Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, August 31, 2008

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 6/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢üzÀgÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀÄä vÀAzÉ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁ. ¥ÀAZÁ¼À ¸Á. ¸ÀƼÉPÀ¯ï ªÀÄÈvÀ zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà §rUÉÃgÀ EvÀ£ÀÄ C±ÉÆÃPÀ ±ÉnÖ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ zÀÄrAiÀÄ°PÉÌ EzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÆPÀ¤zÀÄÝ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¥ÀA¥ï ¸Émï ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV PÀgÉAmï ±Ámï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ²æÃ. ¥ÁæuÉñÀ PÀÄ®PÀtÂð J.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 24/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-08-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ Qæ«Ä £Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ JuÉÚ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ CªÀ¤UÉ DPÀ¹äPÀ jÃw¬ÄAzÀ «µÀzÀ JuÉÚ CªÀ£À zÉúÀzÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¸ÀAPÀl, vÀ¯É ¸ÀÄvÀÄÛªÀzÀÄ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¨É¼ÀUÉÎ 10-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄtÚ ºÉZï.¹. 70 PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Bidar District Daily Crime Update-31-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-08-2008.

¯Áj ¥À°Ö : M§â£À ¸ÁªÀÅ E§âjUÉ UÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå99/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A279 337 338 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA.«. PÁ¬ÄzÉ.

¢::30/08/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÁzÀ £ÁUÉñÀ , FgÀ¥Áà PÀÆrPÀÆAqÀÄ «ÄÃgÁ£ï zsÁ¨ÁzÀ°è Hl ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ Hj£ÀªÀ£ÁzÀ dUÀ£ÁßzsÀ vÀAzÉ UÀÄgÀuÁÚ EªÀ£À ¯Áj£ÀA. J.¦. 9/ ªÁAiÀiï 431 £ÉÃzÀgÀ°è PÀƽvÀÄPÀÆAqÀÄ gÁeÉñÀégÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï PÀqÉUÉ gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃgÀqÀĪÁUÀ gÁeÉñÀégï eÉÊ ¨sÀªÁ¤ SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀuÁÚ ¨É¼À£ÀÆgÀ JA§ ºÉ¸Àj£À ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ «®èzÉ ¯Áj §® ªÀÄUÀίÁV ¥À°ÖªÀiÁrzÀ£ÀÄ . DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 2300 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ . ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ FgÀ¥Áà EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . £ÁUÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PɼÀUÉ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É . CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀªÁV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀÄAqÀzÀ°è ©zÀÄÝ ¨Á®PÀ£À ¸ÁªÀÅ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA. 18/08 PÀ®A174 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ:30/08/2008 gÀAzÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀ ²æà ±À£ÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÞ£ÀzÀ eÁvÉæ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §AzÉÆç¹Û£À°èzÁÝUÀ C¯Éè EzÀÝ «oÀ® gÀÄQät zÉêÀ¸ÁÞ£ÀzÀ ¤Ãj£À PÀÄAqÀzÀ°è ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1600 PÉÌ M§â ºÀÄqÀÄUÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVgÀÄvÁÛ£É 1800 UÀAmÉ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß PÀÄAqÀ¢AzÀ ªÉÄÃ¯É vÉUɬĹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ PÀæµÁÚf ¤A¨Á¼ÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀÄgÁoÁ G: ¥ÀÆeÁj ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ. gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä DvÀ M§â C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ ªÀAiÀÄ CAzÁd 16 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ EAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÀ¹äPÀªÁV PÀÄAqÀzÀ°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è UɼÉAiÀÄ£À vÀ¯ÉAiÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ «ÄvÀæ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2008 PÀ®A. 324,504 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 30/08/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆüÁ ºÀ§â EzÀÝ PÁgÀt ²æà zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; PÉÆlUÁå¼À vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; PÉÆlUÁå¼À £À£Àß JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀqÉ CAvÀ ºÉý zsÀ£ÀgÁd£ÀÄ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ HgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr zsÀ£ÀgÁd£ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ¹nÖUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ ªÀAPÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ E£ÉÆßAzÀÄ KlÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀjAzÀ UÁAiÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¸À°è¹zÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ 1445 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀUÀ®¯Éè PÀ¼ÀªÀŪÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¹QÌ ©zÀÝ PÀ¼Àî

