Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 26, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ದಸ್ತಯ್ಯಾ ಗುತ್ತೆದಾರ ಸಾ ಭಟ್ಟರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮರವರು ನಾನು 2009-2010 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಂತೆ ಎಮ.ಎಲ್.ಎ ರವರಿಗೆ ಶಿಪಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದು, ದಿನಾಂಕ 05/03/2012 ರಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜನು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ರಾಘವೆಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ 25/03/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಎಸ್ 5557 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂಬರ್ಗಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪಂಪ ಹೌಸ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಾಗರಾಜ ಹಾಗೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಎಡಗೈ ಮೋಳಕೈ ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಗುದ್ದಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 22/2012 ಕಲಂ 323, 504, 341, 307, 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ ²æäªÁ¸À ªÀAiÀÄB 42 eÁwB F¼ÀUÉÃgÀ GBªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸ÁB PÀqÀ¢¤ß PÁåA¥ï vÁB ªÀiÁ£À« FPÉUÉ FUÉÎ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÉ vÀ£Àß UÀAqÀ vÀ¤ßAzÀ zÀÆgÀªÁVzÀÝPÉÌ ªÀÄ£À¸ÀìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ B 24/03/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀqÀ¢¤ß PÁåA¦£À vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ O¶¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÁ®PÉÌ N¥ÉÃPï D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è gÁwæ 11-15 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¹.ºÉZï.²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðgÁªï ªÀAiÀÄB 40 ªÀµÀð eÁwB F½UÉÃgÀ GB MPÀÌ®vÀ£À ¸ÁB ±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï vÁB ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAR: 25.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 08/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 25-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1400 UÀAoÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥Àà£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀıÁ®¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®AiÀÄå ªÀ. 43 ªÀµÀð. eÁ. £ÁAiÀÄPÀ, G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ÀÆqÀÆègÀ UÁæªÀÄ vÁ.f. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ FgÀ®§AqÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÀÆqÀÆègÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.36/ eÉ-7596 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ WÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àr¹PÉÆAqÀÄ C¥Àà£ÀzÉÆrØ ¸À«Ä¥À ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀzÀ°è £Àr¹zÀÝjAzÀ ¹ÌqÁØV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÉÆA¢UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝzÀjAzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÀıÁ®¥Àà¤UÉ vÉgÀazÀ gÀPÁÛUÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2012 PÀ®A; 279,337 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ°è PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÉÄA§gï ºÀ¼ÉAiÀÄ ¨ÉÆÃgÀ£À°è ¥ÀÄ£À: ¨ÉÆÃgÀ ºÁQ¹zÀÝjAzÀ HgÀ°è ¨ÉÃgÉ ºÉƸÀ ¨ÉÆÃgÀ£ÀÄß ºÁQ¸ÀĪÀAvÉ ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ªÉÄÃUÁå EªÀgÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄw ¹.J¸ï.gÀªÀjUÉ CfðAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2012 gÀAzÀÄ 1]zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ SÉêÀiÁå 2] ºÀÄ°£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ aãÁå£ÁAiÀÄPÀ 3]UÀuÉñÀ vÀAzÉ SÉêÀiÁå £ÁAiÀÄPÀ 4] ¯Á®¥Àà vÀAzÉ ¸ÉêɣÁAiÀÄPÀ 5] ªÀiÁ¢¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÀªÀÄðtÚ 6] zÉë¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀuÉñÀ 7] ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ 8] ¨sÉÆÃeÁå vÀAzÉ ¯Á¯Áå J®ègÀÆ eÁw ®ªÀiÁt ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj CfðAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÝPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è CAvÁ ¥ÁAqÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÉýzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¹nÖ¤AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CDªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ElÖAV¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/12 PÀ®A: 143,147,148,504,323,324, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-25-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ UËgÀA ¥ÉÃmÉ d£ÀjUÉ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgÀ ¤°è¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼ÀªÁVzÉ CAvÁ UÉÆvÁÛV w½zÀÄ ºÉÆÃV «ZÁj¸ÉÆÃt CAvÁ ²æúÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå ÁAiÀÄPÀ,35ªÀµÀð,PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á- PÀÄQðºÀ½î ºÁ.ªÀ.£ÀUÀgÀUÀÄAqÀ ªÀÄvÀÄÛ dmÉÖ¥Àà E£ÀÄß½zÀªÀgÀÄ PÀÆr SÁ¸ÀV DmÉÆÃzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §AzÀÄ£ÀAvÀgÀ £ÁlPÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀÄQðºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥ÀàgÀ PÁæ¸ï ¸Á§ÄUËqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ zÉêÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆèÁ £ÁAiÀÄPÀ,UÀÄd¥ÉÆÃgï UËgÀA ¥ÉÃmÉ , DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ ¸Á§ÄUËqÀ UËgÀA ¥ÉÃmÉ EvÀgÉ 4d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀħAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E®èAiÉÄà EzÁÝgÉ £ÉÆÃqÀÄ £ÀUÀgÀ UÀÄAqÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊAiÀįÁè ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: .40/2012 PÀ®A.143,147,148,323,324,504,¸À»vÀ 149L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:- 25-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07-00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥ÀàgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ ¸Á§UËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ 1) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ: PÀgÉÃ¥Àà, ±ÀAPÀgÀ§Ar, 2) ¸ÀPÉæÃ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 3) ©üªÀÄtÚ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 4) ºÀ£ÀĪÀÄ vÀAzÉ: ªÀįÉØ¥Àà 5) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ: gÀAUÀAiÀÄå, 6) §¸ÀìAiÀÄå vÀAzÉ: gÀAUÀAiÀÄå, 7) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, 8) ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀiï ºÀħâ½î, 9) ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: £ÁUÀ¥Àà 10) QÃZÀ vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd, ºÁUÀÄ DmÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ 11) dmÉÖ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®èAiÀÄå 12) E£ÉÆߧâ DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÀÄAd vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd AiÀÄgÀUÀÄqÀØ, 13) £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ: ²ªÀAiÀÄå UÀuÉPÀ¯ï,gÀªÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨Ágï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ mÁåPÀÖgï ¤°è¹zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ: ¸Á§UËqÀ, 22ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, G: ZÁ®PÀ, ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmï zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÄ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2012 PÀ®A.143,147,148,323,324,504,¸À»vÀ 149L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 24-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è JªÀiï.r £À¢ÃªÀÄįÁè vÀAzÉ r.ºÉZï.ªÀÄįÁè , ªÀAiÀÄ:40ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA G: £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ G¥ÁzÀåPÀëgÀÄ , ¸Á: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä (¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ 1) UÀÄAd½î ²ªÀÅ , 2) «±Àé£ÁxÀ wrUÉÆüï , 3) «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 4) CªÀÄgÉÃUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 5) ªÀÄÄzÀÄPÀgÉrØ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà , 6) CªÀÄgÉñï vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 7) vÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ºÉƸÀ½î , 8) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃ±ï ºÉƸÀ½î , 