Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, April 28, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28/04/2010

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-04-2010 gÀAzÀÄ 0745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¸Á: AiÀÄgÀ£À½î FvÀ£ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄ£Áð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-5185 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÀ vÀAzÉ UÉÆ¥Á¼ÀgÁªÀ ¸Á: amÁÖªÁr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¤UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2010 PÀ®A 341, 504, 323, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄÄAUÀ¯É¥Áà eɸÀÌA ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgï PÁåA¥ï gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀÄAqÉÃgÁAiÀÄ zÀAqÉÆÃf ºÁUÀÆ EvÀ£À vÀªÀÄä E§âgÀÄ ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgï EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ ©®Äè vÀÄA©zÀÝgÀÄ PÀÆqÁ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀgÉAmï PÀ£ÉPÀë£ï vÉUÉ¢¢Ýj CAvÁ JgÀÄ zÀ¤AiÀÄ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2010 PÀ®A 279, 337 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ d¨ÁâgÀ ºÀƸÉãÀ RÆgÉò ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÁUÀªÁ£À ªÀĺÀ® £ÉúÀgÀÄ ZËPÀ alUÀÄ¥Áà, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Áà¢AzÀ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ºÀÄqÀV ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀwõÀ @ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ Z˪Áí£À ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî, ¯Áj £ÀA J¦-28/ªÁAiÀiï-5259 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤®Vj VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr KqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ C°èUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ Qè£Àgï ±ÉÃR ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÉÃR zÀ¸ÀÛVÃj EvÀ¤UÉ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ¨sÀÆdzÀ K®Ä§Ä ªÀÄÆjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁzÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÉÃR ¥Á±Á EvÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀlÖ §UÉÎ zsÀÈqÀ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 498(J), 494, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤvÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÁAqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw : J¸ï.¹ zÀ°vÀ ¸Á: WÁl »¥ÀàgÀUÁ ¸ÀzÀå «ÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 2004 £Éà ¸Á°£À°è DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ zÁAqÀUÉ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ¢AzÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 25-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉüÀ®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ 8 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-4-2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 9-12-456 «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä 8£Éà PÁæ¸À gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÁªÀðw UÀAqÀ PÀ£ÀßAiÀįÁ®, 2) ¥ÀæµÁÚ UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ, 3) ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ, 4) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ J®ègÀÆ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ ªÉÆÃjAiÀÄ ¤Ãj£À £Á° ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 27/04/10 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA¸À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/04/2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPïÖgÀ £ÀA PÉJ-39/n-2506 mÁæöå° £ÀA 2507 £ÉÃzÀgÀ°è PÀ®Äè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¨Á§uÉÚ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, mÁæöåPïÖgÀ £ÀA PÉJ-39/n-2506 mÁæöå° £ÀA 2507 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì. EvÀ£ÀÄ mÁæöåPïÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥ÀQÖ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ L.JA.« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/04/2010 gÀAzÀÄ 0720 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸ï vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: zÁqÀV EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/ºÉZÀ-3053 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁqÀV¬ÄAzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀįÁÌ¥ÀÄgÉ ¥ÉmÉÆæî §APÀ JzÀgÀÄUÀqÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÁUÀÆ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄzsÀå ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-04-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ eÉÆö ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©)ªÁQAUï PÀÄjvÀÄ vÀÆUÁAªÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ«£À VqÀzÀ PɼÀUÉ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå 8-10 eÉÆüÀzÀ aîzÀ°è ªÀiÁ«£À PÁ¬Ä vÀÄA© ¨Á¬Ä ºÉƯÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄļÀÄî PÀAmÉAiÀÄ ªÀÄgÉUÉ ¤AvÀÄ £ÉÆÃr AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀiÁ«£À PÁ¬Ä PÀ¼ÀÄî ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ UÉÆvÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¦¹, §¸ÀªÀgÁd ¦¹ gÀªÀgÉÆA¢UÉ fæ£À°è PÀĽvÀÄ £ÀªÀÄä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀiÁ«£À PÁ¬Ä PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ºÉüÀªÁ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð 2) gÁdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ºÉüÀªÁ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, 3) E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ±ÁåªÀÄuÁÚ ºÉüÀªÁ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä AiÀÄwß¹zÁUÀ VqÀzÀ PɼÀUÉ aîzÀ°è ªÀiÁ«£ÀPÁ¬Ä vÀÄA§ÄwÛzÀÝ DgÉÆæ £ÀA 3 Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, VqÀ¢AzÀ PÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ©½¸ÀÄwÛzÀÝ E¤ß§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ £ÀA 1 & 2 gÀ£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ »rzÀÄ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ d£À PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ ªÀiÁ«£ÀPÁ¬Ä PÀrzÀÄ aîzÀ°è vÀÄA©zÀ MlÄÖ 13 aî eÉÆüÀzÀ aîUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¹gÀÄvÉÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀiÁ«£À PÁ¬Ä QªÀÄävÀÄÛ CA 6,500=00 gÀÆ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 27/04/2010 gÀAzÀÄ 1950 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀPÁå¼À gÀªÀgÀ ¨sÁUÁ¢AiÀiÁzÀ ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥ÀàgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæà EªÀ½UÉ ºÀPÁå¼À UÁæªÀizÀ°èAiÉÄà PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÀ¸ÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è eÁUÉ E®èzÀjAzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÀlÄÖvÁÛ¼É. »ÃVgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 27/04/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ¼À DPÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¼À vÀAzÉ, vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæà EPÉUÉ ºÀ¸ÀĪÀ£ÀÄß ºÀUÀÎ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è DqÀÄvÀÛªÉ ºÉÆqÉzÀgÉ ºÉÃUÉ CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁjUÉ ºÉÆqÉ¢zÉ £À£Àß DPÀ¼ÀÄ CAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ ²ªÀgÁd ¥Ánî E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2010 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 27/04/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ®UÀ¤ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ CvÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁUÀ ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EªÀgÀÄ CªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À eÉÆvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À¯Áä¼À ¤²ÑvÁxÀð ªÀiÁr ¸ÀPÀÌgÉ wAzɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¤²ÑvÁxÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À vÀªÀÄä£À ¸À®ÄªÁV ºÀÄqÀÄV £ÉÆÃqÀ®Ä PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À°ÃªÀĸÁ§ ¨ÁUÀªÁ£À gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢zÉ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ MAzÀÄ HgÀ ºÉtÄÚ E§âgÀÄ CtÚvÀªÀääA¢jUÉ KPÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃj ªÀÄvÉÛ¯ÁèzÀgÀÆ £ÉÆÃqÉÆÃuÁ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛ ªÀÄUÀ ZÁAzÀ¸Á§¤UÉ ºÉýzÁUÀ ¨ÉÃqÀ CAvÀ CªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ CªÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÀgÀÄ. »VgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀªÀÄÄä vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á§ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ ¤²ÑvÁxÀð ªÀÄÄj¢ CAvÀ CAzÀªÀgÉ PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:27.04.2010 gÀAzÀÄ 19.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉ.¦.¹ £ËPÀgÀ Dgï.n.¦.J¸ï.±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ºÉUÀθÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà «.£ÁgÁAiÀÄt ¦J¸ïL gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.04.2010 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 21 ªÀµÀð & ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 46 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄÄgÁ£ï¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:3034/- ªÀiË®åzÀ 180 JA.J¯ï£À 55 «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ & 330 JA.J¯ï£À QAUï¦ü±Àgï ¸ÁÖçAUï ©ÃAiÀÄgï 23 ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 26.04.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöäAiÀÄå ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¸É PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ PÀĽwzÁÝUÀ CzÉUÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà£ÀÄ »A¢£À zsÉéõÀ¢AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 25.04.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀ¸À£ÀzÉÆrØ ¸Á:¥ÁvÁ¥ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ¥ÁvÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀUÉãÀ¥Àà, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ºÀ¼ÉªÀÄ£É, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 06.04.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÁAvÀgÁd vÀAzÉ JA.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á:§Æ¢ªÁ¼ÀPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ¸Á®UÀÄAzÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ gÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ¸Á®UÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ »gÉñÉÃR¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 14 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ ±ÁAvÀgÁeï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ±ÁAvÀgÁd £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:26.04.2010 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:25.04.2010gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:26.04.2010gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è «ÃgÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀ¯Á® 45 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr eÉÆðºÉÆÃV ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÀmÁgïzÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ²ªÁf ¸Á: £ÀÄUÀÄqÉÆÃt ºÉƸÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:26.04.2010 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉÃUËqÀ ºÉÆ£Àß½î 32 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆÃmÉ, vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ£ÀÄ PÀȵÀgïfÃ¥ÀĸÀASÉå: PÉJ.03,Jr.7 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¤UÀ¢üvÀ ¸ÀASÉåVAvÀ 10 d£À ºÉaÑ£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĹzÀ ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ PÁA¨Éî ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøïoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀgÀzÀPÀët QgÀÄPÀ¼À ¥ÀæPÀgÀt :-

