Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 8, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ. 06-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ: ¯Á®Ä£ÁAiÀÄÌ, 30ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ,  ¸Á: AiÀÄ®èzÉÆrØ vÁAqÀ. ºÁ.ªÀ. C§ÄªÉÆúÀ¯Áè zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ 1) ªÀiÁtÂPɪÀÄä UÀAqÀ: ²æäªÁ¸À, 2) ªÉAPÀmÉñÀ gÁoÉÆÃqï,  3) ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ: gÀAUÀ£ÁxÀ,  4) ªÀÄĤAiÀĪÀÄä ( ¨sÁUÀå ) UÀAqÀ: ±ÉÃRgÀ,  5) »ÃgÀÆ vÀAzÉ: gÁd¥Àà ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁAqÀ.  6) ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqï, ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁAqÀ.  7) ±ÀAQæ¨Á¬Ä UÀAqÀ: ªÉAPÀmÉñÀ  8) ¥ÀzÁä¨Á¬Ä UÀAqÀ: gÁªÀÄZÀAzÀæ. ¸Á: d¯Á¯ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.   EªÀgÀÄUÀ¼É®è CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ `` K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É, £ÁªÀÅ PÉÆnÖgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ©¸ÁPÀÄ ’’ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Ál°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹,  J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ EªÀ£À£ÀÄß fêÀ¸À»vÀ PÉÆAzÀÄ©qÉÆÃt CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2014. PÀ®A.  143, 147, 148, 341, 324, 504, 506  ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

                 ದಿ.06-03-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ವಯ-28ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ  :ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಹೊಕ್ರಾಣಿ FvÀನು ಹೊಕ್ರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ವಾಟರ ಫಿಲ್ಟರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ನಿಸ್ತಂತು ಸಂದೇಶದ 1] ಹನುಮಂತರಾಯ ತಂದೆ ಅಂಗಡಿ ನಾಗಪ್ಪ  [2] ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಅಂಗಡಿ ನಾಗಪ್ಪ    3] ಗೂಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ನಾಗಮ್ಮನವರ  [4] ಎಲೇಶ ತಂದೆ ಕಾಳಪ್ಪ   5] ಮರಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ ಜನಾಂಗದವರು,    ಸಾ:ಹೊಕ್ರಾಣಿ, ತಾ:ಮಾನವಿ d£ÀgÀÄ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ನೀನು ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಿಯಾ ಮಗನೆ ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಅಂದು ತಮ್ಮಕೈಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡುಗಳಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾದಕ್ಕೆಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಇವರಿಗೆ ಸಹ  ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:               54 /2014 ಕಲಂ:143,147,148,324, 326, 504, 506.ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

            
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                    ಆರೋಪಿ ಕಮಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶ್ಯಾಮಕುಮಾರ 50ವರ್ಷ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಕಲ್ ಕೆಲಸಗಾರ ಸಾಃ ರಾಮಕ್ಯಾಂಪ ರೌಡಕುಂದ ಸೀಮಾ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಕಮಲಕುಮಾರ 45ವರ್ಷ, ಮನೆಗೆಲಸ, ಸಾಃ ರಾಮಕ್ಯಾಂಪ ರೌಡಕುಂದಾ ಸೀಮಾ  FPÉAiÀÄ ಗಂಡನಿದ್ದು, ಸದ್ರಿಯವರು ರಾಮಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನು ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೂಜಾಟದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಆಕೆಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಹಣ ಕೊಡುವಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಸು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಜೀವನಾಂಶದ ಕುರಿತು ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನು ಜೇಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಪುನಃ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತ .ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮದ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಆರೋಪಿತನು ಕುಡಿದು ¢£ÁAPÀ: 01.03.2014 gÀAzÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ದಿಕ್ಕರಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಂಖ್ಯೆ. 70/2014ರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2014 PÀ®A. 498 ಎ ,188,323,504,506 L¦¹ ಮತ್ತು ಕಲಂ. 31 ಗೃಹ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2005CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
                   ಆರೋಪಿ ನಂ.1  ಶರಣಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಅಮರಯ್ಯ 32ವರ್ಷ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾಃ ಸಾಲಗುಂದ  ಈತನು  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ @ ಅಕ್ಷತಾ ಗಂಡ ಶರಣಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ 28ವರ್ಷ, ಮನೆಗೆಲಸ ಸಾಃ ಸಾಲಗುಂದ ಹಾ.ವ.ಅರಗಿನಮರಕ್ಯಾಂಪ   FPÉAiÉÆAದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ  ರೂ.5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಣ, 5 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೇ ಅರಗಿನಮರಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 15-02-2014 ರಂದು 11-00 ಎ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ  ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ  ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಂಖ್ಯೆ. 65/14 ನೆದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2014 PÀ®A. 323,506,504,109 L¦¹  ಮತ್ತು 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ.ಪಿ. ಯ್ಯಾಕ್ಟCrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