9) ²ªÀgÁeï vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà ºÉƸÀ½î , 10) §¸ÀªÀgÁeï SÉêÀÄgÉrØ ¤rUÉÆüï , 11) ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ PÀÄgÀPÀÄA¢ , 12) «ÃgÀ£ÀUËqÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ ºÀnÖ , 13) ¥ÀArvÁgÁzsÀå¸Áé«Ä ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ , 14) PÉAUÀgÉrØ CªÀÄgÉñï wrUÉÆüï , 15) CªÀÄgÉÃ±ï ¤rUÉÆüï , 16) ºÀ£ÀĪÉÄgÀrØ CgÀ¼ÀºÀ½î , 17) ªÉAPÀmÉñï vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà E.eÉ ºÉƸÀ½î , 18) Vjñï vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆèÁ ºÉƸÀ½î , 19) £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ §¸ÀtÚ ºÉƸÀ½î , 20) ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ ºÀnÖ , 21) D£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ KPÁKQAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£ÀߣÀÄ £ÉÆÃr K£À¯Éà ¤£Éß dUÀ¼ÀzÀ°è £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ ºÉüÁPÀ §gÉÆâ¯ÉèãÀ¯Éà CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀA¥ÀÆålgï£ÀÄß zsÀéA¸À ªÀiÁr ¨ÁV®Ä MqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁ覰èAiÀiÁV MUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ F HgÀ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛà £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖl zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2012 PÀ®A. 143,147,148,504,323,427,506,448 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ 25-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ f.ªÉAPÀlgÁªï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀgÀ eÁUÀzÀ°è ºÁQzÀ PÉ.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà , ªÀAiÀÄ : 31ªÀ , eÁ:°AUÁ AiÀÄvï,G:ºÉÆÃmɯïªÁå¥ÁgÀ,¸Á:f.ªÉAPÀlgÁªï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆÃmɯï , ªÀiÁ£À±À¥Àà£À vÀnÖ ªÀÄ£ÉUÉ , C«Äãï¸Á¨ï£À UÁ¢ CAUÀrUÉ ºÁUÀÆ DzÉ¥Àà£À ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ CqÉØUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ CªÀÅUÀ¼À°èzÀÝ ªÁlgï ¦üæqïÓ , PÀgÉAmï E£ÉéÃlgï , mÉç¯ïUÀ¼ÀÄ , RÄaðUÀ¼ÀÄ , ±ÉÆÃPÉøï , nà §Ar , 1 ºÉZï.¦ ¤Ãj£À ªÉÆÃlgï , QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ , ¨ÁåAPï ¥Á¸ï§ÄPï DzsÁgï PÁqïð , Lr PÁqïð ºÁUÀÆ ¯ÉʸÀ£ïì , PÁ¼ÀÄ PÀr , §mÉÖ§gÉ ªÀÄ£É ¸ÁªÀÄ£ÀÄ , MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï , CzsÀð ºÉZï.¦ ªÉÆÃlgï , JgÀqÀÄ ¥sÁå£ï , PÀ®gï në , UÁ¢UÀ¼ÀÄ , UÁ¢§mÉÖ , ºÉÆ°AiÀÄĪÀ «Ä±À£ï , mÉç¯ï , ZÉÃgï ¥sÁå£ï , QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ , DgÀÄ l£ï PÀnÖUÉ ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3,30,000/- gÀÆ.zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ , fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÀªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ J¥sï.J £ÀA. 04/2012 CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-25/03/2012 gÀÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1;45 UÀAmÉUÉ
gÁªÀÄvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄgÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¥ÉÆÃ.¥Á.38 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;gÁªÀÄvÁß¼À vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ & FvÀ£À CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆ¥Éà ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°è£À §tªÉUÀ¼ÀÄ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj §tªÉUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ 1]eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆ¥Éà §tªÉ & ºÀÄ°è£À §tªÉ 8 mÁæöåPÀÖgï£ÀµÀÄÖgÀÆ.12,000/-2]ºÀÄ°è£À§tªÉ 4 mÁæöåPÀÖgï£ÀµÀÄ gÀÆ,6000/- 3]eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆ¥Éà §tªÉ 4 mÁæöåPÀÖgï£ÀµÀÄÖ gÀÆ,6000/-4]eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆ¥Éà §tªÉ & ºÀÄ°è£À §tªÉ 7 mÁæöåPÀÖgï£ÀµÀÄÖ gÀÆ.10,500/-
5]eÉÆüÀzÀ¸ÉÆ¥Éà§tªÉ4mÁæöåPÀÖgï£ÀµÀÄÖgÀÆ,6000/-& MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.4000/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ,44,500/-G½zÀAvÉ 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1 DPÀ¼ÀÄ ±ÉPÀqÁ 20/- ¨sÁUÀ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA.2/12 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀÄÝ CzÉ.

