Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, November 25, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 25-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-11-2008

ªÀiÁgÀPÁ¹Ûç¢AzÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ ºÉzÀj¹ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃa ¥ÀgÁj

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/08 PÀ®A 392 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ eÁzsÀªÀ 37 ªÀµÀð, ªÀÄgÁoÀ ¸Á:¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ   ¢£ÁAPÀ 23/11/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥Àwß ²æêÀÄw «ªÀįÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¢Ã°¥À vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÀ EvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è F½UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É §AzÀÄ «ªÀįÁ¨Á¬ÄAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÀÄwÛUÉ PÉÆAiÀÄÄåvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉzÀj¹ CªÀ¼À Q«AiÀÄ°èAzÀ gÀhÄĪÀiÁÌ , PÉÆgÀ¼À°AzÀ ¨ÉÆgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ , ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

DPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ §¸Àì vÀqÉzÀÄ UÁè¸À ¥ÀÄrªÀiÁr ¥sÀgÁj

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/08 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 504, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ §ªÀiÁ¤ FgÁè¥À½î EvÀ£ÀÄ  zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 25 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ºÁUÀÆ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁºÁgÁµÀÖç §¸Àì £ÀA JA.ºÉZï. 20 r- 4349 £ÉÃzÀPÉÌ  CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ §¸Àì JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ UÁè¸ÀPÉÌ NqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ®Qëöä ªÀÄÆwðAiÀÄ£Éßà PÀzÉÆÝÃAiÀÄÝ R¢ÃªÀÄgÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå411/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 457, 380 IPC.

¢£ÁAPÀ 25/11/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-70 ªÀµÀð G-MPÀÌ®vÀ£À [¥ÀÆeÁj] eÁ-PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á- ªÉÆüÀPÉÃgÁ vÁ- ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ¸ÀAUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ  25-11-2008 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É ¨É¼ÀUÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ ¥ÀÆeÉ PÀÄjvÀÄ ®Qëöä ªÀÄA¢gÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ UÀÄrUÉ ºÁQzÀ ©UÀ £ÉÆÃr EªÀjUÉ  C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ M¼ÀUÉ »ÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÀÄrAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ 3 PÉfAiÀÄ »vÁÛ¼ÉAiÀÄ ®Qëöä zÉëAiÀÄ ªÀÄÆwð C.Q. 900/- ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ºÁQzÀ MAzÀÄ 2 UÁæAzÀ §AUÁgÀzÀ £Àwß C.Q. 2400/- »ÃUÉ MlÄÖ 3300/- gÀÆ.¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄÆwð ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ºÁQzÀ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ £Àwß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24, 25/11/08 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÁgÀ rQÌ : ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ  ¸ÀASÉå   : 199/08   PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ    B 279.338. L¦¹

¢£ÁAPÀ 10/11/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄĸÁÛ¥ÉÆgÀ ¥ÁnAiÀÄ GeÁ® PÀAPÀgÀ ªÀĶ£À UÉn¤AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÉÆr£À JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ £ÉqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÉÆgÀ ¥ÁnAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÉÆmÉ°UÉ ZÁºÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ©½§tÚzÀ PÁgÀ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ CwªÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢ÝAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ rQ̪ÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¥ÀjuÁªÀÄ £À£ÀUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄ®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÉ EzÀjAzÀ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ½UÀÄ ¸ÀºÀ PÉÀA¥ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ JzÀAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ §®UÁ® PÀ¥ÀUÀAqÀPÉÌ G©âzÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. PÁgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆqÀ®Ä PÉJ.32-JªÀiï-5509 EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉøÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ MA¥ÀæPÁ¸À ¯ÉPÀÑgÀgÀ ¸ÀAdÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É C¯Éè ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÉÆgÀ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§¢PÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà £ÀqÀ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á: CAvÀ¥À£À½î vÁ: f; UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©zÀgÀ ¹n¸ÉÌ£À ºÉÆV C°è ¹n¸ÉÌ£À ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ 2 ¢ªÀ¸À ©ÃzÀgÀzÀ°è G½zÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®èzÀPÁgÀt £Á£ÀÄ ºÉaÑ£À aQvÀì¥ÀqÉAiÀÄzÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛ£É £À£ÀUÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¨ÁgÀzÀjAzÀ ºÁUÀÄ C®è°è SÁ¸ÀV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÄÝzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ oÁuÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢À¯è vÀqÀªÁV EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¸ÀÄvÀÛzÉÝ£É PÁ£ÉÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

