Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, January 27, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2016 PÀ®A, 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 26-01-2016 gÀAzÀÄ 11-00 JJªÀiï PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ CªÀÄ®¥Àà ¸ÀPÉæÃgÀ ¸Á|| ªÀĺÀ®gÉÆÃeÁ FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£É DdÄ ¨ÁdÄ EzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 25-01-2016 gÀAzÀÄ 12-30 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄgÀĪÁUÀ  DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ‘ ¯Éà ©üêÀiÁå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£Àß CwÛUÉUÉ ¤ªÉà PÀĽvÀÄ CªÀ½UÉ PÉlÖ ZÀlUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¹ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄjAiÀÄÄwÛ¢Ýj ‘ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DUÀ ¦gÁå¢ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉ jÃw ¨ÉÊAiÀÄÄwÛj CAvÁ PÉýzÁUÀ ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ DUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ C¯Éèà ©zÀÝ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ, JqÀmÉÆAPÀPÉÌ, ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ° vÀÄA©¤AzÀ JqÀ§ÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ C¯Éè EzÀÝ ¤AUÀtÚ vÀAzÉ CA¨Éæ±À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ½AUÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EªÀvÀÄÛ G¼À¢j E£ÉÆߪÉÄä ¤ªÀÄUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2016 PÀ®A, 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2016 PÀ®A 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 26/01/2016 gÀAzÀÄ 10-15 JJªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ ¥ÉÆ.¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 42 eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄ®PÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/01/2016 gÀ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢ü¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 24/01/2016 gÀ ¨É¼ÀV£À 7 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è£À ±ÉrØ£À°ènÖzÀÝ CAzÁdÄ 38,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ºÀwÛ, 3500/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 5 ¸Á«gÀ gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÉÆïÁgÀ ¨Áålj »ÃUÉ MlÄÖ 46500-00gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ºÀwÛ ºÁUÀÄ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2016 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÀ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ²ÃWÀæ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2016 PÀ®A: 279,338, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 27/01/2016 gÀAzÀÄ 09:45 J.JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 10:00 J.JªÀiï PÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÀjAzÀ CªÀ£À vÀªÀÄä ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ|| 28 ªÀµÀð, eÁ|| ®A¨Át G|| UËArPÉ®¸À, ¸Á|| ªÀÄÄzÁß¼À ¸ÀtÚ vÁAqÁ vÁ||f|| AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 11:30 J.JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ,  ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ|| 40 ªÀµÀð, eÁ|| ®A¨ÁtÂ, G|| UËArPÉ®¸À, ¸Á|| ªÀÄÄzÁß¼À ¸ÀtÚ vÁAqÁ vÁ||f|| AiÀiÁzÀVj FvÀ£ÀÄ UËAr PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¢£ÁAPÀ: 27/01/2016 gÀAzÀÄ 07:00 J..JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVjUÉ §A¢zÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÉÝ£ÀÄ. 09:30 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ gÁdÄ eÁzsÀªÀ vÀAzÉ xÁªÀgÀÄ eÁzsÀªÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄ®PÀ w½¹zÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ±ÉÊ£À ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É D±ÀæAiÀÄ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ ¸ÀĨsÁ±À ZËPÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÁåAqï UÀÆqÀì PÁåjAiÀÄgï (DOST LS)  ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ 33 J 5198 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀĨsÁ±À ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÃgÀªÁV ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÉ rQ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¤ªÀÄä CtÚ UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ £Á£ÀÄ Nr ºÉÆÃV CªÀ¤UÉ J©â¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV JqÀvÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆVUÉ, vÀÄnUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ vÀgÀrUÉ (UÀÄ¥ÁÛAUÀPÉÌ) ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.ºÁUÉAiÉÄà DvÀ¤UÉ PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. DvÀ¤UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVjUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ £ÉÃgÀªÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä CtÚ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ UÁr ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉý UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ±ÀºÁPÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀj C±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÁåAqï UÀÆqÀì PÁåjAiÀÄgï (DOST LS) ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2016 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.« DPïÖ £ÉÃzÀÝPÉÌ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2016 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 24-01-2016 gÀAzÀÄ zÀªÀ£ÀzÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32-J¯ï-5449 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ gÁAZÀAzÀæ¥ÀÆgÀA zÀ ²æà PÁ½PÁzÉë zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-01-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀå £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃl-C£À¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CªÀiÁä¥À°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 1.30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à wgÀÄ«UÉ ¹Ìqï DV C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¤UÉ §® ªÉƼÀPÉÊUÉ, §® ¥ÁzÀzÀ »ªÀÄärUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vɯÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ¥ÉmÁÖV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV aQvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 ¦.JA PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2016 PÀ®A: 2 OF THE PREVENTION OF INSULTS TO NATIONAL HONOUR ACT 1971 AND SECTION 67 OF IT ACT 2000 :- ¢£ÁAPÀ: 27/01/2016 gÀAzÀÄ 02:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «dAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ²æÃgÁªÀÄ ¸ÉÃ£É f¯Áè CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á|| ±ÀgÀt £ÀUÀgÀ  AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆgÉãÉAzÀgÉ, MIM KHAN (asad)  JA§ CPËAmï¤AzÀ ¨sÁgÀvÀ ªÀiÁvÉAiÀÄ ¥ÉÆÃmÉÆÃUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÝ ¥ÉÆøïÖ ªÀiÁrzÀ ¥ÉÆÃmÉÆà ¥Éøï§ÄPï £À°è ºÀjzÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¨sÁgÀvÀ ªÀiÁvÉAiÀÄ ¥ÉÆÃmÉÆà ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ avÀæªÀ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀĺÀªÀÄzÀ jAiÀiÁd C£ÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¯ÉÊPï ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj MIM KHAN (asad) ,  ªÀĺÀªÀÄzÀ jAiÀiÁd C£ÀégÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¯ÉÊPï ªÀiÁrzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä°è ªÀÄ£À« ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛêÉ. CzÉà jÃwAiÀiÁV MIM KHAN (asad) JA§ ªÀåQÛAiÀÄ ¥Éøï§ÄPï CPËAl£À°è zÉñÀzÀ ¥ÀæzsÁ¤ ¥ÉÆÃmÉÆà CwPÉlÖzÁÝV ©nÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À«AiÉÆA¢UÉ ¥ÉÆÃmÉÆà ®UÀwÛ¹gÀÄvÉÛêÉ. ¦AlÄ JA§ÄªÀgÀ CPËAl£À F SÁvÉUÉ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ F ¢£À £ÀªÀÄUÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ CUÀ¹AiÀÄ°è ¤AvÁUÀ vÉÆÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¨sÁgÀvÀ ªÀiÁvÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ avÀæªÀ£ÀÄß ¥Éøï§ÄPï £À°è ©nÖzÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ CzÀ£ÀÄß ¯ÉÊPï ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2016 PÀ®A 2 OF THE PREVENTION OF INSULTS TO NATIONAL HONOUR ACT 1971 AND SECTION 67 OF IT ACT 2000 UÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÉ£ÀÄ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-01-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27-01-2016

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î,  gÀªÀjUÉ MlÄÖ 3 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄÄ ¨É¼ÉAiÀÄzÀ PÁgÀt ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAPï£À°è CAzÁdÄ 20,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.PÉ.f.© ¨ÁåAPï ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁzÀ°è CAzÁdÄ 20,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ GqÀĪÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ»¼Á ¸Àé-¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀzÀ°è CAzÁdÄ 1,00,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 1,40,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¸Á® EgÀÄvÀÛzÉ, UÀAqÀ ¸ÀzÀj ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ 26-01-2016 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ (Rjæü£À) ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §ºÀ¼À ¸Á® DVzÀÝjAzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄ¼É §gÀzÉ ¨É¼É DUÀzÀ PÁgÀt ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ¸Á: WÀªÀiÁ vÁAqÁ, vÁ: OgÁzÀ (©) gÀªÀgÀ UÀAqÀ PÀ§Äâ PÀqÉAiÀÄ®Ä ºÀ½îSÉÃqÀ ¥sÁåPÀÖjUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JªÀiï.¹ CzsÀåPÀë EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26-01-2016 gÀAzÀÄ UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ EzÀÝ PÁgÀt UÀAqÀ vÁAqÁzÀ°è UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ ¥sÁåPÀÖjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 27-01-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è UÀAqÀ ºÀ½îSÉÃqÀ ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ vÁAqÁPÉÌ §gÀ®Ä ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ DtzÀÆgÀªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀgÁmÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-110 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ  ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAqÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ UÀAqÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉAiÀÄÄ ¥ÀÆwð MqÉzÀÄ ªÀiËA¸À RAqÀ ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀ ºÁUÉ PÁt¹gÀÄvÀÛªÉ, PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É, rQÌ ªÀiÁrzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2016, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 26-01-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಡೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಜೊಮ್ಮಾ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಉ: ಮುಖೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉಡಬಾಳ, ಸಾ: ನಿರ್ಣಾ, ರವರ ಶಾಲೆಗೆ 2009 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜಾದ 10+1 ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೊಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ  ದಿನಾಂಕ 18-01-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕೊಠಡಿಯ ವೆಂಟಿಲೇಟರ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರ (ಸಿಸ್ಟಮ್)ನ ಮಾನಿಟರ್, ಕಿ-ಬೊರ್ಟ, ಮೌಜ, ಥಿಂಕ್ಲೇಟ್ (ಸಿ.ಪಿ.ಯು)  ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗು ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಸ್ಧರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಿದರು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಸರಕಾರದಿಂದ ಸರಬರಾಜಾದ (ಇನ್ ವ್ಯಾಯಿಸ್) ನಕಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಒಂದರ ಬೆಲೆ 14,000/- ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ,  ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ದಿನಾಂಕ 18-01-2016 ರಂದು 2200 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 19-01-2016 ರಂದು 0400 ಗಂಟೆಗೆ ಕಳವು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 26-01-2016 ರಂದು ನೀಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.   

