Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 17, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:--

¢£ÁAPÀ: 16-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥ÀlÖtzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ M¼ÀUÀqÉ aPÀÌtÚ£À ¥Á£ï±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀiÁvÉ¥Àà vÀAzÉ: ºÉÆ£ÀߥÀà ¥ÀÆeÁj, 38ªÀµÀð, G: PÉJ¸ïDgïn qÉæöʪÀgï r¥ÉÆà 1 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. eÁw: ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: zÉêÀgÀUÀÄqÀØ FvÀÀ£ÀÄ EzÁÝUÀ DgÉÆæ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ; ºÀĸÉãÀ¥Àà, PÉ.J¸ï.Dgï.n qÉæöʪÀgï 2 £É r¥ÉÆà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ PÀvÀðªÀå ZÉ£ÁßV ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ »A¢£À zÉéõÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ £ÉÆÃqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 221/2013 PÀ®A. 504,324,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 16.07.2013 gÀAzÀÄ ±ÉÃSï ºÀ«ÄÃzï vÀAzÉ eÉÊ£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀÄĹèA 24 ªÀµÀð PÀÆ° ¸Á: UÀuÉñÀ PÀmÉÖ ¨ÉÃgÀÆ£ï Q¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ®VzÁÝ£É CAvÁ ¸ÉÊ¥sÀ£ï ªÀÄÄ®Ì £ÀzÁ¥sï vÀAzÉ eÉÊ£ÀÄ¢Ýãï FvÀ¤UÉ UÉÆwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉýzÀÄÝ ªÁå¥ÁgÀzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÀÝjAzÀ C°èUÉ ºÉÆVgÀ°®èDzÀgÉ DvÀ£À E£ÉÆߧâ vÀªÀÄä eÁ«Ãzï EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ £ÉÆÃr §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄð¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÀf £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2013 PÀ®A; 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:17.07.2013 gÀAzÀÄ 64 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,400/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-07-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-07-2013

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2013, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಗುಣವಂತ ಮಗರ ಸಾ: ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ EªÀgÀÄ ಕಾಳಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ mÉÃPÁ¼É ¸Á: ¯Á¸ÉÆÃuÁ, vÁ: zÉêÀtÂ, f: ¯ÁvÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ಕಾಳಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ±ÀAಕರ ತಂದೆ ¢ಗಂಬರ ಯೊಗಾಜಿ ರವgÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JA.JZï-24/J£ï-7775 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ಕುಳಿತು ಲಾಸೂನಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುವಾಗ DgÉÆæ ¨sÀgÀvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಮಲನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ«ದ್ದ ದೇವ ನದಿಯ ಬ್ರೀಜ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೇಳಗಡೆ ಹಾಯಿಸಿದರಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢ ಹಾಗೂ ±ÀAಕರ ಯೊಗಾಜಿ ರವರಿಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆzÀgÀ ಮಾವ ಭರತ ಟೇಕಾಳೆ ರವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿAiÉÄà ಮೃತಪಟ್ಟಿgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2013, PÀ®A 504, 304 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ZÁgÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ZÁgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ C¤Ã® ºÀlPÀgÀ EªÀgÀ ZÀºÁ CAUÀrUÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀºÀ C°èUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ºÀlPÀgÀ ¸Á: ªÀĸÀÌ®
EvÀ£ÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ zÁjUÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖwÛzÁÝgÉ C°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀnÖzÀgÉ PÀ®Äè ºÀaÑ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¤ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ C°è ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄzÀÝAiÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1615 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EªÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ C¤Ã® ºÀlPÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆÃmÉîzÀ°è ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ CAV »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr zÀ©âzÀjAzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ ¨ÉúÉÆøï DVzÀÝjAzÀ, DvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ £ÀgÀ¹AUï EªÀgÀ fæ£À°è ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀAzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ £ÉÆÃr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ JzÉ £ÉÆêÀÅ EzÉà CAvÀ w½zÀÄ PÀÆqÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À CAV »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr zÀ©âzÀ PÁgÀt CzÉà mÉ£ïµÀ£ï¢AzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ±ÀªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýÃPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: CUÀ¸ÀgÀÄ, ¸Á: avÀÛV, vÁ: D¼ÀAzÀ, f: UÀÄ®âUÁð, ¸ÀzÀå: ªÁ¸À PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/6244 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÀëªÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ n¥ÀàgÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ-PÀªÀÄoÁuÁ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÉZï.¦ UÁå¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ rQÌ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ DmÉÆÃjPÁëzÀ°è §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ZÀªÀÄð PÀmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÀÄdPÉÌ, CAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀ®è¥Àà vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà £ÁAiÀÄPÉÆqÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, G: PÁgÀ £ÀA. PÉJ-32/©-8443 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: PÀ®è»¥ÀàgÀUÁ, vÁ & f¯Éè: UÀÄ®§UÁð, ¸ÀzÀå: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÄgÀ jAUï gÉÆÃqÀ ºÀªÀiÁ® ¸ÀAWÀ PÁélgïì EªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ ¤ªÁ¹ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ dmÉÃ¥Àà eɪÀVðPÀgÀ gÀªÀgÀ MAzÀÄ EArPÁ «2 £ÀA. PÉJ-32/©-8443 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, PÁgï ¨ÁrUɬÄAzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 29-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÁj£À eÉÆvÉAiÀÄ°è UÀÄ®§UÁðzÀ°è ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁgÀ ¸ÁÖöåAr£À ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ M§â ªÀåQÛ §AzÀÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ PÁgÀ ¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ, J°èAzÀ §A¢Ý¢j, J°èUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀĤî mÁªÀgï EAf¤AiÀÄgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ §A¢zÉÝ£É, £À£ÀUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 1300/- gÀÆ. ¨ÁrUÉ ªÀiÁvÁr CªÀ£À£ÀÄß PÁj£À°è ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð ©lÄÖ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À°è vÀ£ÀUÉ ¸Àé®à PÉ®¸À EzÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃV 15 ¤«ÄµÀzÀ°è ªÀÄgÀ½ PÁj£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ £À£Àß UɼÉAiÀÄ §gÀĪÀªÀ¤zÁÝ£É, £ÁªÀÅ oÁPÀÆgÀ zsÁ¨ÁPÉÌ ºÉÆÃUÉÆÃt £ÀqÉ J®ègÀÄ C°èAiÉÄ Hl ªÀiÁrPÉƼÀîtÚ CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß oÁPÀÆgÀ zsÁ¨ÁPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, gÁwæ 10:00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ PÀÆqÀ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ zsÁ¨ÁPÉÌ §gÀ°®è, DUÀ E§âgÉ zsÁ¨ÁzÀ°è Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zsÁ§zÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ, ¸ÀĤî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ E°èUÉ §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÁÝ£É ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀuÁ CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ zsÁ§zÀ°èAiÉÄà PÀĽvÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤zÉæ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ zsÁ¨ÁzsÀ°èAiÉÄà ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ PÁgÀÄ EgÀ°®è, zsÁ¨ÁzÀ M§â ªÀåQÛUÉ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ ºÉýzÉãÉAzÀgÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¤ªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀªÀ£ÀÄ JzÀÄÝ, PÁgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝ£É ªÀÄ®VPÉƼÀî°, £Á£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý gÁwæ CAzÁdÄ 3-30 UÀAmÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£ÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 10-11 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj ¸ÀĤ® EvÀ£ÀÄ PÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ°®è, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄgÀÄ F «µÀAiÀÄ vÀªÀÄä PÁj£À ªÀiÁ°PÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÁUÀ ªÀiÁ°PÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀgÀÄ DªÁUÀ PÁj£À ªÀiÁ°PÀ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E§âgÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃrzÀgÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀĤî FvÀ£À ºÁUÀÄ PÁj£À ¥ÀvÉÛ ºÀvÀÛ°®è, EArPÁ «2 PÁgï £ÀA. PÉJ-32/©-8443 C.Q. 3,80,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 30-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 0330 UÀAmÉUÉ ¸ÀĤ® EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀ ©½ §tÚ¢zÀÄÝ, ªÀiÁqÀ¯ï-2013, ZÉ¹Ã¸ï £ÀA. JªÀiïn600140¹n¦14826 EgÀÄvÀÛzÉ,  CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-07-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£ï.PÉ.