Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 8, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 08-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-11-2008.


ºÉtÄÚPÉÆlÖ ªÀiÁªÀ£É ªÀÄ£ÉUÉ PÉƽî¬ÄlÖ C½AiÀÄ
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :- 128/08 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A :- 436 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07/11/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á¥ÀÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀ¼ÀUÁ¥ÀÆgÉ ¸Á: ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¥ÁàgÁªÀ vÀAzÉ ¨sÁ¯É̱ÀégÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á¥ÀÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀ¼ÀUÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§ÄgÀ G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁ gÀªÀgÀ C½AiÀĤzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 06/11/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃgÉ PÀÄrzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ ºÉÃzÀj gÁwæ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ºÉAqÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®V PÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/11/08 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀ §mÉÖ §gÉ ºÁUÀÄ zÀªÀ¸À zÁ£Àå ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »ÃUÉ MlÄÖ 10000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


AiÀÄAvÀæPÉÌ ¹®ÄQ ªÀÄ»¼UÉÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2008 PÀ®A. 287,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 06/11/08 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉ zÀvÀÄÛ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉÃAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 6/11/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀvÀÄÛ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà GzÀ¨Á¼É ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð G; SÁ¸ÀV £ËPÀj ¸Á; SÉÃqÀ UÁæªÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀ¤ÃvÁ, ºÉAqÀw ®Qëöä¨Á¬ÄgÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÀ®è¨sÀ ªÀiÁgÀªÁr gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£À AiÀÄAvÀæ¢AzÀ gÁ² ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£À PÁAqÀ JvÀÄÛªÁUÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ PÀnÖzÀ NqÀt AiÀÄAvÀæzÀ ¨É°ÖUÉ ¹QÌ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä ZÀªÀÄð ¸ÀªÉÄÃvÀ QwÛ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. vÀÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÀÄwÛUÉ, §®¨sÀÄdPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É AiÀÄAvÀæzÀ ªÀiÁ°PÀ zsÀsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¥ÀÄteÉ ¸Á;SÉÃqÀ ºÁUÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á; ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀægÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉU É¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©.J¸.ïJ£.ïJ¯.ï PÀbÉÃjUÉ ¸ÉÃjzÀ mÉð¥sÉÆãÀ PÉç¯ï PÀ¼ÀªÀÅ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ. 118/08 PÀ®A.: 379 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 7/11/2008 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁå𢠲æà C£ÀÄ¥À vÀAzÉ ¨Á®ZÀAzÀæ eÉ.n.N. ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. OgÁzÀ [©] gÀªÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 1/11/2008 jAzÀ 4/11/2008 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀıÀ£ÀÆgÀ -¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »¥Àà¼ÀUÁAªÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ PÀıÀ£ÀÆgÀ - ¤qÉÆzÁ ©qïÓ ºÀwÛgÀ EzÀÝ mÉ°¥sÉÆãï 20 «ÄÃlgï 100 ¥ÉÃgï PÉç¯ï ªÉÊgï C:Q: 2000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 50 «ÄÃlgï 50 ¥ÉÃgï PÉç® ªÉÊgï C:Q: 1500/- gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

fÃ¥ï rQÌ : ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/08 PÀ®A. 279 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 07-11-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ªÀģɬÄAzÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ dªÀÄV PÀqɬÄAzÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-950 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes.

E¹àÃmï dÆeÁl zÁ½: gÀÆ.4,14,832/- d¥ÀÄÛ 51 d£ÀgÀ §AzsÀ£À

        ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ rJ¸ï¦. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÀð¯ï ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï ºÁUÀÄ ¦J¸ïL. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:6.11.08gÀAzÀÄ 1015 ¦JAPÉÌ. ©üêÀÄgÁeï PÁåA¦£À ¸ÀÆAiÀÄð ¥ÀæPÁ±À EªÀgÀ UÉÆÃzÁªÀiï ¸À«ÄÃ¥À CgÉÆævÀgÁzÀ NAPÁjUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ªÀ:30 ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 50 d£ÀgÀÄ CAzÀgï-§ºÀgï JA§ J¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.4,14,832/- ºÁUÀÄ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 294/08gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

«Ä¤¯Áj-§¸ï lPÀÌgï MªÀð ªÀÄ»¼ÉUÉ UÁAiÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ:07.11.08 gÀAzÀÄ 1215UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ CªÀÄgÁªÀw PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà «Ä¤ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï.12/JPÀÆå 5149 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ §¸ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ w¥ÀàtÚ ¸Á:§®èlV FPÉAiÀÄ ªÉÆtPÉÊUÉ «Ä¤ ¯ÁjAiÀÄ ¸ÉÊqï PÀ£Àßr ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA.145/08gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¯Áj- ¤AwzÀÝ ¯ÁjUÉ rQÌ QèãÀgïUÉ UÁAiÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ:07.11.08 gÀAzÀÄ 0530 J.JA.UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀAa£Á¼À ZÉPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ PÉÆmÉæñï vÀAzÉ ²PÀgÀ¥Àà ¸Á: zÁªÀtUÉÃgÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ 07 © 1166 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AwzÀÝ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ QèãÀgï ²ªÀgÁeï FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà d©ÃªÀůÁè vÀAzÉ zÁªÀÅ¯ï ¸Á¨ïgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA.295/08gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CPÀ¹äPÀªÁV ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ:

