Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 26, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                 

                                                           
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À ¨sÁªÀavÀæ.

                     
        ¢£ÁAPÀ:- 25/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 18-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ sZÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ: ¢. ¨Á®AiÀÄå, 65ªÀµÀð, eÁw ªÀqÀØgÀÄ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: CgÀPÉÃgÀ EªÀgÀÄ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦ügÁå¢ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À.  

¢£ÁAPÀ: 21/08/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÀPÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁ¹UÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ 2-3 UÀAmÉUÀ¼ÁzÀgÀÆ PÀÆqÁ ªÁ¥À¸ÀÄì ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ºÁUÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ PÀÆqÁ J°èAiÀÄÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀzÉà EgÀĪÀÅ¢¯Áè  PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ  ªÀiÁ£À« vÁ®ÆèQ£À ºÀgÀ«AiÀÄ §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ï£À ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà ²ªÀAV FvÀ£À eÉÆvÉUÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA.204/2015  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ. £ÉÃzÀÝgÀ°è    ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  
            PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ºÉAUÀ¹£À ZÀºÀgÉ «ªÀgÀ

PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ºÉAUÀ¹£À ZÀºÀgÉAiÀÄ «ªÀgÀ.
1)  ºÉ¸ÀgÀÄ               :-   ªÀÄÄzɪÀÄä
2)  ªÀAiÀĸÀÄì              :-   21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
3)  JvÀÛgÀ           :-   ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4,
4)  ªÉÄÊ §tÚ, ªÉÄÊPÀlÄÖ :-   ¸ÁzÁ PÉA¥ÀÄ, ¸ÀzÀÈqÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ.
5)   zsÀj¹zÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ  :-   PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ.
6)  ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨ÁµÉ  :-   PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ.      
         
PÁgÀt F ªÉÄð£À ZÀºÀgÉUÀ¼ÀļÀî  ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ  ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉUÉ CxÀªÁ F PɼÀV£À £ÀA§gïUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

1] zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA. 08531-260333.                                                  2] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ¥ÉÆÃ£ï £ÀA.08532-235635
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁ vÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿನಾಂಕ 25-8-2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಚಂಚಲು ವಯಾ 40 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ನಾಯ್ಡು ಉ: ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೀರಮಾನವಿ ಸಾ: ನಸರ್ ಪೇಟ್ ಮಂಡಳಂ ಜಿ: ಗುಂಟೂರು (ಎ.ಪಿ) ಹಾ:ವ: ರಾಮನಾಥ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಾ: ಮಾನವಿ.gÀªÀರು ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆಂದು ಮನೆಯಿಂದ ನೀರಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾನವಿ -ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಮನಾಥ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಾಗ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ  ಟೆಂಪೋ ನಂ ಕೆ.ಎ 28/8115 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಮಾನವಿ.FvÀ£ÀÄ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಟೆಂಪೋ ನಂ ಕೆ.ಎ 28/8115 ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಲ ಹಣೆಗೆ, ಮೂಗಿಗೆ, ತರಚಿದ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 233/2015 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತದೆ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 25/08/15 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಗೆ 1)gÁeÉZÀAzÀæ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ C®èzÉ 30jAzÀ 40 d£ÀgÀÄ ಹಿಂದೂಪರ ಹೋರಾಟ ಸಮೀತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲಿಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲ 45 ಅಡಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹಟ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ 30 ರಿಂದ 40 ಜನರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಭೀಮ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯ ಟೈಯರ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಈಬೂತಿ ಹಚ್ಚಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡುವಾಗ ತಾವು ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಐ ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಯರಗೇರ ವೃತ. ಪಿ.ಎಸ್, ಸದರ ಬಜಾರ, ಮಾರ್ಕೆಯಾರ್ಡ ,ಪಶ್ಚಿಮಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮದಾನ ಪಡಿಸಿದರು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಂದೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ತಿಳಿಹೇಳಿ ತೆರವು ಗೊಳಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಪೊಲೀಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ನುಕು ನುಗ್ಗುಲು ಉಂಡು ಮಾಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿರುದ್ದ ದಿಕ್ಕಾರ ಅಂತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿರುದ್ದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತಾಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದಾಗ ಪಿ.ಸಿ. 292 ರವರು ಮೇಘಾ ಪೋನ್ ನಿಂದ ಅನೌನ್ಸ ಮಾಡಿದರು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದು ಲಘು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೈ, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಇದ್ದ ವರದಿಯ ಮೇಲಿಂದ   £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2015 ಕಲಂ 143,147,148,186,341,431,432,427 , ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ CqÀAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 25-08-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 16-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಾವಂತಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå 45 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-±ÁªÀAvÀUÀ®è FvÀ£ÀÄ 1) AiÀÄ®è¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ2) ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà  ¸Á-±ÁªÀAUÀ¯ïEªÀgÀ£ÀÄß  ಕೇಳಿದಾಗ CªÀರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ    eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£ÉߣÀA.111/2015 PÀ®A:323,324,504,506 ರೆ/ವಿ 34 IPC  DrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå PÁªÀ°, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÉÊzÉÆrØ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀನ ತಂದೆ ಮೃತ ಗದ್ದೆಪ್ಪ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 26-08-2015 ರಂದು  ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ತರುವ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಿಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ಬಣಿವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊಪ್ಪೆ ಅರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಹ.ಚಿ.ಗ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA:25/2015 PÀ®A 174  ¹.Dgï.¦.¹. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.08.2015 gÀAzÀÄ  57 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    12,000/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 245/2015 PÀ®A: 323,324,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 25/08/2015 gÀAzÀÄ 11:00 J JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ¼ÀÄ s²æêÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ²gÀUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ’; 38 ªÀµÀð, eÁ; ªÀiÁ¢UÁ, G; ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á; CA¨sÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/08/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ CªÀiÁ¥À°è UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 03:00 ¦ JªÀiï PÉÌ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà §Æ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÉÆA¢UÉ CA¨ÉæñÀ, ±ÀgÀtÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ K£À¯É ±ÀAPÀgÉ, J°èUÉ ºÉÆÃV¢Ý CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ, DUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ±ÀAPÀgÉ CAvÁ KPÉ PÀgÉAiÀÄÄwÛj ±ÀAPÀgÀ CAvÁ PÀgɬÄj CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ C°èAiÉÄ ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß UÀAqÀ£À JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CA¨ÉæñÀ J£ÀÄߪÀgÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÁQzÀ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ¨É¤ßUÉ ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ±ÀgÀtÄ EªÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. C°èAiÉÄ EzÀÝ £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÀA§A¢PÀ ªÀÄgÀ°AUÀ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ CªÀiÁä¥À°è E§âgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄPÀÌ¼É FUÀ G½¢Ýj E£ÉÆߪÉÄä £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 25/08/2015 gÀAzÀÄ 11:00 J JªÀiï PÉÌ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 245/2015 PÀ®A 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 247/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1), 21(2), 21(3), 21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 25/08/2015 gÀAzÀÄ  18:30 ¦ JªÀiï PÉÌ ²æà ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå  ¦.J¸ï.L (C«) AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  PÉÆlÖ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 16:45 ¦ JªÀiï PÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¦. J¸ï. L C¥ÀgÁzÀ «¨sÁUÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 45 gÀ« gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1)¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ 2) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï PÉ E © PÁélgÀ¸ï gÀ¸ÉæAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÁUÀ 16:45  ¦ JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀUÀ¯Á¥ÀÆgÀ£À ªÀÄ®ètÚUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ MAzÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ J 32 n 9854 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA PÉ J 32 n 9855 C|| Q|| 1 ®PÀë 50¸Á«gÀ gÀÆ; ªÀÄgÀ¼ÀÄ C||Q|| 200 gÀÆ¥Á¬Ä EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 16:45 ¦ JªÀiï ¢AzÀ 17:45 ¦ JªÀiï zÀ ªÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ  ªÀÄvÀÄÛ  ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 18:30 ¦ JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25/08/2015 gÀAzÀÄ 18:30 ¦ JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 247/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1), 21(2), 21(3), 21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPïÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

   

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 246/2015 PÀ®A.78 (3)PÉ.¦.DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:28-08-2015 gÀAzÀÄ 9-15 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L   gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-08-2015 gÀAzÀÄ 8-00 ¦JªÀiï.PÉÌ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ZÀPÀæPÀmÁÖzÀ ºÀwÛgÀ eÁ«ÃzÀ vÀAzɺÀ¸À£À¸Á§ £Á®ªÁgÀ  ¸Á: ±ÀAw£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ £ÀA§ÀgÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á: UÁA¢ZËPÀ AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ¸Á: zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹.84.50 ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹.236 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 1580/- gÀÆ.£ÀUÀzÀÄ ºÀt  JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAl ¥É£ï EªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß  vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C¸ÀAeÉÕÃAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:25-08-2015 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.246/2015 PÀ®A 78 (iii)PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