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 181/08 PÀ®A: 457,511 L¦¹

¢£ÁAPÀ 30/08/08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ : ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ 36 ªÀµÀð G. dªÁºÀgÀ¯Á® £ÉºÀgÀÄ r.JqÀ PÁ¯ÉÃd ªÁZÀªÀiÁå£À PÉ®¸À ¸Á. ªÉÄÃy ªÉÄüÀPÀÄAzÁ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30/08/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 9 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀÄAmÉ zsÁ¨ÁzÀ°è ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ PÁ¯ÉÃf£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ E§âgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EnÖzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è EzÀÝ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÁZÀªÀiÁå£À ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ¸ÉÃj M§â¤UÉ »rzɪÀÅ ªÀÄvÉÆÛ§â NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ . »rzÀÄPÉÆAqÀªÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀæPÁ±À CAvÀ ªÀÄvÀÄÛ NrºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉAPÀl ¸Á/ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÁ±À EvÀ¤UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀÄÝ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢éÃ-ZÀPÀæªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀ¤AzÀ rQÌ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄ»¼É

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 67/2008, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : PÀ®A, 279,337,338, L¦¹.eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ

¢£ÁAPÀ 30-8-2008 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw dUÀzÉë UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw PÀÄvÁ¨ÁzÉ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉqÁ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄʬĸÀ®Ä ºÉÆÃV vÀ£Àß DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄʬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ°è «oÀ®¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ²æêÀÄw dUÀzÉë ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C£ÀégÀ vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ rQÌDVzÀjAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÆ CªÀ¼ÀÄ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ JqÀ vÉÆÃqÉUÉ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur Dist Reported Crimes: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, ªÀÄƪÀgÀÀ ¸ÁªÀÅ :
¢£ÁAPÀ: 30.08.2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀÀA:PÉJ.37,J.2838 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀætªÀiÁqÀzÉà ¸ÉÃvÀĪɸÀA:10/1 ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.36,ºÉZï.8389 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆlÄÖ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¤AiÀÄAvÀætUÉƼÀîzÀ ¯Áj ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ PÉ.CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ 40ªÀµÀð,¥sÉÊgïªÀiÁå£ï ¸Á:ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ f¯Á¤ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥ÁµÀ ¯Áj ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á: ¨ÉÊgÀÆ£ÀQ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 174/2008 PÀ®A:279, 338,304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ªÀÄvÀÄÛ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:30.08.2008 gÀAzÀÄ 0930UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄeÁ«Ä¯ï ¸Á:ªÀÄAqÀåEªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀÀA. ¹nJA.9407 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀætªÀiÁqÀzÉà ºÉÆ£Àß½î¸ÉÃvÀĪɺÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.36,PÀÆå.7171£ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆlÄÖ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¤AiÀÄAvÀætUÉƼÀîzÀ ¯Áj ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà 32 ªÀµÀð,¸Á: ºÀÄqÁ & ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ 58 ªÀµÀð, ¸Á: ¸Á£À¨Á¼À EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà E§âgÀÆ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ C±ÉÆÃPÀgÉrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 209/2008 PÀ®A:279, 338,304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ªÀÄvÀÄÛ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
: «zsÀÄåvï PÀA§PÉÌ ¯Áj rQÌ, 50 ¸Á«gÀ £ÀµÀÖ :
¢£ÁAPÀ: 30.08.2008 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ µÀjÃ¥sï vÀAzÉ R°Ã¯ï 24 ªÀµÀð, UÀÄAlÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀÀA:J¦.07, qÀ§Æèöå.7279 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀætªÀiÁqÀzÉà ªÀiÁ£À«¥ÀlÖtzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ ¨sÀªÀºÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ rªÉÊqÀgï & «zsÀÄåvï PÀA§PÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÀA§ ªÀÄÄjzÀÄ ©zÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀÆåðj §¯ïâUÀ¼ÀÄ MqÉ¢zÀÄÝ CAzÁdÄ 40 Cr rªÉÊqÀgï dRAUÉÆAqÀÄ C.Q.gÀÆ:50,000=00 £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉAzÀÄ PÉ.J¸ï.UÉÆëAzÀgÁdÄ QjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À«oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 216/2008 PÀ®A:279, ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
