Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 28, 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ DgÉÆÃUÀå¥Àà ªÀAiÀiÁ: 21, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ºÁ:ªÀ: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ £ÀA 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ £Àqɹ MAzÀÄ ªÀµðzÀ £ÀAvÀgÀ UÀuÉñÀ CAvÁ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ZÉ£ÁßV¢Ýà £À£ÀßAvÀºÀªÀ¤UÉ KPÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆlÖgÀÄ CAvÁ ²Ã®zÀ §UÉÎ ±ÀAQ¹ 1) DgÉÆÃUÀå¥Àà vÀAzÉ ZËgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° 2) ZËgÀ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 55, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À3) ZËgÀªÀÄä UÀAqÀ ZËgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 48, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ 4) D£ÀAzÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 27, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 5) §¸À¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 52, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ 6) PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj DPÉUÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀ¼À ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÞUÀ ¸ÀzÀj CªÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£É ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr DPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß ºÉt ©Ã½¸ÀĪÀzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPɺÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 246/2013 PÀ®A 143, 147, 504, 448, 354, 323, 506 498(J) ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw GªÀiÁ UÀAqÀ: ªÀiË£ÉñÀégÀ.JA. 43ªÀµÀð, «±ÀéPÀªÀÄð, G: SÁ¸ÀV ²PÀëQ qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌ ±Á¯É zÉêÀzÀÄUÀð ¸Á: ¥Éưøï PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð. ªÉÆ.£ÀA. 9449549671 FPÉUÉ FUÉÎ 17 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀiË£ÉñÀégÀ.JA. vÀAzÉ: C¥ÀàAiÀÄå, G: ªÀQîgÀÄ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ¸À£ï 2008 gÀ ªÀgÀUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 2009 £Éà ¸Á°¤AzÀ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ UÁ¬Äwæ ¥Ánïï J£ÀÄߪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉæêÀÄ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ CA¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̽UÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ®èzÉ. ¢£ÁAPÀ: 25-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚA¢gÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ UÁ¬Äwæ ¥Ánïï vÀAzÉ: ZÀAzÀæAiÀÄå ªÀQïï zÉêÀzÀÄUÀÀð £ÉÃzÀݪÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ¤UÉ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj UÁ¬Äwæ vÀAmÉUÉ ºÉÆzÀgÉ, ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/2013 PÀ®A. 498(J), 504, 323, 109, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ ªÀiÁ//¥Á// ªÀAiÀÄ.49 ªÀµÀð, eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÁZÁ¥ÀÆgÀ. FvÀ¤UÉ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À vÉÆAzÀgɬÄzÀÄÝ ªÀÄÄzÀUÀ°è£À°è SÁ¸ÀVAiÀiÁV vÉÆÃj¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ DUÁUÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ §ºÀ¼À ¸ÀAPÀl¥ÀqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 27.08.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀÄÄzÀUÀ°èUÉ ºÉÆÃV UÉƧâgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß HjUÉ §AzÀÄ, zÀrØUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV, vÀ£ÀVzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀeÉÓ ºÉÆ®zÀ°è ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀiÁ//¥Á// ªÀAiÀÄ.40 ªÀµÀð, eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ, G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.PÁZÁ¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 14/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


ಫಿರ್ಯಾಧಿ  ಶ್ರೀ ಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ @ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ವಯಾ 32 , :ಮನೆಕೆಲಸ , ಸಾ:ಚಿಕ್ಕದಿನ್ನಿ ಹಾ::ಆನ್ವರಿ ಗ್ರಾಮ gÀªÀgÀÄ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ:01 ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ವಯಾ 36, :ಒಕ್ಕಲುತನ
