Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 4, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 03-11-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ: £ÀÆgÀ¥Àà, 24ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, «zÁåyð, ¸Á: ºÉZïJ£ï vÁAqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À  ¸ÉßûvÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.36 J.6087 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÁrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÁAqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð - vÀ¼ÀªÁgÀzÉÆrØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À ±ÀA¨sÀÄ°AUÉñÀégÀ ¨ÉlÖ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ PÁæ¸ï£À°è DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, DmÉÆêÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ® ªÀÄÄAUÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ C®èzÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.296/2013 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖ .CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ದಿನಾಂಕ 03-11-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ : ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ¸ÀÄAPÉñÀégÀ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ ತನಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಸುಂಕೇಶ್ವರದ ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಈತನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಲ್ಪೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-36 ಎಸ್-3662 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಬ್ಬರು ಸಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಮಾನವಿಗೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದು ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಗೋವಿಂದ ಈತನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಟು ಸೀಕಲ್ ಕ್ರಾಸಿದ ಕಡೆಗೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಈತನು ಬಲಗೈಯಿಂದ ಕೈ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕಿ ಬಲಗಡೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ಸಾ: ಚಿಮ್ಲಾಪೂರು ಈತನು ತನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-36 ಈಎ-3326 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ರಂಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಜೇಶಮ್ಮ ಇವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಕುಳಿತ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 227/2013 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                   ¢£ÁAPÀ.03.11.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛ ªÉÄ¯É D²ºÁ¼À vÁAqÁzÀ ©.f.£ÁAiÀÄÌ ®A¨Át gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¨ÁµÁ¸Á§£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36-EJ-1848 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÀÄtÚ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà ¹Ìqï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà UÀÄgÀUÀÄAmÉÃgï ªÀAiÀÄ.30 ªÀµÀð, eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:114/13 PÀ®A.279.337 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                   ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ºÉƼÉAiÀiÁZÉ ªÀAiÀÄ.30 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  EªÀjUÉ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ zsÀ£Àĸï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÀħâ½îAiÀÄ QªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄUÁªÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è EAzÀÄ ¢.04-11-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A.304(J) L¦¹AiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¦ügÁå¢ ²æà SÁeÁºÀĸÉÃ£ï ²gÀ¸ÉÛzÁgÀ ¥Àæ¨sÁgÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ-03-11-13 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ°è UÀÄqÀÄzÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ 1)ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÀÄd®ªÀgÀÄ ªÀAiÀiÁ : 22ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G- mÁmÁ J¹E ZÁ®PÀ ¸Á : ºÀÄ°UÀÄqÀØ 2)±ÀgÀt §¸ÀªÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ : 30ªÀµÀð eÁ :G¥ÁàgÀ 30ªÀµÀð ¸Á : UÀÄqÀÄzÀ£Á¼À 3) ²æà ZÀ£Àß §¸ÀªÉñÀégÀ mÉæÃrAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ®PÀ ¸Áé«Ä °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ   (¥ÀgÁj- ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À w½¢gÀĪÀÅ¢¯Áè)EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ½®èzÉà MlÄÖ ªÀÄÆgÀÄ ¨ÁågÀ¯ï ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ¨ÁågÀ¯ï £À°è 180°Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ EzÀÄÝ CzÉà jÃw G½zÀ JgÀqÀÄ ¨ÁågÀ¯ï £À°è  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 180°Ãlgï £ÀAvÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 540°Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ EzÀÄÝ MAzÀÄ °Ãlgï UÉ 16.50¥ÉÊ¸É AiÀÄAvÉ MlÄÖ CA: QA: 8910/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA 3 £ÉÃzÀݪÀ£À PÀgÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ C£À¢üPÀÈvÀ ªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ½®èzÉà mÁmÁ J¹E £ÀA-PÉ-36J/2626 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ & ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 309/13 PÀ®A. 3 & 7 E ¹ DPïÖöå 1955   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ 03-11-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ dmÉÖ¥Àà ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.11.2013 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ vÀªÀÄä ºÀwÛ ¨É¼É ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ©r¸ÀĪÁUÀ ºÀwÛ VqÀzÀ°èzÀÝ ºÁªÀÅ ªÀÄÈvÀ¼À §®UÉÊ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÝjAzÀ C¸ÀåªÀå¸ÀܼÁVzÀÄÝ, C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÀwÛ ©r¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÆ¸É ºÀA¥ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀÄä EªÀgÀÄ ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ½UÉ M«ÄäzÉƪÀÄä¯Éà «µÀzÀ ¨ÁzÉ eÁ¹ÛAiÀiÁV ºÉZÀÄÑPÀ«ÄäAiÀiÁVzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃj PÀ«vÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, E°è ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À EgÀ¯ÁzÀÝjAzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤Ãr ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀå ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, CAvÀ F WÀl£ÉAiÀÄ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ zÀÆgÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄUÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 15/2013 PÀ®A:174 ¹,.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:04.11.2013 gÀAzÀÄ 94 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,300/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-11-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-11-2013


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/13 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-