6 d£À ºÉtÄÚ ºÉvÀÛ vÀAzÉ ¸Á®¢AzÀ £ÉÆAzÀÄ £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀtÄ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÉÄʯÁgÉ FvÀ¤UÉ 6 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 3 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸Á® DVgÀÄvÀÛzÉ. ¢: 24-11-2008 gÀAzÀÄ  ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ G½zÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀ° CAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À±ÉAiÀÄ°èAiÉÄ PÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ [©] UÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.   ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄ»¼ÉAiÉÆA¢V£À ºÀ¼ÉAiÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ ªÀÄ£É ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr fêÀ¨ÉzÀjPÉ MrØzÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ                                                       

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/08 PÀ®A 448, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:24/11/2008 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁUÀå²æà UÀAqÀ ºÁªÀVgÁªÀ ªÀÄÄzÁ¼É gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢:22/11/08 gÀAzÀÄ 0745 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ« vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄ£ï ºÁUÀÆ E£ÉÆßç£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ §AzÀÄ PɸÀgÁVzÀÝPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢ü¹zÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¨ÉÊPï PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ PÀÄqÀvÉ 29 ªÀµÀð G.ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/ RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉ 30 ¤«ÄµÀPÉÌ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ªÀĺÉñÀ §¼ÀvÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r qÁ£ï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ. 39 JZï 1164 .EAf£ï £ÀA 04 eÉ.27 E.20737 , Zɹì¸ï £ÀA 04 eÉ 27 J¥sÀ. 2243 ¤°è¹zÀÄÝ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ C°èAiÉÄà EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 0830 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀÄgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 20,000/- gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä «¼ÀA§ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

 

ªÀÄ»¼ÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À, ºÉÆqɪÀiÁrzÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀÄÄqÀ©  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-11-08 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤vÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 24-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁºÀß vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ Hl vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zsÀ£ÀÆßgÁ(Dgï) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀiAPÁ®   DgÉÆævÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉÆîzÀ°è ºÉÆÃqÉ¢zÀÝPÉÌ KPÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆîzÀ°è ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆî¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÁgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

¯Áj rQÌ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ, ¨sÁj UÁAiÀÄ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-11-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀAvÀ EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ  J.¦ 12 © 1582 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgÀ CAvÁ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ  ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄqÀV zsÁnzÀ £ÀAvÀgÀ PÀ¥ÀàgÀUÁªÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ qÁªÀgÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉêrUÉ PÀ§Äâ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤AvÀ mÁæPÀÖj£À »A¢£À mÁæ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ JqÀ§¢UÉ EgÀĪÀ ¤Ã®Vj ªÀÄgÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀiÁÝUÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