: ¥ÀævÉåÃPÀ WÀl£É, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ¸ÁªÀÅ :
°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄUÁæªÀĤªÁ¹, §¸À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ 38ªÀµÀðEªÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨ÁåUÀªÁmïUÁæªÀÄzÀ ®Qëöäà JA§ÄªÀªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ FªÀgÉUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁV®èªÉAzÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ ¥ÀæxÁ¥ÀUËqÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ wªÀÄätÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀĹÌoÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ ¸ÀA:07/2008PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄUÁæªÀĤªÁ¹, ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ «ÃgÀgÉrØ ªÀÄgÀrØ 35 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.07.2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÀºÁ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV CªÀ¼ÀÄ vÉÆnÖzÀÝ ¹ÃgÉUɨÉAQ vÀUÀÄ° ªÉÄÊPÉʸÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ½UÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 30.08.2008 gÀAzÀÄ ªÀĺÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà §¸ÀgÉrØ ¸Á: §Æ¢£Á¼À, vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ÀÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ ¸ÀA: 22/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ªÉÄãïUÉÃmï ºÀwÛgÀzÀ ¤ªÁ¹, ¸ÀÆUÀ¥Àà ±ÉlÖ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ±ÉnÖ 50 ªÀµÀð,¸Á: UÁuÁ¥ÀÆgÀÄ, vÁ: AiÀiÁzÀVj, EªÀgÀÄ ºÉƸÀzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¹zÀÄÝ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ vÁ¥ÀvÀæAiÀÄ¢AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¹zÀÝjAzÀ ¥Àwß-ªÀÄPÀ̼À°è ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2008gÀAzÀÄ 0830 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 1030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀoÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ ¸ÀA: 13/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀįÁÛ£ÀSÁ£À vÀAzÉ: ºÀĸÉãÀSÁ£ï PÀgÀÄqÀVj, ¸Á: PÀ§âgÀV, ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 30-08-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄPÀÄâ¯ïSÁ£ï FvÀ£ÀÄ §eÁeï JA-80 ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.- 29/eÉ-5488 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß E®PÀ¯ï¢AzÀ PÁmÁ¥ÀÇgÀ ªÀiÁUÀðªÁV PÀ§âgÀVUÉ §gÀĪÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉAiÀÄĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ MAzÀÄ Q.«Ä. CAvÀgÀzÀ°è 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.- 25/J- 8348 £ÉÃzÀÄÝ PÉlÄÖ ¤AwzÀÄÝ, ¸ÀzÀgï ®ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀi EArPÉlgï ¯ÉÊmïUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀzÉ ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀi DdÄ-¨ÁdÄ PÀ®Äè CxÀªÁ VqÀzÀ vÀ¥Àà®Ä AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß EqÀzÉ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄ »A¨ÁUÀ §®UÀqÀUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÁºÀ£À dRAUÉÆArzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA: 239/2008 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ºÀ£ÀäAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà gÁAiÀÄZÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀgÉPÀ¯ï PÁåA¥ï- UÀAUÁªÀw, EAzÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉƧâgÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÁV £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÀgÉÃPÀ¯ï PÁåA¥ï E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/ ºÉZï.-778 £ÉÃzÀÝgÀ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ¸ÀªÁgÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÀªÁgÉ¥Àà£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ°è£À ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÄÝ, EzÀjAzÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÁV ¸ÀzÀj ¸ÀªÁgÉ¥Àà¤UÉ JqÀUÀqÉ vÀÄn, PÀ¥Á¼À, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DzÀgÉ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ, JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ¼À PɼÀUÀqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA CRIME REPORTUÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀ ªÉƨÉʯï CAUÀrUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ :-


UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è PÁ¯ÉÃd «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ C²èî avÀæªÀżÀî ªÉƨÉÊ¯ï ªÉĪÀÄj PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܽAiÀÄ ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ ¹¸ÀÖªÀiïzÀ°è C¼ÀªÀr¹ CzÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï ªÉĪÀÄj PÁrðUÉ C²èî avÀæUÀ¼À£ÀÄß qË£À¯ÉÆqÀ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄÄ ²æêÀiÁ£ï zÉêÀeÉÆÃw gÉà J¸ï.¦. UÀÄ®§UÁð gÀªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß DzÀj¹ J¸ï.¦. gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è CrµÀ£À¯ï J¸ï.¦. ²æà ©. ªÀiÁºÁAvÉñÀ ºÁUÀÆ r¹L© ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÆålgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ, gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ, gÉÆÃeÁ oÁuÉ, ZËPÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°ègÀĪÀ F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÉƨÉʯï CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ªÀĽUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr C²èî avÀæ qË£À¯ÉÆqÀ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ LzÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 1,07,750=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ F PɼÀV£À d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ.


1. PÉ.f.J£ï. ªÉƨÉÊ¯ï ±Á¥À «Ä¤«zsÁ£À ¸ËzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀÄ®§UÁðzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ JªÀiï.J.


UÀ¥sÀÆgÀ f¯Á¤ vÀAzÉ JªÀiï.J.gÀ¹ÃzÀ ªÀAiÀiÁ:25 ªÀµÀð ¸Á: RªÀÄgÀ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð


2. ²æà ¸Á¬Ä ¸É¯ï eÉÆãÀ UÉÆêÁ ºÉÆÃmɯï JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀÄ®§UÁðzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ


ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ:20 ªÀµÀð ¸Á: UÀAUÁ £ÀUÀgÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð


3. ¥ÉæAqÀì ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉAlgÀ ªÀÄĹèªÀiï ZËPÀ UÀÄ®§UÁðzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ¥sÀ¹AiÀÄÄ¢ÝãÀ


vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ U˸ÀÄ¢ÝãÀ ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð ¸Á: ¸Á°AiÀiÁ£À ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄĹèªÀÄ ZËPÀ


4. PÁè¹PÀ ¸É¯ï ¥Á¬ÄAl ªÀÄ»§¸ï ªÀiÁ¸ÀÌ ºÀwÛgÀ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl UÀÄ®§UÁðzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ


±ÉÃR «ÄÃgÀ ¥Á±Á @ ¨Á¨Á vÀAzÉ ±ÉÃR ±Á§Ä¢ÝãÀ ªÀAiÀiÁ:21 ªÀµÀð ¸Á: ©¯Á¯Á¨ÁzÀ


5. £ÉÆ¨É¯ï ¸É¯ï ¥Á¬ÄAl PÁ¥ÉÆðgÉñÀ£ï D¦üøÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀÄ®§UÁðzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ


®wÃ¥sÀ vÀAzÉ CºÀäzÀ C° ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð ¸Á: RªÀÄgÀ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð


F §UÉÎ CrµÀ£À¯ï J¸ï.¦. UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ L¦¹ PÁAiÉÄÝ PÀ®A 292 ¸ÀAUÀqÀ 29(J) PÀ®A 4 & 6 E£ïr¸ÀAl j¥ÀædAmÉñÀ£ï D¥sï ¢ ªÀŪÀÄ£ï ¥Àæ«íd£ï DåPÀÖ 1987 ªÀÄvÀÄÛ 67 E£ÁágÀªÉÄñÀ£ï mÉPï£Á¯ÉÆÃf DåPÀÖ 2000 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt £ÉÆAzÁ¬Ä¸À®Ä DzÉñÀ ¤rzÁÝgÉ.