Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, November 24, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 D¹Û UÉÆøÀÌgÀ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ §AzsÀ£À     ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀÆUÁgÀ FvÀ£À D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ;-14/11/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæüvÀgÁzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀÆUÁgÀ FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1).zÉÆqÀا¸ÀªÀ 2) F±ÀégÀ 3). CPÀÌ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 3).ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 4).¸ÀAfêÀ¥Àà  ºÁUÀÆ CPÀÌ 5).£ÁUÀªÀÄä EªÀgÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ DvÀt ºÉAqÀw ¥Àæ«Ä¼ÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:-19/11/2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ ¥ÉưøoÁuÉAiÀÄ°è  UÀÄ£Éß £ÀA.205/2013.PÀ®A.323,504,363,506, ¸ÀÀ»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVvÀÄÛ.
      £ÀAvÀgÀ J¸ï.¦.,ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦., r.J¸ï.¦. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ¹.¦.L.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¤é gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀÀ±Àð£ÀzÀ°è §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁV DgÉÆævÀgÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀÆUÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ;-14/11/2013 gÀAzÀÄ  ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr »gÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©¸ÁrzÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ zÉÆqÀا¸ÀªÀ FvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀÆUÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉqÀV¨Á¼À PÁåA¦£À »gÉà PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÝgÀ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ oÁuÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ »gÉà PÁ®ÄªÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV ªÀĹÌ, PÀ«vÁ¼À, §¸Áì¥ÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃV zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À §AUÁgÀ¥Àà£À PÉgÉAiÀÄ°è ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß  ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£ÀzÉà EgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ zÀÈqÀ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ E¤ß§âgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÁUÀÆ F±ÀégÀ MlÄÖ 3-d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQë £Á±ÀzÀ DgÉÆÃ¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁzÀ 3-¢£ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
     ¸ÀzÀj vÀAqÀzÀ°è ¦.J¸ï.L.ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹.£ÁUÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, §¸À£ÀUËqÀ, C±ÉÆÃPÀ, gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ, VqÀØAiÀÄå ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 D¹Û UÉÆøÀÌgÀ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ §AzsÀ£À

     ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀÆUÁgÀ FvÀ£À D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ;-14/11/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæüvÀgÁzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀÆUÁgÀ FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1).zÉÆqÀا¸ÀªÀ 2) F±ÀégÀ 3). CPÀÌ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 3).ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 4).¸ÀAfêÀ¥Àà  ºÁUÀÆ CPÀÌ 5).£ÁUÀªÀÄä EªÀgÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ DvÀt ºÉAqÀw ¥Àæ«Ä¼ÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:-19/11/2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ ¥ÉưøoÁuÉAiÀÄ°è  UÀÄ£Éß £ÀA.205/2013.PÀ®A.323,504,363,506, ¸ÀÀ»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVvÀÄÛ.
      £ÀAvÀgÀ J¸ï.¦.,ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦., r.J¸ï.¦. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ¹.¦.L.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¤é gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀÀ±Àð£ÀzÀ°è §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁV DgÉÆævÀgÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀÆUÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ;-14/11/2013 gÀAzÀÄ  ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr »gÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©¸ÁrzÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ zÉÆqÀا¸ÀªÀ FvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀÆUÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉqÀV¨Á¼À PÁåA¦£À »gÉà PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÝgÀ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ oÁuÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ »gÉà PÁ®ÄªÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV ªÀĹÌ, PÀ«vÁ¼À, §¸Áì¥ÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃV zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À §AUÁgÀ¥Àà£À PÉgÉAiÀÄ°è ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß  ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£ÀzÉà EgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ zÀÈqÀ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ E¤ß§âgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÁUÀÆ F±ÀégÀ MlÄÖ 3-d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQë £Á±ÀzÀ DgÉÆÃ¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁzÀ 3-¢£ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
