Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, December 3, 2008

Raichur District Reported Crimes

: DmÉÆà ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀë, ¨Á®PÀ£À ¸ÁªÀÅ :

¢£ÁAPÀ:02.12.2008 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: vÀÄUÀή¢¤ß EªÀ£ÀÄ D¥ÉUÀÆqïìDmÉÆøÀA: PÉJ.36,6378 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆð¥sÉÃvï ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛvÀqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ ZÁ®PÀ£À ¥ÀÄvÀæ ªÀĺÉñÀ 6 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð CªÀÄgÉñÀ ºÀtÂÚ£À ªÁå¥Áj PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 165/2008 PÀ®A:279, 304(J)¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: AiÀÄĪÀw ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀPÉÌ AiÀÄvÀß, PÁªÀÄÄPÀ£À «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀÄ :

zÉêÀzÀÄUÀðvÁ®ÆPÀ ¥ÀgÁ¥ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®ZÀAzÀæ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ 45 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ :02.12.2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀªÀÄ䮢¤ß ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÀªÀÄ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ 20 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀPÉÌ PÀgÉ¢zÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½îoÁuÉ C.¸ÀA:113/2008 PÀ®A: 447,323,354,504 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/08 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 02-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀfÃgï CºÀäzï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï @ PÉ.¦ÃgÁ¸Á¨ï, ¸Á|| U˽ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA. PÉJ-37/J¯ï-9322 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃr£À°è CAzÀgÉ ªÀÄÄ¶× ¥ÉmÉÆæ¯ï §APï PÀqɬÄAzÀ gÀ¸ÉÛ PÁæ¸ï ªÀiÁr ¹.©.¸ÀPÀð¯ï PÀqÉ JqÀ¨sÁUÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ vÁV¹zÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ M§â£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.J.¦-12/AiÀÄÄ-9201 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è d£À zÀlÖuÉ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉÃ, CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ElÖPÉƼÀîzÉà ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝ £ÀfÃgï CºÀäzï FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ 100 «ÄÃ.CAvÀgÀzÀ°è ºÉÆÃV ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è £ÀfÃgï CºÀäzï FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄÄ ¥ÀÆwð dfÓ MqÉzÀÄ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV CªÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉà E£ÉÆߧ⠪ÉÆÃ.¸ÉÊ.¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ «ÃgÉñÀ EªÀ£À §®ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2008, PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ²æêÀÄw ¨Á£ÀÄ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀÄ»§Æ§
ªÀAiÀÄ: 25, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á|| §¤ßÃVqÀzÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ PÀA¦èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ mÁA-mÁA wæ-ZÀPÀæ ¥Áå¸ÉAdgï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/6978 £ÉÃzÀÝgÀ »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦è gÉÆÃqï£À°è CAzÀgÉà GzÀãªÀ ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ PÀ¼ÀPÀAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå ºÀ¼ÉªÀĤ ªÀAiÀÄ: 40, ¸Á|| ºÀÆ«£Á¼À, vÁ/f|| PÉÆ¥Àà¼À vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/n-919 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽwzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼À JqÀ ªÉÆÃtPÁ®zÀ PɼÀUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L-1 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ :-

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ±ÁAvÀUËqÀ, J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/12/2008 gÀAzÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 324, 327, EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀtÚ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¨ÁA¨É ©f£É¸ï JA§ N.¹. dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸Á: §¸ÀªÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï, UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn zÉÆgÉwzÀÄÝ, CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.550-00. 1 ¥É£ÀÄß, £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï zÉÆgÉwgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 220/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-12-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀlV oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¨Éë£Á¼À UÁæªÀÄzÀ §¸Àj VqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ²æÃ. ªÀĺÉñÀ PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÀDgÀlV oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fæ£À°è ºÉÆÃV E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ E¨Áæ»A ¸Á§ vÀA¢ ¸ÉÊAiÀÄåzï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr, CªÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4220-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVjªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/08 PÀ®A. 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 504, 506 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 01-12-2008 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À r«f£À ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ D¦üøÀ£À°è mÉAqÀgÀ »rAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©.¸ÀAfêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà eÁ:J¸ï.¹. ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, G: ¦.qÀ§Æèöå.r. UÀÄvÉÛÃzÁgÀgÀÄ ¸Á: UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ D¥Á¢vÀ gÁªÀĪÉÆúÀ£ÀgÁªï eÁ:PÀªÀiÁä, ¦.qÀ§Æèöå.r. UÀÄvÉÛÃzÁgÀgÀÄ ¸Á: PÁgÀlV £ÀqÀÄªÉ ªÁUÁézÀ DVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ E¸ÁèA¥ÀÄgÀzÀ°è EgÀĪÁUÀ D¥Á¢vÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ "¯Éà QüÀÄ eÁwAiÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É, ¤AzÀÄ JµÀÖ¯Éà ¸ÉÆPÀÄÌ, £ÀªÉÆäA¢UÉ ¤Ã£ÀÄ mÉAqÀgï »rAiÀÄÄ«AiÀiÁ, ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛêÉAzÀÄ" JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. f.J¸ï.GqÀV, ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 263/08 PÀ®A: 457,380 L¦¹ :

