Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 14, 2011

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:13.06.2011 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzï C¨Áâ¸ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C§Äݯï SÁzÀgï ¸Á:PÀÄrð EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36, nJ.6795 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀÄrð UÁæªÀÄzÀ CgÉÆð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, PÀÄrðUÁæªÀÄzÉƼÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÆPÀªÀÄä UÀAqÀ w¥ÀàAiÀÄå 60 ªÀµÀð, ¸Á:PÀÄrð EªÀ½UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå vÀAzÉ zÉÆqÀØ£ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á:PÀÄrð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:13.06.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀÆd¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ ¸Á:¹zÁæA¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, AiÀÄÄ.36 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ UÀgÀqÀ¥Àà ¨ÉÊ®UÀÄqÀØ 22 ªÀµÀð ¸Á:¹zÁæA¥ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á:PÁgÀlV EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.37, PÉ.1163 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¥Á¥ÀtÚ ¸Á:PÁgÀlV EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÁgÀlV-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ZÀ£Àß½îºÀwÛgÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 4 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà ¢£ÁAPÀ:14.06.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:13.06.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ªÀĹÌEªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.32,431£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á:ªÀĹÌvÁAqÁ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.51, JPïì.2064 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÌ¥Àà ¸Á:ªÀÄ¹Ì vÁAqÁEªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀĹÌ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ §Æ¢§¸ÀªÉñÀégÀ SÁ£ÁªÀ½ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ gÀªÉÄñÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð £ÀÆgÀÄAzÀ¥Àà ºÉZï¹.56 ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:13.06.2011 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀªÉÄñï vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁeï 20 ªÀµÀð, ¸Á:d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,J.33 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ-dªÀ¼ÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ UËqÀ£À¨Á«UÁæªÀÄzÀ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁV, DmÉÆà ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ, DmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà fãÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:13.06.2011 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀgÁeï.JA.PÉ. vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 25 ªÀµÀð, ¸Á:¥ÉÆÃvÀUÀ¯ï EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.04,E«.3716 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ UÉÆñÁ¯Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ §eÁeï ±ÉÆÃgÀƪÀiï ªÀÄÄA¢£ÀgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁV, ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ PÀjAiÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:13.06.2011 gÀAzÀÄ 20.20 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÁªÀÇzï vÀAzÉ SÉÊgÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á:CgÀPÉÃgÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâAiÀÄ°è dªÀiÁvï ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÀ§Æ¨ï vÀAzÉ §ÄgÁ£ÀÄ¢Ýãï 47 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ©èPï dªÀiÁvï ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ J®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀMzÀÄÝ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀĺÀ§Æ¨ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:13.06.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁd±ÉÃRgï @ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 25 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄZÀðmÁ¼ï EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÁdªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà 38 ªÀµÀð EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉƼÀÄîwÛãÉÆà ? E¯Áè ©qÀÄwÛãÉÆà EzɯÁè ¤£ÀUÁåPÉ ªÀÄA¢ ªÀÄÄAzɯÁè AiÀiÁPÉ ºÉýPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛà CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÄ¥Àà¸ÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr, ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ gÁdªÀÄä¼ÀÄ aÃgÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CªÀ¼À UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ:14.06.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ UÀ§ÆâgÀÄUÁæªÀÄzÀ
«gÀÄ¥À£ÀUËqÀ EªÀgÀ ¥ÀÄvÀægÁzÀ ªÀĺÁ§¼ÉñÀégÀ 50 ªÀµÀð, ªÉÄrPÀ¯ï D¦üøÀgï eÉ.¦.£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥Àà 50 ªÀµÀð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤AiÀÄgï ºÀħâ½î ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀÆ°PÁgÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.05.2002 gÀAzÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï D¦üøÀ£À°è gÁZÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ ¸À»ªÀiÁrzÀAvÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¸À»ªÀiÁr, ¸ÀļÀÄî CfðAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁZÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É zÉÆæúÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÁZÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ UËqÀ 50 ªÀµÀð ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ EªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 13.06.2011 gÀAzÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀzÀ PÁ½zÁ¸À£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ®PÀëöäªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà 50 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¥Àæw¢£À ªÀÄzsÀå ¸Éë¸ÀĪÀ ZÀlPȨ́°AiÀiÁV, ¢£ÁAPÀ:10.06.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ®VzÀݪÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀÄ¢£À 10.00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ K¼ÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ CªÀ¼À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:13.06.2011 gÀAzÀÄ 15.50 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸ÀªÁgÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ¸Á:PÁ½zÁ¸À£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zsÁ½ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