                       ಪಿರ್ಯಾದಿ PÀgɪÀÄä UÀAqÀ dAiÀÄgÁd, ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð, eÁ-ºÀjd£À, G-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á-vÀ®ªÀiÁj UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄ ಗಂಡನಾದ ಜಯರಾಜ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ 5-6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಅಪವಾದ ಹೊರಿಸಿ ಅವಳ ಹೆಸರಿಗೆ 3 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಜೋಪಡಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟ 3 ಎಕರೆ ಹೊಲದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 50, 000/- ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಆರೋಪಿತರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳದೇ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಯಾಕೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಿ ಅಂತಾ ¢£ÁAPÀ: 07.03.2014 gÀAzÀÄ 1)dAiÀÄgÁd vÀAzÉ UÀÄrØ AiÉÄøÉÆÃ¥sÀ, ªÀAiÀiÁ-52 ªÀµÀð,2) ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä UÀAqÀ dAiÀÄgÁd, ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð3) gÁdÄ vÀAzÉ dAiÀÄgÁd, ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁ-ºÀjd£À, G-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á-vÀ®ªÀiÁj UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕುಡುಗೋಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ, ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2014 PÀ®A 498(J),504, 323, 324, 506,gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¥ÀºÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ:02.03.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಉದಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಮಗಳಾದ ನಾಗವೇಣಿ ರವರುಗಳು ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಹಿರ್ದೆಸೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ 1)ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÀiÁgÉÃ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 35 ªÀµÀð ಈತನು ಸದರಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ್ತಿರೀ ಬರೀ ಅಂತಾ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಆರೋಪಿತನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದುಕೊಂಡು  ಹೋದಾಗ್ಗೆ 2) gÁWÀ¥Àà3)²æà ªÀÄw ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ ZÀ£ÀߥÀà 4) QæõÀÚ J®ègÀÆ eÁw ªÀÄrªÁ¼ï ¸Á; PÀ®ä¯Á vÁ; gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ನೇದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಉದಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಆರೋಪಿ ನಂ:1 ಈತನ ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ಆಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನು ನಾಗವೇಣಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತಿವಿ ಅಂತಾ ಜೀವದ  ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಆರೋಪಿ ನಂ: 2 ರಾಘಪ್ಪನು ಉದಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು  ಚನ್ನಪ್ಪನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗಳಾದ ಉದಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಾವು ಕಡು ಬಡ ಹರಿಜನರೆಂದು ತಿಳಿದು ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು   ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂತ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2014 PÀ®A 366(J) 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(I) (X) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ 1989 ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
¦ügÁå¢ ²æêÀÄw CA§ªÀÄä vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° ¸Á: LzÀ¨Á« FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UËgÀªÀÄä 16 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß DzÉà UÁæªÀÄzÀ §¸ÀAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà 17 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UËgÀªÀÄä¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ¢£ÁAPÀ: 25-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/14 PÀ®A. 366(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ಫಿರ್ಯಾದಿ ¥ÁªÀðvɪÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà 35 ªÀµÀð eÁ : ªÀiÁ¢UÀ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï FPÉAiÀÄ ಗಂಡನಾದ ನರಸಪ್ಪನು ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ತರಲು ಅಮರೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಮರೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಎಡಬಾಜು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ¢£ÁAPÀ: 07.03.2014  gÀAzÀÄ ಸಂಜೆ 5-15 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಗೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ನಂ. ಕೆಎ-36 ಎಫ್-797 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ¹gÁd vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-36 J¥sï-797 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á : AiÀÄ®§ÄUÀð vÁ : AiÀÄ®§ÄUÀð f: PÉÆ¥Àà¼À  ಈತನು ತನ್ನ ಬಸ್ ನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಪಾದಚಾರಿ ನರಸಪ್ಪನಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ ಕೆ,ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 7-45 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸದರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 71/2014 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 36 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 8 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.03.2014 gÀAzÀÄ    84 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   20,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-03-2014