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ §gÀªÀÄ¥Àà PÀªÀ®ÆgÀ, ªÀ:38 ªÀµÀð, G:ªÉÄùÛç, ¸Á:¥ÀzÁäªÀw PÁ¯ÉÆä, Nd£ÀºÀ½î gÉÆÃqÀ, ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 1-12-08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ ºÉÆgÀV£À a®PÀ ºÁQ, vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆA¢ EzÀÝ zÁzÁ¦ÃgÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ ªÁ¹¸À®Ä ¨ÁrUÉ PÉÆlÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®zÀ QðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉò¹, CzÀgÀ »A¢£À a®PÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C¯ÁägïzÀ Qð vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁ覰èUÉƽ¹, PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À »vÀÛ® a®PÀ vÉUÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ vÀ£ÀUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 2-12-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉUÉ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ CzÉ C®èzÉÃ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ ªÀiÁ°£À §UÉÎ ¸ÀzÀå w½¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. (C.«) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

7] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 264/08 PÀ®A: 420, 34 L¦¹ :

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ®°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀĸÉãÀgÁªï PÀÄ®PÀtÂð, ªÀ: 59 ªÀµÀð, eÁ:¨ÁæºÀät G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À. EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀ ªÀAZÀPÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ°è §AUÁgÀzÀ D§gÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¤µÉÃzsÀ EzÀÝgÀÆ PÉÆgÀ¼À°è §AUÁgÀzÀ D§gÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢ÝÃ? £ÁªÀÅ ¥ÉưøÀjzÉÝêÉ. EªÀvÀÄÛ ¨É½UÉÎ ±ÁgÀzÁ nÃZÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄʪÉÄð£À D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîgÀÄ ZÁPÀÆ vÉÆÃj¹ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ, ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁUÀgÀ qÉæ¸À¸ï ºÀwÛgÀ ºÉý ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÉÄʪÉÄð£À D§gÀtUÀ¼À ¥ÉÊQ, PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ MAzÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÀ, £ÀªÀgÀvÀß ºÁgÀ ºÁUÀÆ MAzÀÄ GAUÀÄgÀ ©aѹ, GAUÀÄgÀ, £ÀªÀgÀvÀß ¸ÀgÀ MAzÀÄ PÁUÀzÀzÀ°è PÀnÖ, ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃjPÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀ¼À PÉÊaîzÀ°èlÄÖ, GAUÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀgÀvÀß ºÁgÀ C.Q. 5,800-00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À aÃnAiÀÄ£ÀÄß PÉÊaîzÀ°èqÀĪÁUÀ ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÀ ¸ÀzÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ªÀAa¹, MAzÀÄ ªÀÄtÄÚ PÀnÖzÀ aÃnAiÀÄ£ÀÄß aîzÀ°è ºÁQ, ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÀ zÉÆÃazÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦J¸ïL (C.«) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:

8] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/2008 PÀ®A 110(J) ¹.Cgï.¦.¹. :

²æÃ. r.ªÉAPÉÆç, ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/12/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ¹¦¹ 355, 228, 332 EªÀgÉÆA¢UÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 13-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è EgÀĪÀ CAUÀrUÀ¼À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. (1) 136/04, (2) 143/04. (3) 144/04 PÀ®A. 457,511 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ (4) 110/04, PÀ®A. 96 (¹) PÉ.¦. DåPïÖ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ²PÉë ºÉÆA¢zÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀ¤¸Á§ @ UÀ¤ vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ:¦AeÁgÀ ¸Á:ºÀĸÉãÀ £ÀUÀgÀ, §¼Áîj FvÀ£ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è EgÀħºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 13-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/08, PÀ®A. 110(J) ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

9] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 18/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 01-12-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀªÀ®ÆgÀ EªÀgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà PÀªÀ®ÆgÀÄ, 60 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ vÁ¬Ä FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà PÀªÀ®ÆgÀÄ, 54 ªÀµÀð, E§âgÀÆ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è, E§âgÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvɬÄAzÀ vÀªÀÄäµÀ×PÉÌ vÁªÉà ¥Áè¹ÖÃPï ºÀUÀ΢AzÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAwUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁeÁºÀĸÉãï J.J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ:
AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ4 d£ÀgÀ §AzsÀ£À:
AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀzÀ ²æäªÁ¸À PÀÄ®PÀtÂð ªÀQîgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁgÉÆà PÉ®ªÀgÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiËA¸ÀPÁÌV G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä ¯ÁjAiÀÄ°è PÀnÖ ºÁQ ¤°è¹gÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°èºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯Áj £ÀA.PÉJ 39 1110 £ÉzÀÝgÀ°è 31 zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀUÀ΢AzÀ PÁ®Ä PÉÊUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖºÁQ MAzÀgÀ ªÉÄîÆAzÀÄ ªÀÄ®V¹zÀÝjAzÀ »A¸É¬ÄAzÀ £ÀgÀ¼ÁqÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ PÀAqÀħAvÀÄ. CzÀgÀ°è 15 PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ, 03 JªÉääUÀ¼ÀÄ, 07 DPÀ¼ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 06 ºÉÆÃjUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q 35,000/- gÀÆ EzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1.C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ vÀA. E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ RÄgÉõÀ, 2.ªÀĺÀäzÀ gÀ¦ vÀA. UÀįÁA ºÀĸÉãÀ RÄgɵÀ, 3.¥Á±ÁSÁ£À vÀA. £ÀÆgÀSÁ£À £À¯ÁèªÁ¯Á 4.ªÀĺÀäzÀU˸À vÀA.ªÀÄ»§Æ§¸Á§ CmÉÆêÁ¯É JAzÀÄ w½¸À®Ä ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ d£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw ªÀÄvÀÄÛ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt eÁ£ÀĪÁgÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¯Áj, 04 ºÀUÀÎ, eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj 4 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A:11(1) r&E ªÉÄʸÀÆgÀ ¦æªÉ£Àì£À D¥ï PÀÄæªÉ°Ö lÄ C¤ªÀÄ®ì DPÀÖ ¸ÀA. 192 J LJªÀiï« DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥ÉưøÀ oÁuÉ:
UÁtUÁ¥ÀÆgÀ-ElUÁ ºÀwÛgÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°è C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ.:-
UÁtUÁ¥ÀÆgÀ-EmÁUÀ ºÀwÛgÀzÀ ©üêÀiÁ£À¢UÉ CqÀì¯ÁV PÀnÖgÀĪÀ ©æÃqÀÓ PÀªÀiï ¨ÁågÉÃd ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 22-25 gÀ ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀªÀÅ ¤ÃgÀ°è vÉ®ÄwÛzÀÄÝ. ¸ÀzÀj ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ £À¢AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV PÁ®Ä eÁj DPÀ¹äPÀªÁV ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ElUÁ UÁæªÀÄzÀ zÀ¼À¥ÀrUÀ¼ÁzÀ ²æà ²ªÁf vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ¥Àà ºÀtªÀÄAvÀUÉÆüÀ ¸Á:-ElUÁ vÁ: eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «ÃgÀuÁÚ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ: C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt UÀÄAqÀÄ©üêÀĵÀ¥ÉÆàÃ¼ï ¸Á||»ªÀiÁ®¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ »ªÀiÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 UÀAmÉUÉ UÀuÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸À£À°è §¸ïUÉ ºÀvÀÄÛªÀ PÀÄjvÀÄ §®UÀqɬÄAzÀ JqÀUÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ ©½§tÚzÀ PÁgï.£ÀA.J.¦.13/ºÉZï.6068 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ PÁgÀt ¨sÁj UÁAiÀļÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è PÁgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ
.