    ¢£ÁAPÀ:7.11.08gÀAzÀÄ 1200 ¦JA CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀjªÀÄgÀrvÁAqÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀÄä @ ¯ÉÆÃPÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ eÁ:®ªÀiÁtÂ, 30 ªÀµÀð, ¸Á:ºÀ£ÀĪÀÄ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÀ FPÉAiÀÄÄ JA¢£ÀAvÉ vÀ£Àß CvÉÛAiÉÆA¢UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è E½zÀÄ PÉÆqÀ¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ CPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV FdÄ ¨ÁgÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ²æà ¯ÉÆÃPÀ¥Àà vÀAzÉ fêÀ®¥Àà gÁoÉÆÃqÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA.30/08gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁtÉ:

    ¢£ÁAPÀ:29.10.2008gÀAzÀÄ 1030 jAzÀ 30.10.08gÀ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÀªÁqÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á: vÉÆ¥Àà®zÉÆrØ FvÀ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, FvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖAiÀÄÄ JvÀÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ¦üÃmï, PÀ¥ÀÄà §tÚ, GzÀÝ ªÀÄÄR vɼÀî£ÉAiÀÄ zÉúÀ, D£É PÁ®Ä EªÉ ZÀ¥Àà° E®èzÉà £ÀqÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄÄAeÉÆðAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ£É, zÉÆÃvÀgÀ ¥ÀÆtð vÉÆý£À ©½ CAV zsÀj¹zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀæ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ F ªÀåQÛAiÀÄ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ°è ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀÆAUÉ w½¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


 


 

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 209/08 PÀ®A;379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 4-11-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁgÀlVAiÀÄ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ©lÖ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA; PÉ,J-37./J¯ï-5043 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨É½UÉÎ ¢: 5-11-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÉñÀ.¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ J¥ï.J £ÀA; 7/08 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀt

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÁæªÀĪÁzÀ ªÉAPÀmÁ¥ÀÇgÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÉ®¸ÀzÀ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 07-11-2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¯ÉAiÀÄ°è£À Qr/¢Ã¥ÀzÀ Qr¬ÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄïÁѪÀtÂUÉ ºÁQzÀ PÀnÖUÉ dAwUÀ¼ÀÄ, PÀA§UÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉÇAzÀÄ UÀȺÀ G¥ÀAiÉÆÃV ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ C.Q. 15000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZï Dgï £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ïL. ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/08 PÀ®A. 96 PÉ.¦ AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 07-11-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3.30 J.JA UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ PÀ£ÀPÀVj §¸ÀªÀtÚ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÀvÉÛ¥Àà ¸ÀdÓ£À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÀ £ÉÃgÀ½£À°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ C«vÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÀÄÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ¯Éà vÀ£Àß ±Ànð¤AzÀ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CµÀÖgÀ°è ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸À¢æAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¸ÀzÉà C¥ÀgÁ vÀ¥ÀgÁ ºÉýzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸À¢æAiÀĪÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£À ¸ÉÆAlzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ Cr GzÀÝzÀ JgÀqÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀÝjAzÀ ¸À¢æAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ: C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
¢£ÁAPÀ 07-11-08 gÀAzÀÄ ²æà £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀA ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀتÉÆÃ¼ï ¸Á|| ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ EªÀgÀÄ ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï-AiÀiÁzÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 8.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ CA§Ä¯ÉÊ£ïì £ÀA PÉ.J 33 1625 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV CqÁØwrØ £ÀqɸÀÀÄvÁÛ §AzÀÄ gÉÆÃr£À wgÀÄ«£À°è MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ªÁºÀ£ÀªÀÅ gÉÆÃr£À §®§¢UÉ ªÀÄUÀÄίÁV ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CA§Ä¯É£Àì ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß.£ÀA:163/08 279 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt : ¢£ÁAPÀ:07/11/2008 gÀAzÀÄ 00:15 UÀAmÉUÉ f.f.ºÉZï. UÀÄ®§UÁðzÀ°è oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¹zÀÄÝ mÉÃAUÀ½ JA¨ÁvÀ£ÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀĺÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀPÁÌV §AzÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃ¥ÀæqÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ JªÀiï.J¯ï.¹ §AzÀ PÁgÀt D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà mÉÃAUÀ½, ¸Á||¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð FvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁV, vÁ£ÀÄ ¢:06-11-08 gÀAzÀÄ ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ CªÀgÁ¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ« vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ ¨sÁ¹Î JA¨ÁvÀ£ÀÄ ©Ãgï PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽwzÀÄÝ, vÀ£ÀUÉ £ÉÆÃr ¯ÉÃ, ¹zÁÝöå ¨ÁgÀ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É JgÀqÀÄ ©Ãgï ¨Ál° vÀj¹PÉÆqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ £À£Àß ªÀiÁvÀÄ PÉüÀ¯Áè CAwAiÀiÁ JAzÀÄ ©Ãgï ¨Ál°¬ÄAzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥ÀqɹzÀÄÝ, D¥Á¢vÀ gÀ« «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 191/08, PÀ®A:324, 504 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ : eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt : ¢£ÁAPÀ;- 07.11.08. gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 09.30. UÀAmÉUÉ ²æà ²ªÀgÁd vÀA ¸ÉʧuÁÚ ºÀ®UÉ£ÉÆgÀ ¸Á: ¸Á¯ÉéÃgÀ£À½îgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ£À¯ï ¤ÃgÀÄ ©mÁÖUÀ 1.ªÀÄAdÆ£ÁxÀ vÀA ¥Àæ¨sÀÄ ¯ÉêÀr. 2.¥Àæ¨sÀÄ vÀA ZÀAzÀæ¥Áà ¯ÉêÀr 3.ºÀtĪÀÄAvÀ vÀA UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄÄvÀÛAV gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ªÀiÁ¢UÀ ¤£Àß ºÉÆ®PÉÌ PÉãÀ¯ï ¤ÃgÀÄ KPÉ ©nÖ¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É, ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¦.J¸ï.L. ²æà ²ªÀgÁd Dgï.ªÀÄÄzsÉÆüÀ §¤ß aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA, 209/08. PÀ®A.323.324.504.¸ÀA.34.L.¦.¹&3(1)&(10)J¸ï.¹.J¸ï.n.¦.J.KPïÖ1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ:-¸ÀļÀÄî eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¸Àȶֹ ¸ÀPÁðj £ËPÀj ¥ÀqÉzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt :- ¢£ÁAPÀ:7/11/08 gÀAzÀÄ ²æøÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ PÁA§¼É ¥ÉưøÀ G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ £ÁUÀjPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À eÁj ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ 1.©ÃgÀtÚ vÀA ¨Á§tÚ PÀA§½ ¥ÀæzsÁ£À ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É PÀ¨ÁqÀUÉÃgÁ 2.¤AUÀ¥Àà vÀA ªÀiÁ¼À¥Àà ªÀUÉÎgÀ PÁå²AiÀÄgÀ PÉ£ÁgÀ ¨ÁåAPÀ ¸ÉÖõÀ£ï §eÁgÀ UÀÄ®âUÁð 3.§¸ÀtÚ vÀA ¤AUÀtÚ gÁeÁ¥ÀÄgÀ D¦ü¸ÀgÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀļÀÄî eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄ CzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ «ÄøÀ¯Áw CrAiÀÄ°è GzÉÆåÃUÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁr §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA:200/08. PÀ®A:198.420 L¦¹&PÀ®A:3(1)(9)J¸ï¹/J¸ïn ¦.J DPïÖ 1989, CÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÌöÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