ನೇದ್ದವರು  ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾಧಿಯು ಆರೋಪಿ ನಂ:01 ನೇದ್ದವರ ವಿರುದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ದಿನಾಂಕ:21-08-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಇದ್ದ ಆನ್ವರಿ  ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ  G½zÀ 4 d£À ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ, ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ  ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋರ್ಟ ಪಿಸಿ-16 ರವರು ಖಾಸಗೀ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಸಂ 54/13 ನೇದ್ದನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 181/2013 ಕಲಂ: 323,354,504,506 ¸ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqï ¸À«ÄÃ¥À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: F½UÉÃgï ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÁÌV gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ, ªÀiÁ£Àå ¦,J¸ï,L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 2250-00, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ 2 ¥ÀA¥Á¥Àw PÁgÀlV £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ §ÄQÌ DVzÀÄÝ, 1£Éà DgÉÆævÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ ªÀÄlPÁ aÃn ºÀt CªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV CªÀ£ÉÆA¢UÉ ±Áå«ÄïÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É.CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2013 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:28.08.2013 gÀAzÀÄ 114 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-08-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-08-2013

ºÉÆPÀæuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2013, PÀ®A 504, 302 L¦¹ :-
ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾಕರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುನೀಲ ತೋತರೆ ಸಾ: ರಾವಿ [ಎಮ್.ಎಸ್.] EªÀgÀ ಮದುವೆ DgÉÆæ ¸ÀĤî vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ vÉÆÃvÀgÉ ¸Á: gÁ«, vÁ: ªÀÄÄSÉÃqÀ [JªÀiï.J¸ï] ಈತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ DVzÀÄÝ, ಈತನಿಂದ d¤¹zÀ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಎರಡುವರೆ ವರ್ಷದ್ದು ಇದೆ, ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸಲ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಗರ್ಭವತಿ ಆದ ನಂತರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ರಾರು ಆಗಿ ಕಳೆದ ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ 5 ದಿವಸಗಳ ಮೊದಲು ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ತವರು ಮನೆ ಲಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು G½¢gÀÄvÁÛgÉ, ದಿನಾಂಕ 19-08-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಹೆರಿಗೆ ಕುರಿತು ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದಗೀರಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ-ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬºÀಳಷ್ಟು ನಿಶಕ್ತಿಯುತವಿದ್ದು, ಮರು ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ತವರು ಮನೆ ಲಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಶಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ತೀರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, £ÀAvÀgÀ ದಿನಾಂಕ 26-08-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ DgÉÆæAiÀÄÄ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಲಗಿzÀÄÝ, ನಸುಕಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಶೆ ಇಳಿzÀ ªÉÄÃ¯É JzÀÄÝ ವಿನಾB ಕಾರಣ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ಜಗಳಗೆದು ಬೈಯುತ್ತಾ ರಾತ್ರಿ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಯುತ್ತಾ ಜಗಳ ತೇಗೆzÀÄ ಈ ಮಗು ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀ£ÀÄ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾ£ÀÄ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಲಗಿಕೊಂrzÀÄÝ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 0700 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲರು ಎzÁÝUÀ ಕೂಡ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ಕೂಸಿನ ಕತ್ತು ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ CAzÀgÀÆ PÀÆqÀ ಕೂಸಿಗೆ ಹಿಡಿzÀÄ ಮಗುವಿಗೆ ಖತಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆನೆ CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು DUÀ J®ègÀÆ ಚಿರಾಡುªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಪೈಕಿಯವರಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಇತರರು ಬಂದು