Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 12, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-11-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-11-2016

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 24/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-11-2016 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmɬÄAzÀ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃSÁ UÀAqÀ ®PÀëöät UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ «oÀ® UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ ²ªÁgÀzÀ ªÉAPÀlgÁªÀ ¨sÀÆgÁ¼É EªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ E¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 11-11-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಸವಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥರಾವ ಪಾಟೋದಿ ವಯ 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಆಣದೂರ ಗ್ರಾಮ ರವರು ಆಣದೂರ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಪಾಟೀಲ ರವರ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗೆಳೆಯನಾದ ಪುಂಡಲಿಕ ಹಂದೊಡಿ (ಶೀಕಾರಿ) ಈತನು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಸ್-8518 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಆತನಿಗೆ ಪುಂಡಲಿಕ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಿಯ್ಯಾ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆತನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನಂದರೆ 4-5 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಇವಳ ಬಾಣಂತನವನ್ನು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ತರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಕೆಗೆ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಫನ ತೆಗೆದಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತಿದ್ದೆನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬೀದರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬೀದರ-ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಂಬುಲೆನ್ಸ ನಂ. ಕೆಎ-38/6171 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೆಗ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪುಂಡಲೀಕ ಈತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಪುಂಡಲಿಕ ಇತನ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸೊಂಟ ಮುರಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ತಕ್ಷಣ ಪುಂಡಲೀಕ ಈತನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ತುಳಸಮ್ಮಾ ರವರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನೋಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಪುಂಡಲೀಕ  ಈತನು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲಾ, ನಂತರ 108 ತುರ್ತು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪುಂಡಲೀಕ ಈತನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀದರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡಿ ಈತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2016, PÀ®A 309 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-11-2016 gÀAzÀÄ «ÃgÀuÁÚ ªÀÄV ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ DgÉÆæ ªÉƹãÀ vÀAzÉ ªÉÆìĸÀ EªÀ£ÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß eÉÆvÉ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ E¤ß§âgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ SÁ¯ÉÃzÀ vÀAzÉ gË¥sï ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: C§ÄÝ® ¥sÉÊeï zÀUÁð ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ  vÀÄPÀgÁªÀÄ EªÀgÀÄ UÁA¢üUÀAdzÀ°èAiÉÄà wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ UÁA¢üUÀAd KjAiÀiÁzÀ°è J¯Áè  PÀqÉ ¸ÀÄvÁÛrzÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¹UÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt £ÀAvÀgÀ UÁA¢üUÀAd J¦.JªÀÄ.¹ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ZÀºÁ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ SÁ¯ÉÃzÀ EvÀ£ÀÄ ¤AvÀ §UÉÎ ªÉƹãÀ EªÀ£ÀÄ £ÉÆÃr EªÀ£É SÁ¯ÉÃzÀ EgÀÄvÁÛ£É CAvÀ vÉÆÃj¹zÀÝjAzÀ eÁªÉÃzÀ EªÀ£ÀÄ ªÉƹãÀ EªÀ¤UÉ ¥ÉưøÀgÀ eÉÆvÉ £ÉÆÃr £À£ÀUÉ ¥ÉưøÀgÀÄ »rAiÀÄÄvÁÛgÉ CAvÀ ¨sÁ«¹ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ ¨Éèqï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À PÀ¥ïUÀAqÀPÉÌ  ¨ÉèqÀ¢AzÀ PÉÆAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÃgÀªÁV f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2016, PÀ®A PÀ®A 4(1) 4(1)(J) JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 3(1), 42 PÉ.JªÀiï.JªÀiï.