Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, June 17, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

    ªÀÄgÀUÀl£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ²æà U˸À«ÄAiÀiÁgÀªÀgÀ vÀAVAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ ªÀĺɧƧ¸Á§£À C½AiÀÄ£ÉÆA¢UÉ ¤±ÀÑvÁxÀðªÁVzÀÝgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄPÉÌ DgÉÆæAiÀÄ C½AiÀÄ£ÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ:15-06-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÀÆr KPÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ¢®è CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺɧƧ¸Á§, ZÁAzÀ¥Á±À vÀAzÉ ªÀiË®¸Á§, ªÀiË®¸Á§ vÀAzÉ £ÀÆgÀ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ¸É£ï ©.UÀAqÀ ªÀĺɧƧ¸Á§ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ FvÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤®è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁÝgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:16-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀgÀqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà ºÁUÀÄ ¨sÀUÀAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀgÉAmï ¯ÉÊ£ï dA¥ï DzÀ §UÉÎ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, EªÀj§âgÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄÆVUÉ UÀÄ¢Ý UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:14-05-11gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 jAzÀ ¢:15-05-11gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05-00UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉAPÀlVj PÁåA¦£À ¦üAiÀiÁ𢠫.gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï vÀAzÉ §æºÀä£ÀAzÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è PÀnÖ ºÁQzÀ MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ C:Q: gÀÆ.30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉUÁ¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¢:16.06.11gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 03/11/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ±ÀQïï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀªÀÄPÀÆâ¯ï 22 ªÀµÀð ªÀÄĹèÃA ¯Áj £ÀA.PÉ.J.25.©.5954 £ÉÃzÀÝgÀ°è QèãÀgï PÉ®¸À ¸Á|| PÁ¯ÁvÀ¯Á§ dAqÁPÀlÖ gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ°è n¦ü£ï ªÀiÁr §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. FvÀ£À ZÀºÀgÉ PÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5,5' EAZÀÄ JvÀÛgÀ«zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ°è 2 EAZÀÄ PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®ÄUÀ½zÀÄÝ, PÁuÉAiÀiÁUÀĪÁUÀ EªÀ£ÀÄ ©½ §tÚzÀ CjµÀt §tÚzÀ VÃj£À mÉjPÁl ±Àlð, ©½ ±ÁAqÉÆç¤Ã£ï, £Á² §tÚzÀ mÉjPÁl ¥ÁåAl zsÀj¹zÀÄÝ FvÀ¤UÉ »A¢, GzÀÄð, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÁqÀ®Ä §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ²æêÀÄw SÁeÁ©Ã UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÀÄPÀÆâ¯ï gÀªÀgÀÄ ¢: 16.06.11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:15-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-15 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆj¤AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æøÀĪÀÄAvï vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ºÁUÀÄ CgÉÆæ ±ÉÃSï CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ¨ïC° E§âgÀÆ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄfQ ªÁºÀ£À £ÀA KA-03/TR-6723£ÉÃzÀÝgÀ°è zÉêÀzÀUÀÄðPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð-eÁ®ºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÀjUÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ JªÉÄä CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄfQ ªÁºÀ£ÀªÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁV ªÁºÀ£ÀzÀ ¨Á£ÉmïÀ.gÉrAiÀÄlgï.J¹.mÁ¥ï ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:14-06-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃgÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¦ÃPÀ¯Éà £ÁAiÀÄÌ gÁxÉÆÃqï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36/PÉ.6176 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹gÀªÁgÀ¢AzÀ CgÀPÉÃgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁfêÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr ªÁ¥Á¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÉưøïC¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

    ¢£ÁAPÀ:16.06.2011gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30UÀAmÉUÉ d®zÀÄUÀð PÀæµÀÚ £À¢AiÀÄ zÀqÀzÀ AiÀÄ®èªÀÄä zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ dA§tÚ ºÁUÀÄ EvÀgÀ 7d£ÀgÀÄ CAzÀgï-§ºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ¦J¸ïL(C«) ²æà w¥ÀàtÚgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.16,000/- ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¦AiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:16.06.2011gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00UÀAmÉUÉ G¥Áà®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà ºÁUÀÄ EvÀgÀ 4d£ÀgÀÄ CAzÀgï-§ºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ ¦J¸ïL ²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸I »gÉêÀÄoÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1,040/- ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¦AiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:17.06.2011 gÀAzÀÄ 66 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr gÀÆ¥Á¬Ä:14,200/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-06-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀįɥÁà vÀAJ «oÀ® ¸ÁzsÀÄ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ «oÀ® ¸ÁzsÀÄ vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ C¯Éè ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2011 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/06/11 gÀAzÀÄ ªÀÄ£Àß½ ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±ÀÈzÁ zsÁ¨ÁzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiË®¥Áà §¸À£Á¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæ UÀÄAqÁf vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ SÁAqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, EªÀj§âgÀÆ Hl ªÀiÁrzÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ §UÉÎ vÀPÁgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/06/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃWÁ ªÉÆèÁ¬Ä® CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiË®¥Áà §¸À£Á¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «PÁ¸À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32/J¯ï-6235 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ gÁdPÀªÀiÁ® ºÉÆmÉ® PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£À ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÁdPÀªÀiÁ®ºÉÆmÉ® PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ «PÁ¸À¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2011 PÀ®A 341, 324 ,504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/06/11 gÀAzÀÄ ªÀÄ£Àß½ ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±ÀÈzÁ zsÁ¨ÁzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀÆeÁj ¸ÁB WÉÆÃmÁ¼À EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæ ±ÉÃR ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ºÀÄdÄgÀ ¸Á§ ¨ÉÆqÀPÉ ¸Á: WÉÆÃmÁ¼À EªÀj§âgÀÆ Hl ªÀiÁrzÀ ºÀt PÉÆÃqÀĪÀ §UÉÎ vÀPÁgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ºÀ°è¤AzÀ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É PÀaÑ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀÄAqÁfgÁªÀ vÀUÁgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: zsÁgÀdªÁr EvÀ£À UÀÄAqÁf EªÀjUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ¨sÁ°Ì ¥ÀªÁgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ zsÁgÀdªÁrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA J¦-09/AiÀÄÄ-3086 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÁf vÀUÁgÉ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁ vÀAzÉ ¨sÀUÀ£ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ¨É£ÀQ¥À½î zsÀj xÁAqÀ, vÁ: aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ¨sÀUÀ£ÀÄ E§âgÀÆ ªÀÄzÀgÀUÀ-ªÀÄĸÀÛj gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/E-1599 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹gÁd vÀAzÀ ¯Á® ¥ÀmÉî ¸Á: ªÀÄgÀ¥À½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄ, JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀPÁ®Ä gÉÆAqÉUÉ, JqÀPÁ°UÉ, UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 15-06-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ jÃmÁ UÀAqÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÁ¸ÉÖ¯ï ©Ã zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) eÁ¥sÀgÀ , 2) ªÀÄÄ¤ß ©Ã UÀAqÀ eÁ¥sÀgÀ, 3) C§Äâ vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ J®ègÀÆ ¸Á: PÁ¸ÉÖ¯ï ©Ã zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQzÀÝjAzÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è CvÀÄÛ JA§ªÀ£ÀÄ F ¢ªÀ¸À §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀ£ÁzÀ CvÀÄÛ EvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ KPÉ ºÁQ¢ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CzÀÄ PÉÆÃlðzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝ CA¢zÀPÉÌ ªÀÄÄ¤ß ©Ã EªÀ¼ÀÄ PÉøÀ ªÁ¥À¸À vÀPÉÆ E¯ÁèAzÉæ C§Äâ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ) :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÉÄAzÀægÉrØ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ «ªÉÃPÀªÀzsÀð£À gÉrØ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉƤAiÀÄ ¥ÀæPÁ±À PÀ£Áᬐ EªÀgÀ vÀªÀÄä£À ¨sÁµÀtQ PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಹೇರೂರ ಸಾ|| ರಾಜಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಶಹಾಬಾದ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕಮಲಾಫೂರಕ್ಕೆ ಡಿ.ಎಡ್ ಪ್ರವೇಶದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತರುವ ಕುರಿತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ 16/06/2011 ರಂದು ಹೋಗುವಾಗ, ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿನ ಬಿರಾದಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಮೀಪ ಒಂದು ಆಟೋದಲ್ಲಿ 5 -6 ಜನರು ಬಂದವರೆ, ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ತಡೆದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಗಾಡಿಯ ಕೀಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಹಿಡಿದು ತೀರುವಿ ಗುಪ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಹಾಗು ನಗದು ಹಣ 1000 /- ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ 3000 /- ರೂ. ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನದು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದವರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಅಂಬುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕರ ರಾಠೋಡ ಸಾ|| ದೇವನ ತೆಗನೂರ ತಾಂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:14/06/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಕೋಣೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕದ ರೂಮನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ, ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿದ್ದು ಇರುವುದು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೊಡಲಾಗಿ, ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಒಟ್ಟು 96,000/- ರೂ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :
ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ತಂದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರಚಾರ್ಯ ಸಾ|| ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 13-06-2011 ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಚಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಒಂದು ನೊಕಿಯಾ ಮೊಬಾಯಿಲ್, ನಗದು ಹಣ 6040/- ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 31,040/- ನೇದ್ದುವಗಳು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :
ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಎಸ.ಬಿ ಪತಂಗಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಶಂಕರಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂದೋಲಾ ಇಂಡಿಪೆಡೆಂಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ರೂಮಿನ ಬಾಗೀಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಪಿ.ವಿ.ಸಿ ಕೇಬಲ್ 20,000/- ನೇದ್ದು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.