Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, July 21, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 20-07-2013 gÀAzÀÄ 09-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣À£ÉߥÀà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¹AUÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ¯ÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 1) ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ 2) £À£ÉߥÀà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 22 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ 3) CAiÀÄå¼À¥ÀàvÀAzɪÀiÁgÉ¥ÀàeÁ:PÀÄgÀ§gÀÄ 4) ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÉ¥Àà J®ègÀÆ PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: ¹AUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É ©vÀÛ®Ä vÀAiÀiÁgÀÄ £ÉqÀ¹zÉÝãÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£À ºÉAqÀwUÉ PÀÄ¥Àà¸À »rzÀÄ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ ªÀiÁAiÀiÁðzÉUÉ PÀÄAzÀÄAlÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 213/2013 PÀ®A. 341, 324, 323, 354, 504,506 gÉ/« 34 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

²æêÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¢. FgÀtÚ, PÀÄgÀħgÀ, 50 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁrVgÀ, ºÁ.ªÀ. UÉÆÃPÀð¯ï FPÉAiÀÄÄ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ªÀiÁrVj UÁæªÀÄ«zÀÄÝ C°è d«ÄãÀÄ ¸À.tA> 291/C/1/2 «¹ÛÃtð 34 UÀÄAmÉ ,291/2 «¹ÛÃtð 2 JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ ªÀÄvÀÄÛ 291/C/3 «¹ÛÃtð 2 JPÀgÉ 4 UÀÄAmÉ vÀ£Àß PÀ¨ÁÓzÀ°èzÀÄÝ, ªÀiÁrVj UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À wªÀÄätÚ ºÁUÀÆ vÀ£Àß £ÀqÀÄªÉ ªÉÄÊ ªÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ FUÉÎ 3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀiÁqÀVj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß ºÉÆ®UÀ¼À£ÀÄß °ÃfUÉ PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ F «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.07.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ UÉÆÃPïè UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ wªÀÄätÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ,FgÉñÀ vÀAzÉ wªÀÄätÚ , gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ºÁUÀÆ §¸ÀªÀ vÀAzÉ wªÀÄätÚ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À CVzÉ ¤Ã£ÀÄ d«ÄãÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ °Ãeï PÉÆqÀÄwÛ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄݪÉÄÊ PÉÊUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 20.07.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/13 PÀ®A 448,504,323,506 ¸À»ÀvÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢.20-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉ ªÉüÉUÉ DgÉÆæ CAzÁ£À¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà 35 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G:PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï£ÀA-PÉJ-36/J¥sï913 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2 £Éà r¥ÉÆà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸Á: ºÀqÀUÀ° FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ÀìÀ£ÀÄß PÀ«vÁ¼À-¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄ®èl ºÀwÛgÀ PÀ«vÁ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄÀ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀĪÀ ¦ügÁå¢ ²æà ¹ªÀiÁ£ï vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà 34 ªÀµÀð eÁw:ºÀjd£À G:J¯ÉnæPÀ¯ï PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ¹Ì vÁ: °AUÀ¸ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA  PÉJ-36/qÀ§Æè 1586  £ÉÃzÀÝPÉÌ  lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ «£ÉÆÃzÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä¯É£Àì ªÀÄÆ®PÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 33/13 PÀ®279.337.338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

¢£ÁAPÀ: 21.07.2013 gÀAzÀÄ f.£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¸Á: ºÉUÀθÀ£ÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ J¸ï.ZÀ£ÀߥÀà ¸Á: ºÉUÀθÀ£ÀºÀ½î E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ mÉÊgï gÉÆÃr£À°è ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ Pɦ¹ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ PÁgÀt J¸ï,ZÀ£ÀߥÀà ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÉñÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:. 76/2013 PÀ®A: 279, 337.338 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï ±Álð ¸ÀPÀÆåðmï DzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.20-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-50 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ü ¸ÀÄgÉñÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀUËqÀ °AUÁAiÀÄvÀ 45 ªÀµÀð ¸Á:ªÁå¥ÀgÀ ¸Á: Q¯Áè ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£À ªÀģɬÄAzÀ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄ»¸À®Ä ªÀÄ»§Æ§ ¥ÁµÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀºÀĸÉãï£ÀÄ JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZËrPÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉ.E.©.AiÀÄ n.¹.MAzÀÄ ªÉÊgÀPÀmÁÖV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CPÀ¹äPÀªÁV EªÀgÀ MAzÀÄ JªÉÄä ªÉÊgÀ£ÀÄß vÀĽ¢zÀÝjAzÀ «zÀÄåvï vÀUÀ° JªÀÄä ¸ÀÞ¼ÀzÀ®èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,EzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 20,000/- gÀÆ¥ÁUÀ¼ÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ, ¸À¢æ WÀl£ÉAiÀÄÄ CPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 03/2013 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 04.07.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¸ï.J£ï.n. mÁQù£À°è ¹£ÉêÀiÁ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £À¸ÀjAºÀ ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 2/148 zÉêÀ£À ¥À°è vÁ||f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36 qÀ§Æè 8437 ¤Ã° §tÚzÀ£ÀÄß mÁQÃeï ªÀÄÄAzÉ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹ ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è C®è°è J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ RavÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ 21.07.2013 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ vÀ£Àß PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q.gÀÆ: 30,000/- CzÀgÀ £ÀA: PÉJ 36 qÀ§Æè 8437 ಚೇಸಿಸ್ ನಂ. MBLHA11EPA9N06116, ಇಂಜೆನ್
ನಂ. HA11EDA9M25531 ಮಾಡೆಲ್ 2010 F jÃwAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2013 PÀ®A 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:21.07.2013 gÀAzÀÄ 51 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-07-2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-07-2013