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-03-2014 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2014 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ: 08/03/2014 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ PÀÄ®PàtÂð ªÀaiÀÄ: 56 G: ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉdgÀ ¸Á: ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ CªÀgÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 07-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ ¨ÁåAQ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÁåAQUÉ Qð ºÁQ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 08-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ¨ÁåAQ£À ¹éÃ¥ÀgÀ DzÀ ¸ÀaãÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ gÀªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½Ã¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁåAQ£À QlQ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁåAQ£À M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÁÖçAUï gÀÆ«Ä£À ±ÉlÖgÀ ºÁUÀÆ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ UÁå¸À ªÉ°ØAUï ¢AzÀ ¸ÉæüÖ ¯ÁPÀgï PÀlÖ ªÀiÁr ¯ÁPÀgÀzÀ°è EnÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6,74,657=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ UÁæºÀPÀgÀÄ ¨ÁåAQ£À°è CqÀ« EnÖzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 1,452 UÁæA CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 44 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ »UÉ MlÄÖ 50,47,657=00 gÀÆUÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¢£ÁAPÀ: 7,8-03-2014 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2014 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ :- 
¢£ÁAPÀ 07-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ(©) ¥ÀlÖtzÀ°è ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ G// QgÁuÁ CAUÀr ¸Á// £ÁUÀ£À¥À½î EªÀgÀÄ £ÁlPÀ £ÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ºÉý ªÉÆ ¸ÉÊ £ÀA PÉJ 38 J¯ï 1279 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 08-03-2014 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 54 ªÀµÀð eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// £ÁUÀ£À¥À½î EªÀgÀ ¨sÁUÁ¢AiÀiÁzÀ CgÀ«AzÀ ¥Ánïï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥Ánïï E§âgÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è £ÁlPÀ £ÉÆÃr ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²®Ä¨É ºÀwÛgÀ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆà ¸ÉÊ CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢UÉ ©¢zÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ¥Áà E§âgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w°¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ ºÉ¨Áâ¼É gÀªÀgÉÆA¢UÉ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¥ÉmÁV ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2014 PÀ®A 13(1)(2) J¸ï.¹ / J¸ï.n ¦.J.JPïÖ 1989 :- 
¢£ÁAPÀ 07-03-2014 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¢£ÁAPÀ 06-03-2014 £ÉÃzÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁ£Àå C¥ÀàgÀ f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA.826/2014 £ÉÃzÀgÀ eÉÆvÉ ¦ügÁå¢ ²æà «dAiÀÄ ¨sÁgÀvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà eÁw J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀÄ ¸Á;PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ vÁ;f;©ÃzÀgÀ FvÀ£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ®UÀwÛ¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, CgÉÆævÀ£ÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ±Á¯ÉUÉ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÁèlUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «µÀAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ 27-02-2014 gÀAzÀÄ CgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ KeÁd vÀAzÉ C§ÄݯÁè ¸Á§ , ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ²ÃPÀëPÀgÀÄ, »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ©.E.N PÀbÉÃj ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «dAiÀĨsÁgÀvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á;PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ vÁ:f;©ÃzÀgÀ. eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ‘’ zsÉÃqÀ ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ’’ JAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EvÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CgÉÆæ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :- 
¢£ÁAPÀ 06/03/2014 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆãÁ¼À UÁæ£ÀzÀ ºÀ¼É UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ PËqÀUÁAªÉ ¸Á:¸ÉÆãÁ¼À FvÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ ªÀ±À¢AzÀ 90 JA.J¯ï ªÀżÀî Mjf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï r®PÀì «¹Ì 7 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C:Q: 175/-gÀÆ zÀµÀÄÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1210/-gÀÆ »UÉ MlÄÖ 1385/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ «ZÁgÀ¸À®Ä ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß UÀt¥Àw @ UÀtÄ ©gÁzÁgÀ EªÀ£ÀÄ vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄwzÀÄÝ vÁ£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ wý¹zÀjAzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2014 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :- 
¢£ÁAPÀB 07/03/2014 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw eÉÆåÃw UÀAqÀ gÁeÉñÀ PÀA¥À¤ GB ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ªÉÆgÁfð zÉøÁ¬Ä ªÀiÁzÀj ªÀ¸Àw ±Á¯É ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ¸ÀzÀå PÀoÀ½î gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. ¸ÁBºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉÆgÁfð zÉøÁ¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ zÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ 9 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ «zÁåyðAiÀiÁzÀ gÀ«zÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀB 06/03/2014 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ªÁåAiÀiÁªÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É DzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆvÀÄÛ PÀ¼ÉzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄgÀ½ ±Á¯ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè E¯Éè J¯ÁèzÀgÀÆ ºÉÆÃVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀªÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzɪÀÅ ºÁUÀÄ PÁzɪÀÅ DzÀgÉ ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀÅ CªÀgÀ ¥Á®PÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁgÀÄw aPï¥ÉÃmï ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV C°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ gÀ«zÁ¸À §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀ¢zÀÝ PÁgÀtªÁV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV gÀ«zÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄB15, UÉÆâü ªÉÄʧtÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ 4 Cr JvÀÛgÀ EgÀĪÀ FvÀ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2014 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :- 
¢£ÁAPÀ 24-01-2014 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÁqÉÃPÀgï, ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð JvÀÛgÀ 5’4” ¦üÃmï ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ vɼÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, UÉÆâü §tÚ, ªÀÄÆUÀÄ £ÉÃgÀ, zsÀj¹zÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃf£À ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÁzÀ ¯ÉÊl ¤Ã° §tÚzÀ ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀªÁr [Dgï] vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ §AzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ PÁ¯ÉdzÀ°èzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÁ¯ÉÃdzÀ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ PÁ¯ÉÃd¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀ¸Àw¤®AiÀÄPÉÌ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ªÀ¸Àw¤®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ C¤PÉÃvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ C¤PÉÃvÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §AzÀÄ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ£ÀÄ 1:00 UÀAmÉUÉ PÁ¯ÉÃd¢AzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ PÁ¯ÉÃfUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw¤®AiÀÄPÀÄÌ ¨ÁgÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £À£Àß UɼÉAiÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ F «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ vÀPÀët £Á£ÀÄ ªÀ¸Àw¤®AiÀÄPÀÆÌ, ªÀÄvÀÄÛ PÁ¯ÉÃfUÀÆ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ «ZÁj¹zÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÁ¯ÉÃd¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 24-01-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ PÁuÉAiÀiÁV ªÀ¸Àw¤®AiÀÄPÀÆÌ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄPÀÆÌ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «ZÁj¸À¯ÁVAiÀÄÆ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ªÁqÉÃPÀgï, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, G: ²PÀëPÀgÀÄ, eÁw: J¸À.n.[UÉÆAqÀ], ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀªÁr [Dgï] vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2014 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :- 
¢£ÁAPÀ 07/03/2014 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ JJ¸ïL aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è zɪÉAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ UÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G// QgÁt CAUÀr ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆÃlÄÖ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4280 /- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2014 PÀ®A 78(3) PÉ ¦ JPÀÖ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 07-03-2014 gÀAzÀÄ 3-15 ¦JA UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉãÉAzÀgÉ ¨Á¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd xÉÆé EvÀ£À CAUÀr ªÀÄÄAzÀ M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ 4-30 UÀAmÉUÉ ¨Á¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ £ÀgÉ¢zÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ªÀåQÛUÉ »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw WÁ¼É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw °AUÀAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¹QÌ ©zÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 510 gÀÆ¥Á¬Ä, MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ §gÉzÀ aÃn, JgÀqÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä 1] ¸ÀªÀĸÀAUÀ ªÉÆèÁ¬Ä C: Q: 2000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 2] ¥sÉÆÃgÀªÉÄ ªÉÆèÁ¬Ä® C: Q: 500/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2014 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :- 
