Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 1, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 01-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-05-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2011 PÀ®A 302, 201 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ«ÄÃAiÀiÁ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ªÀÄįÁèªÀ¯É ¸Á: gÁeÉÆüÀ EvÀ£À
ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉÄAzÀ EzÀÄÝ, CzÉà UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ fïÁ¤ vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§ zÉʪÁ¯É ¸Á: gÁeÉÆüÀ EvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ zË®vï©Ã EªÀgÀ ªÀÄzsÉå dUÀ¼ÀªÁV CzÉà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ PÀvÀÄÛ »¸ÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄaÑ ºÁPÀ®Ä ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÁæªÀÄzÀ L© ºÀwÛgÀ ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 30-04-2011 gÀAzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2011 PÀ®A 131(©) Dgï.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 26/04/2011 gÀAzÀÄ PÀÈ GvÀà£Àß ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸À«ÄÃw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 6-DtzÀÆgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÉëÃvÀæzÀ 45-§PÀÌZËr ªÀÄvÀUÀmÉÖ PÉÃAzÀæzÀ CzsÀåPÁë¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ¦üAiÀiÁ¢ ¹zÁæªÀÄ ªÀiÁºÁgÁdªÁqÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À aAvÁªÀÄt ¸Á: §PÀÌZËr EªÀjUÉ UÀÄgÀÄw£À aÃn PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2011 PÀ®A 324, 504, 506, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-04-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ¥Ánî ¸Á: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À J®èjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÀÚ vÀAzÉ F±ÀégÀ ¸Á: GqÀ¦, ¸ÀzÀå: eÉïï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÁgÀ §AzÀ CVzÉ CAzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀÆ CAvÁ w½zÀÄPÉÆAr¢Ýj CAvÁ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 409, 468, 471, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2007 jAzÀ 14-08-2008 gÀ ªÀgÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²æà JªÀiï £ÉʪÉÆâݣÀ, 2] ²æÃ. ªÀÄ£ÀªÉÆúÁ£À PÀȵÀÚ ¢.ªÀ.¸À EªÀj§âgÀÆ UÀȺÀ gÀPÀëPÀ zÀ¼À ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÆgÀ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ JA© §¸ÀªÀZÁAiÀÄð ¸Á: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2011 PÀ®A 143, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-04-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¥Ánî ¸Á: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÁgÀzÀ°è Hl ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀȵÀÚ ªÉÃlgï Cwy ¨ÁgÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ 4 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ mÉʪÀiï CVzÉ K¼ÀÄ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ Hl ªÀÄÄV¢¯Áè E£ÀÆß gÉÊ¸ï ¨ÉÃPÀÄ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà PÁPÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¢Ã°¥À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PÁPÀ£Á¼É ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠸Á: ªÀÄgÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀëÄ®èPÀ PÁgÀt¢AzÀ dUÀ¼À vÉÃUÀzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2011 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢ð¥À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ZÀºÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃmÉ®UÉ §AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà PÁPÀ£Á¼É E£ÀÆߧ⠸Á: ªÀÄgÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV zÁj vÀqÉzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ PÀëÄ®èPÀ PÁgÀt¢AzÀ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ EvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.JªÀiï ¥Ánî ¦.L r.¹L.© ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀnÖvÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £Á®ÄÌ d£À CgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: PÀnÖvÀÄUÁAªÀ, 2] ²ªÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀiÁ¸ÀÄ®zÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸Á¯ÁV PÀĽvÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ 10 ªÀÄlPÁ aÃn, 4 ¨Á® ¥É£ï, £Á®ÄÌ ªÉƨÁÄ® ºÁÀUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 25,200/ gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀÄrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 354, 395 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹.zsÀªÀÄðgÁd vÀAzÉ ¹.ZÀ£ÀߥÁà ZÀAzÁªÀj ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: ¹zÀÝ«ÃgÀ¥Áà ¯ÉÃOl 16 £Éà PÁæ¸À zÁªÀtUÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ, ºÉAqÀw, ¸ÉÆÃ¸É ªÉƪÀÄäPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀĺÉçƧ gÀªÀgÀ ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgÀ £ÀA JªÀiï.ºÉZï-13/JAiÀÄÄ-1717 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¹Ãn £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¹Ãn £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄðgÀĪÀ £ÀÆgÀ zsÁ¨ÁzÀ°è Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Á®zsÀj ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÁj£À ªÀÄÄAzÉ CqÀØ UÀnÖ ¤°è¹ ¸ÀzÀj PÁgÀ£À°èzÀÝ 4 d£À DgÉÆægÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁj£À°è §AzÀÄ ºÉzÀj¹ PÉÊÄAzÀ J®èjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹, ¦üAiÀiÁð¢ªÀAiÀÄgÀ ¸ÉÆ¸É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀgÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, GªÀÄUÁðzÀ vÀÄgÀÆj ºÀwÛgÀ DgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ©lÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw, ¸ÉƸÉ, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäPÀ̼À ªÉÄÊ ªÉÄðAzÀ MlÄÖ 35 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ, 4 eÉÆvÉ ¨É½î ZÉÊ£ÀUÀ¼ÀÄ, 3 ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/- gÀÆ¥ÁÄ »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ 7,27,000/- gÀÆ¥ÁÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß zÀgÉÆqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/04/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀĢåÀ zsÁ§zÀ JzÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ gÉrØ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄzÁè¥ÀÄgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ-39/ 5058 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥sÀ¹ðAiÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÁAqÀÆgÀ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀiÁ½ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ®UÁgÀ, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ MAzÀÄ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/04/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ ºÉÆrØ£À°è ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæyégÁd vÀAzÉ zsÀ£À±ÉÃnÖ ¨ÉÆüÉUÁAªÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À ªÀiÁ°PÀ ¸ÀIJ® FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä C¥Áa ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/eÉ-522 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É fÃvÀÄ zsÁ§PÉÌ ºÉÆÃV C°è EzÀÝ ªÀiÁ°PÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ gÀªÁ£À ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ mÁåAPÀgÀ ¯Áj £ÀA J¦-35/AiÀÄÄ-3389 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ EArPÉÃlgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÆ£ÀÆìZÀ£É ¸À£ÉßUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀzÉ ºÁUÉ ¤°è¸ÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀzÀj mÁåAPÀjUÉ rQÌAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀIJî FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£À£ÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/04/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É vÀqÉƼÁ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¥ÀæªÀzsÀð PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ C¯ÉÆÖ PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-24/¹-3253 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ qÁ ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ ªÀÄÄAqÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁvÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ §AUÁè PÀqÉÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ gÉÆr£À JqÀUÀqÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ, JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ VÃjzsÀgÀ¯Á® vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ UÀÄ®eÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà gÀ¦üÃPÀ CºÀªÀÄäzÀ vÀAzÉ §²ÃgÀ CºÀäözÀ ¸Á|| CPÀâgÀ ¨ÁUÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 30-4-2011 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ CwÃPÀ CºÀªÀÄäzÀ vÀAzÉ gÀ¦üÃPÀ CºÀäzÀ E§âgÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J.32 JPÀì 4672 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ¢AzÀ DgÀnN D¦üùUÉ ¸ÉÃqÀA jAUÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DzÀ±Àð £ÀUÀgÀ PÁæ¹UÉ DzÀ±Àð £ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ J 32 ªÁAiÀiï 2513 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊQ¯ïUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɬĹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÉt zÁR¯ÁVzÉ.