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ  ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 17-07-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ ಸಲಾವುದ್ದೀನ ತಂದೆ ಮೈನೋದ್ದೀನ ಶೇಖ ವಯ: 29 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಮೋಮಿನ್ ಗಲ್ಲಿ ರಾಜೇ±Àé, EªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü DgÉÆæ ಅಶ್ಪಾಕ ತಂದೆ ಎಂಡಿ ರಬ್ಬಾನಿ ಲೋಹಾರಿ ವಯ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಹೊಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ªÉÆÃmÁgï ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-56/ಈ-5657 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ಸಾ: ರಾಜೇಶ್ವರ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ತಾಯಿ ರಹಮತಬಿ @ಶೇಖ ರಹಮತಬಿ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಮೈನೊದ್ದಿನ ಶೇಖ EªÀgÀ ಒಂದು ಅಫೀಡಿವಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ತನ್ನ ¸ÀzÀj ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕೊಡಿಸಿಕೊಂಡು ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಕಡೆಯಿಂದ ಹರಳಯ್ಯಾ ಚೌಕ ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಸಹ ಬೇರೆ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಳಕುಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಜಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸದರಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಕಂಟ್ರೋಲ ಮಾಡದೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಡವಿದ್ದರಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ತಾಯಿಯು ಮೋಟರ ಸೈಕಲದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿ¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä ಬೇಹೋಷ ಆಗಿದ್ದಳು, ಅವಳಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಲಗಡೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬಲಗಡೆ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ತಕ್ಷಣ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಹತ್ತಿರದ ಡಾ: ಮಠಪತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸೋಲ್ಲಾಪೊzÀ UÀAUÁ ಮೈಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ zÁR°¹zÁUÀ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ತಾಯಿಯು ಸೊಲ್ಲಾಪೂರದ ಗಂಗಾ ಮೈಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯು ಸಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 19-07-2013 ರಂದು ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ    20-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2013, PÀ®A 498, 392 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ gÁdÄ aPÀÌ®ZÉAzÁ ¸Á: gÀPÁë¼À (PÉ), vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀ vÀªÀgÀÆgÀÄ ¸ÉÆgÀÀ½î EzÀÄÝ, 2001 gÀ°è ¸ÀĨsÁµÀ JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdÄ aPÀ¯ïZÉAzÉ JA¨ÁvÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, UÀAqÀ 2009 gÀ°è ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢UÉ 2 UÀAqÀÄ 1 ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, UÀAqÀ£À ªÀÄgÀtzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà aPÀÌ®ZÀAzÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: gÀPÁë¼À (PÉ), vÁ: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÁ£ÀÄ ¤£Àß eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹zÀÝPÉÌ DvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ 40,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Àa£ï FvÀ¤UÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀzÀÝ 40,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ RZÀÄð ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ºÀt ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¸ÉÆgÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ ©nÖgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 14-07-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀA©PÉ §gÀĪÀAvÉ £Á«§âgÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV ¸À¨ï jf¸ÁÖçgï PÉÆÃlð ªÀiÁågÉÃeï ªÀiÁrPÉƼÉÆîÃt CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ §rجÄAzÀ vÀAzÀ 80,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄðzÀÝ §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ, Q«AiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀÆ & ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£ÀÄUÀ¼ÀÄ zsÀj¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ eÉÆvÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÉÆgÀ½î¬ÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÁUÀ E°è nÃZÀgï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è £ÀªÀÄä vÁ¬Ä, vÀAzÉ EzÁÝgÉ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À EzÀÄÝ ºÉÆÃUÉÆÃt CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV 4 ¢ªÀ¸À C°èAiÉÄà G½¢gÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ CAzÁdÄ 2 UÀAmÉUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄʪÉÄðzÀÝ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ, Q«AiÀÄ°è£À ºÀÆ, gÀhÄĪÀÄPÁ, PÁ®ÄZÉÊ£ÀÄ ©aÑPÉÆAqÀÄ ¥ÁåPÉmï£À°èzÀÝ 80,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¥ÁPÉmï ¸ÀªÉÄÃvÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀ JZÀÑgÀªÁV agÁqÀĪÁWÀ DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-07-2013 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 30-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÀÄzÀæªÀÄtAiÀÄå »gɪÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, ¸Á: UÀqÀªÀAw, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: »gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ.gÀÆ¥Á vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 01-07-2013 gÀAzÀÄ gÀÆ¥Á EªÀ¼ÀÄ UÀÄ®âUÁðPÉÌ ¥ÀjÃPÉë ¦ü¸ï PÀnÖ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀAqÀwUÉ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆVgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CPÀÌ C£ÀߥÀÆuÁð ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ ±ÀAPÀgÀAiÀÄå gÀÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr gÀÆ¥Á¼À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ gÀÆ¥Á UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃV ¦ü¸ï PÀnÖ AiÀÄgÀAqÀVUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ w½¹ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ ±ÀAPÀgÀAiÀÄå PÀÆr gÀÆ¥Á¼À §UÉÎ vÀÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀqÀªÀAw, ©ÃzÀgÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è  ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¹zÁUÀ J°èAiÀÄÆ gÀÆ¥Á¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2013, PÀ®A 287, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-2012 gÀAzÀÄ ¸Á¬Ä PÀÈ¥Á zsÀ£À®Qëöä ¸ÉÆÖãï PÀµÀðgï ªÀIJä£À°è ¦üAiÀiÁ𢠮QëªÀÄt vÀAzÉ ±ÉÃPÀ¥Áà  ¨ÉÆÃeÁeÉ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: aAvÁQ, vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ CzÀgÀ ¨É®Ö dgÀÄV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀ¼ÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 18-07-2013 ರಂದು ಜೊನ್ನೆಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ ಕೊಳಿ ರವರ ಹೊಟೆಲ್ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೇಲವು ಜನರು ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣತೊಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಅನ್ನುವ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ.«.C¯Áè¥ÀÆgÉ ¦J¸ïL ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ Raತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ಜೊನ್ನೆಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ ಕೊಳಿ ಇತನ ಹೊಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಶಿವರಾಜ ಇತನ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಅನ್ನುವ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಪಾಟಿಲ್, 2) ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಭದ್ರಪ್ಪಾ ಕೊಳಿ, 3) ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ, 4) ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ, 5) ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ, 6) ರವಿ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಜೊನ್ನೆಕೆರಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, G½zÀ DgÉÆævÀjUÉ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ರೂ 2160/- ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:-
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ದಿ:20-07-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 07-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಷ್ಣಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ರಂಗವಾರ ಸಾ:ಮಾಧವಾರ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಪ ರಂಗವಾರ ಇಬ್ಬರೂ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಮಾದವಾರದಿಂದ ಇವಣಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ-ಕೆ..32.ವಿ.5644 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಟಗೆರಾ(ಬಿ) ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಷ್ಣಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮತ್ತು ನೀಲಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ನೀಲಮ್ಮಳು ರೋಡಿನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಮೈಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು ತನಗೆ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ, ಎಡಗಲ್ಲಕ್ಕೆ, ಎಡಗೈ ಮೊಣಕೈಗೆ, ಎರಡೂ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಎದ್ದು ನೀಲಮ್ಮಳನ್ನು ನೋಡಲು ಎದೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳು ಮುರಿದಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಜನರು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ಲಾರಿ ನಂಬರ್ ನೋಡಲಾಗಿ .ಪಿ.22.ಡಬ್ಲೂ.1599 ದ್ದು. ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಚ್ಚಾರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ ರವರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಅಪ್ಸರ ತಂದೆ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಸಾ:ರಾವಲಪಲ್ಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಲಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು. ಸದರಿ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಲಲಾಗಿದೆ.


ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

 ದಿನಾಂಕ 20-07-2013 ರಂದು 10-30 .ಎಂ.ಕ್ಕೆ. ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಾಜು ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಕಡಗಂಚಿ ಮು:ಹೀರಾಪೂರ ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶವೇನೆಂದರೆ  ಜಾಫರಬಾದ ಸೀಮೆಯ ತಮ್ಮ ತೋಟದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತೋಗರಿ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ದನಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗುಂಪಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ. 20-7-2013 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ದನಗಳಿಗೆ ತೊಗರಿ ಹೊಟ್ಟು ಒಯ್ಯುವ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತೊಗರಿ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಗೋಣಿ ಚಿಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಶವದ ಮೊಳಕಾಲು ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಗಾಬರಿಹೊಂಡು  ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ತನ್ನ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಸುಭಾಶ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪುನಾ; ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಹೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮನುಷ್ಯನ  ಶವ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಶವಪೂರ್ತಿ ಕೊಳೆತಿದ್ದು ಯಾವುದೆ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಶವದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಶಾಂಡೋ ಬನಿಯಾನ, ಒಂದು ನಿಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಚೌಕಡಿವುಳ ಲುಂಗಿ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜು 35-40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶವವು ಪೂರ್ತಿ ಕೊಳೆತಿದ್ದು. ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳುಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸದರಿ ಶವವನ್ನು ತೊಗರಿ ಹೊಟ್ಟಿನ ಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೊಲೆ ಸುಮಾರು 15 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರಬಹದು ಎಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.