     ¸ÀzÀj vÀAqÀzÀ°è ¦.J¸ï.L.ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹.£ÁUÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, §¸À£ÀUËqÀ, C±ÉÆÃPÀ, gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ, VqÀØAiÀÄå ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                      ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಹಾದೇವ ಸಾ: ಮೀರಾಪೂರ FPÉAiÀÄ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳಾದ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಷಿ ವಯ: 19 ವರ್ಷ ಈಕೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣವಳಿರುವಾಗಿನಿಂದ ತಾನೇ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಅಪಾದಿತ ಮಾರೆಪ್ಪನು ಸದರಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಸುತ್ತಾ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದುದ್ದಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಗಳು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ್ಗೆ ಆತನು ಆಕೆಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾ ಅಂದಿದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಸದರಿ ಮಾರೆಪ್ಪನಿಗೆ ಗದರಿಸಿ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದೆವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 24.11.2013 ರಂದು 01.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೊರ ಹೋದಾಗ ಅಪಾದಿತರಿಬ್ಬರು ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಪಾದಿತ  CzÉ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ  ಈತನು ತನ್ನ ಮಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಪಾದಿತ  ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ಈತನು ಆಕೆಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯಿಂದ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥಗೊಂಡ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ತಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆ ತರುವಾಗ ಮರ್ಚೆಡ್ ಹತ್ತಿರ 03.00 ರಿಂದ 03.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಗೈರೆ ಬರೆಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:  281/2013 PÀ®A 302 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¦gÁ墠²æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà ¨ÁUÀ®ªÁqÀ 26 ªÀµÀð,eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ, G;-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ.«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà 30 ªÀµÀð  ,¸Á:-7-£Éà ªÁqÀ𠧼ÀUÁ£ÀÆgÀĺÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀÝ°èzÀÄÝ, ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À ºÁPÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;-23/11/2013 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ «.J¸ï.J¸ï.©.J£ï. ¸ÉÆøÉÊn ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥Àà FvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀAV ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À ºÁQgÀĪÁUÀ F «µÀAiÀÄzÀ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸À®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆlPÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É PÀ¸À ºÁPÀĪÀ eÁUÉ £ÀªÀÄäzÀÄ EzÀÄÝ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è PÀ¸À ºÁQzÀgÉ ¤ªÀÄUÉãÀÄ DUÀÄvÀÛzÀ¯É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 208/2013. PÀ®A.143,147,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.11.2013 gÀAzÀÄ 75  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr      13,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

                      ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಹಾದೇವ ಸಾ: ಮೀರಾಪೂರ FPÉAiÀÄ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳಾದ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಷಿ ವಯ: 19 ವರ್ಷ ಈಕೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣವಳಿರುವಾಗಿನಿಂದ ತಾನೇ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಅಪಾದಿತ ಮಾರೆಪ್ಪನು ಸದರಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಸುತ್ತಾ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದುದ್ದಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಗಳು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ್ಗೆ ಆತನು ಆಕೆಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾ ಅಂದಿದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಸದರಿ ಮಾರೆಪ್ಪನಿಗೆ ಗದರಿಸಿ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದೆವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 24.11.2013 ರಂದು 01.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೊರ ಹೋದಾಗ ಅಪಾದಿತರಿಬ್ಬರು ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಪಾದಿತ  CzÉ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ  ಈತನು ತನ್ನ ಮಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಪಾದಿತ  ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ಈತನು ಆಕೆಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯಿಂದ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥಗೊಂಡ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ತಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆ ತರುವಾಗ ಮರ್ಚೆಡ್ ಹತ್ತಿರ 03.00 ರಿಂದ 03.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಗೈರೆ ಬರೆಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:  281/2013 PÀ®A 302 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¦gÁ墠²æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà ¨ÁUÀ®ªÁqÀ 26 ªÀµÀð,eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ, G;-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ.«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà 30 ªÀµÀð  ,¸Á:-7-£Éà ªÁqÀ𠧼ÀUÁ£ÀÆgÀĺÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀÝ°èzÀÄÝ, ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À ºÁPÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;-23/11/2013 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ «.J¸ï.J¸ï.©.J£ï. ¸ÉÆøÉÊn ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥Àà FvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀAV ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À ºÁQgÀĪÁUÀ F «µÀAiÀÄzÀ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸À®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆlPÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É PÀ¸À ºÁPÀĪÀ eÁUÉ £ÀªÀÄäzÀÄ EzÀÄÝ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è PÀ¸À ºÁQzÀgÉ ¤ªÀÄUÉãÀÄ DUÀÄvÀÛzÀ¯É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 208/2013. PÀ®A.143,147,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.11.2013 gÀAzÀÄ 75  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr      13,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-11-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-11-2013

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2013, PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ D±É¥Áà ¥Á±ÁªÉÄ, ªÀAiÀÄ: 66 ªÀµÀð, eÁw: UÉƯÁè, ¸Á: PÁA§¼ÉªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ vÉÆÃUÀj ¨É¼ÉUÉ Ql £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ MªÀÄä¯É zÀĪÁð¸À£É §A¢zÀÄÝ £ÉÆÃr K£ÉÆà ¸ÀwÛzÉ CAvÀ gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ C®UÀÆqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ aPÀÌ ©æÃeïÀ ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ©¢ÝzÀÄÝ ªÉÄʪÉÄÃ¯É §mÉÖUÀ¼ÀÄ EgÀzÉà ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ vÀ¯É¬ÄAzÀ PÁ°£ÀªÀgÉUÉ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV PÉƼÉvÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀ¯ÁgÀzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ CAzÁdÄ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ J¯ÉÆèà PÉÆ¯É ªÀiÁr AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀ¨ÁgÀzÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ©æÃeï£À PÉüÀUÉ ¹ªÉÄAn£À UÀÄ«ÄäAiÀÄ°è ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß £Á¬Ä £ÀjUÀ¼ÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj PÉƯÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 30 jAzÀ 35 ªÀµÀð EgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 267/2013, PÀ®A 465, 468, 469, 471, 509, 116 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¹zÉÝñÀégÉ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: D£ÀAzÀªÁr UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj C²é EªÀ½UÉ f.J£ï.r PÁ¯ÉÃf£À°è JªÀÄ.©.J C¨sÁå¸À ªÀiÁr¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ GzÉÆåÃUÀzÀ ±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 19-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ºÀÄ®UÀÄwÛ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁzÀuÁÚ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ EªÀgÀ eÉÆvÉ ªÉʪÁ»PÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ §UÉÎ KAUÉÃdªÉÄAmï DVgÀÄvÀÛzÉ, DzÀgÉ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ @ gÁºÀÄ® C£ÁPÀ¯É ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀÄ, ¸ÀzÀå: §UÀðgï ¥ÉAlì °«ÄmÉqï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÁ¸À: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ©ÃzÀgÀ PÁ¯ÉÃf£À°è NzÀÄwÛgÀĪÁUÀ «£ÁB PÁgÀt QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ DvÀ¤UÉ ¨ÉÊ¢zÀݼÀÄ, EzÀjAzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EzÉà ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ¨Á¼ÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄUÀ¼À ¥sÉÆÃmÉÆà PÀzÀÄÝ ¥ÀqÉzÀÄ vÀ£Àß ¥sÉÆÃmÉÆêÀ£ÀÄß ªÀÄUÀ¼À ¥sÉÆÃmÉÆà eÉÆvÉUÉ ¸Àȶ׹ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ M¥ÀàAzÀªÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ gÀªÉÄñÀ¤UÉ PÀ¼ÀÄ»¹ CªÀºÉüÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀļÀÄî C¥ÀªÁzÀPÉÌ ºÉzÀgÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ zsÉÊAiÀÄð vÀÄA©zÀ PÁgÀt vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÁݼÉ, EzÀ®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ C«£Á±À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À «ÄvÀægÀÄ DgÉÆæUÉ ¤Ã£ÀÄ F vÀgÀºÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj C¯Áè CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè vÀ¥ÁàVzÉ JAzÀÄ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, DzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¥ÀÄ£À: C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁV £ÉAl¸ÀÜ£ÀªÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼À §UÉÎ PÉlÖ «ZÁgÀ ªÀÄÆqÀ®Ä ¥sÉÆÃmÉÆà PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ, F §UÉÎ ªÀÄUÀ¼ÀÄ aAvÁd£ÀPÀªÁV §¼À®ÄwÛzÁݼÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-11-2013 gÀAzÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 324, 342, 307, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :- 