¢£ÁAPÀ 07/03/2014 gÀAzÀÄ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÆA¢UÉ 1945 UÀAmÉUÉ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ 2000 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ, C°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀįÉÃ¥Áà PËlUÉ 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀiï qsÉÆÃuÉ 3) ºÀįÉèÃ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄqÉÃ¥Áà jPÉÌ 4) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «oÀ® PÉÆøÀA 5) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà ªÀÄZÀPÀÆj 6) ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ¥ÀÄArèPÀ¥Áà PÉÆÃmÉ 7) PÀıÁ® vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¨sÀzÀ¨sÀzÉ 8) ²ªÀgÁeï vÀAzÉ ºÀįÉÃ¥Áà ªÀUÉÎ 9) ¥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà ©gÁzÁgï J®ègÀÆ ¸Á: C°AiÀÄA§gï UÁæªÀiï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆÃlÄÖ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ, zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,100/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2014 PÀ®A 279 L¦¹ 98 Pɦ PÁAiÉÄÝ :- 
¢£ÁAPÀ: 07/02/2014 gÀAzÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¹¦L OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁUÀ OgÁzÀ – JPÀA¨Á gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¼É UÀAd ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1930 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA PÉ.J.28 989 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ gÁeÉAzÀæ ¥ÁAZÁ¼À ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ// ¥ÁAZÁ¼À G// ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á// ¨ÁzÀ®UÁAªÀ ¸ÀzÀå, ºÀ¼ÉUÀAd OgÀzÀ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »qÉzÀÄ ¤°è¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è PÉA¥ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ 500 EgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°èzÀ PÉA¥ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀzÉà zÁR¯Áw / C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°£À ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj PÉA¥ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ DAiÀÄvÁPÁgÀzÀªÀÅ EzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ ¨Ár ¸ÀªÀÄ£ÁV vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯ÁjAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÉA¥ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw, PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀzÉà F PÉA¥ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À §UÉÎ ¤RgÀªÁzÀ ºÁUÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ F ¯ÁjAiÀÄ°è EzÀÝ PÉA¥ÀÄ PÀ®Äè PÀ¼À«£À ªÀiÁ®Ä EgÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ¯Áj, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 40/2014 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/03/2014 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¸ÀÄ«ÄÃvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ UÀÄ¥ÀÛ ¸Á: ªÁ®zÉÆrØ, ©ÃzÀgÀ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38PÉ7236 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ – ¥sÀvÉÛ zÀªÁðeÁ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀ ¨ÁåAPÀ JzÀÄjUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ gÁd¥Àà ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, Qæ²ÑAiÀÄ£ï, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀÆ£À½î. vÁ: f¯Éè ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉƼÀ PÁ®Ä - ¥ÁzÀzÀ ªÀÄzsÀå J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, vɯÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À¢AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2014 PÀ®A 279, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀiï.«.JPïÖ :- 
¢£ÁAPÀ: 07/03/2014 gÀAzÀÄ 20:00 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ²ªÁf EªÀgÀÄ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA.JªÀiï.ºÉZï.-01/7926 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ vɯÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, UÀmÁ¬ÄUÉ, vÀÄnUÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ rQÌ¥Àr¹zÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQ̬ÄAzÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è¯Áè JAzÀÄ ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgÀ EªÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ (¦üAiÀiÁð¢) ²æà gÁªÀÄ vÀAzÉ ²ªÁf EªÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2014 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 07-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÉñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀiÁ½zÉÆrØ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÉƨÉʯï CAUÀr ¸Á: ZÉÆArUÀ°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå amÁÖ ªÁr vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä dUÀ£ÁßxÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EAzÀÄ 1030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤°è¹ £À£ÀUÉ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀÄ EzÉ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä dUÀ£ÁßxÀ FvÀ£ÀÄ ‘’ J ¸Éƽ ªÀÄUÀ£É ‘’ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ J£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀ Q«AiÀÄ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2014 PÀ®A 353, 323, 504, 506 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 07-03-2014 gÀAzÀÄ 2035 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¥Àæ¨sÀÄ J¸ï.