Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, June 27, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-06-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27-06-2018

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ನಾಗನಾಥ ಮ್ಯಾಕ್ರೆ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಖಾಸೆಂಪೂರ ಈಗ ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಿಳದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಹೋಲದಲ್ಲಿ  ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲಾ  ಹಾಗೂ ಮಾವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ಹೋಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 46 ನೇದರಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ. 14 ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಚಿಂತಾಕಿ ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ  ಕ್ರಷಿ  ಸಾಲ 50,000/- ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮಗಿರುವ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಿಗೆ  ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾರದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ರಷಿ ಸಾಲ ತಿರಿಸಲು ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಿಳಲಾರದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆ ಬೆಳೆ ಬೇಳೆದಿರುವದಿಲ್ಲಾ, ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಿಜ ಗೊಬ್ಬರ ಖರಿದಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ಸುಮಾರು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಬಿಳಲಾರದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗಂಡನಾದ ನಾಗನಾಥ ರವರು ತಮ್ಮ ಹೋಲದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ  ಕ್ರಷಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲ ಈ ವರ್ಷ ಬೆಳೆ ಬೇಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತಿರಿಸೊಣ  ಅಂತ ಆಗಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ತಿರಿಸೋಣ ಅಂತ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 24-06-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗಂಡನಾದ ನಾಗನಾಥ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತಿರಿಸೋಣಾ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಮಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋತೆಗೂಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಗಂಡನಾದ ನಾಗನಾಥ ರವರು ತಾನು ಸಂಡಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಮದೇವ ವಟಪಲ್ಲೆ ರವರ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗಂಡ ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕನಿಂದ ಪಡೆದಕೊಂಡ ಕ್ರಷಿ ಸರಕಾರಿ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತಿರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನ ಮನಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲದ ಬಾದೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆಯು ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 26-06-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 103/2018, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-06-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀĮ̥Áà @ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ®ÄA©t £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è UɼÉAiÀÄ£À ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ DvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÀÆå-8181 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ©ÃzÀgÀUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß UÉÆ«AzÀ FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ - ¨sÁ°è gÉÆÃqÀ CwªÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÉÃUÀzÀ°èzÀÝ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÁUÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ UÉÆ«AzÀ FvÀ¤UÉ JqÀUÁ® ªÀÄÄAUÁ® ºÀwÛgÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CµÀÖgÀ°è »AzÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀÄ£ÁzÀ C¨sÀAiÀÄ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ºÁUÀÆ UÉÆ«AzÀ FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr 108 vÀÄvÀÄð ªÁºÀ£ÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr PÀgɬĹ CzÀgÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âjUÀÆ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, UÉÆ«AzÀ FvÀ¤UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄ DVzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹PÉÆArgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26-06-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 204/2018, PÀ®A. 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2018 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɬÄAzÀ 1445 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ M¼ÀUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁ𢠫ÄãÁQë UÀAqÀ C¤Ã® ©gÁzÁgÀ ¸Á: gÁA¥ÀÄgÉ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÁzÀ 1) ZÉÊ£ï ¸ÀgÀ 4 vÉÆÃ¯É C.Q 1,20,000/- gÀÆ., 2) MAzÉÆAzÀÄ vÉÆïÉAiÀÄ ®Qëöäà avÀæ EgÀĪÀ 5 PÁ¬Ä£ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 5 vÉÆÃ¯É C.Q 1,50,000/- gÀÆ., 3) MAzÉÆAzÀÄ vÉÆïÉAiÀÄ 4 GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ C.Q 1,20,000/- gÀÆ., 4) 5 eÉÆÃvÉ Q«AiÉÆïÉUÀ¼ÀÄ 25 UÁæA. C.Q 75,000/- gÀÆ., 5) 4 vÉÆïÉAiÀÄ UÀAmÁ£ï ¸Àgï C.Q 1,20,000/- gÀÆ., 6) ©°ØAUï ¨ÁèPïì ºÉ¸ÀjgÀĪÀ MAzÉÆAzÀÄ UÁæA £À 6 PÁ¬Ä£ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 6 UÁæA C.Q 18,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 7) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 40,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 6,43,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.