¹.Dgï DPÀÖ eÉÆvÉ 379 L¦¹ DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 11-11-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀvÀå¨sÁªÀÄ ¨sÀÆ«eÁÕ¤ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ eÉÆvÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ 12 PÀ®Äè PÉÆgÉAiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæ MAzÀÄ mÁæPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQë d£ÀgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¸ÀAUÉÆüÀV vÁAqÀzÀ°è CPÀæªÀÄ  PÉA¥ÀÄ  PÀlÖqÀ PÀ®Äè (¯ÁålgÉÃl) UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ  £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉ C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÁUÀÄ ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ JA ¨sÁ«ªÀĤ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ZÀAzÀæ¥Áà PÁªÀÄuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ gÀÄPÉÆä¢Ý£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ dAnAiÀiÁV CPÀæªÀÄ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAUÉÆüÀV © vÁAqÀzÀ CPÀæªÀÄ UÀtÂUÁjPÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ zÁ½ £ÀqɹzÀÄÝ zÁ½ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï ¸ÀASÉå PÉJ-39/n4449 CzÀgÀ mÁæöå°AiÀÄ°è  CAzÁdÄ 2 l£ÀUÀ¼ÀµÀÄÖ PÉA¥ÀÄ PÀlÖqÀ PÀ®Äè vÀÄA©zÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 1200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ DzÀgÉ zÁ½ ªÀiÁrzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï-04/©AiÀÄÄ-7059, ¯Áj £ÀA. J¦-09/AiÀÄÄ-4575 ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¯Áj ¸ÀASÉå J¦-12/AiÀÄÄ-1889 ºÁUÀÄ MAzÀÄ eɹ© £ÀA PÉJ-38/9586 £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀżÀUÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ eÉÆvÉ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ C®èzÉ C°è UÀtÂUÁjPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄ UÀtÂUÁjPÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁzÀ §§ÄæªÁºÀ£À UÁæªÀÄ ¯ÉPÀÌ¢üPÁj, ²ªÀgÁd PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ UÀtÂUÁjPÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ C¼ÀvÉ ªÉÆÃdtÂAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎArgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj d«Ää£À ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV UÀtÂUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁr  ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ zÀÈqsÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ UÀtÂUÁjPÉ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß C¼ÀvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ «ªÀgÀ DgÉÆæ 1) vÁgÁ¹AUÀ vÀAzÉ gÁªÀÄf EvÀ£À ¸ÀªÉð £ÀA. 82/C1 £ÉÃzÀgÀ°è PÀ°è£À ªÀiË®å 77,760/- gÀÆ., 2) ¥ÀæºÁèzÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£À ¸ÀªÉð £ÀA. 82/C2 £ÉÃzÀgÀ°è 72,900/- gÀÆ., 3) dAiÀĹAUÀ vÀAzÉ ¥ÀÄgÀÄ EvÀ£À ¸ÀªÉð £ÀA. 82/C3 £ÉÃzÀgÀ°è C.Q 32,400/- gÀÆ., 4) ºÀj¯Á® vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ EvÀ£À ¸ÀªÉð £ÀA. 82/C4 £ÉÃzÀgÀ°è C.Q 48,600/- gÀÆ., 5) gÁªÀÄf vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ EvÀ£À ¸ÀªÉð £ÀA. 82/D £ÉÃzÀgÀ°è C.Q 97,200/- gÀÆ., 6) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¥ÉƪÀÄÄ EvÀ£À ¸ÀªÉð £ÀA. 82/E1 £ÉÃzÀgÀ°è C.Q 56,700/- gÀÆ., 7) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ EvÀ£À ¸ÀªÉð £ÀA. 82/E2 £ÉÃzÀgÀ°è C.Q 1,21,500/- gÀÆ., 8) UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ EvÀ£À ¸ÀªÉð £ÀA. 82/E3 £ÉÃzÀgÀ°è C.Q 32,400/- gÀÆ., 9) ¨Á§Ä¹AUÀ vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 82/E4 £ÉÃzÀgÀ°è C.Q 2,33,280/- gÀÆ., 10) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¤ì¯Á® EvÀ£À ¸ÀªÉð £ÀA. 82/E5 £ÉÃzÀgÀ°è C.Q 2,64,600/- gÀÆ., 11) ¨Á§Ä vÀAzÉ ¥ÀÄgÀÄ EvÀ£À ¸ÀªÉð £ÀA. 82/F £ÉÃzÀgÀ°è C.Q 1,18,800/- gÀÆ., 12) ªÁ¸ÀÄzÉêÀ vÀAzÉ gÁªÀf J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV © vÁAqÀ EvÀ£À ¸ÀªÉð £ÀA. 82/H £ÉÃzÀgÀ°è C.Q 16,200/- gÀÆ. PÁgÀt ºÉÆ®zÀ°è PÉA¥ÀÄ PÀ®Äè vÉUÉAiÀÄ®Ä 12 PÀ®Äè PÉÆgÉAiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ²ªÀgÁd ¥Ánî Dgï.L ªÀÄvÀÄÛ §§ÄæªÁºÀ£À «.J EªÀjUÉ ¥ÀAZÀgÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1630 UÀAmɪÀgÉUÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ 12 PÀ®Äè PÉÆgÉAiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ mÁæPÀÖgï d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CPÀæªÀÄ UÀtÂUÁjPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ d«ÄãÀÄzÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgï ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ 1957 JA.JA.Dgï.r. PÁAiÉÄÝ 4(1), 4(1)(J) ªÀÄvÀÄÛ PÉ.JA.JA.¹.Dgï ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ 1994, ¤AiÀĪÀÄ 3(1) ªÀÄvÀÄÛ 42 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ F PÀÈvÀåªÀÅ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁr ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ  EªÀgÀ  ªÉÄÃ¯É PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÝgÀ CrAiÀÄ°è ªÉÆPÀzÀݪÉÄ zÁR°¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ EzÀgÀ eÉÆvÉ  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ 12 PÀ®Äè PÉÆgÉAiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgï vÀªÀÄUÉ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.