©.¥Ánïï Cgï.¦.L r.J.Cgï. ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 07-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 2020 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ r.J.Cgï. ºÉqï PÁélgÀzÀ°è PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ ªÀiÁtÂPÀ J.¦.¹ 153 r.J.Cgï. ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ©ÃzÀgÀ r.J.Cgï ºÉqÀPÁélgÀPÉÌ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ JPÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §A¢gÀÄwÛÃj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÆ ¨ÉÆý ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »qÀzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÀvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2014 PÀ®A 353, 323, 504, 506 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 07-03-2014 gÀAzÀÄ 2035 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¥Àæ¨sÀÄ J¸ï.©.¥Ánïï Cgï.¦.L r.J.Cgï. ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 2020 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ r.J.Cgï. ºÉqï PÁélgÀzÀ°è PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ ªÀiÁtÂPÀ J.¦.¹ 153 r.J.Cgï. ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ©ÃzÀgÀ r.J.Cgï ºÉqÀPÁélgÀPÉÌ §AzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ JPÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §A¢gÀÄwÛÃj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ £À£ÀUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÆ ¨ÉÆý ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »qÀzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÀvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2014 PÀ®A 143, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:- 
¢£ÁAPÀ-07/03/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1820 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¥ÀÄlÖgÁdÄ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-06/03/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß CAzÁdÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉƸÀ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ eÁUÀzÀ°è ¤AvÁUÀ Hj£À gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ``K ¸ÀƼÉ`` ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É PÀlÄÖwÛgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ°è §A¢zÉ F UÉÆÃqÉ MqÉzÀÄ ºÁPÀÄ CAzÀgÉ KPÉ MqÉ¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀjUÉ £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ §AzÀ eÁUÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄ£É PÀnÖPÉƼÀÄîwÛzÉÝãÉ. ¤Ã£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É §AzÀÄ £À£Àß eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ gÁªÀÄZÀAzÀæ EvÀ£ÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ G¯ÁÖ ªÀiÁvÁqÀw CAvÀ CAzÀªÀ£É ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. DUÀ C°èAiÉÄ EzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ, NAPÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ, ²ªÀgÁd vÀAzÉ FgÀ¥Áà, ©üêÀıÁ vÀAzÉ ²ªÀgÁd, ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd UÀt¥Àw vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, ¥À¢ä¤ UÀAqÀ UÀt¥Àw, ²¯Áà UÀAqÀ ©üêÀıÁ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ gÀªÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ ºÉZÁÑVzÉ K£ÀÄ ªÉÆÃvɧj ªÀiÁqÀw¢ CAvÀ ¨ÉÊzÀªÀgÉ CªÀgÀ°è ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C°èAiÉÄ EzÀÝ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. DUÀ C°èAiÉÄ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwÛ «zsÁåªÀw EªÀ¼ÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ ²Ã¯Áà UÀAqÀ ©üêÀıÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥À¢ä¤ UÀAqÀ UÀt¥Àw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀAqÀwÛUÉ K gÀAr ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ºÉüÀ®Ä §gÀw CAvÀ CAzÀªÀgÉ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwÛAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr E§âgÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß ºÉAqÀwÛAiÀÄ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ J®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwÛUÉ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆmÁÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2014 PÀ®A 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ: 05/03/2014 gÀAzÀÄ 1835 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J®.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀÄ. vÀ£ÀfïÁ vÀªÀÄQãÀ ªÀ:12 ªÀµÀð gÀªÀgÀ JA.J®.¹. ¹éÃPÀj¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ £ÀfèÉÆâݣÀ vÀAzÉ C§Äݯï RAiÀÄƪÀÄ ªÀ:46 ªÀµÀð G: ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ(²PÀëPÀ) ¸Á: ªÀÄ.