Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 8, 2016

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
J¸ï.¹/J¸ï.n. PÀAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¦üAiÀiÁð¢ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ bÀ®ªÁ¢ 48 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÀ£Áßj vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1)ªÉÊ. gÁªÀÄ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï eÁw PÀªÀiÁä ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï ºÁUÀÆ  EvÀgÉà 5 d£ÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ® Rjâ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýzÀÄÝ, PÉÆqÀ¢zÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ 15/12/15 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£Áßj ¹ÃªÀiÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA.87/2 gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ   UÁæ. oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 11/16 PÀ®A 447,504, 323,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3(i)(x) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï, ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಮೃತ CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀtÚ©üêÀÄtÚ ªÀ-35 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-PÉÆgÀ« vÁ-ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄÄ  ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹೊಲವನ್ನು ಪಾಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ರೀತಿಯಿಂದ 1,50,000/- ರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದು,ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಯು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಇಂದು ದಿ: 07/01/16 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0800 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜುಗಾಗಿ ರಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಮೀಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-45 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ DzÉ¥Àà ªÀ-40 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-§®èlV vÁ-ªÀiÁ£À«  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣಾ ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.02/16 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ 7/01/2016 ರಂದು 16.30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ  ,ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ , 45 ವರ್ಷ, ಲಮಾಣಿ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಸುಂಕೇಶ್ವರ ತಾಂಡಾ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1]ಹನುಮಂತತಂದೆಗೋವಿಂದಪ್ಪ,ಲಮಾಣಿ,ಸಾ:ಸುಂಕೇಶ್ವರತಾಂಡಾ2] ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಲಮಾಣಿ, ಸಾ: ಸುಂಕೇಶ್ವರ ತಾಂಡಾ
3]
ಈರಣ್ಣತಂದೆಗೋವಿಂದಪ್ಪ,ಲಮಾಣಿ,ಸಾ:ಸುಂಕೇಶ್ವರತಾಂಡಾ4]ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಲೋಕಪ್ಪ , ಲಮಾಣಿ, ಸಾ: ಸುಂಕೇಶ್ವರ ತಾಂಡಾ
5]
ತ್ಯಾಪ್ಲಮ್ಮಗಂಡಗೋವಿಂದಪ್ಪ,ಲಮಾಣಿ,ಸಾ:ಸುಂಕೇಶ್ವರತಾಂಡಾ6] ಕಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತ, ಲಮಾಣಿ, ಸಾ: ಸುಂಕೇಶ್ವರ ತಾಂಡಾ gÀªÀgÀÄ  ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ದು ಇಬ್ಬರ ಹೊಲಗಳು ಸುಂಕೇಶ್ವರ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹರನಳ್ಳಿ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಆಂಜಿನೇಯ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆಯ ಸೀಳು ಕಾಲುವೆಯ ಆಜುಬಾಜು ಇದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದಪ್ಪನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೋರಿನ ನೀರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಶೇಂಗಾ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ 5/01/2016 ರಂದು ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಾಗ ಾರೋಪಿತರು ಬಾಯಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರು ಸಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 7/01/16 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಆಂಜಿನೇಯ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ  ನಿಲ್ಲಿಸಿ ‘’ಏನಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಕಾಲುವೆ ನೀರು ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿ  ಅವತ್ತೇ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ’’  ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ  ಕೈಗಳಿಂದ ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.  7/2016 ಕಲಂ 143,147,341,504,323,506 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.     
ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿನಾಂಕ 07-01-2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå, 37 ªÀµÀð, G-¤¸Á ¸ÀÄ¥ÀgïªÉʸÀgï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸Á-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ.30-12-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಎರ್ ಟೆಲ್ ಸೈಟ್ ಐಡಿ ಎಂ.ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಜಿ 1 ಇಂಡಸ್ ಐಡಿ 1088480 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿನ 24 ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ವಾರ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದವುಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲದಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ 20,000/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮುಂತಾಗಿ ಇರುವ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.06/16 ಕಲಂ.380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:08.01.2016 gÀAzÀÄ  70 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.   

