Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, May 20, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ;ದಿನಾಂಕ:19-05-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-15 ಗಂಟೆಗೆ ರಿಬ್ಬನಲ್ಲಿ-ವಾಘ್ದಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸೇಡಂನ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ಹಿರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕನಾದ ಮುರಗೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ನಾಯ್ಕೊಡಿ ವಯ:30 ವರ್ಷಉ:ಒಕ್ಕಲುತನಜಾ:ಕಬ್ಬಲಿಗೇರಸಾ:ಊಡಗಿ ಗ್ರಾಮದವನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಸೇಡಂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲದೊಂದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಲು ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಇರುವದರಿಂದ ಪಾಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಬಿದ್ದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂಬರ್ ನೋಡಲು MBLHA10AMDHB08897 ನೇದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀ, ದೇವಿಂದ್ರಕುಮಾರ ಹೆಚ್.ಸಿ ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-127-2012 ಕಲಂ-279338 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ;-19/05/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ gÁeÉÃAzÀægÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ 28 ªÀµÀð, eÁ:-gÉrØ,G:-EAfäAiÀiÁgï PÉ®¸À,¸Á:-UÁdgÁ¼À vÁ;f;gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï.£ÀA,PÉ.J.36-qÀ§Æè-5527.£ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj¤AzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ zÁnzÀ 1-Q.«Ä CAvÀgÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ. ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 120/2013.PÀ®A. 279,304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀĺÀäzï AiÀÄƸÀÆ¥sï vÀAJ C¯ÁèªÀÅ¢ÝÃ£ï ¸Á§ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : ºÉÆÃmÉ¯ï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á : AiÀiÁzÀVj. ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ ªÀ¹ÃA vÀAzÉ gË¥sï ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ C©Ã§vÀAzÉ ±ÀgÀªÀÄvÀ¸Á§ ºÁUÀÆ ªÀĺÀäzï gÀ¦ü vÀAzÉ E¥ÀÛPÁgÀ ºÀĸÉãï J®ègÀÆ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.05.2013 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À°èzÀÝ vÀªÀÄä UɼÉÉAiÀÄgÀ ¥sÀAPÀë£ïUÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À« - ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ £ÀA¢ºÁ¯ï zÁn 2 Q.«Ä.CAvÀgÀzÀ°è C©Ã§£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §æqïÓ £ÀA: 45/1 £ÉÃzÀÝgÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ºÁGE¹zÀÝjAzÀ C©Ã§¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ªÀĺÀäzï gÀ¦ü EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2013 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ; 19-5-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 ¦.JAPÉÌ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ïì-¸ÁÖöåAqÀzÀ°è ªÉÄîÌAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà UÀqÉÃzï ªÀAiÀiÁ;28 eÁ; °AUÁAiÀÄvï G;ªÉƨÉʯï CAUÀr ¸Á;vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ£À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ L¦J¯ï ¥ÀAzÀåUÀ¼ÁzÀ ¸À£ï gÉʸÀ¸ïð ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ®ÌvÀ £ÉÊmï gÉÊqÀÀ¸ïð QæPÉÃmï ¥ÀAzÀUÀ¼À °ÃUï ªÀiÁåa£À ªÉÄïÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¸À£ï gÉʸÀ¸ïð ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ UÉ®ÄèvÀÛzÉ, CAvÁ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¨ÉnÖAUï PlÄÖwÛzÁÝUÀ ¦,J¸ï,L vÀÄ«ðºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆAzÀUÉ zÁ½ £Àqɹ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ gÀÆ;1000/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Éå÷èöÊAiÀiï ¥sÉÆãï C,Q, 500/- d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2013 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢.19-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ®Qëöäà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå 19 ªÀµÀð eÁw:PÀ¨ÉâÃgÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß Cj¸À°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ 1] ªÀiË® vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 20 ªÀµÀð eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ 2] ¨Á§Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 25 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ MrØUÉ ªÀÄrPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ºÉÆ®zÀ MqÀÄØ ©lÄÖ ªÀÄrPÉ ºÉÆqɬÄj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CzÀPÉÌ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2013 PÀ®AB 447.323..504.506.¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠤îªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ºÉƸÀªÀĤ ªÀ: 55, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ 1) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀj§¸Àì¥Àà ªÀ: 40, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà @ PÀj§¸Àì¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀ: 26, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) «±Àé vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀ: 23, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 4) ±ÉÃRªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀ: 41, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 5) ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÀj§¸Àì¥Àà ªÀ: 50, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀ ¸ÀA¨sÀA¢UÀ¼ÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ºÁUÀÆ DvÀ£À 3 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ ¦vÁæfðvÀ d«ÄãÀ ¸ÀªÉð £ÀA 1 gÀ°è 4 JPÀgÉ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ¥Á°£À ¸ÀA§AzsÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ D¹Û «ªÁzÀPÁÌV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÁådå EzÀÄÝzÀjAzÀ CzÀgÀ EvÁåxÀðªÁUÀĪÀjUÉ AiÀiÁgÀÆ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ªÀiÁvÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÁådå EgÀĪÀ d«Ää£À°è ªÀÄtÄÚ ºÁQ vÉUÀÄÎ ªÀÄÄaÑwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, ªÀÄUÀ ºÉÆÃV PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÆPÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2013 PÀ®A 143, 147, 504, 355, 354, 323, gÉ/« 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ¸Á:AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdļÁ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ wgÀÄV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀ CAiÀÄå¥Àà£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ UÀĪÀiÁ¤AiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÀqÀÄwÛzÀÝgÀÄ,CzÀÝjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ £ÀªÀÄÆäj£ÀªÀgÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ FvÀ¤UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ DAiÀÄå¥Àà£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÁÝ¼É CAvÁ d£ÀgÀÄ CAzÁqÀÄvÁÛgÉ ¤£ÀUÉ UÉÆÃwÛzÀÝgÉ PÀgɸÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ; 19.05.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ NrºÉÆÃzÀgÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÉüÀÄwÛj CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉÃgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr DPÉUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2013 PÀ®A: 143,147,323,324,354,504.506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:20.05.2013 gÀAzÀÄ 163 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 37700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶಕೀಲಪಟೇಲ ತಂದೆ ಬೂರಾನ ಪಟೇಲ ವಯಾ|| 36 ವರ್ಷ ಉ:ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಸಾ:ಮುಗಟಾ ತಾ;ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಹಾ:ವ:ಅಂದೇರಿ ವೀರದೇಸಾಯಿ ರೋಡ ಶಾಮನಗರ ಮುಂಬೈ ನಗರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ರವರು ನಾವು ದಿನಾಂಕ:19-05-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಆಳಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಭೀಮ್ಮಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ ಸಮೀಪ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂಬರ ಎಮ್‌ಹೆಚ್‌ 11 ಎಎಲ್‌ 1386  ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅಮೀರ ಪಟೇಲ ಮತ್ತು ಆಳಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸ ನಂಬರ ಕೆಎ 32 ಎಫ 1860 ಚಾಲಕ ಚಾಂದಸಾಬ  ಇವರಿಬ್ಬರು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಮುಖಾ ಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸು ಎರಡು ವಾಹನಗಳ  ಡ್ರೈವರ  ಸೈಡಿಗೆ  ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸು  ಮುಂಭಾಗ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿದ್ದುಲಾರಿಯಲ್ಲಿ  ಡ್ರೈವರನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಕುಮಾರಿ ಆಪ್ರೀನ ತಂದೆ ಶಕೀಲಪಟೇಲ ವಯಾ:12ಸಾ: ಸಾ:ಮುಗಟಾ ತಾ;ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಹಾ:ವ:ಅಂದೇರಿ ವೀರದೇಸಾಯಿ ರೋಟ ಶಾಮನಗರ ಮುಂಬೈ ನಗರ ಇವರಿಗೆ ಇವಳಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಮುರಿದು ಮಾಂಸ ಖಂಡ ಹೊರ ಬಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಲಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕ ಒಳಗಿದ್ದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ ರವರಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಾರಣ ಎರಡು ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ನಂ:248/2013 ಕಲಂ 279337338304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಕಂದಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಚಾರ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:18/05/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕುವರ್ಷದನನ್ನಮಗಳು ಮನೆಯ ಎದುರಗಡೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಕ್ಕದಮನೆಯ ಐಸಕ್ರಿಂ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೌಲಾಶಾ ಬಬ್ಲು ತಂದೆ ಮಹಮದಶಾ ಮಕಾನದಾರ ಸಾ:ರಾಮಾಮೊಹಲ್ಲಾ ಶಹಾಬಾದ ಇತನು ಐಸಕ್ರಿಂ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ನನ್ನಮಗಳಿಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಐಸಕ್ರೀಂ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಜಬರಿ ಸಂಬೋಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಸುಳೆಯ ತಾಯಿಯವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 107/2013 ಕಲಂ3762 (ಎಪ್) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:19/05/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ರಾಮ ಇತನು ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ವಾಸು ತಂದೆ ಅಶೋಕ ರಾಠೋಡ ಇತನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ಗುಡಿಯ ಎದರುಗಡೆ ಹಳೆ ವೈಷಮ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದುನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ವಾಸು ಇತನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದುಬಿಡಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಾಜನಾಬಾಯಿಗೆ ಅಶೋಕ ಇತನು ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಅರ್ಜುನ ಇತನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ರಾಮ ಇತನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದನು. ಶಿವು ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಇವರು ಹೊಡೆದರಿಂದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಧನರಾಜ ತಂದೆ ದೇವಾ ರಾಠೋಡ ಜಾ:ಲಂಬಾಣಿ ಉ:ಮಳಖೇಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸುಪ್ರವೈಜರ ಸಾ:ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಮಡ್ಡಿ.ನಂ.2 ಶಹಾಬಾದ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 108/2013 ಕಲಂ:324,504,506,354,307 ಸಂ:34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ 19-05-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾವನಾದ ಮಹಾಂತೇಶ ತಂದೆ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಇವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ದಿಂದ ದರೋಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ ಟಾಕೀಸ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಡಬರಿಪೀರ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಳಿದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ 32 ವಿ 2748 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಶೇಖ ಆರೀಫ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಪವನಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೇಕರವಃ 23 ವರ್ಷಉಃ ಅಟೋಚಾಲಕಸಾಃ ಮಹಾದೇವ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಅಯ್ಯರವಾಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 31/2013 ಕಲಂ 279,338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.