£ÀA:2-1-25 aªÀÄPÀÆjUÀ°è £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.02/2014 CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À®Ä C£ÀĪÀÄw PÉÆÃj ªÀiÁ£ÀågÀ°è ¹¦¹-1282 gÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¹¦¹ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/03/2014 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ C£ÀĪÀÄw CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. vÀ£ÀfïÁ vÀªÀÄQÃ£ï ±Á»Ã£ï »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 7 £Éà vÀgÀUÀw C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ : 05/03/2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £À£Àß §®PÉÊ £ÉÊAiÀÄÄwÛzÉ JAzÀÄ C¼ÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ «ZÁj¸À®Ä vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ²PÀëQ £Á£ÀÄ J£ÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁqÀzÉ «£Á PÁgÀt ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ CzÀPÉÌ £À£Àß §®PÉÊ £ÉÊAiÀÄÄwÛzÉÝ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀPÀëtªÉ C§ÄÝ® R¢ÃgÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ±Á»Ã£À ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ CºÀäzÀ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁzÁUÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UËgÀªÀ¢AzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £ÀªÀÄä ²PÀëQ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVzÉ. ¤Ã£ÀÄ J£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆà ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ UÀªÀð¢AzÀ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ²PÀëQ ºÁUÀÆ R¢Ãgï ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ DQìöäPÀ ¨ÉAQ WÀl£À £ÀA. 02/2014:-
¢£ÁAPÀ:06/03/2014 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmɬÄAzÀ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÉåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ»ÃzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ UÀįÁªÀÄ zÀ¸ÀÛVgï ¸Á:ªÀiÁvÀ£ÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DPÀ¹äPï ±ÁPï ¸ÀQðmï DV DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀªÁV 1) MAzÀÄ PÀ©âtzÀ C®ªÀiÁgÁ C.Q-3000/-gÀÆ. 2) MAzÀÄ Kgï PÀÆ®gïC.Q 500/- gÀÆ. 3) MAzÀÄ PÀ®gï n.«í C.Q-6,000/-gÀÆ. 4) MAzÀÄ r.«í.r N¤qÁ C.Q-800/- gÀÆ. 5) MAzÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q-500/-gÀÆ. 6) MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀPÀ (gÉʨÁ£ï) C.Q-1500/-gÀÆ. 7) MAzÀÄ ºÀ¼É ªÉƨÉʯï C.Q-600/-gÀÆ. 8) MAzÀÄ lÄå¨ï ¯ÉÊmï ªÀÄvÀÄÛ ZËPï C.Q-150/-gÀÆ. 9) MAzÀÄ ¹°èAUï ¥sÁå£ï C.Q-600/-gÀÆ. 10) MAzÀÄ eÁPÉÃl C.Q-500/-gÀÆ. 11) 6-ºÁåAqï ªÁZïUÀ¼ÀÄ C.Q-4,000/-gÀÆ. 12) 10-¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ C.Q-6,000/-gÀÆ. 13) 6-eÉÆvÉ ¥ÁåAmï ±ÀlðUÀ¼ÀÄ C.Q-1,800/-gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 25,950/-gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 1) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r-100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Dgï.¹ §ÄPï, 2) ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á»zÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆúÁ ¥sÁwªÀiÁ ªÀÄPÀ̼À d£À£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, 3) DzsÁgÀ PÁqÀð 4) ©.¦.J¯ï gÁåµÀ£ï PÁqÀð 5) ¥Áèmï£À PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ°è ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. F §UÉÎ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA.02/14 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR¯ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 38/2014 PÀ®A 279 L¦¹
ದಿನಾಂಕ. 07-03-2014 ರಂದು 4-00 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಆರೊಪಿ ಚಾಲಕ ಮೌನೇಶ ಇವರು ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆ.ಎ.02/1260 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಾರಟಗಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟು ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಿಣಿಗೇರಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾದಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮೌನೇಶನು ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿಯ ಹಿಂದಿನ ಎಡಗಡೆಯ ಗಾಲಿ ಬಸ್ತಾಗಿದ್ದು ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಆಗದೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕ್ಲಿನರ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಗಾಯವಗೈರೆ ಆಗಿವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2014  PÀ®A 110 (E) & (f) ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ: 07/03/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ PÁæ¸ï §½ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃV-§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, C®èzÉà ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ WÉÆÃgÀªÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÀ£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀÄjvÀÄ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ gÁwæ 8.30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ
AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2014  PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹
ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ, ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ PÀÄrvÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 06-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɩlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÄzsÉÆüÀ ¹ÃªÀiÁzÀ §¸ÀªÀÄä ºÁ¢ªÀĤ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ §zÀÄ«£À°è £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä¼À PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ, £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ C°èAiÉÄà ºÉÆîzÀ §zÀÄ«UÉ EzÀÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ zÀÆgÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.