Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 5, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

vÁ:30-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ PÀqÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢ ²æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð eÁw:ªÀiÁ¢UÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:PÀqÀ¢¤ß FvÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁZÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ 2) «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà 3) J¯ï L.¹ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±Á¹Û ¤AUÀ¥Àà 4) ªÀÄAdÄ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁw;PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: PÀqÀ¢¤ß EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀtÚ UÀÄrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÆqÀÄwÛAiÀÄ£À¯Éà CAvÁ CAzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAV »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2013 PÀ®AB 341.323.355.504. ¸À»vÀ 34 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦ügÁå¢ gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 35 eÁ; £ÁAiÀÄPÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¤rUÉÆüÀ FPÉAiÀÄÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¨ÁånUÁgï ªÀAiÀiÁ: 32 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) CA§ªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 60 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À E§âgÀÄ ¸Á: ¤rUÉÆüÀ gÀªÀjUÉ ¸Á®zÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ºÀt PÉüÀ®Ä CAvÁ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DPÉAiÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÉÄÊ, PÉÊ ªÀÄÄnÖ CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2013 PÀ®A 504. 354. 323. 355. 506 gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:04-08-2013 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄZÀѼÀPÁåA¦£À°è gÁWÀªÉÃAzÀæ gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ PÀÄA¨Ágï gÁªÀĨÁ§Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀAzÉ¥Àà vÀAzÉ UÀÄqÀÄzÀ¥Àà ºÀ®V , ªÀAiÀÄ: 50ªÀ, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ , G:MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á:PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀgÁd @ £ÁUÀ¥Àà£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/JPïì-6826 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ dUÀ¢Ã±ï §¸ï £ÀA.PÉJ-37/J¥sï-366 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ J£ï.E.PÉ.Dgï.n¹ PÉÆ¥Àà¼À r¥ÉÆÃ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA.PÉJ-37/J¥sï-366 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ¤zÀAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÁUÀgÁd¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ §®ºÀuÉUÉ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV , JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.173/2013 , PÀ®A.279 , 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ° èUÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

:

