨ÁzÀªÁr PÀqɬÄAzÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. J¦-13/qÀ§å÷è-8858 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉzÁÝj ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À §UÉÎ £ÉÆÃqÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ gÉÆÃqÀ PÁæ¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ »A§¢UÉ PÀÆædgÀ rQÌAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ gÉÆÃr£À JqÀ¨ÁUÀzÀ vÀVΣÀ°è ©zÀÄÝ VqÀPÉÌ vÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ®Dj ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀļÀÄ ¥ÁªÀwð UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥sÉƯÁgÉ ªÀAiÀÄ: 78 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ºÀÄUÁgÀ, ¸Á: ¨sÀƸÀÄ£ÀÆgÀ, vÁ: D¼ÀAzÀ, f: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಮೃತ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¸ÁªÀ¼É ªÀAiÀÄ : 43 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¸ÁªÀ½ EvÀ¤UÉ ಈಗ ಸೂಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇನೆ ಇದ್ದು, ಹೋಟ್ಟೆ ನೋವು ಎದ್ದಾಗ ಬಹಳ ತ್ರಾಸ ಆಗುತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದgÀÆ ಆರಾಮ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ, ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 22-07-2013 ರಂದು ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೋಡೆಯುವ ಕೀಟ ನಾಶಕ ಔಷಧ ಸೇವಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆAzÀÄ ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಹೋಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ eÁÕ£ÉÆèÁ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸ÁªÀ¼É ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw : ªÀÄgÁoÁ, ¸Á : ¸ÁªÀ½ EªÀgÀÄ ಹಾಗು ಇತರರು PÀÆಡಿ gÁdPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾದಾಗ ಕೀಟ ನಾಶಕ ಔಷಧ ಸೇವಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರಿಂದ ಕೂಡಲೆ ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಯ್ದು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿ, ವೈಧ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೆರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಯ್ದು ತೋದಾಗ ವೈಧ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ wಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಭಾಲ್ಕಿಯಿಂದ ಬೀದರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-07-2013 gÀAzÀÄ qÉʪÀÄAqÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ® d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¹àÃlÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£ï.PÉ. §AqÉ ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÁUÀÆ rJ¸ï¦, ¹¦L gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀA¥ËAqÀ£À ¨ÉÊ¥Á¸ï UÉÃn£À ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV qÉʪÀÄAqÀ ¯ÁqÀÓ PɼÀ ¨sÁUÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) dAiÀĪÀAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà GzÀVÃgÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2) ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt PÁªÀıÉnÖ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 3) ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ FgÀAiÀiÁå »gÉêÀÄoÀ eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 4) £À«Ã£À vÀAzÉ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥ÉÆüÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀÖ, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 5) C¤Ã® vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd RAqÀzÁ¼À ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr, ¸ÀzÀå: ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ¥ÁnÃ¯ï «zÁå ¸ÀA¸ÉÜ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄä¯É ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 5 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÉ®ègÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä MlÄÖ 19,680/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 52 E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ದಿನಾಂಕ:-22/07/2013 ರಂದು ದಿಗಂಬರಾಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಬಿಲ್ಲಕಾರ ಸಾ:ನಿಲ್ಲೂರ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಧರ3 ಜನರು ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೇಡರ ಮೋ.ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-36 ಎಸ್-212 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ನೀಲೂರದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಶ್ರೀಧರ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸಾವಳಗಿ ಸಿಮಾಂತರದ ಕಂಕರ ಮಶೀನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಎದುರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ ಕೆಎ-32 ಟಿ-ಎ-2461 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಾ-ತಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಮೋ.ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಅಪಘತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಧರನಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಬಡಿದು ತಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗಿ ಸ್ದಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ದಿಗಂಬರಾಯ ಹಾಗು ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾರಿಗೊ ಸಹ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಘಟನೆ ನಂತರ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೇ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ:
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ದಿನಾಂಕ:21/07/2013 ರಂದು ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ:ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ವಾಡಿ ಈತನು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಕುರಿತು ಬಜಾಜ್‌‌ ಡಿಸ್ಕವರ ಮೋ. ಸೈಕಲ ನಂ.ಕೆಎ-32 ಇಎ-8211 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ವಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮರತೂರಿನ ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಕಾಶನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರುಶರ ಜೀಪ ನಂ.ಕೆಎ-32 ಎ-3036 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಶಹಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಪ್ರಕಾಶನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲಗೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ವಾಹನದ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಕಾಶನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸನಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಕಾಶನ  ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದು.  ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ರಾತ್ರಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಹೋದರ ಕಾಶಿನಾಥ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.