¦üAiÀiÁ𢠫ÄãÁQë UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉÆÃjAiÀiÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ªÉÄÊzÀÄ£À ¤Ã®PÀAoÀ @ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¥Ánî EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ ¸ÉÃj eÁUÉ §UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð J¼ÀîCªÀĪÁ¸É ºÀ§âzÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ ¸ÉÃj eÁUÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ ºÀwÛ ªÉÄÊzÀÄ£À ¤Ã®PÀAoÀ @ PÀAmÉ¥Áà EªÀgÀÄ UÉÆÃqÉ PÀlÄÖvÉÛãÉAzÀÄ vÀ¼À¥ÁAiÀÄ PÉzÀjgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ UÉÆÃqÉ PÀlÖzÉ vÀ¼À¥ÁAiÀÄ ºÁUÉ PÉzÀjgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£É UÉÆÃqÉ ©Ã¼ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀjUÉ UÉÆÃqÉ PÀnÖPÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ Hj£À »jAiÀÄgÀÄ w½¹zÀgÀÆ PÀnÖPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý PÀnÖPÉƼÀîzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É UÉÆÃqÉAiÀÄ ¸É¦ÖUÁV ¨Éqï ºÁPÀ®Ä FUÁUÀ¯Éà UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃj eÁUÉAiÀÄ UÁjAiÀÄ°è ¨Éqï ºÁQPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¸ÉÆzÉ PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä UÀÄwÛ PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ, CvÉÛ ¹QAzÀgÁ¨Á¬Ä, ªÀÄUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ®Qëöä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À agÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÄÊzÀÄ£À 1) ¤Ã®PÀAoÀ @ PÀAmÉ¥Áà, 2) FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ, 3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ, 4) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ, 5) ªÀĺÁ£ÀAzÁ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆÃjAiÀiÁ¼À, 6) CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ  £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ PÉÊUÀ¼À°è PÉÆqÀ°, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀjUÉ £Àrà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ EªÀvÀÄÛ ©qÀĪÀÅ¢®è RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀgÀzÀgÀ£É J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆr ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ UÀAqÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É, ¤Ã®PÀAoÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÀAqÀ¤UÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ªÀĺÁ£ÀAzÁ, £ÁUÀªÀÄä ºÁUÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ F ªÀÄƪÀgÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EªÀjUÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃzÉÆæà ©qÉÆæà J¥Áà JAzÀÄ QgÀazÁUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¤Ã ¨ÁfUÀ DUÀ CªÀjUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ®Qëöä §AzÀÄ £À£Àß ¨Á¨Á ¸Á¬ÄvÁgÉÆà ©ræ JAzÀÄ ªÀÄzsÀå ºÉÆÃzÁUÀ ªÀĺÁ£ÀAzÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É, ªÉÄÊzÀÄ£À ¤Ã®PÀAoÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¤Ã®PÀAoÀ£À ¨sÁªÀ ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ DgÉÆæ 7) ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÉæ ºÁUÀÆ 8) ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÉæ ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ EªÀgÉ F dUÀ¼ÀPÉÌ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä E§âgÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ©Ã¼À¢zÀÝgÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 448, 324, 308, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-  
ಫಿಯಾ𢠤îPÀAoÀ @ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉÆÃjAiÀiÁ¼À UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ(©) ಮತ್ತು ಆರೋಪಿvÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¥Ánî, 2) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥Ánî, 3) ±ÉÃPÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¥Ánî, 4)  «ÄãÁQë UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥Ánî, 5) «dAiÀÄ®Qëöä vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥Ánî, 6) GªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥Ánî J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆÃjAiÀiÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀ ಮನೆಗಳ ಮಧ್ಯ EgÀĪÀ ಸೇರಿ ಜಾಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರು ಇದ್ದು  ದಿನಾಂಕ 23-11-2013 ರಂದು ಫಿಯಾð¢ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಸೇರಿ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಿರಿ ಕೇಳಿದಾಗ  ಆರೋಪಿತೆರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಕಲ್ಲು, ಕೊಡಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಫಿಯಾð¢ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಫಿಯಾಱದಿ ಮತ್ತು ಫಿಯಾ𢠠ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಶಿವಕುಮಾರನಿಗೆ ಸಂಮೇಶ  ಇವನ   ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ತಲೆಗೆ  ಹೊಡೆದು  ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಆರೋಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ  ಇವನು ಸಹ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರನಿಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ  ಹಾಗು ಮೈಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆಆರೋಪಿ ಸಂಗಮೇಶ  ಇವನು ಪ್ರಶಾಂತನಿಗೆ ಅದೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಹ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಫಿಯಾð¢ ಹೆಂಡತಿ ಈರಮ್ಮ  ಇವಳಿಗೆ ಸಂಗಮೇಶನು  ಅದೇ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ಚಂದ್ರಕಾಂತನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ  ಈರಮ್ಮಳ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ಮಹಾನಂದಾ ಇವಳಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವಳು ಜಿಂಜಾಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ  ಹೊಡೆದು  ಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮತ್ತು ಸಂಗಮೇಶ  Eವರು  ಫಿಯಾð¢ಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಒದ್ದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಅಪರಾಧಿಕ ಮಾನವ ಹತ್ಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ gÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.