¢£ÁAPÀ: 04-08-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ: ¸Á§UËqÀ, ¥ÉÆÃ.¥Á. £ÁAiÀÄPÀ, 45ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ. FvÀ£ÀÄ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ: £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.26 PÉ.9823 £ÉÃzÀÝgÀ n«J¸ï ¸ÉÆàÃlð £ÉÃzÀÝgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀAPÀgÀ§Ar UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀAPÀgÀA§rAiÀÄ gÉÆÃqï£À ªÉÄÃ¯É PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£À §AzÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV ©zÁÝUÀ DgÉÆævÀ£À JqÀvÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C®èzÉ UÁrAiÀÄÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 228/2013 PÀ®A.279,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 04-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀAUÀtÚ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ UÉeÉÓ¨Á«, 25ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: «ÄÃAiÀiÁå¥ÀÆgÀ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ: PÀjAiÀÄ¥Àà ¸Á: «ÄÃAiÀiÁå¥ÀÆgÀ. E§âgÀÆ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è ºÁ¯ï¨ÁèPï EnÖAV PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À r¸À̪Àj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA. JA.r.2J14JeÉqï1rqÀ§ÆèJ¯ï08992 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀÀð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À «ÄÃAiÀiÁå¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï£À ªÀÄÄAZÉ §gÀĪÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÉqÁQzÀÝ ¨ÁAqïUÀ°èUÉ UÀÄ¢Ý C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉAiÀÄ vÀÄrAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊ CAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï dRAUÉÆrØzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 229/2013 PÀ®A.279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 04.08.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉUÉ  ²æà «.£ÁgÁAiÀÄt ¦.J¸ï.L ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 04.08.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.30 UÀAmÉUÉ vÁªÀÅ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ AiÀiÁå±ï ¨ÁAqï KjAiÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁgÀÄw PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è SÁeÁ©Ã JA¨ÁPÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀ vÀPÀët vÁªÀÅ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀiÁgÀÄw PÁåA¥ï £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ - ºÉÊzÁæ¨Ázï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  ¯Áj £ÀA§gï PÉJ-04/¹-7857 £ÉÃzÀÝgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ SÁeÁ©Ã JA¨ÁPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ UÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ C§ÄÝ¯ï ¸Á¨ï EªÀ£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀĹPÉÆlÄÖ gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄVzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄUÀªÀÄUÉƽ¸À®Ä E£ÉÆߧâ ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁeï EªÀ£ÉÆA¢UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¯Áj vÀUɸÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ PÉÆrj E°èAzÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ ¨ÉÃrj CAvÀ £ÀÆPÀÄ £ÀÆUÀ먀 ªÀiÁr £ÁUÀgÁd£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÁV¸À¯ÁgÀzÀAvÉ ¥ÉưøÀgÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¯ÁjUÉ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁë£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2013  PÀ®A, 143.147.323.353.427.435. ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ 05-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2-30 J.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÀ±ÀgÀxÀgÀrØ ¸ÁB ZÀ£Àß½î,
2)§¸ÀªÀgÁd¥Àà¸ÁB¹zÁæªÀÄ¥ÀÆgÀ,3)£ÁUÀ£ÀUËqÀ¸ÁB¹zÁæªÀÄ¥ÀÆgÀÄ, 4) ¥Á®PÀëgÀrØ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀgÀrØ PÉAUÀ¯ï ¸ÁBZÀ£Àß½î, 5) «µÀÄÖªÀzsÀð£ÀgÀrØ ¸ÁB ZÀ£Àß½î ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ MAzÀÄUÀÆr ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ n.©.¦ «vÀgÀuÉ PÁ®ÄªÉ £ÀA. 31/6gÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ, ¸À¢æ PÁ®ÄªÉUÉ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ C¼ÀªÀr¹zÀ ºÉqïªÁ¯ï, 750 JA.JA. ¹ªÉÄÃAl ¥ÉÊ¥À ºÁUÀÆ ¹Öî UÉÃl ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãj£À C¼ÀvÉ ªÀiÁ¥À£ÀªÀ£ÀÄß zsÀéA¸ÀUÉƽ¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2.50 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà aPÉÆÌ¥Àà 59ªÀµÀð, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¥Á®PÀ C©AiÀÄAvÀgÀgÀÄ, 31£Éà «vÀgÀuÉ PÁ®ÄªÉ G¥À «¨sÁUÀ PÁgÀlV vÁB UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ.£Éß £ÀA: .229/2013 PÀ®A. 143, 147, 430, 427, gÉ.«. 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.55 PÀ£ÁðlPÀ ¤ÃgÁªÀj PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:05.08.2013 gÀAzÀÄ 508 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-08-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-08-2013

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 498(J), 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ UÀt¥Àw, PÀÄgÀħgÀÄPÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: £ÁUÀÆgÀ, vÁ: £ÁgÁAiÀiÁtSÉÃqÀ (J¦), ¸ÀzÀå: ºÀd£Á¼À UÁæªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ E£ÀÆß 8 d£À J®ègÀÆ ¸Á: £ÁUÀÆgÀ, vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ (J¦) EªÀgÉ®ègÀÆ ಕೂಡಿ ನಮಗೆ ಹಣದ ಅವ±Àåಕತೆ ಇದೆ ¤£Àß ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 50,000/- ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಪದೆ-ಪದೆಯಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ದಿನಾಂಕ 02-08-2013 ರಂದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತವರೂ ಗ್ರಾಮವಾದ ಹಜನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಹೊಡೆ ಬಡೆಮಾಡಿ ಹಣ ತರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶಮೇgÉUÉ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖ°¹ಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊ¼Àî¯ÁVzÉ.  