PÁå£ÀìgÀ ¨ÉãɬÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»¼É fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨Á«UÉ ºÁj ¸ÁªÀÅ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24-11-08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ vÀªÀÄVPÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¸ÀªÀÄäPÁÌ UÀAqÀ ¸ÀA§uÁÚ vÀªÀÄVÃPÀgÀ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð EªÀjUÉ PÁå£ÀìgÀ DVzÀÄÝ C£ÉÃPÀ PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÆ¥ÉìUÉÆAqÀÄ  ¢£ÁAPÀ 24-11-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EªÀiÁªÀĸÁ§ ¨ÁUÀªÁ£À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÁ¼ÀÄ ©zÀÝ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀtÂAiÀÄ §¨sÀðgÀ PÉÆ¯É :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀUÀqÀ¢¤ß ¥ÉÊPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå 25 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ PÉÆüÀ¨Á¼À UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀgÀ ¥ÀÄwæ FgÀªÀÄä @ VÃvÁ 21 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ 5 wAUÀ¼À »AzÉ UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå, ¨ÁªÀ ¥ÀA¥Á¥Àw, ¨ÁªÀ£À ¥Àwß °Ã¯Á, ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀÄ®ªÀÄä EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj, vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉÃ, ¢£ÁAPÀ:24.11.2008 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥Àw, ªÀiÁªÀ, ¨ÁªÀ, ¨ÁªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀÄ®ªÀÄä 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj, ªÀiÁ£À¹ÃPÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÖ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQºÀaÑPÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ CªÀÄgÀAiÀÄå¸Áé«Ä PÉÆüÀ¨Á¼À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÀÄ£Éß ¸ÀÀA.308/2008 PÀ®A:498(J), 302 ¸À»vÀ 149 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ªÀÄvÀÄÛ 3,4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁWÀ, NªÀð C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ, NªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:24.11.2008 gÀAzÀÄ 2030 jAzÀ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ UÁå¸ï UÉÆÃzÁªÀÄ ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 35 jAzÀ 40 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ¥ÁzÁZÁj ªÀåQÛUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀĪÉÄÃ¯É UÁ°ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀiË£ÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀĹÌoÁuÉ C.¸ÀA163/2008 PÀ®A 279,304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. & 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:24.11.2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CAd£À¥Àà 22 ªÀµÀð,¸Á:¨ÁUÀ®ªÁqÀ EªÀ£ÀÄ PÀæµÀgïfÃ¥ÀĸÀA:PÉJ.28,JA.6022 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà »gÉPÉÆmÉßÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¨ÁåUÀªÁmï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA: nJ£ï.31,eÉ.6304 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨ÉÊPï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀºÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ zÉÆgɸÁé«Ä 45 ªÀµÀð ¸Á: vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁeÉÃAzÀæ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À«oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 276/2008 PÀ®A:279,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl, 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 158=00 d¦Û :

²æà ¸ÀAvÉÆõÀ¥Àà ¦J¸ïL AiÀiÁ¥À®¢¤ßoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:24.11.2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ dAUÀè¥Àà vÀAzÉ dAUÀè¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 158=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 7 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ AiÀiÁ¥À®¢¤ßoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀÀA.122/2008 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: PÀ®¨ÉgÀPÉ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À : 90 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü, 2 PÉf ¹ºÉZï¥ËqÀgï d¦Û :