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2015 PÀ®A143,147,148,323,324,504,506 ,420 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:07/01/2016 gÀAzÀÄ 06-20 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀÄð¢zÁgÁzÀ ²æà ªÀĺÀäzÀ ¸À°A vÀAzÉ EPÀâ¯ï ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀiÁ:35 G:ªÁå¥ÉÆDgÀ ¸Á: UÁA¢ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀÄr¹zÀ MAzÀÄ ¦ÃAiÀiÁðzÀÄ ºÁdgÀÄqÀ¹zÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ¥ÀqÉïï mÉæÃqÀgïì ºÉøÀjG£À°è UÀÄdj ªÁå¥ÁgÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀ£É. 2014 d£ÀªÀj wAUÀ¼À°è ªÀqÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÉƧ §ÄfÓ EªÀgÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ fÃAiÉÆà UÉÆæêÀiï D¥ï PÀA¥À¤ PÀªÀÄvï lªÀgïì JgÀqÀ£Éà ªÀĺÀr PÉÆuÉ ¸ÀASÉå 206,UÉÆêÁ gÁdå F PÀA¥À¤AiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ PÀ°ÃªÀÄįÁè ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C°ÃªÀÄįÁè ºÀĸÉãÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀA¥À¤AiÀÄÄ ºÀ¼ÉÃAiÀÄ ºÀqÀUÀÄUÀ¼À£ÀÄß EqÉzÀÄ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¢gÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVzÀÄÝ PÀ°ÃªÀÄįÁè ºÀĸÉãÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ¢£À AiÀiÁzÀVgÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß UÀÄdj ªÁå¥ÁgÀ £ÉÆr £À£ÀUÉ MqÉzÀÄ ºÁQzÀ ºÀqÀUÀÄUÀ¼À PÀ©ât ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤£ÀUÉ CzÀjAzÀ ºÉÃaÑ£À ¯Á¨sÀ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ªÀiÁwUÉ £Á£ÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä M¦à ¢£ÁAPÀ:05/03/2014 gÀAzÀÄ JgÀzÀÄ ®PÀëö gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPï ¤AzÀ PÀ°ÃªÀÄįÁè ºÀĸÉãÀ SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀÝzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ 48®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£Àß Dgï.n.f.J¸ï ªÀÄÆRAvÀgÀ dªÀÄ ªÀÄrgÀÄvÁ£É DzÀgÉ DgÉƦvÀ£ÀÄ PÀA¥À¤ ªÀåªÀºÁgÀzÀAvÉ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀ¼É PÀ©ât PÀ½¹gÀĪÀ¢¯Áè £Á£ÀÄ DvÀ¤UÉ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¹zÁUÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¤ÃzÉÃðPÀgÁzÀ PÀ°ÃªÀÄįÁè ºÀĸÉãÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ 46®PÀë gÀÆ.£À ¨ÉÃgÉ ¨ÁåAPï £À ZÉÃPï UÀ¼ÀÄ ¤rzÀgÀÆ G½zÀ £Á®ÄÌ ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ¤qÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀzÀj ZÉÃPï UÀ¼ÀÄ £À£Àß ¨ÁåAPï SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÁåAQUÉ ¸À°è¹zÁUÀ ºÀt ¥ÁªÀwAiÀiÁUÀzÉà ZÉÃPï ¨Ë£Àì ºÁVgÀÄvÁÛzÉ. £ÀAvÀgÀ PÀ°ÃªÀÄįÁè ºÀĸÉãÀ £À£ÀUÉ ¥ÉÆÃF£À ªÀiÁr £Á£ÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ ¥ÀÆwð 50®PÀë gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¤qÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹ ¢£ÁAPÀ:04/01/2016 gÀAzÀÄ ¨ÉýUÉ 08-30 J,JªÀiï, ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £À£Àß CAUÀrUÉ PÀ°ÃªÀÄįÁè ºÀĸÉãÀ ,¸ÀAUÀqÀ 04 d£ÀgÁzÀ  ¸ÁgÁ ¥ÁwêÀiÁ UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ PÀ°ÃªÀÄįÁè ºÀĸÉãÀ , £Á¹gï ,¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸À«Äà ,fãÁ ¸ÀÄeÉÊ£ï UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ PÀ°ÃªÀÄįÁè ºÀĸÉãÀ J®ègÀÆ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ J¯ÁègÀÄ §AzÀÄ  MªÀÄä¯Éà £À£ÀߣÀÄ £É®PÉÌ vÀ½î PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ xÀ½¹zÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄUÉ ºÀt ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PɽzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÀzÀÝA , ªÀĺÀäzï gÀ»ÃªÀiï, ªÀÄvÀÄÛ ºÁf E§gÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹ CªÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉÆr ºÉÆzÀgÀÄ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ £À£ÀUÉ ºÀtPÁ¹ªÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÄîÌAqÀ 5 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ºÉý PÉÆlÖ °TvÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß 05/2016 PÀ®A143,147,148,323,324,504,506 ,420 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦¹.£ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2015 PÀ®A 279,337 L¦¹ :- UÀÄ£Éß £ÀA 84/2015 £ÉÃzÀÝgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw £ÀeÁä UÀAqÀ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/01/2016 gÀAzÀÄ 7-15 JJªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¥ÀÄ£ÀB MAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ 12/11/2015 gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ £À£Àß CtÚ E¨Áæ»A vÀAzÉ §²ÃgÀ¸Á§ FvÀ£ÀÄ ¸ÀvÀå D¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄgÀÄVAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 05/12/2015 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà G¥ÀZÁgÀzÀ°è EgÀÄvÀÛ ¢£ÁAPÀ 06/01/2016 gÀAzÀÄ 8-30 ¦JªÀiï PÉÌ C¥ÀWÁvÀzÀ°è DzÀ UÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄä CtÚ E¨Áæ»A FvÀ£ÀÄ UÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2015 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®A 304 (J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÀ «£ÀAw.