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 25.01.2016 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೦1:30 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನು ತನ್ನಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ ನಂ ಕೆ.ಎ32ಆರ್‌5774 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಕೊಂಡು ಜೇವರಗಿಯಿಂದ ಇಟಂಗಿ ಭಟ್ಟಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಜೇವರಗಿ ಹೊರವಲಯದ ಗಡ್ಡಿ ಪೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಜೇವರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟಂಟಂ ನಂ ಕೆ.ಎ32ಸಿ1475 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟಂಟಂ ಅನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ  ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಗಂಡನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 26.01.2016 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 06:35 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಗಂಡ ಜೀತೇಂದ್ರ ಹಳಿಮನಿ ಸಾ|| ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಕ್ ಜೇವರಗಿ  ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ :
ಚೌಕ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರಾಜಶೇಖರ ಬಟಗೇರಿ ಸಾ: ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ಗಂಡ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ  ಬಟಗೇರಿ ಉ: ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಿದ್ದು  ಇವರು ತಾವೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಮ್.ಎಚ್.-13 ಜಿ- 1185 ಖರೀಧಿಸಿದ್ದು ಈ ಲಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಏಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 26/01/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ರಾಜಶೇಖರ @ ರಾಜು ಇವರು ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಪರಿಚಯದವರಾದ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಮದ್ಹಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನವರಾದ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಟಗೇರಿ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಮ್.ಎಚ್.-13 ಜಿ-1185 ಈ ಗಾಡಿಯ ಮುಕ್ಕಾ ಅಡತಿ ಅಂಗಡಿ ನೆಹರು ಗಂಜ ಎದುರುಗಡೆ ಹತ್ತಿರ ಚಾಲು ಆಗದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂಧ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಸೇಲ್ಪ ಸ್ಟಾಟರಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಚಾಲು ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಲಾರಿಯ ಸ್ಟಾಟರ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಚಾಲು ಆಗಿ ಅವರ ಮೈಮೆಲೆ ಹರಿದು ತುಂಬಾ ಗಾಯಹೊಂದಿದ್ದು ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ . ನೀವು ಕೋಡಲೇ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇತರೆ ನೋಡಿದ ಜನರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಗಂಡ ರಾಜಶೇಖರ @ ರಾಜು ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಟಗೇರಿ ಇವರಿಗೆ ನೊಡಿದ್ದು ಆಗಲೇ ಅವರು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚೌಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಇಜೇರಿ ದಿನಾಂಕ 26.01.2016 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೋಲದ ಸಮೀಪ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಾ: ಮಾರಡಗಿ ಎಸ್.ಎ  ಇವನು ನನಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದು ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೈ ಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆ ಎಳೆದು ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೊಡೆ-ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಾ: ಮಾರಡಗಿ ಎಸ್.ಎ ಇವರಿಗೆ  ದಿನಾಂಕ 26.01.2016 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 1 ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶಿವಪುತ್ರ  ಇಜೇರಿ  2. ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಶಿವುತ್ರಪ್ಪ ಇಜೇರಿ 3. ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಜೈನಾಪೂರ  ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರಡಗಿ ಎಸ್.ಎ  4. ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಸಾ: ಮುಡಬೂಳ  5. ಗೋಪಾಲ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಸಾ: ಎಲ್ಲರು ಮುಡಬೂಳ  ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಬೀಜದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಏ ಹೋಲೆ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ, ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ, ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.