Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 13, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 13/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13/08/2010

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/08/2010 gÀAzÀÄ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¸ÁªÀĸÀ£ï, ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¨É£ÀPÀ£À½î PÁæ¸ï PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ, DgÉÆæ PÀÆæ¸Àgï fÃ¥ï £ÀA: PÉJ-06/J-3558 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ UÀuÉñÀUÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj qÀQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀuÉñÀ£À §® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¸ÉÆ£ÁgÉ, ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: «dAiÀÄ PÁ¯ÉÆä £ÁªÀzÀUÉÃj, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 447, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÁgÀrØ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà PÉÆêÀÄn ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ ¸Á: ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉAPÁgÀrØ eÉÆvÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¨sÀAqÁj ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ HgɯÁè ºÉüÀÄw¢Ýj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄUÉ R¯Á¸À ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄä ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ DUÀÄvÀÛzÉ ¤ªÀÄUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ºÀ¹£Á¨ÉUÀA UÀAqÀ C»ªÀÄzÀ ¦ÃgÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: «dAiÀÄ ªÀiÁAºÉvɱÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ £ÉúÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĸÀÌ£À E§âgÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ CªÀÄgÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ C¥ÀjZÀvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄĸÁÌ£À EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀ¼À vÀÄnUÉ, ºÀ°èUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á½UÉ vÀgÀavÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 11/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥sËæqÀ ±Á¯É »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉÃPÀr ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸Á¬Ä£ÁxÀ ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃV zÀ±Àð£À ªÀiÁr §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÁ¥À¸À §A¢gÀÄ«¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À vÀªÀÄä EvÀgÀgÀÄ mÉÃPÀr ªÀĺÁgÁdjUÉ «ZÁj¸À®Ä ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÁ¥À¸À ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ±ÀAPÀgÀªÀÄÄvÁå UÀÄA¥ÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä EªÀgÀ ¸ÀÆÌn C°èAiÉÄà ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ±ÀAPÀgÀ ªÀÄÄvÁåUÉ «ZÁj¸À®Ä ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÁV w½¹zÀgÀÄ ¸ÀÆÌn E°èAiÉÄà EnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä J®è ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄPÁAvÀgÀ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2010 PÀ®A 278 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/08/2010 gÀAzÀÄ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 46 gÀ £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆæ U˸À ¥Á±Á vÀAzÀ SÁeÁ«ÄAiÀÄå ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀiÁ°PÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃj zÀ£ÀUÀ¼À §ÄgÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ J®§ÄUÀ¼ÀÄ, PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ºÁQ GjAzÀ MAzÀÄ Q.«Ä zÀÆgÀzÀ°è. ºÁQgÀÄvÁÛgÉ EzÀjAzÀ ¥Àj¸ÀgÀ ºÁ¼ÁUÀÄwÛzÉ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠩üªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ²ªÁgÉrØ CtzÀÆgÀ ºÁUÀÆ Gj£À E¤ßvÀgÀ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¤uÁð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣À¬ÄêÀÄ ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ ¸Á§ ªÀÄÄPÉÛzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¤qÀªÀAZÁ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À ªÀÄUÀ G¨ÉÃzÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-668 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄÆ®UÉ ¸Á: §A§¼ÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÀÄUÀ G¨ÉÃzÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ G¨ÉÃzÀ FvÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 233/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-08-2010 gÀAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ M§â C¥ÀjavÀ ©PÀëÄPÀ£À£ÀÄß rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ C¥ÀjavÀ ©PÀëÄPÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ªÀiÁPÁ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 323, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèÁ UÀAqÀ zÉêÉAzÀæ ²æêÀÄAUÀ¯É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ²æêÀÄAUÀ¯É, ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ «ÃgÀ±ÉÃnÖ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ Rjâ ªÀiÁrzÀ eÁUÀzÀ°è ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä ¥ÁAiÀÄ vÉUɸÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É «ÃgÀ±ÉÃnÖ EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ DgÉÆæ¼ÁzÀ a£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¹ ªÉÆøÀ¢AzÀ CªÀ£À ¸À» ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAr¢j CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr D eÁUÀzÀ°è ¥ÁAiÀiÁ vÉUÉzÀgÉ ¤ªÀÄäUÉ C¯Éè ºÀĽºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ZÉAzÀæ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉqÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¥ÉAl¥Áà ªÀqÀØgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÉAl¥Áà ºÁUÀÆ ¥ÉAl¥Áà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä £Á®ÄÌ ºÀA¢UÀ¼À£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ PÉƬÄzÀÄ wA¢gÀÄ« CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄA¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2010 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 1-8-2010 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ MAzÀÄ JZï.¦ UÁå¸ï ¹°AqÀgÀ, JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ºÁUÀÆ MAzÀÄ PÉÊUÀrAiÀiÁgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 8,500=00 gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ®ZÀAzÀ ªÀÄzsÀħ¯ï vÀAzÉ £ÉÊ£ï¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 64 ªÀµÀð, eÁw: gÀdPÀ G: ¦æ¤ì¥Á®gÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¥À©èPÀ ¸ÉÆÌÃ¯ï ©ÃzÀgÀ ¸Á: PÀ£ÀgÀ¸Á UÁæªÀÄ (AiÀÄÄ.¦) gÁdå ¸ÀzÀå ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÀæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Àà »gÉêÀĤ ¸Á: PÀÄjPÉÆÃmÁ ºÁ: ªÀ: ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ JzÀÄÝ, ¨ÁV® PÉÆAr ºÁPÀzÉ ºÁUÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ JgÀqÀÄ PÀ©âtzÀ læAPÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ CzÀgÀ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt, §AUÁgÀ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ »ÃUÉ 98600/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀAzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÀt¸ÀÆgÉ ¸ÁB gÁªÉÄñÀégÀ £ÀUÀgÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï ¸ÀAUÀªÀÄ£ÁxÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ lA, lA £ÀA PÉ:32, J-5478£ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ®§UÁðzÀ ¢Ã¥ÀPÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ°è ¢Ã¥ÀPÀ UÉÆÃ®Ø CqÀÄUÉ JuÉÚAiÀÄ PÁl£À ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄ®§UÁð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj ¸ÀA. 218 £ÉÃzÀÝgÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ©J¸ïJ£ïJ¯ï D¦üøï zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ lA, lA, PÉnÖzÀÝjAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr, vÀ£Àß CtÚ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀıÁAvÀ¥Áà ¥Ánî EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÉÄÃPÁå¤PÀ E§âjUÉ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ: 34, J¯ï:193 §eÁd ¨ÁPÀìgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀªÀÄä lA, lA.zÀ »AzÀÄUÀqÉ ¤°è¹, ªÉÄÃPÁå¤PÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä lA, lA, ªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr EzÀÄ zÀÄgÀ¹Û DUÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ w½¹ ªÀÄgÀ½ UÀÄ®§UÁð ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä QèãÀgÀ ¸ÀAUÀªÀÄ£ÁxÀ E§âgÀÄ £ÀªÀÄä lA, lA. ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ:39-1118£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CrªÉ¥Áà vÀAzÉ dUÀ¥Áà PÀÆ° ¸ÁB PÀÆ°ªÁqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CqÁØ¢rØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁªÀÅ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ, lA, lA, PÉÌ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÀÄ ºÁUÀÆ G½zÀªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÉ.¦.¹.PÁ¯ÉÆä §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, wªÀÄätÚ EªÀgÀ 19 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:10.08.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ ºÁUÀÆ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ AiÀÄĪÀw 5'-4" JvÀÛgÀ, zÀÄAqÀĪÀÄÄRÄ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, UÉÆâ§tÚ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉʪÉÄÃ¯É ¥ÀÆeÁ CAvÁ ºÀZÉѨÉÆlÄÖ ºÁQ¹PÉÆArzÀÄÝ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦APïPÀ®gï ZÀÄrzÁgï ¥ÉÊeÁªÀiï zsÀj¹zÀÄÝ, ¦AiÀÄĹ 2£Éà ªÀµÀð C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®UÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ §¸À¥Àà ¢£ÁAPÀ:12.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:12.08.