§AqÉ ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ vÀºÀ²Ã¯ï PÀZÉÃj ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ SÁ¸ÀV ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ ¨Áwä ¹QÌzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ªÀqÀUÉÃgï ºÉÆÃl¯ï ¥ÀPÀÌ¢AzÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ 1) ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 63 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃmÁð (©), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ¸ÀzÀå: £ÁUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ²ªÀ¥ÀÆgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ EzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ 1/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-  gÀÆ¥Á¬Ä JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA. 2) gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà §rUÉÃgï ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð ¥sÉÆÃmÉÆ ¸ÀÄÖrAiÉÆà JzÀÄgÀÄ ¤AvÀ M§â ªÀåQÛUÉ PÉÆlÄÖ aÃn PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ PÀÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2900/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 3 ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 16-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-07-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£ï.PÉ.§AqÉ ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ £ÁUÀ®Qëöä zÁ¨ÁzÀ »AzÀÄUÀqÉ ¯ÉÊn£À ¨É½Q£À°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt PÀnÖ ¥Àt vÉÆlÄÖ £À¹Ã©£À DlªÁzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ E¹áÃl J¯É DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ SÁ¸ÀV ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ ¨Áwä ¹QÌzÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É UÁzÁ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À PÀqɬÄAzÀ £ÁUÀ®Qëöä zsÁ¨sÁ ¸À«ÄÃ¥ï PÀvÀÛ®°è zsÁ¨sÁzÀ ªÀÄUÀΰ£À UÉÆÃqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀ ºÀwÛ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÁzÁ UÀ°è,  ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÀĺÁUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 3) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ±Á®APÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: eÉÃgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 4) ±ÉÃR ªÀÄÄfç vÀAzÉ ±ÉÃR ¢¯ï ªÀĺïäzï ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¸À£Á UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ºÀt PÀnÖ ¥Àt vÉÆlÄÖ £À¹Ã©£À DlªÁzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ E¹áÃl J¯É DqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀÅgÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ 4800/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÛ 52 E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¢£ÁAPÀ 16-07-2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ದಿನಾಂಕ 17/07/2013 ರಂದು ಗೌಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪ ಕೊಲಕುಂದಿ ಸಾ.ತೊಟ್ಟನಳ್ಳಿ ತಾ. ಸೇಡಂ ರವರ ಮರಳಿನ ಲಾರಿಯನ್ನು ತಹಸಿಲ್ದಾರ ರವರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಯಾರೋ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮರಳಿನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ 1) ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಮುದಕನಳ್ಳಿ2) ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಮುದಕನಳ್ಳಿ ರವರು ಬಂದು ನೀನು ನಮಗೆ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಿಯಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ  ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ದಿನಾಂಕ 17/07/2013 ರಂದು ಗೌಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪ ಕೊಲಕುಂದಿ ಸಾ.ತೊಟ್ಟನಳ್ಳಿ ತಾ. ಸೇಡಂ ರವರ ಮರಳಿನ ಲಾರಿಯನ್ನು ತಹಸಿಲ್ದಾರ ರವರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಗೌಡಪ್ಪನು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಮುದಕನಳ್ಳಿಯ ಅಣ್ಣನೇ ತಹಸಿಲ್ದಾರರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬಯ್ಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಮುದಕನಳ್ಳಿಯು ಗೌಡಪ್ಪನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ವಿನಾಃಕಾರಣ ಏಕೆ ಬಯ್ಯುತ್ತಿರುವೆ  ಎಂದು ಕೇಳಲು 1) ಗೌಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪ ಕೊಲಕುಂದಿ ಮತ್ತು 2) ಗೌಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪ ಕೊಲಕುಂದಿ ರವರುಗಳು ವಿನಾ ಕಾರಣ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಪತ್ನಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
 ದಿನಾಂಕ 15/07/2013  ರಂದು ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ಮಹಾಂತೇಶ ತಳವಾರ  ರವರಿಗೆ ಅವಳ ಗಂಡನಾದ ಮಹಾಂತೇಶ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸಹಶಿಕ್ಷಕ ಸಾ: ಸುಂಬಡ ತಾ: ಜೇವರ್ಗಿ ಹಾ.ವ. ಮಳಖೇಡ ಈತನು ಸುನಿತಾಳ  ಮಳಖೇಡದಲ್ಲಿರುವ  ಮನಗೆ ಬಂದು ಸುನಿತಾಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೂದುಲು ಹಿಡಿದು  ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.