DgÉÆæUÉ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಅಂzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ಕೂಸಿನ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಗೊಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು, ಮಗುವಿಗೆ ನೊಡಲು ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಹೊಗಿgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಶೀಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು ¸ÀzÀj 9 ¢ªÀ¸ÀzÀ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26, 27-08-2013 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄzÀ°è vÉÆÃgÀuÁ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ²æà ¸Á¬Ä¨Á¨Á ªÀÄA¢gÀzÀ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV UÀÄrAiÀÄ°è£À UÀ¯Áè ¥ÉnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄrAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è vÀAzÀÄ CzÀgÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ CAzÁdÄ £ÀUÀzÀÄ a®ègÉ ºÀt 4,000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 27-08-2013 ರಂದು ತೆಗಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿಪತಾರವ ಬಿರಾದಾರ ರವರ ಹೊಟಲ ಅಂಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 6 ಜನರು ಪರೇಲ ಎಂಬ ನಸಿಬಿನ ಜುಜಾಟ ಆಡುwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.Dgï.AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ಕಂಡು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á: vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, CªÀgÀ ವಶದಿಂದ 52 ಇಸ್ಪಟ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗು ನಗದು ಹಣ 7,800/- ರೂ d¦Û ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ ಹಾಗು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇgÉUÉ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊ¼Àî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
©ÃzÀgÀ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ gÁAiÀįï PÁA¥ÉèÃPÀìzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ zÉêÀvÀgÁd ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: ¨sÁªÀ¸ÁgÀ PÀëvÉæAiÀÄ, ¸Á: PÉʯÁ±À ¯ÉÃOl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¨Á¯Áf J¯ÉPÁÖç¤PÀì ªÀÄvÀÄÛ EAlgÀ¥Éæöʸɸï CAUÀrAiÀÄ ±ÉlgÀ QðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ¢£ÁAPÀ 26-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmɬÄAzÀ 27-08-2013 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ 1) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ J¯ï.E.r ªÉÆqÀ¯ï £ÀA. AiÀÄÄ.J.23.J¥sï.4003.J.Dgï.J¯ï.JPïì.J¯ï, PÀæ.¸ÀA. JªÀiï.Dgï.3.J¯ï.3.¦.©.r.603640 C.Q. 7500/- gÀÆ, 2) MAzÀÄ vÉÆò¨Á J¯ï.E.r. ªÉÆqÀ¯ï £ÀA. 23.¦.AiÀÄÄ.2002.E, PÀæ.¸ÀA. r.02.J.2.eÉ.01704.J¯ï.1 C.Q 7500/- gÀÆ, 3) MAzÀÄ ¸ÉÆä J¯ï.¹.r. ªÉÆqÀ¯ï £ÀA. PÉ.J¯ï.«.22.©.JPïì.3501.J£ï.5, PÀæ.¸ÀA. 3389946, C.Q. 7500/- gÀÆ, 4) MAzÀÄ AiÀÄÄ.¦.J¸ï ¥ÁæAmÉPï C.Q. 1000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 23,500/- gÀÆ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.       

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2013, PÀ®A 3(10) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ 1989 eÉÆvÉ 341, 504, 323, 324, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 27-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ wªÀÄä¥Áà vÀAzÉ AiÉÄAPÀ¥Áà MqÀØgÀ, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: aAvÁQ, vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀjUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 01) gÁdgÉrØ vÀAzÉ ºÀtªÀiÁgÉrØ PÉÆAqÁmÉ, 02) UÉÆÃ¥Á¼ÀgÉrØ vÀAzÉ «oÀ®gÉrØ K£À¥ÉÆÃvÀ¯É E§âgÀÆ ¸Á: aAvÁQ, vÁ: OgÁzÀ (©), EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ K ªÀqÀØ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÀ®Äè KPÉ vÀA¢¯Áè CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ªÀÄä ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAzÉà ªÀÄÆgÀÄ mÁæöåPÀÖgï PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ ºÁQgÀÄvÉÛÃ£É CAzÁUÀ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÁw CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr MwÛ »rzÀÄ §Æn¤AzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAzÁdÄ 07-08 ¸À® ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ §AzÀÄ ªÉÄð£À ºÁUÀÆ PÉüÀ¨sÁUÀzÀ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ C®àªÁV C¯ÁèqÀÄwÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr CAV ºÀjzÀÄ PÉʪÀÄĶ׬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-08-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-08-2013

ºÉÆPÀæuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2013, PÀ®A 504, 302 L¦¹ :-
ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾಕರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುನೀಲ ತೋತರೆ ಸಾ: ರಾವಿ [ಎಮ್.ಎಸ್.] EªÀgÀ ಮದುವೆ DgÉÆæ ¸ÀĤî vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ vÉÆÃvÀgÉ ¸Á: gÁ«, vÁ: ªÀÄÄSÉÃqÀ [JªÀiï.J¸ï] ಈತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ DVzÀÄÝ, ಈತನಿಂದ d¤¹zÀ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಎರಡುವರೆ ವರ್ಷದ್ದು ಇದೆ, ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸಲ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಗರ್ಭವತಿ ಆದ ನಂತರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ರಾರು ಆಗಿ ಕಳೆದ ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ 5 ದಿವಸಗಳ ಮೊದಲು ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ತವರು ಮನೆ ಲಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು G½¢gÀÄvÁÛgÉ, ದಿನಾಂಕ 19-08-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಹೆರಿಗೆ ಕುರಿತು ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದಗೀರಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ-ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬºÀಳಷ್ಟು ನಿಶಕ್ತಿಯುತವಿದ್ದು, ಮರು ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ತವರು ಮನೆ ಲಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಶಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ತೀರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, £ÀAvÀgÀ ದಿನಾಂಕ 26-08-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ DgÉÆæAiÀÄÄ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಲಗಿzÀÄÝ, ನಸುಕಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಶೆ ಇಳಿzÀ ªÉÄÃ¯É JzÀÄÝ ವಿನಾB ಕಾರಣ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ಜಗಳಗೆದು ಬೈಯುತ್ತಾ ರಾತ್ರಿ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಯುತ್ತಾ ಜಗಳ ತೇಗೆzÀÄ ಈ ಮಗು ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀ£ÀÄ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾ£ÀÄ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಲಗಿಕೊಂrzÀÄÝ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 0700 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲರು ಎzÁÝUÀ ಕೂಡ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ಕೂಸಿನ ಕತ್ತು ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ CAzÀgÀÆ PÀÆqÀ ಕೂಸಿಗೆ ಹಿಡಿzÀÄ ಮಗುವಿಗೆ ಖತಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆನೆ CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು DUÀ J®ègÀÆ ಚಿರಾಡುªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಪೈಕಿಯವರಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಇತರರು ಬಂದು DgÉÆæUÉ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಅಂzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ಕೂಸಿನ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಗೊಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು, ಮಗುವಿಗೆ ನೊಡಲು ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಹೊಗಿgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಶೀಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು ¸ÀzÀj 9 ¢ªÀ¸ÀzÀ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26, 27-08-2013 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄzÀ°è vÉÆÃgÀuÁ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ²æà ¸Á¬Ä¨Á¨Á ªÀÄA¢gÀzÀ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV UÀÄrAiÀÄ°è£À UÀ¯Áè ¥ÉnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄrAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è vÀAzÀÄ CzÀgÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ CAzÁdÄ £ÀUÀzÀÄ a®ègÉ ºÀt 4,000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 27-08-2013 ರಂದು ತೆಗಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿಪತಾರವ ಬಿರಾದಾರ ರವರ ಹೊಟಲ ಅಂಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 6 ಜನರು ಪರೇಲ ಎಂಬ ನಸಿಬಿನ ಜುಜಾಟ ಆಡುwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.Dgï.AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ಕಂಡು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á: vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, CªÀgÀ ವಶದಿಂದ 52 ಇಸ್ಪಟ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗು ನಗದು ಹಣ 7,800/- ರೂ d¦Û ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ ಹಾಗು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇgÉUÉ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊ¼Àî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