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÁªÀÄvÀSÁ£ï vÀAzÉ ºÀ¸À£ï ¸Á: ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.14,8115 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ ªÉAPÀl£ÀgÀ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ d£ÁzsÀð£ÀgÁªï ¸Á: ªÀÄ°è£ÀªÀÄqÀUÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ zÉÆqÀا¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà PÁªÀ° ¸Á: ªÀÄ°è£ÀªÀÄqÀUÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:12.08.2010 gÀAzÀÄ 13.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà ¸Á:§r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¨ÉƯÉÃgÉÆêÁºÀ£À ¸ÀASÉå:n¦¸ÀARðAiÉÄ:1235/10-11 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ E.eÉ.§¸Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÀäzï PÀÄvÀħĢÝãï vÀAzÉ JA.r. eÁ¥sÀgï¸Á§ ¸Á:§r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 12.08.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ CPÀâgï¸Á§ ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ EªÀ¤UÉ PÀ¼ÉzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è D®A¨ÁµÁ£À£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¤°è¹zÉÝÃªÉ DvÀ¤UÉ ¸À¥ÉÆÃlð ªÀiÁqÀÄ CAvÁ CzÉ UÁæªÀÄzÀ eÁQÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ gÁd¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ºÉýzÀÄÝ, DzÀgÉ gÁeÁ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀĺÀ§Æ§¤UÉ ¨ÉA§°¹, UÉ°è¹zÀÝjAzÀ D®A¨sÁµÁ ¸ÉÆÃwzÀÄÝ CzÉ zsÉéõÀ¢AzÀ eÁQÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§, ¨sÁµÁ¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§, ºÉÆ£ÀÆßgÀĸÁ¨ï vÀAzÉ SÁzÀgï¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ SÁzÀgï¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ CPÀâgï¸Á§¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆrè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁeÁ¸Á§£À ¥Àwß ªÀĺÀ§Æ§© PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:11.08.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ zÀAqÀ¥Àà ¸Á:dAUÀªÀÄgÀºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå AiÀÄÄ.GzÁã¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, ºÉÆ®zÀ°è ªÁzÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ zÀqÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ gÀqÉØ¥Àà¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ®Äè PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÀAqÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:10.08.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á:¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå: 30 £ÉÃzÀÝgÀ §zÀĪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ zÁj ¸ÀA§AzsÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ zsÉéõÀ¢AzÀ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸Á: ¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CAiÀÄå¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÉÆrèPÁªÀÅ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ dAiÀĪÀÄä¼À PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹, CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CAiÀÄå¥Àà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:12.08.2010 gÀAzÀÄ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà 32 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:12.08.2010 gÀAzÀÄ 01.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¥ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀiË®¥Àà EªÀgÀ £É®ÄèUÀzÉÝUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ªÀÄjAiÀĪÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2010 PÀ®A 380 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 11-08-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 11: UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ ; 12-08-10 gÀ ¨ÉüÀV£À eÁªÀ 04-00 WÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ²æà ªÀiÁgÀÄvÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À aÀPÀ̪ÀAPÀ®PÀÄAmÁzÀ JgÀqÀÄ PÁtÂPÁ ¥ÉnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ°èzÀÝ CAzÁdÄ 23.500=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 29/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ : 12-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ §Ä¸ÀmÉÃ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ-25, eÁw- £ÁAiÀÄPÀ, G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: ºÀUÉÃzÁ¼À, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ ©¸ÉmÉÖ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ CzÉà ¤±ÉAiÀÄ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 12-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ¨ÉÉ¼É ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ©zÀÄÝ MzÁÝqÀĪÁUÉÎ aQvÉìUÉAzÀÄ PÁgÀlV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀAzÁUÉÎ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 11-08-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ ZÀAzÀæ¥Àà PÀÆr ¸Á®ÄAa ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ £É®Äè ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß ºÀZÀѯÉAzÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÉÎ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr PÁ°AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.