    ²æà §ºÀzÀÆÝgÀÄ JJ¸ïL ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.06.2011 gÀAzÀÄ 10.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀĺÀäzï vÀAzÉ ¸À°ÃªÀiï 22 ªÀµÀð, ¸Á:PÀqÉÃZÀÆgÀÄ, ºÁ:ªÀ:zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:4000/-ªÀiË®åzÀ JgÀqÀÄ PÁå£ï 180 JAJ¯ï£À 96 NgÀf¯ï ZÁAiÀiïì ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°, C.Q.gÀÆ:2700/-ªÀiË®åzÀ MAzÀÄ PÁå£ï 90 JAJ¯ï£À 96 JA¹gÀªÀiï ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°, C.Q.gÀÆ:2200/-ªÀiË®åzÀ JgÀqÀÄ PÁå£ï 330 JAJ¯ï£À 48 QAUï¦üµÀgï ¸ÁÖçAUï ©ÃAiÀÄgï ¨Ál°, J¯Áè¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:8900/- ªÀiË®åzÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.06.2011 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÄÃgÀ£Á¼ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ E¨Áæ»A¸Á§ vÀAzÉ ºÉÊzÀgï¸Á§ 50 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§«ÄAiÀiÁå 22 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á:ªÉÄÃgÀ£Á¼ï EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ªÀÄlPÁaÃn ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:800/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà J£ï.Dgï.¤AUÀ¥Àà ¦J¸ïL ºÀnÖ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.06.2011 gÀAzÀÄ 18.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÁPÁ£ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÀ«PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ gÁdªÀÄt 50 ªÀµÀð, ºÀnÖ a£ÀßzÀUÀt £ËPÀgÀ, ¸Á:f.Dgï.PÁ¯ÉÆä ºÀnÖPÁåA¥ï, SÁ¹ÃAC° @ SÁ¹ÃA vÀAzÉ UÀįÁªÀÄÄ¢Ýãï ZËzÀj 45 ªÀµÀð ¸Á:ºÀnÖUÁæªÀÄ, ±Á®A vÀAzÉ CºÀäzïºÀĸÉãï C£Áìj @ J.ºÉZï.C£Áìj 47 ªÀµÀð, ºÀnÖ a£ÀßzÀUÀt £ËPÀgÀ, ¸Á:dwÛ¯ÉÊ£ï ºÀnÖPÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁµÁ¸Á§ vÀAzÉ gÁdªÀĺÀäzï ªÀĹÌ,28 ªÀµÀð ¸Á: PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ªÀÄlPÁaÃn, JgÀqÀÄ ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï & £ÀUÀzÀĺÀt:585/-gÀÆ¥Á¬Ä d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹ zÁUÀ DzÉ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À ¸Á:PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ EªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ªÀiÁgÀÄw J¸ï.UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.06.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¤ßUÉÆüï UÁæªÀÄzÀ°è E¹ÖÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ 6 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà UÉÆãÁ¼ï ¸Á:§¤ßUÉÆÃ¼ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:2850/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    ²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:14.06.2011 gÀAzÀÄ 109 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr gÀÆ¥Á¬Ä:19,300/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