  
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2015 PÀ®AB 279, 337 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 25.08.2015 gÀAzÀÄ 2.30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «.¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀqÀUÉÃj ªÀAiÀÄ; 36 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ G; PÉ.J-36- J-2012 §Æ¢ mÁåAPÀgÀ ¯Áj ªÀiÁ°PÀ ¸Á: ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ vÁ: f: gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¥Àæw ¤vÀåzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ.24.08.2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß §Æ¢ mÁåAPÀgÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.-36 J-2012 £ÉÃzÀæ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ¢AzÀ §Æ¢ vÀÄA©¹ £À£Àß ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DzÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ «PÀl¸ÁUÀgÀ ¹ªÉÄAmï ¥sÁåPÀÖj bÀvÀæ¸Á® vÁ; aAZÉÆý f¯Éè PÀ®§ÄgÀVUÉ  vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DzÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ.24.08.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉUÉ £À£ÀUÉ ªÉÆèÉÊ®UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ,  ¢£ÁAPÀ 24.08.2015 gÀAzÀÄ 7.50 ¦.JªÀiï.¢AzÀ  8.00 ¦.JªÀiï. ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® -ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §Æ¢ mÁåAPÀgÀ ¯Áj vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¨sÁj ªÁºÀ£À ¥sÉÆÃPÀ¸ï ºÁQPÉÆAqÀÄ JzÀÄjUÉ §A¢zÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä §Æ¢ mÁåAPÀgÀ  ¯Áj qÉæöʪÀgÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¯ÁjAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ PÀmï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¢QÌ£À §¢UÉ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀè¨ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢¬ÄgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ¯Áj G¯ÁÖ DV ©zÀÄÝ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁzÀ  §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25.08.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä qÉæöʪÀgÀ£À C®PÀëvÀ£À¢AzÁV §Æ¢ mÁåAPÀgÀ£ÀÄß JzÀÄjUÉ §AzÀ ¨sÁj ªÁºÀ£ÀzÀ ¥sÉÆÃPÀ¸ï ¤AzÁV, JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛ PÁtzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉUÉ vÀ£Àß §Æ¢ mÁåAPÀgÀ£ÀÄß §®UÀqÉ §¢AiÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ wgÀÄV¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°è  ©½¹zÀÄÝ CzÀjAzÁV £À£Àß §Æ¢ mÁåAPÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ©zÀÄÝ ¯Áj mÁåAPÀgÀ 10 UÁ°UÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄRªÀiÁr ¸ÀA¥ÀÆtð §Æ¢ mÁåAPÀgÀ ¯Áj dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ qÉæöʪÀgÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ aPÀÌ ¥ÉmÁÖV vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ, §®UÉÊUÉ vÉgÀaz UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÁ® vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄð£À PÀtÂÚUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj £À£Àß §Æ¢ mÁåAPÀgÀ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄjUÉ §AzÀ ¨sÁj ªÁºÀ£ÀzÀ ¥sÉÆÃPÀ¸ï ¤AzÁV ¤AAiÀÄvÀæt vÀ¦à £À£Àß §Æ¢ mÁåAPÀgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉUÉ ©Ã½Ã¹ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtð dRAUÉƽ¹zÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DzÉ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ; 30ªÀµÀÀð, eÁ.¥Àj²µÀÖ eÁw, G; ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á;ºÉƸÀÆgÀ vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀgÀÄ f: gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ¤ÀUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉý UÀtQÃPÀj¸ÀzÀ ºÉýPÉ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.120/2015 PÀ®A.279,337 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 194/2015 ಕಲಂ . 420 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ 2000 :- ದಿನಾಂಕ:25/08/215 ರಂದು 1930 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಅಜಮೋದ್ಧೀನ್ ಹುಸೇನ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ನಭೀಸಾಬ ಕಪೂರ ವಯಾ: 32 ವರ್ಷ ಉ: ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾ: ಮುಸ್ಲೀಂ ನಂ: 19-19 ಸಾ: ವಿದ್ಯಾನಗರ ಶಹಾಪೂರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು  ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, " ಆಕ್ಷಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ ಶಹಾಪೂರ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಒಂದು ಖಾತೆ ಇದ್ದರು ಅದರ ನಂ: 911010060818430 ಅಂತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಖಾತೆಗೆ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ ಇದ್ದು ಅದರ ನಂ: 5296150004801101 ಅಂತಾ ಇರುತ್ತದೆ.
          ಹಿಗೀದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 23/08/2015 ರಂದು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ: 9916202013 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಮೋಬೈಲ ನಂಬರ +917547852159 ನೇದ್ದರ ಮೂಲಕ 3-40 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕನ ಬೆಂಗಳೂರನಿಂದ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಎಟಿಎಂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ರಿನಿವಲ್ ಮಾಡುವದಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎಟಿಎಂ 16 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೋಬೈಲ್ ನಂಬರ 9916202013 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಡ ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಟ್ಟ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತು. ಆಗ ಕೂಡಲೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದು ರವಿವಾರ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮ್ಯಾನೆಜರ ರವರಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ 5 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿದೆನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೆ ನನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 100090=00 ರೂ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ 2491=24 ರೂ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು. ಒಟ್ಟು 97599=00 ರೂ ಮೋಸದಿಂದ ಇ-ಸಾಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕಳದುಹೋಗಿತ್ತು.
     ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ ಖಾತೆಯಿಂದ ಇ-ಶಾಪೀಂಗ್ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 97599=00 ರೂ ನನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಲಪಟಾಯಿಸಿದವರ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು, ನನಗೆ ಯಾವುದೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದರಿಂದ ಇಂದು ದಿ:25/08/2015 ರಂದು 07-30 ಪಿಎಂ ಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಪಿಯರ್ಾದಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ" ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 194/2015 ಕಲಂ. 420 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ 2000 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.   