C£ÀĸÀÆAiÀiÁ UÀAqÀ ªÀĺÁ§¼É±ÀégÀ 38 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| ªÀĹèPÁgÀ®PÀÄAn gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÉPÀÌ®PÉÆmÉ, ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd vÉPÀÌ®PÉÆmÉ ¸Á|| E§âgÀÄ ªÀÄĹèPÁgÀPÀÄAn EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À«zÀÄÝ DV¤AzÀ CªÀj§âjUÀÆ ¸Àj EgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 26-03-12 gÀAzÀÄ C£ÀĸÀÆAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀgÁ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ¥Àà EªÀgÀÄ £ÁåAiÀÄ«zÀÝ §zÀÄ«£À°è ªÀÄtÚ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ CzÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà £ÀªÀÄä §zÀÄ«£À°è £ÁªÀÅ ªÀÄtÄÚ vÉUÉzÀgÉ ¤£ÀUÉ£ÁUÀÄvÉÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ DPÉAiÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ C°èAiÉÄ ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ , §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 22/12 PÀ®A 504. 324 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


¥ÁªÀÄt Ú¸Á;«gÁ¥ÀÄgÀÄ vÁ;¹Azs£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ®QëöäªÀÄä FPÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 17 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÁVzÀÄÝ CzÀÄ d¤¹zÀ LzÁgÀÄ-wAUÀ¼À°è wÃjPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ UÀAqÀ CvÉÛ CAiÀÄåªÀÄä , ªÉÄÊzÀÄ£À CAiÀÄå¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Ä ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁîV¯Áè ¤£ÀÄ §AeÉ EzÀÄÝ £ÁªÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛêÉ. ¤£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆUÀÄ CxÀªÁ K£ÁzÀgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ, ¢£ÁAPÀ;14-3-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîV£À 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃj £ÁªÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ K¥ÀðqÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉݪÉ. CAvÁ ¤£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆUÀÄ CAvÁ ¤£ÀÄ §AeÉ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀrAiÀįÁgÀzÀ ¸ÀƼÉà CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ. FUÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ F £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛVzÉ, CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2012 PÀ®A; 498 (J). 323. 504. 506 gÉ/« 34 L¦¹ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ,

¢£ÁAPÀ 25-03-2012 gÀAzÀÄ 9-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉÆqÀØ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, 36 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ°, ¸Á: UÀÄAlÆgÀÄ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄäA¢gÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è gÁd¨Á§Ä EªÀgÀ d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà, 30 ªÀµÀð, ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà, 25 ªÀµÀð,ªÀÄvÀÄÛ wªÀÄätÚ vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà, 20 ªÀµÀð, J®ègÀÆ eÁw UÉÆ®ègÀ, ¸Á: UÀÄAlÆgÀÄ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ DPÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¤ªÀÄä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ ©qÀÄwÛgÉãÀ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÀtÚ ®Qëöä FPÉAiÀÄÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä CqÀØ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiË£ÉñÀ FvÀ£ÀÄ PÀÄqÀÄUÉÆîĤAzÀ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ:26.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖzÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2012 PÀ®A. 324, 323, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ & 3 (I) (X) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J. DåPïÖ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ

FUÉÎ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ »AzÉ K¼ÀÄgÁVPÁåA¦£À°è gÁWÀ¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ £ÁAiÀÄPï , ¸ÀAvÉÆñÀ vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ £ÁAiÀÄPï , ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ £ÁAiÀÄPÀ J®ègÀÆ ¸Á; K¼ÀÄgÁVPÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ.PÀÄrzÀÄ MzÀgÁqÀĪÁUÀ £ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà PÀnÖªÀĤ , ªÀAiÀÄ: 27ªÀ, eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ , G: ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÀPÀ , ¸Á:K¼ÀÄgÁVPÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ MzÀgÁqÀÄwÛÃj CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 25-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà PÀnÖªÀĤ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä PÁåA¦£À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj vÀªÀÄä PÁåA¦¤AzÀ ¥ÀUÀqÀ¢¤ßUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀƼɪÀÄUÀ §AzÀ CAvÁ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà EªÀwÛUÉ G¼ÀPÀAr¢Ýà F PÁåA¦£À°è ºÉÃUÉ fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛà ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2012 PÀ®A. 504 , 323 , 341 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ:- 25-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-15 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄw zÉÆqÀØ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ: ¢.zÉÆqÀØ ¸Á§tÚ, 50ªÀµÀð, PÉÆgÀªÀgÀÄ, PÀÄ® PÀ¸ÀħÄ, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ Nt zÉêÀzÀÄUÀÀð ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¸ÉÆÃ¸É vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÉ®¸À, ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆvÀÛzÉÆrØ vÀAzÉ: §¸Àì¥Àà, eÁ: PÉÆgÀªÀgÀÄ, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ Nt zÉêÀzÀÄUÀÀð. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DUÁUÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÁÝUÀ zÉÆqÀØ ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, zÉÆqÀØ ºÀÄ°UɪÀÄä¼É vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ vÀ¯É PÉr¹zÁÝ¼É CAvÁ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ zÉÆqÀØ ºÀÄ°UɪÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¸ÉÆøÉUÉ PÉÊ ¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄqÀUÉÆ°¤AzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:26.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.42/2012 PÀ®A- 504,323,324, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2012 gÀAzÀÄ 86 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 26-03-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 26-03-2012


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187 L.ªÀÄ.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/03/2012 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ 70 ªÀµÀð ¸Á: ¥sÉÊeÁ¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ZÀºÁ PÀÆrAiÀÄ®Ä ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ JzÀÄjUÉ ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-5924 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥ÀqÀ¦¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀAvÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2012 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-03-2012 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r AiÀÄƸÀÆ¥sÀ SÁ£À vÀAzÉ JªÀiï.J ªÁºÁ§SÁ£À ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á £ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è 2-3 d£ÀgÀÄ vÀqÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ ªÀÄĩãÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. E£ÉÆßêÀð ªÀÄÄTêÀÄ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ PÉÆ¯É ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛãÉ. CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2012 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/03/2012 gÀAzÀÄ 1750 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀiÁ£ÀªÉ¯ï vÀAzÉ ²gÉÆêÀÄt gÀhĦð ¸Á: ElUÁ EªÀgÀ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ AiÉÄñÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ NuÉAiÀÄ «ÄÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¢zÀÄÝ EAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð CgÀÄt vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: ElUÁ EªÀjUÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-03-2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ azÉæ ¸Á: qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj ¦æÃw vÀAzÉ GªÀiÁPÁAvÀ azÉæ ¸Á: qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆägÀ ªÉÆUÀ®¸Á§ zÀUÁðPÉÌ ºÉÆÃV zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ JqÀUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¨sÀ¢æ @ «ÃgÀ¨sÀzÀæ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ zÁ§PÉ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ «oÀ¯ï vÀAzÉ ªÉAPÀl ¨sÀÆgÉ EªÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï, Cwà ªÉÃUÀ, ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀzÀj ¦æÃwUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦æÃw EªÀ½UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ, PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ºÀ®ÄèUÀ½UÉ JqÀ¨sÁUÀzÀ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2012 PÀ®A 279, 337, 338, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/03/2012 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ CuÁÚgÉrØ vÉÆUÀgÉ ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ:gÉrØ ¸Á:WÁl ¨ÉÆgÁ¼À vÁ:ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ DgÉÆæ «¯Á¸À gÉrØ vÀAzÉ CuÁÚgÉrØ vÉÆUÀgÉ ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð, G:PÀÆ°PÉ®¸À eÁ:gÉrØ ¸Á: WÁl ¨ÉÆgÁ¼À vÁ:ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 39 eÉ 8045 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÄÃUÀÆgÉ D¸ÀàvÉæUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀAmÉÆæ® ªÀiÁqÀzÉ ¹ÌÃqÀ DV ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. CPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/03/2012 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ É £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸À¯Áä£À @ ªÀÄÄ£Áß CmÉÆ ZÁ®PÀ PÉJ 