Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 17, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-11-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-11-2012

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 256/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-11-2012 ¦üAiÀiÁ𢠸ÀºÀzÉêÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁj, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-4755 £ÉÃzÀgÀ »A¨sÁUÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ dAUÉè EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ£À ºÀgÀ¼ÀAiÀÄå ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ J¸ï.©.ºÉZï J.n.JªÀiï PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ²ªÁf ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-2650 £ÉÃzÀgÀ »A¨sÁUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀ ªÉƼÀ PÁ°UÉ & ªÉƼÀ PÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §® ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ EªÀgÀ §® PÀtÂÚUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ §® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, vÀÄnUÉ, §® ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ dAUÉè ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄÛ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À AiÀıÉÆÃzsÁ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è£À ªÉÊzÀågÀÄ aQvÉì ¤Ãr §zÀÄPÀĽAiÀÄĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀrªÉÄ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ eÉÆvÉ ºÉÆzÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-11-2012 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À AiÀıÉÆÃzsÁ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¹ ¢£ÁAPÀ 16-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á: ¸ÁvÉÆý EªÀgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀÄeÁvÁ, vÁ¬Ä PÀªÀļÀªÀiÁä ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ ¸ËAzÀAiÀÄð EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ- 36/3939 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ vɼÀUÀ SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ (J¦)UÉ ºÉÆV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÀÆAqÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÀÌ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ªÀÄ£Àß½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀÆr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ ªÀÄ£Àß½î PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®ß £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-3554 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®UÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÀÄeÁvÁ EªÀgÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, PÀªÀļÀªÀiÁä EªÀgÀ §®UÀqÉ ¨sÀÆdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, ºÀuÉAiÀÄ §®UÀqÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, ¸ËAzÀAiÀÄð EPÉAiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, rQÌ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀªÀļÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð EªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹QAzÁæ¨ÁzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 14-11-2012 gÀAzÀÄ PÀªÀļÀªÀiÁä EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: CA§Ä®UÁ (§ÄdgÀPÀ) ªÀĺÁgÁµÀÖç EªÀgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÀªÀįÁ¨Á¬Ä AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÀæºÀ ¥ÀæªÉñÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄPÉÌ §qÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¸ÉÆãÁ¨Á¬ÄAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£Ár ¢£ÁAPÀ 16-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§¢AzÀ C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3596 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj C¦à DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ zsÀ£ÀÆßgÁ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DmÉÆÃzÀ ªÉÄð¤AzÀ »rvÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è, ¨Á¬ÄAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀ®èPÉÌ, §® ¥sÀPÀ½AiÀÄ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä EªÀgÀ JqÀPÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊ, PÁ®ÄUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ §® PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄ¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ¸ÉÆãÁ¨Á¬ÄUÉ 108 JA§å¯Éãïì£À°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 16-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-11-2012 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw:¨ÉÃqÀgï, ¸Á: PÀ®èSÉÆÃgÁ EªÀgÀ vÀUÀr£À ¸ÉrØ£À PÉÆÃuÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¸ÀAzÀÆPÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV «oÀ¼À UÀzÉèÃUÁAªÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ zÉë vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ©Ã¸ÁQ CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 65,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ 34 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉ, £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï »ÃUÉ MlÄÖ 01,69,000/- gÀÆ C.QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjVgÀĪÀ eÁ¥sÀgÀ¸ÁªÀ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À PÉÆAr vÉUÉzÀÄ C®ªÀiÁgÁ ¯ÁPÀgÀ£À°èzÀÝ 17 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉ, 2 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉʯï, 2 ¯ÉÃreï PÉÊUÀrAiÀiÁgÀ ºÁUÀÆ 7-8 ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q 56,000/- gÀÆ ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 02,25,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýÃPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2012 PÀ®A 379, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ C° dªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. PÉJ-36/J-1877 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥Àl£ÀZÀÆgÀzÀ°è J¶AiÀÄ£ï ¥ÉÃAl PÀA¥À¤AiÀÄ°è J¶AiÀÄ£À ¥ÉÃAl ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄfç vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀiÁfÃzÀ ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸɣÀ E§âgÀÄ ¸Á: ºÀÄqÀV gÀªÀgÀÄ ¨ÁA¨ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ¥ÉÃmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ¯Áj ¤°è¹ E§âgÀÄ PÁå©£À£À°è ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ  ¢£ÁAPÀ 02-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ ¯ÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ vÁqÀ¥ÀwæAiÀÄ£ÀÄß 4*4 GzÀÝzÀµÀÄÖ vÁqÀ¥Àwæ PÀlÖ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 180 K¶AiÀÄ£ï ¥ÉÃAl PÁlÆ£ÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 3,00,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 17-11-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2012 PÀ®A 312, 498 (J) L¦¹ 66(J), 67, 67(J) Ln DåPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹AVgÉrØ ²Ã¯Á UÀAqÀ ²æÃzsÀgÀ ¹AVgÉrØ ¸Á: ªÉÄÃyªÉļÀPÀÄAzÁ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ¹AVgÉrØ ²æÃzsÀgÀ, CvÉÛ £ÁgÁAiÀÄtªÀiÁä ¹AVgÉrØ, £ÁzÀ¤ GµÁ J®ègÀÆ ¸Á: ²æÃzsÀgÀ 301, CgÀÄt QgÀt gɹqɤì, UÀUÀ£À «ºÁgÀ PÁ¯ÉÆä ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ mË£ï, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¹n, EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÀ©üðt EzÁÝUÀ d§j¬ÄAzÀ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹zÀÝ®èzÉà UÀAqÀ vÀ£Àß ªÉÆèÉʯï¢AzÀ CªÀºÉüÀ£ÀPÁj ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆèÉʯïUÉ gÀªÁ¤¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ EAVèõÀ£À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ Cfð ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EAVèõÀ£À°è §gÉzÀ ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2012 PÀ®A 324, 498(J), 504 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ±ÉêÀĹÃgÀ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 10 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ±ÉªÀĹÃgÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è DVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸Àé®à vÀqÀªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ºÁUÀÆ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ «£ÁB PÁgÀt ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè ºÁUÀÆ PÉ®¸ÀªÀÅ ¸ÀºÀ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 06 wAUÀ½¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ PÉ®¸À ©lÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢AiÀiÁ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr JqÀ gÀmÉÖUÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §gÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-11-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-    
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 17-11-2012 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ UÉÆëAzÀ UËqÀgï mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä w½zÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 13,800/- 5 ªÉÆèÉʯï 52 J¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄj£ÁxÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ£ÁxÀ 32 ªÀµÀð PÀÄgÀħgï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ¹QÌEzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA-143/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà, 50 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è 1) PÀgÉÃUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà2) ®°ÃvÀªÀÄä UÀAqÀ PÀgÉÃUËqÀ3) wªÀÄä£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà4) gÁeÉñÀéj UÀAqÀ wªÀÄä£ÀUËqÀ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ J®ègÀÆ ¤ÃgÀÄ ©nÖzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß DvÀ£ÀÄ CªÀgÀÄ  ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä PÀgÉÃUËqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ  DvÀ¤UÉ K£À¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉUÉ §gÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄA¢£À ºÀtUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁzÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ  PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¤Ã£ÉãÁzÀgÀÆ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 333/2012 PÀ®A. 504,324,323,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 «gÉñÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ªÀiÁ:¥Á ªÀ: 24, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ¥sÉÆÃmÉÆÃUÁæ¥sÀgï ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 36 J¸ï 1291 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É E£ÉÆߧ⠣ÀgÀ¹AºÀ±ÉnÖ EªÀgÀ£ÀÄß ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ J¯ÉPÀÆqÀV PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ªÀĹÌ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ ºÁgÁ¥ÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ¹Ì PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J 05 J.© 792 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV vÀ£Àß JqÀ§¢AiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ §®UÀqÉUÉ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §AzÀ «ÃgÉñÀgÀªÀjUÉ  lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¯Áj ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ, «gÉñÀ¤UÉ, »AzÉ PÀĽvÀ £ÀgÀ¹AºÀ±ÉnÖUÉ vÀ¯ÉUÉ, PÉÊ,PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 141/2012 PÀ®A 279, 337. 338 L¦¹ & 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.11.2012 gÀAzÀÄ 214 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   30,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆಂಪನೌರ ಸಾ|| ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 15-11-12 ರಂದು ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಊರಾದ ಕಪನೂರಕ್ಕೆ  ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು  ಕಪನೂರ  ದರ್ಮ ಶಾಲೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಎದುರಿಗೆ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಿಂದ ಇಳಿದು ರೋಡ ಕ್ರಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ  ಕಪನೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಸೈಕಲ  ನಂ:ಕೆಎ 32:ಇಎ 8365 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಹಾಗೇ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 371/2012 ಕಲಂ, 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ.ಬದ್ದು ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಪವಾರ ಸಾ;ಪಾಣೇಗಾಂವ  ತಾಂಡಾ ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದಿನಾಂಕ:15/11/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸತೀಶ ವಯ;15 ವರ್ಷ ಇತನು ಮ್ಮ ಸಮ್ಮಂದಿಕ ಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಡಕಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ  ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ ಮೂಲಕ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ  ಅವರಾಧ (ಬಿ) ಸಂತಲೂಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದರುಗಡೆ ಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಸತೀಶ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.   ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 372/2012 ಕಲಂ, 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.