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 208/2015 PÀ®A: 341,323,325, 504,506 ¸ÀA.34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 25/08/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ  DgÉÆævÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀìtÚUËqÀÄæ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤£Àß ºÉAqÀw £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ «£ÁPÁgÀt ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ¼É ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À §A¢zÉ CAvÁ CªÁåZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà¤UÉ PÀ°è¤AzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ  §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2015 PÀ®A, 420 ,¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :-    ¢£ÁAPÀ: 22/04/2015 jAzÀ ¢: 27/05/2015 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉƦvÀgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æà C§ÄÝ¯ï ¨sÁPÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ ¸ÁºÀÄ EªÀgÀ  62 QéAl® 15 PÉ.f C:Q:2,79,675/- gÀÆ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ 2)  zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¥sÉÆêÀÄÄ a£ÁßgÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ 91 QéAl® 10 PÉ.f  C;Q: 4,95,450/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ  80 QéAl® 60 PÉ.f C:Q:3,62,700/-gÀÆ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ¯Áj £ÀA.PÉJ-39/5817 £ÉÃzÀÝgÀ°è 3) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ±À a£ÁßgÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ  72 QéAl® 95 PÉ.f C:Q: 3,28, 275/- gÀÆ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ¯Áj £ÀA. ºÉZï.Dgï-63 J-2690 £ÉÃzÀÝgÀ°è, ºÁUÀÆ UÉÆÃV ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ 4) gÁdÄ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ¥ÀgÀvÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ  93 QéAl® 35 PÉ.f C:Q: 4,20, 075/-gÀÆ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ¯Áj £ÀA. PÉJ-32 J-3799 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ  86 QéAl® 30 PÉ.f C:Q: 3, 88, 350/-gÀÆ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ¯Áj £ÀA. ºÉZï.Dgï-63 J-2690 £ÉÃzÀÝgÀ°è 5) ±ÀAPÀgÀ vÀA/ ¨ÉÆÃdÄ gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ  79 QéAl® 60 PÉ.f C:Q: 3,58,200/-gÀÆ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ¯Áj.£ÀA. PÉJ-22 J-3799 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀwÛ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ ªÉíéæeï, ¨ÉÆÃgÀÄPÁ ¥ÀªÀgÀ PÁ¥ÉÆÃðgɵÀ£ï ºÀwÛgÀ UÉÆÃVAiÀÄ°è ºÀwÛ ¯ÉÆÃqÀ PÁmÁ ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ ºÀwÛAiÀÄ CAzÁdÄ 566 QéAl¯ï 5 PÉ,f ºÀwÛ CAzÁdÄ  MlÄÖ 26,31725/-gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß Rj¢ ªÀiÁr ºÀt PÉÆqÀzÉ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr PÉýzÀgÉ MAzÀÄ ªÁgÀ ©lÄÖ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ MAzÀÄ ªÁgÀ ©lÄÖ ªÀÄvÉÛà ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr PÉýzÀgÉ £Á¼É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É £ÁrzÀÄÝ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É PÉÆqÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁr ºÀtPÉÆqÀzÉ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ªÉÆøÀ, ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À «gÀÄvÀÛzÉ.