Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, April 29, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29/04/2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-04-2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ɲPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà «ÄãÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: vÉð G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉ®UÉ §AzÀÄ w£Àß®Ä J£ÁzÀgÀÄ PÀÆr CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DvÀ¤UÉ £Á®ÄÌ ¥ÀÄj PÉÆnÖzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqï zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä J£ï.E.PÉ.Dgï.n¹ ¨É¸ï. ZÁ®PÀ £ÀA PÉ.J 38 J¥sï 403 ©ÃzÀgÀ r¥ÉÆà ¸Á §¼ÀvÀ (©) vÁ OgÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁwæ 08.20 UÀAmÉUÉ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj §¸ï ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/04/10 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw £ÀÄzÀÄ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ, G: DqÀÄ ªÉÄìĸÀĪÀzÀÄ ¸Á ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á// ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸Éàmï dÆeÁl DqÀÄwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄĪÀ±ÀÖgÀ°è CªÀgÀ°è E§âgÀÄ CqÀ«AiÀÄ°è Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ G½zÀ 4 d£ÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ E¸Éàmï dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1550 gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/04/2010 gÀAzÀÄ 0810 UÀAmÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27/4/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸ÁPÀ«ÄÃAiÀiÁ vÀAzÉ £ÀAiÀiÁ§¸Á§ ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G:UËAr PÉ®¸À ¸Á qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¯ÉÆúÀgÀ ¸Á-qÁªÀgÀUÁAªÀ 2] gÁªÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¯ÉÆúÀgÀ ¸Á-qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAZÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¦AiÀiÁ𢠤ãÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÀgÉ d£ÀgÀÄ ºÉÃUÉ NqÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ E JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ 1600 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÆ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RaÃvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ OgÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ AiÀįÁè°AUÀ SÁ£ÁªÀ½ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/JZÀ-1694 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£À ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ JgÀqÀÄ PÁl£ÀUÀ¼À°è MlÄÖ 96 gÁeÁ «¹Ì 180 JA.J¯ï G¼Àî ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® ºÁUÀÆ MAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è 12 £ÁPÀ Ol ©ÃgÀ 650 JA.J¯ï G¼Àî ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/JZÀ-1694 £ÉÃzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä 1) ±ÁªÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄqÀPÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ±ÉA¨É½î. vÁ: OgÁzÀ 2) ¥ÀArvÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄqÀPÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ±ÉA¨É½î vÁ OgÁzÀ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 28/04/2010 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì -ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ CªÀÄgÀ ºÁ¸ÉÖî JzÀgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV E§âgÀÄ d£ÀgÀÄ MAzÀÄ n.«.J¸À. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£À ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀj§âgÀ°è M§â ªÀåQÛ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ E£ÉÆßçâ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ZÀªÀ¼ÉPÀgï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á «dAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð eÁ : ¸Áé«Ä ¸Á : RqÀPÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ JgÀqÀÄ PÁl£À ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä MlÄÖ CQ 1872=00 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ n«J¸ï JPÀë J¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉJ-39-ºÉZÀ-0284 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2010 PÀ®A 324. 323. 448, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-04-10 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ a£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ 2) AiÉÄñÀ¥Áà vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ 3) zÉëAzÀæ vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ J®ègÀÆ ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ CPÀæªÀĪÁV §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J1 EvÀ£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è wgÀÄUÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¥ÀæZÁgÀzÀ°è §AzÀgÉ CªÀj§âjUÀÆ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ J2 ªÀÄvÀÄÛ J3 EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUÉ ºÁUÀÆ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 146,147, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-04-10 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²gÉÆêÀÄt ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ CtÚ zÀ±ÀgÀxÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ eÁ£À ºÁUÀÄ E£ÀÆß 8 d£À J®ègÀÆ ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §AzÀÄ zÀ±ÀgÀxÀ ¤Ã£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è C«gÉÆÃzsÀ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÄÝ J1 EvÀ£À £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ wgÀ¸ÀÌøvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À CtÚ zÀ±ÀgÀxÀ E§âgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è ¯Áp, ZÁPÀÄ, vÀ¯ÁégÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ zÀ±ÀgÀxÀ EvÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ, vÀAzÉ, vÁ¬Ä gÁeÁ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀÄ, °AUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà & £ÁUÀ¥Àà PÉE© EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ FUÉÎ 15-20 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀÄ 23 ªÀµÀðzÀ ªÉÆzÀ®£É ¥Àwß ¢£ÁAPÀ:28.04.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV fêÀ£ÁA±ÀzÀ PÀÄjvÀÄ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:27.04.2010 gÀAzÀÄ 20.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï¸ÀASÉå: PÉJ.32, J¥sï. 1150 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C±ÉÆÃPÀ EªÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð-eÁ®ºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¤®ÄªÀAf PÁæ¸ïºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.37, ºÉZï.5354 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ CAzÁdÄ 22-26 ªÀµÀðzÀªÀ¤zÀÄÝ, zÀÄAqÀĪÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è 2 EAZÀÄ PÀ¥ÀÄàPÀÆzÀ®Ä ºÉÆA¢zÀÄÝ, PÀ¥ÀÄàVÃj£À ©½±Àlð, w½PÀ¥ÀÄà¥ÁåAmï MAzÀÄ ©½ §¤AiÀÄ£ï PÉA¥ÀÄ GqÀÄzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¸Á§UËqÀ ¸Á:PÀjUÀÄqÀØ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.04.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D¥Éà DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,7577 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÆAiÀÄð gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36, PÉ.8215 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¸Á: ºÀ¼É ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À« EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹, Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.04.2010 gÀAzÀÄ 10.