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀÄAoÁ¼É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ Hj£À ¸ÀgÀPÁj ¨Á«AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄÈvÀzɺÀ vÉ®ÄwÛzÉ CAvÀ d£ÀjAzÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ eÉÆvÉ ¸ÀzÀj ¨Á« ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw PÀªÀļÁ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zɺÀ«vÀÄÛ, PÀªÀļÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸ÀéxÀ½zÀÄÝ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ aQvÉì PÉÆr¹zÀgÀÄ ªÁ¹AiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè, CªÀ¼ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä PÀÆqÀ ªÀģɬÄAzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ºÉÆVzÀÄÝ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è NqÁrPÉÆArgÀĪÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄ vÀA¢gÀÄvÉÛªÉ, »VgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®è¢zÁÝUÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆVzÀݼÀÄ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè, CªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¢£ÁAPÀ 04-08-2013 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ¸ÀgÀPÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀj ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2013, PÀ®A 420 L¦¹ :-
DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀQî CºÀäzÀ vÀAzÉ ©üPÀÄÌ ¥ÀmÉî ¸Á: eÁªÀiÁ ªÀĹâ £Á®§AzÀUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¢£ÁAPÀ 20-12-2012 gÀAzÀÄ mÁmÁ UÀÆqïì ¯Áj £ÀA. J¦-15/qÀ§Æè-9283 £ÉßÃzÀ£ÀÄß 4,50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ UËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ 171, ²ªÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ªÀĺÁzÉêÀ PÁ¯ÉÆä wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 50,000/- gÀÆ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ Dgï.¹, L.¹, mÁåPïì ªÀÄvÀÄÛ J.¦. ¢AzÀ PÉ.J. ªÀUÁð¬Ä¸ÀĪÀ J£ï.N.¹. ¥ÀvÀæ £ÀAvÀgÀ vÀAzÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 05-01-2013 gÀAzÀÄ 40,000/- gÀÆ, ¢£ÁAPÀ 10-01-2013 gÀAzÀÄ 20,000/- gÀÆ, ¢£ÁAPÀ 13-04-2013 gÀAzÀÄ 10,000/- gÀÆ, DgÉÆævÀ£À C½AiÀÄ£ÁzÀ ±À«ÄÃgÀ£À PÉÊAiÀÄ°è 12,500/- gÀÆ, 11,600/- gÀÆ, ¢£ÁAPÀ 18-04-2013 gÀAzÀÄ 26,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 1,60,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 20-12-2012 gÀAzÀÄ 50,000/- gÀÆ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 2,10,000/- gÀÆ vÀ£Àß ¸ÀªÀĸÉìAiÀÄ£ÀÄß ºÉý ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ vÀÄvÁðV ºÀt ¨ÉÃPÀÄ ¸ÀzsÀå £À£ÀUÉ 26,000/- gÀÆ PÉÆqÀÄ ¯Áj ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ªÀÄÄjzÀÄPÉƼÀî®Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ £ÀA©¹ ºÀt ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, D£ÀAvÀgÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¯ÁjAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:  
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:

ದಿನಾಂಕ:02/08/2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ದಸ್ತಯ್ಯಾ ಗುತ್ತೇದಾರ ನವನಿಹಾಳ ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದು ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವೆನೇಂದರೆ,ನಾನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 02-08-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ-ಹುಮನಾಬಾದ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ನೇದ್ದರ ರೋಡಿನ ನಾವದಗಿ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿವಾಗ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಜಾಜ ಪಲ್ಸರ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ:42, ಜೆ:3827 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ವಸೀಮ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು  ಮಹ್ಮದ ಹಾಜಿ ತಂದೆ ಮೈಹಿಬೂಬಸಾಬ ಸಾಃಇಬ್ಬರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಸೀಮ ಅಕ್ರಮ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋ.ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ನಾವದಗಿ ಸೇತುವೆ ದಾಟಿ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೂಂಡು ರೋಡಿನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾರ್ಡ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ,ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರ ವಸೀಮ ಅಕ್ರಮ ಈತನು ತನ್ನ ಹಣೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಮಹ್ಮದ ಹಾಜಿ ತಂದೆ ಮೈಹಿಬೂಬಸಾಬ ಈತನಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ, ತಲೆಗೆ,ಮೈಕೈಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥೀತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲಾ. ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೃತ ವಸೀಮ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳು ಮಹ್ಮದ ಹಾಜಿ ಇವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಯ್ಯದ ಸಲೀಂ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಗಡಿಗರು ಕರೆದು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃತ ವಸೀಮ ಅಕ್ರಮ ಈತನು ತನ್ನ ಮೊ.ಸೈಕಲನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ,ರೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾರ್ಡ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಣದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.