39/4090 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÁmɪÁqÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß jÃAiÀÄgÀ CmÉÆ £ÀA PÉJ 39/4090 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄƸÀ ±ÉÃR vÀAzÉ G¸Áä£Á¸Á§ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ:36 ªÀµÀð, ¯ÉçgÀ ¸Á:ªÀiÁ®UÁgÀ PÁ¯ÉƤ wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DgÉƦUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ °AUÀAiÀÄå UÀÄgÀÄ«£À ªÀAiÀÄ:19 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á:PÉÆgÀqÀPÉÃj vÁ:PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠥ÀÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 25-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÉÆÃWÀ¹zÀÝAiÀÄå E§âgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉ.J-37/J¸ï-0363 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖVAiÀÄ PÉæöʸÀÛ QAUï ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ PÁgï £ÀA:fJ-09/J-2657 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ ªÀÄÄAzÉ JqÀgÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ gÁªÀÄtÚ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ lPÀÌgÁV CªÀ£ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ, gÁªÀÄtÚ¤UÉ, ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀÝ §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀAiÀÄå ºÉZï.¹-08 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-25/03/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢ ²æà VjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 68 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ JA. §¸À¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 48 ªÀµÀð EªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, ¤ªÀÄä ©ÃUÀwAiÀiÁzÀ VjAiÀĪÀÄä JA¨ÁPÉAiÀÄÄ §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ vÀPÀët WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÉãÀÄ. VjAiÀĪÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DPÉAiÀÄÄ ºÉýzÉÝãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ HjAzÀ §A¢zÀÄÝ §¸ÀÄì E½zÀÄ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £À£Àß »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ M§â PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ©zÉÝãÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ JqÀUÁ®Ä ºÉ¨ÉânÖUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ PÁgÀ £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-37/JA-5097 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä §qɸÁ§ ¸Á: PÁgÀlV CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ ZÁ®PÀ PÀÆr CzÉà PÁj£À°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£Àß ©ÃUÀw ªÀÄjAiÀĪÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ NA ¸Á¬Ä CxÉÆÃð¥ÉrPï D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgï ºÉZï.¹. 88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 25-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ n. gÁªÀÄ ¨Á¸ÀÌgÀ vÀA/ n. ¸ÀħâgÁªï ªÀAiÀiÁ. 41 eÁw. PÀªÀiÁä G. UÀ¢Ý PÉ®¸À ¸Á. ºÉƸÀ§Ar ºÀ¯Áð¥ÀÆgÀ vÁ.f. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà ºÉƸÀ§Ar ºÀ¯Áð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄ°V PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-37/J¯ï.6236 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd PÀÄgÀħgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà¤UÉ oÀPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¼À®Ä E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà zÁåªÀÄtÚ ºÉZï.¹ 69 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArg

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾತ ನಾಲವಾರ ಸಾ; ಎ.ಬಿ.ಎಲ್. ಹೌಸಿಂಗ ಸೊಸಾಯಿಟಿ ಶಾಂತನಗರ ಭಂಕೂರ ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ಸಾರಾಥಿ ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೂಂಡಾ ಎಕ್ಟಿವ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ನಂ: ಕೆ.ಎ-32/ಆರ್- 9753 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ: 25/03/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಎ.ಬಿ.ಎಲ್.ದಿಂದ ಶಹಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಮಶಪ್ಪಾ ನಗರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರೋಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಜಂಪಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾರಾಥಿ ಇತನು ನನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ನನ್ನ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಲ ಎದೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಮೊಳಕೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು. ಜಿಂಗಾಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:30/2012 ಕಲಂ 279,304 [ಎ] ಐಪಿಸಿ ಸಂ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಮೋಬಿನ ತಂದೆ ಮಶಾಕ ಪಟೇಲ ಸಾ: ತಾವರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ನಾಗೀ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ ಆಟ ಆಡಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಬೀರಪ್ಪ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಮಲಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೂಜಾರಿ ಈತನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 94/2012 ಕಲಂ 504, 324 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.