eÉêÀVð ¥Éưøï oÁuÉ : ¯Áj PÀ¼ÀªÀÅ : ¢:6-11-08 gÀAzÀÄ ²æà C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzï vÀAzÉ ¯ÁqÉè ¸Á§ AiÀÄ®UÁgÀ ¸Á: n¥ÀÄà¸À¯ÁÛ£À ZËPÀ eÉêÀVð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¢: 3-11-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ eÉêÀVð ¥ÀlÖtzÀ ¨Á®QÃAiÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É JzÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀÝ ¯Áj £ÀA; JªÀiï.JZï.11/J¥sï4151 CA.Q. gÀÆ 1,15,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß. ¢: 3-11-2008 gÀ gÁwæ ªÉÃ¼É AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ eÉêÀVð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß.£ÀA.359/08 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ: CPÀæªÀÄ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ §AzsÀ£À : ¢£ÁAPÀ 06/11/08 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄʯÁ¥ÀÄgÀ CUÀ¹AiÀÄ J¸ï.J¸ï.C£À¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁÀl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¦.¹ 26, ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¦.¹ 312 ºÁUÀÆ ªÀĺÁzÉë ªÀÄ.¦.¹ 09 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr M§â£À£ÀÄß »rAiÀįÁV E£ÉÆߧ⠺ÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÉgÉ ¹PÀ̪À£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀA.ºÀtªÀÄAvÀ vÀAUÀqÀV ¸Á: »gÉÃCUÀ¹ AiÀiÁzÀÀVgÀ ºÁUÉÆà Nr ºÉÆÃzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÁzÉë UÀA. ²ªÀ¥Àà ¸Á:PÀ¯Á®ªÁr ªÉÄʯÁ¥sÀÄgÀ CUÀ¹ AiÀiÁzÀVgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ DvÀ¤AzÀ 60 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ü, 5 PÉ.f ¹,ºÉZï ¥ËqÀgÀ, 3 dUÀÄÎUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ120/- d¦Û ªÀiÁr D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß.£ÀA.187/08 PÀ®.273 L¦¹ ¸ÀA.32,34 PÉ.E DPÀÖÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.