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀäzï gÀ²Ãzï ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36, «.790 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÉÆñÁ¯Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ºÀAZÁmÉ f¤ßAUï ¥sÁåPÀÖj ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ 13 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ©.±ÀgÀt¥Àà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á:J£ï.f.N.PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¨Á®PÀ£À JqÀUÁ® ªÉÄÃ¯É UÁ° ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ PÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹, ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:27.04.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36,J¯ï.140 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è UÉÆÃPÀÄ®¸Á§ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀĵÀÆÖgÀÄ-CgÀPÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ E§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÉÆÃPÀÄ®¸Á§ ¢£ÁAPÀ:28.04.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ©.Dgï.UÀÄAqÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄAiÀÄå @ ©üêÀÄgÁAiÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ UÁtzsÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ ºÉÆ®UÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ºÀj¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ PÀÄlÄAó§UÀ¼À ªÀÄzsÀå 5-6 ¸À® dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 27.04.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ EªÀgÀ ¥Àwß zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©¹®Ä eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ VqÀzÀ £ÉgÀ¼À°è §AzÀÄ PÀĽwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ©üêÀÄAiÀÄå @ ©üêÀÄgÁAiÀÄ EªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è KPÉ §AzÀÄ PÀĽw¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÝ®èzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀÝjAzÀ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©üêÀÄAiÀÄå @ ©üêÀÄgÁAiÀÄ, ²ªÀAiÀÄå @ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀªÀÄä ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀĸÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÁªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ¥Àwß & ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ¤UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:28.04.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà «.£ÁgÁAiÀÄt ¦J¸ïL gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.04.2010 gÀAzÀÄ 10.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÉÆÃvÀίï UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ NªÀð ªÀåQÛNr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀĺÀäzï vÀAzÉ ZÁAzÀ¥ÁµÀ 25 ªÀµÀð, & UÀÄgÀĸÁé«Ä vÀAzÉ AiÀÄ®è£ÀUËqÀ 28 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: ¥ÉÆÃvÀίï UÁæªÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 20 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü & ¸ÉÃA¢ü vÀAiÀiÁj¸À®Ä ¸ÀAUÀ滹 EnÖzÀÝ C.Q.gÀÆ:1250/- ªÀiË®åzÀ 25 PÉ.f. ¹.ºÉZï ¥ËqÀgï£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ NrºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §®gÁªÀiï JAzÀÄ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà Dgï.©.¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä ¦J¸ïL ºÀnÖ ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.04.2010 gÀAzÀÄ 12.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÉƨÉʯï¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:1289/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw.CA§ªÀé UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà PÀįÉð ¸Á|| ¨sÀgÀvÀ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀgÁd vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA:PÉJ 19 gÀhÄqï 6637 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀæ»tÂUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV®èªÉAzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀ¼À ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw vÀ£ÀÄeÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ±É¼ÀV ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄzÀÄªÉ JA§ÄªÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ. £À£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV®è CAvÁ £À£Àß UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ, CvÉÛ «oÁ¨Á¬Ä, «oÀ¯ï, £ÁUÀ¥Àà, ¸ÀAdÄ, £ÁzÀ¤AiÀÄgÁzÀ ¸ÀgÉÆÃeÁ, ¸ÀĤÃvÁ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ±Á ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw, CA¨ÁgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ¥Ánî ¸Á: ªÀĺÁzÉêÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ £ÀUÀgÀ §£À±ÀAPÀj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ 32 «í 8167 »gÉÆ ºÀÄAqÁ ¸ÉèÃAqÀgï ¥Àè¸ï £ÉÃzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉ :²æÃ. ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ UÁAzsÁgÉ ¸Á: »gÉÆý. EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® C¯Áè¥ÀÄgÀ (ºÉZï) ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA 28 gÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ UÀÄr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ £À£Àß 2 UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ 2 aïÁ eÉÆüÀ, 50 ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÉÊ¥ÀUÀ¼ÀÄ, §ArUÁ°UÀ¼ÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, UÀÄr¸À®Ä ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ 2 PÀtÂPÉAiÀÄ §t«ÄUÀ¼ÀÄ, 2 vÉÆUÀj ºÉÆnÖ£À §t«ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ Q«Äävï 70-80 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä JµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

1] AiÀÄ®§ÄUÀð ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dg £ÀA: 11/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 23-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-0 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀªÀ¯É, ¸ÉzÉ ºÁj¹ MAzÀÄ PÀqÉ ¸ÉÃj¹ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄqÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁ½¬ÄAzÀ ¨ÉAQ ºÀÄlÖ §mÉÖUÉ ºÀwÛ ªÉÄÊ-PÉÊ ¸ÀÄlÄÖ E¯Ád PÀÄjvÀÄ QªÀÄì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ zÁR¯ÁV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-0 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] AiÀÄ®§ÄUÀð ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dg £ÀA: 12/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 23-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 01-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CfÓ £ÁUÀªÀÄä EªÀ¼À ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj gÀÄzÀæ¨sÀÆ«ÄUÉ d£ÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV CªÀ¼À ±ÀªÀzÀ avÉUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ GVÎzÁUÀ ¹ÃªÉÄà JuÉÚAiÉÆA¢UÉ ¨ÉAQ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À GlÖ §mÉÖUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ-PÉÊ UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV E¯ÁfUÁV ºÀħâ½î QªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.