²æà gÁªÀÄtÚ ¦J¸ïL C¨ÁÌj & ¯Álj ¤µÉÃzsÀzÀ¼À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.11.2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ zÉë£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj AiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÁdÄ @ ¥ÁUÀÄAn gÁdÄ vÀAzÉ ±Ën gÀAUÀ¥Àà 35 ªÀµÀð EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 90 °Ãlgï¸ÉÃA¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü vÀAiÀiÁj¸À®Ä ElÄÖPÉÆArzÀÝ 2 PÉf ¹ºÉZï.¥ËqÀgï d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉ C.¸ÀÀA.119/2008 PÀ®A: 273, 284, ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. ¸À»vÀ 32, 34 C¨ÁÌjPÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPÀÖ :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/11/2008 gÀAzÀÄ ²æà f.J¸ï.GqÀV, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 324, 327, EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¤Ã¯Á ¨ÉÃPÀjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¨ÁA¨É ©f£É¸ï JA§ N.¹. dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤Ã¯Á ¨ÉÃPÀjAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: jPÁë ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸Á: zÉÆqÀØ PÀlUÀgÀ NtÂ, UÁA¢üZËPï ºÀwÛgÀ, UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn zÉÆgÉwzÀÄÝ, CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.270-00. 1 ¥É£ÀÄß, EArPÁªÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï zÉÆgÉwgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/08 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 24/11/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CqÀªÉ¥Àà ªÉÄÃn 52 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÄt¸ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ; 23/11/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÉÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è PÀ¸À QüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ ºÉÆîªÀÅ PÀÆqÀ ¥ÀPÀÌzÀ §zÀÄ«£À°èzÀÄÝ DUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉ-§r ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ºÉZï.¹. 102 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 296/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 24/11/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ PÁAvÉÃUËqÀ 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: DZÁgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ K£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] CA§gÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¨É¼ÀUÀĦð, [2] «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå E§âgÀÆ ¸Á: DZÁgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝ PÀ©âtzÀ 2 ¥ÉÊ¥ïUÀ¼À£ÀÄß (C.Q. 4000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ) ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 22/11/08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2008 PÀ®A 160 L.¦.¹.:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/11/2008 gÀAzÀÄ 12-15 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±ÀºÀ£Áeï ¨ÉÃUÀA, ªÀĺÉZï¹ 02 UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24/11/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) JA.¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á: UÀAUÁªÀw. 2) ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Àà ¨sÉÆë ¸Á: UÀAUÁªÀw. 03) ¸ÀvÀå¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨sÉÆë ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ §¸ïUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀ «µÀAiÀĪÁV M§âjUÉƧâgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ vÉPÉÌ-ªÀÄÄPÉÌ ©zÀÄÝ PÉÊ PÉÊ «Ä¸À¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/08 PÀ®A 109 ¹.Cgï.¦.¹. :

¢£ÁAPÀ 23/11/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-00 UÀAmÉUÉ r.ªÉAPÉÆç, ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 29 ¹¦¹ 228, 332 EªÀgÉÆA¢UÉ gÁwæ UÀ¹Û ZÀQAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/11/2008 gÀAzÀÄ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÀAUÁ§eÁgÀ ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV ¸ÀzÀj UÀAUÁ §eÁgÀ CAUÀrAiÀÄ µÀlgïì ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°èzÀÄÝ, µÀlgïì PɼÀUÉ CtQ ºÁQ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV 01) ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀAoÉ¥Àà ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀtªÁ¼À, vÁ: UÀAUÁªÀw. 02)    ±ÀÄPÀÄgÀ¸Á§ vÀAzÉ PÁ¹A¸Á§ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G:PÀwÛ ¸ÁuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Á: ºÀ¼É¥ÉÃmÉ, ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï, f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ C°è EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀðgÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è EgÀħºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÉA¨Á« ¥Éưøï oÁuÉ:
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¢: 23-11-2008 gÀAzÀÄ 10-30 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.gÀAUÀgÁA vÀAzÉ ¥ÉÆ£ÀÄß ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ gÀ«AzÀæPÀĪÀiÁgÀ, zÉêÀtÚ EªÀgÉ®ègÀÆ PÉA¨Á«¬ÄAzÀ ºÀÄt¸ÀV UÁæªÀÄPÉÌ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-33 JA.758 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ ¸ÁºÉçUËqÀ PÀĦà EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀ§ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÀ«AzÀæPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¨Áj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀÄÝ J¸ï.gÀAUÁgÁA ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀtÚ, ºÁUÀÆ fÃ¥ï ¸ÁºÉç UËqÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è fÃ¥À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:¢£ÁAPÀ:09/11/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è UÀÄ®§UÁðzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ qsÉÆÃgÀ PÀPÀÌAiÀÄå ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ºÁQzÀÝ PÀ©âtzÀ Væ¯ïìUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æÃ.gÀÄPÀätÚ UÁdgÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð, ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ qsÉÆÃgÀ PÀPÀÌAiÀÄå ¸ÀªÀiÁd UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