¢£ÁAPÀ: 02/11/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà PÀgÀUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 23, eÁ: UÉÆAqÀ (J¹Ö), ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ  ªÀÄzsÁå£À 3 UÀAmÉUÉ ªÀÄAoÁ¼À¢AzÀ ¨sÉƸÀUÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ, PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄAoÁ¼ÀPÉÌ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ C¦à DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-39, 4670 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÁA§¼É, EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ eÉÆUɪÁr UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ©lÄÖ ªÀÄAoÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆUÉÆÃuÁ. ¨Á CAvÀ PÀgÉzÀÄ £À£ÀUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ eÉÆUɪÁr UÁæªÀÄPÉÌ ©lÄÖ ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄzÀ gÀÆPÀĪÀÄ vÉƯÁj gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ C¦à DmÉÆà ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C¦à DmÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀAvÉ DV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdÄzÀ  Q®Ä ©nÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ºÀwÛgÀzÀ ªÀgÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀPÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É JqÀ ºÉ§âj½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/13 PÀ®A 448,324,504,506(2) L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 03/11/2013 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ²æ¤ªÁ¸À vÀAzÉ F±ÀégÀ ªÉÄÃzÁ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, eÁ||ªÉÄÃzÁ  G|| ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ ¸Á|| CPÀðlUÀ°è ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 03/11/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ  ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ »ÃgÉÆ ¸Éà÷èAqÀgï AiÀiÁgÀzÀÄ CAvÀ PÉýzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß CtÚ «£ÁAiÀÄPÀ KPÉ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §UÉÎ PÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CAzÁUÀ CgÉà PÁå ºÉÆÃUÀAiÀiÁgÉà ¸Á¯ÉÃ, ¨sÉÆøÀrPÉà CAvÀ £À£Àß CtÚ¤UÉ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ. £À£Àß CtÚ KPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ «£ÁPÁgÀt £À£Àß CtÚ£À eÉÆvÉ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ ©r¹zÉ£ÀÄ. DUÀ D ªÀåQÛ vÉÃgÉPÉÆà zÉÃR¯ÉÃvÀÆ CAvÀ CAzÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ.  ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ D ªÀåQÛ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ   ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ zsÀqÀ zsÀqÀ §rzÀÄ ¨ÁV®Ä a®PÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎzÀ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ £ÉÆÃr ºÉzÀj ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢¢Ý CAvÀ  PÉýzÁUÀ ¤£Àß CtÚ «£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¨ÉzÀj¹ £À£Àß CtÚ¤UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £Á£ÀÄ ©r¸À®Ä JzÀÄjUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀzÀjAzÀ £À£Àß PÀÄwÛUÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ, JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ.  F dUÀ¼À £ÉÆÃr £À£Àß CwÛUÉ ¸Áéw, UɼÉAiÀÄ ªÀÄÄeÁ»zï, ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ dwãï EªÀgÀÄ ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. £À£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 22-23 EzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É GzÀÝ£Éà PÀÆzÀ®Ä EgÀÄvÀÛªÉ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄwð¸ÀÄvÉÛãÉ.CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.     

  

Gulbarga District Reported Crimes

ಇಸ್ಪೀಟ ಜುಜಾಟ ನಿರತ  ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ :
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 03-11-2013 ರಂದು 04:00 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಠಾಣಾ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆದರ್ಶ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲವು ಜನರು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಹಣಕ್ಕೆ ಪಣ ಹಚ್ಚಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ  ಖಚಿತವಾದ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ  ನಾನು ಮತ್ತುಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ  1. ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ತೇಜರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಸಾಃ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ 2. ಶಿವಶಂಕರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಪಾಟೀಲ ಸಾಃ ಜನತಾ ಲೇಔಟ ಗುಲಬರ್ಗಾ 3. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಹರಳಯ್ಯ  ಸಾಃ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 4. ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಪರಮಾನಂದ ವಾಲಶೆಟ್ಟಿ  ಸಾಃ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ 5. ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಾಃ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಎಂಬುವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಹಾಗು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 5475/- ರೂ.  ಹಾಗು 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು 05 ಜನ ಆಪಾದಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಆರೋಪಿತರು, ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:- 2/11/13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  10:45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಮೂಕಿ ಸಾ:ನ್ಯೂ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ಬಾಲಕಿಶೋರ ವೈನ ಶಾಪ ಹತ್ತಿರ  ಆಳಂದ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ  ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ನಾಗು , ಈಶ್ವರ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೇವೇಳೆಗೆ  1. ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಗುತ್ತೆದಾರ 2. ಅನೀಲ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಗುತ್ತೆದಾರ 3. ವಿರೇಶ ಸ್ವಾಮಿ 4. ಮಹೇಶ 5. ಮರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಸುಭಾಶ ಬ್ಯಾರಲ ಸಾ;ಎಲ್ಲರೂ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ಇತನು ಪೈನಾಸ್ಸದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸಿದ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಶಿವಕುಮಾರನೊಂದಿಗೆ ತಕರಾರು ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ ವೈಮನಸ್ಸನಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆಪಾದಿತರು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ  ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ಗಂಡ ಚಂದಪ್ಪ ಕೊಡತೆ ಸಾಃ ಕಿಣ್ಣಿ ಅಬ್ಬಾಸ ತಾ:ಆಳಂದ. ಇವರು ದಿನಾಂಕ 01-11-2013 ರಂದು ಗಂಡನಿಗೂ ಮತ್ತು ಸುಧಾಕರನಿಗೂ ಕೂಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 02-11-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಚಂದಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಸುಧಾಕರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊಡತೆ ಇತನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಲೇ ಬೊಸಡಿ ಮಗನೆ ನೀನು ಕೂಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾ ಮಗನೇ ನೀನಗೆ ನೊಡಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ  ನನ್ನ ಗಂಡನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗ್ಗಿ ಹಿಡಿದು  ಕೈ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ,ಬೇನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ನನಗೂ ಏ ರಂಡೀ ನೀನು ಬರುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನುಕಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಹಿಡಿಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ಎಡ ಹಣೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಸುಧಾಕರನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಸುದಾಕರ ಕೊಡತೆ ಇವಳು ಬಂದು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕುಕ್ಕಿದಳು. ಆಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಸುಧಾಕರ ಈತನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಉಳಿದಿರಿ ಮಕ್ಕಳ್ಯಾ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾಕರ ಇತನು ನನ್ನ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.