©ÃzÀgÀ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ gÁAiÀįï PÁA¥ÉèÃPÀìzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ zÉêÀvÀgÁd ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: ¨sÁªÀ¸ÁgÀ PÀëvÉæAiÀÄ, ¸Á: PÉʯÁ±À ¯ÉÃOl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¨Á¯Áf J¯ÉPÁÖç¤PÀì ªÀÄvÀÄÛ EAlgÀ¥Éæöʸɸï CAUÀrAiÀÄ ±ÉlgÀ QðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ¢£ÁAPÀ 26-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmɬÄAzÀ 27-08-2013 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ 1) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ J¯ï.E.r ªÉÆqÀ¯ï £ÀA. AiÀÄÄ.J.23.J¥sï.4003.J.Dgï.J¯ï.JPïì.J¯ï, PÀæ.¸ÀA. JªÀiï.Dgï.3.J¯ï.3.¦.©.r.603640 C.Q. 7500/- gÀÆ, 2) MAzÀÄ vÉÆò¨Á J¯ï.E.r. ªÉÆqÀ¯ï £ÀA. 23.¦.AiÀÄÄ.2002.E, PÀæ.¸ÀA. r.02.J.2.eÉ.01704.J¯ï.1 C.Q 7500/- gÀÆ, 3) MAzÀÄ ¸ÉÆä J¯ï.¹.r. ªÉÆqÀ¯ï £ÀA. PÉ.J¯ï.«.22.©.JPïì.3501.J£ï.5, PÀæ.¸ÀA. 3389946, C.Q. 7500/- gÀÆ, 4) MAzÀÄ AiÀÄÄ.¦.J¸ï ¥ÁæAmÉPï C.Q. 1000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 23,500/- gÀÆ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.       

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2013, PÀ®A 3(10) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ 1989 eÉÆvÉ 341, 504, 323, 324, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 27-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ wªÀÄä¥Áà vÀAzÉ AiÉÄAPÀ¥Áà MqÀØgÀ, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: aAvÁQ, vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀjUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 01) gÁdgÉrØ vÀAzÉ ºÀtªÀiÁgÉrØ PÉÆAqÁmÉ, 02) UÉÆÃ¥Á¼ÀgÉrØ vÀAzÉ «oÀ®gÉrØ K£À¥ÉÆÃvÀ¯É E§âgÀÆ ¸Á: aAvÁQ, vÁ: OgÁzÀ (©), EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ K ªÀqÀØ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÀ®Äè KPÉ vÀA¢¯Áè CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ªÀÄä ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAzÉà ªÀÄÆgÀÄ mÁæöåPÀÖgï PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ ºÁQgÀÄvÉÛÃ£É CAzÁUÀ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÁw CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr MwÛ »rzÀÄ §Æn¤AzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAzÁdÄ 07-08 ¸À® ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ §AzÀÄ ªÉÄð£À ºÁUÀÆ PÉüÀ¨sÁUÀzÀ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ C®àªÁV C¯ÁèqÀÄwÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr CAV ºÀjzÀÄ PÉʪÀÄĶ׬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಚನ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಬೋಮಡ್ಯಾ ಸಾ; ಪ್ಲಾಟ ನಂ.102 ಅನುಶಾರೆಡ್ಡಿ  ಮ್ಯಾಮಿಶನ್ ಬೋಡುಪಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹುಂಡೆ ವಿವಾ ಕಾರ್ ನಂ. ಎಪಿ-29 ಎಕ್ಸ್-2199 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೋಮಡ್ಯೆ ಹಾಗು ತಮ್ಮ ಅಭಿಶೇಕ್ ಇವರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ಹೈದ್ರಾಬಾದದಿಂದ–ಬೀಜಾಪೂರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೋಮಡ್ಯೆ ಇವರು ಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತನ್ನ ಕಾರನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಟ್ ಹೋಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು ಕೂಡಾ ಕೇಳದೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ 27-08-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 12-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರಾಷ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ರ ಕುದರೆ ಮುಖ ಇಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ಫೋಕಶ್ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿಗೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ರಸ್ತೆ ಬಲಬದಿಗೆ ಕಟ್ ಹೊಡೆದು ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ತೆಲೆಗೆ, ಗದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸೂಂಟಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಶೇಕ್ ಈತನಿಗೆ ನೋಡಲು ತೆಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ನಂತರ 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು , ಕಾರ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲೆಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.