²æà ªÉÊ.J¸ï.KUÀ£ÀUËqÀgï ¹¦L AiÀÄgÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:13.06.2011 gÀAzÀÄ 13.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀÆð¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,Dgï.4195 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁr, zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÁUÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ a£Àß FgÀtÚ 35 ªÀµÀð, ¸Á:zÉÆrبɼÀUÀ¯ï, PÉÆøÀV ªÀÄAqÀ®A, vÁ:DzÉÆä CAvÁ w½¹ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß 6 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÀA UÁæªÀÄ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀĺÉÆÃV vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÁÌV G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£À ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ¥ÀvÉÛPÀÄjvÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV
ZÀ¹ì¸ÀASÉå: ME4JC366J 78036086 ªÀÄvÀÄÛ EAd£ï¸ÀASÉå: JC36E9090817 EzÀÄÝ C.Q.gÀÆ: 35,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-06-2011

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2011 PÀ®A 325, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï ªÀUÁÎ¼É ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¨ÉÆgÁ¼À gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÉÄgɪÀtÂUÉAiÀÄÄ n. gÀªÉÄñÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÀÝzÁUÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁ®Ä ºÀwÛzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀ E§âgÀÄ PÁ®Ä vÀĽAiÀÄÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2011 PÀ®A 323, 355, 504, 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ±ÉgÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ±ÉgÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ UÀÄAqÉgÁªÀ ±ÉgÉ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀj§âgÀ ºÉÆ®UÀ¼À ªÀÄzsÀå ºÉÆ®zÀ vÀPÀgÁgÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, vÀªÀÄä ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ, NtÂAiÀÄ d£ÀgÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¨sËgÁ, zsÀ£Áf vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ºÀÄt¸À£Á¼É ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀ DgÉÆæ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV ºÉÆ® C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ DgÉÆæ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ PÀqÉUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ £ÀªÀÄä PÀmÉÖPÀqÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ DgÉÆæUÉ ¤£Àß PÀmÉÖ¬ÄAzÀ¯É ºÉÆ® C¼ÉÃAiÀĨÉPÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À ±ÉgÉ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ C²èî ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁUÀ E§â ªÀÄzsÀå dUÀ¼ÀªÁV DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁ®°èzÀÝ ZÀ¥Àà° vÉUÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ JzÉAiÀÄ°è eÉÆÃgÁV MzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄÄZÉÒðUÉÆAqÀÄ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ MtVzÀ PÀ©â£À zsÀAn¤AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÉgÀqÀÄ ¸À® ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ ±ÉgÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr eÉÆÃgÁV MAzÀÄ ¸À® JzÉAiÀÄ°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ ©r¸À®Ä ªÀÄzsÀå ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ¨É£Àß°è, JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ MAiÀÄÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸ÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ°®è. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ fæ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzsÀågÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹zÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ C¼ÀvÉAiÀÄ §UÉÎ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ¯É ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2011 PÀ®A 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀjñÀ ªÀzsÀð£À, 2) P˱À®PÀĪÀiÁgÀ, 3) PÀÄAzÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ, 4) PÀȵÀÚPÀ£ÀßAiÀiÁå, 5) gÁºÀÄ®, 6) eÁÕ£ÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ, 7) gÁzsÁPÀȵÀÚ, 8) Q±ÉÆÃgÀ PÀÄ£Á¯ï J®ègÀÄ ¸Á: DgÀ E ¹ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ JPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀZÀ¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄxÀ¯Éñï vÀAzÉ eÉ © ªÀĺÉvÀÄ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, G: DgÀ E ¹ «zÁåyð, ¸Á: eÁRðAqÀ gÁdå, ¸ÀzÀå, DgÀ E ¹ ºÀwÛgÀ ¸Á¬ÄgÁd ©°ØAUÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À AiÀÄ gÀÆ«ÄUÉ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ DvÀ£À UÉüÉAiÀÄjUÉ J ªÀiÁzÀgÀ ZÉÆÃzÀ ¸Á¯É ºÀªÀÄä ¹¤AiÀÄgÀ ºÀªÉÄ EdÓvÀ £À» zÉÃvÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 08/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄQ±À£À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀiÁtgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, G: ¨sÁgÀwAiÀÄ ¸ÉãÉAiÀÄ°è ¸ÉʤPÀ, ¸Á: £ÁgÀzÀ ¸ÀAUÀªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ «Ä£Á ©gÁzÁgÀ EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ £ÁgÀzÀ ¸ÀAUÀªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÁ½zÁ¸À EvÀ£À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÀÄPÀ̽UÉ ZÀ¥Àà® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, J®è ¸ÀA§A¢üPÀjUÀÆ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÉýzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2011 PÀ®A 279, 338 eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/06/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-56/0015 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÉÆÃmÁð(©), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄVð zÁ£Á ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ±ÁeÁ¤ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ºÀÄ®¸ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà zÀgÀPÁgÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀªÀÄ, ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ EvÀ¤UÉ ºÀwÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-39/JZï-2484 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¤A§Ägï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¯Áè ¥ÀmÉïï vÀAzÉ CºÀªÀÄzÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÀVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :

ನರೋಣಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ.ತುಳಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ತಳಕೇರಿ ಸಾ:ಕುದಮುಡ್ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ನಿರ್ಮಲಾ ಇವಳು ಅಂಬಲಗಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಲು ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವದು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಮಗಳ ಗೆಳತಿಯಾದ ಸಂಗಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಶಾಳೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿರ್ಮಲಾ ಇವಳಿಗೆ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮೇಲಿನಕೇರಿ ಇತನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

:: ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ::

ದಿನಾಂಕ: 9-6-11 ರಂದು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ಸೈದಪ್ಪ ಗುತ್ತೇದಾರ ಸಾ: ಇಜೇರಿ ಇವರು ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಈಗ 2-3 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೇವರಗಿ-ಶಹಾಪೂರ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದಾಜು 40 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಪರಿಚಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಅವಳು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡ ಸಿರೇಯಿಂದಲೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಉರಲು ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೆಣವನ್ನು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಎಳೆದು ಕಂಠಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರಗಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ತನಿಖೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೃತ ದೇಹವು ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಬೈಲಪ್ಪ ಮ್ಯಾಳಗಿ ವಯ: 46 ವರ್ಷ ಸಾ: ಶಹಾಪೂರ ಇವಳದು ಅಂತಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಗುರುತಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ
ದಿ:7-6-11 ರಂದು ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಆಯೇಶಾ ಗಂಡ ಸಲೀಂ ಪಾಶಾ ಸಗರ ಇವಳು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅವಳೆ ಬಸಮ್ಮಳಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಂದಿನಿಂದ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಆಯೇಶಾ ಇವಳಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಬೇರೆಯವರ ಸಂಗಡ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ವಿಷಯ ಬಸಮ್ಮ ಇವಳು ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ 1. ಅರವಿಂದ ತಂದೆ ಕಾಂತಪ್ಪ ಕೂಡಿ 2. ಖಾಸಿಂಸಾಬ ತಂದೆ ಭಕ್ತರಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ 3. ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮಹೇಶ ರಾಠೋಡ 4. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರಿಗೆ ಬಸಮ್ಮಳಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು 15000/- ರೂ. ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂಳಿದ 4 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗೀರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ದಿ: 7-6-11 ರಂದು ಆಯೇಶಾ ಇವಳು ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಜೇವರಗಿಗೆ ಪಾರ್ಸಲ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಜೇವರಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ ನಡಿ ಅಂತಾ ನಂಬಿಸಿ ಬಸಮ್ಮಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಜೇವರಗಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಅಟೋ ನಂ, ಕೆಎ-32-ಬಿ-2851 ರಲ್ಲಿ ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದು ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಖಾಸೀಂಸಾಬನು ಮರಳಿ ಜೇವರಗಿಗೆ ಬಂದು ಬಸಮ್ಮ ಮತ್ತು ಆಯೇಶಾ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅದೆ ಅಟೋದಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಸಿಮೇಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಸಮ್ಮಳಿಗೆ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದ ಕಂಠಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಶವ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಬಾರದೆಂದು ಕಂಠಿಯ ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದು ಹಾಕಿರುವದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತನಿಖೆ ನಂತರ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.