aAZÉÆý oÁuÉ :²æêÀÄw ¸ÀĪÀÄAiÉÆgÀ© UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ E±ÁPÀ ¸Á|| aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ EªÀgÉÆA¢UÉ 6 wAUÀ¼À »AzÉ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ªÀĺÀäzÀ E±ÁPÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 50 ¸Á«gÀ 4.1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¸Àé®à ¢£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ 1.ªÀĺÀªÀÄäzÀ E±ÁPÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ 2.ªÀĺÀªÀÄäzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ 3.¸À©zÁ ¸ÀįÁÛ£À UÀAqÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ 4. vÀdjñÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ 5.vÀ§¸ÀĪÀiï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ 6.eÁ«ÄãÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ ¸Á|| J®ègÀÆ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ²AUï ªÀIJãï vÀgÀĪÀAvÉ avÀæ»A¸Éæ ¤Ãr EUÀ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £À£ÀUÉ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ UÁå¸À¯ÉÃl vÀgÀºÀzÀ ªÁ¸À£ÉAiÀÄļÀî «µÁ¤® PÀÄr¹gÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ºÉýzÀgÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPɺÁQzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉüÀzÉ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝãÀÄ. ¢£ÁAPÀ 23-04-2010 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DvÀ£ÉÆA¢UÉ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃqÀA PÉÌ §A¢zÀÄÝ £À£ÀUÉ ºÉÆlÖAiÀÄ°è GjzÀAvÉ DVzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà PÉÆAqÉzÀ UÉÆÃzÀÄvÁ¬Ä £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-04-2010 AzÀÄ UÉÆÃzÀÄvÁ¬Ä £ÀUÀgÀzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®PÉÌ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 26-04-2010 gÀAzÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£É ªÉÆúÀ£À¹AUÀ oÁPÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ w½¹zÀÄÝ «µÀAiÀÄÄ UÉÆvÁÛV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖgÀĪÀ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ ºÁUÀÄ Që N¯É ºÁUÀÄ PÉÊUÀrAiÀiÁgÀ MlÄÖ 14,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀįɥÉÃl oÁuÉ :²æêÀÄw ±À»Ã£Á¨ÉÃUÀA UÀAqÀ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ PÉÆAqÀA¥À½î ¸Á : ºÀÆ«£ÀºÀ½î EªÀgÀ ªÀÄUÀ CdªÀÄäzï«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ PÉÆAqÀA¥À½î FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-04-10 gÀAzÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀA, J¦ - 04 «í 5259 , J¦ - 04 n - 5239 £ÉÃzÀÝgÀ°è «ÄjAiÀiÁt¢AzÀ ¥À¹ð PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀįÉÃ¥ÉÃlPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ°è gÁwæ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ mÁæPÀÖgï£ÀÄß Nr¹ ¥À°Ö ªÀiÁr¹ mÁæPÀÖgï mÉæöÊ°AiÀÄ°è PÀĽvÀ CdªÀÄäzï«ÄAiÀiÁ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ PÉqÀÄ«zÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgï mÉæöÊ°AiÀÄ°èzÀÝ ¥À¹ð PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ FvÀ£À vÉ¯É ªÉÄïÉ, ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀįÉÃ¥ÉÃl oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 26-04-2010 gÀAzÀÄ ²æà ¨ÉvÁÛ¥À C°AiÀiÁ¸À gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÉÆÃ¥Àl¯Á® G¥ÁåzsÀAiÀÄ, ¸ÁB ¨Á¥ÀÄ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ZÀªÁít, CdÄð£À ±ÁªÀĸÁ¼É ªÀÄÆgÀ d£À PÀÆr ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ JªÀiï.f gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ f.n.Dgï.n.¹ PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ®Æ¤ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 32 Dgï 2600 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 27-4-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 WÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ. ¸ÀAUÀ¥Àà ¸ÀdÓ£À ¸Á:vÉîUÀ¨Á¼À EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ. ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀdÓ£À EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ DªÀ£À ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄ½î ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°èAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CªÀ¤UÉ ªÀĽî UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è ¥ÀvÉÛªÀiÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :qÁ||ªÀĺÀäzÀ C©ÃzÀ C° ¥ÁgÀÆQ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¦ÛPÁgÀ C° ¥ÁgÀÄQ ¸Á:SÁeÁPÁ¯ÉÆä gÉÆÃeÁ UÀÄ®§UÁð gÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 26-04-2010 gÀAzÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¹ªÀiï £ÀA.9620791052 £ÉÃzÀÝjAzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀt vÀgÀ®Ä ºÉý ºÉzÀj¹ ºÀtPÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà vÉUÀ£ÀÆgÀ ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ¢£ÁAPÀ 27-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ J¸ï.n.©.n ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ £ÀgÉñÀ JA¨ÁvÀ£ÀÄ ¤AwzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ©ÃgÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ ºÀt E®è CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ SÁ° ¨Ál°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¥ÀQÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ®ÄUÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà QñÀ£ï vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á|| JªÀiï.«í PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁqÀVUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆä GzÀAiÀÄ £ÀUÀgÀ eÉêÀVð gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ dUÀvÀ ¸ÀPÀð® ªÀÄÄASÁAvÀgÀ ªÉÄãÀ gÉÆÃr¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀ¥ÉæõÀ£ï UÁqÀð¤£À ¸ËZÁ®AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà £Á®ÄÌ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ ¤®Äè CAvÀ ºÉý PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ ¨Éîmï¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà PÀtÂÚ£À°è SÁgÀzÀ ¥ÀÄr JgÀa PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà eÉé£À°è EzÀÝ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¤AzÀ PÀ¹zÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ AiÀiÁªÀzÉÆà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.