Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 20, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-08-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20-08-2019

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 15/2019, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-08-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ dmÉÖ¥Áà ªÉÄð£ÀzÉÆrØ ¸Á: aªÀÄPÉÆÃqÀ UÁæªÀÄ, vÁ|| f|| ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁºÀÄ® ªÉÄð£ÀzÉÆqÉØ EvÀ£ÀÄ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É ºÉý JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ  PÀȵÀÚ¥Áà ªÉÄð£ÀzÉÆqÉØ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ®è¥Áà ¹PÉãÀ¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 6/*/8 £ÉÃzÀÝgÀ d«Ää£À°èzÀÝ PÀȶ ºÉÆAqÁzÀ°è ¤ªÀÄä JªÉÄä ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ JªÉÄä PÀȶ ºÉÆAqÀzÀ ¤Ãj£À°è ºÉÆÃzÁUÀ gÁºÀÄ® EvÀ£ÀÄ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß J©â¸À®Ä ºÉÆAqÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ JªÉÄäAiÀÄÄ MªÉÄäÃ¯É ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀÝjAzÀ gÁºÀÄ® EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVgÀÄvÁÛ£É, ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀ gÁºÀÄ® ªÉÄîPÉÌ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ J®ègÀÆ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄUÀ gÁºÀÄ® ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀÄÝ, ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¸ÁUÀgÀ CªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ£À CVß ±ÁªÀÄPÀ oÁuÉUÉ PÀgÉ ªÀiÁr F «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ CVß ±ÁªÀÄPÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀ gÁºÀÄ®£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ªÉÄîPÉÌ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 63/2019, PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: d®¸ÀAV gÀªÀgÀ CwÛUÉAiÀiÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöäà gÀªÀgÀÄ gÀPÁë §AzsÀ£À ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 18-08-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ D£ÀAzÀ E§âgÀÄ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄPÉÌ CwÛUÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »gÉÆà ¸Éà÷èöÊAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-38/Dgï-8685 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ CtÚ D£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ »gÉÆà ¸Éà÷èöÊAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-39/Dgï-3670 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ CwÛUÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ CwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CtÚ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ CwÛUÉUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ zÀħ®UÀÄAr¬ÄAzÀ d®¸ÀAV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæxÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ GvÁjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CtÚ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÀA¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ CwÛUÉ MªÉÄäÃ¯É vÀ¯É PɼÀUÉ ªÀiÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀÄvÁÛ¼É, EzÀjAzÀ CwÛUÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ CwÛUÉUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR°¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ,  ©ÃzÀgÀ ²æà D¸ÀàvÉæ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ N«Ä¤ D¸ÀàvÉæ, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À ªÀiÁåPÀìPÀÄågÀ D¸ÀàvÉæ, £ÀAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ G¸Áä¤AiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ CwÛUÉUÉ §ºÀ¼À ¹jAiÀĸï EzÀÄÝzÀÝjAzÀ C°è£À ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨ÉgÉ PÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®§ÄgÀVUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 19-08-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀmÁ£ÀZÀÄgÀ ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 76/2019, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 19-08-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಂಕರಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿರಾದರ ವಯ: 47 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ ರವರ ಏರಿಯಾದ ಸುವರ್ಣಾ ಗಂಡ ಮಹೇಶಕುಮಾರ ಸಾ: ಶ್ರೀ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ ರವರು ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೆಂಡತಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿರಾದರ, ವಯ: 35 ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಪಾಪನಾಶ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಮನೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಚಿಟ್ಟಾ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಚಿಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಆರ್-2324 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಶ್ರೀ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೇಸೆಸ್ ಎದುರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಚಿಟ್ಟಾ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೆಂಡತಿಯ ತಲೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲತೊಡೆಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಮೊಣಕೈಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 30/2019, PÀ®A. 498(J), 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ eÉÆåÃw @ ¸ËªÀÄå UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ²ªÀtV ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: M¼ÀPÉÆÃmÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀAvÉÆõÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ®UÀߪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À PÁ® ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ (UÀAqÀ), 2) ¸ÀÄgÉÃSÁ (CvÉÛ), 3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ (¨sÁªÀ), 4) eÉÆåÃw @ ¸ÀÄeÁvÁ (£ÁzÀ¤) J®ègÀÆ PÀÆr ¤Ã£ÀÄ J°èAzÀ UÀAlÄ ©¢Ý¢ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV®è, ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ, ªÀÄ£É PÉ®¸À §gÀĪÀ¢®è. EªÀ¼ÀÄ E°èAiÉÄà §AzÀÄ ©¢ÝzÁÝ¼É EªÀ½UÉ PÉüÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ E®è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄ, ¤Ã£ÀÄ £Á¬ÄAiÀÄ ºÁUÉà ©¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ ¤£ÀUÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀÆr¹ C£Àß ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ vÀ£Àß vÀAzÉ, vÁ¬Ä, aPÀÌ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ »ÃUÉÃPÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛ¢Ýj CªÀ½UÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƽî CAvÀ CAzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV PÉüÀĪÀªÀgÀÄ ¤ªÁågÀÄ CAvÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 03-09-2018 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ J ºÉÆ®¸ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ J°èAzÀ UÀAlÄ ©¢Ý¢Ý CAvÀ CAzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀAqÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ CªÀ½UÉ ©lÄÖ PÉÆqÀÄ ¤£ÀUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁPÀĪÁUÀ zÁjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÀªÀgÀÄ ©r¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¶¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¢ªÀ¸À aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ EªÀ½UÉ J°èAzÀ UÀAlÄ ºÁQ¢Ýj PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CAvÀ CAzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 19-08-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 115/2019, PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
ದಿನಾಂಕ 19-08-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಮಾಪಕನೂರ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲೆಯಾ, ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರವರ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಇವಳು ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದಳು, ಅವಳು ದಿನಾಲೂ ಗಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಡಿ..ಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಹುಮನಾಬಾದನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ತೃತಿಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಳು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 14-08-2019 ರಂದು ಮಗಳಾದ ಅಶ್ವಿನಿಯು ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಂದು ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗೌತಮ ತಂದ ಹಣಮಂತ ಸಿಂಗಾರೆ ಸಾ: ಆಳಗೋಟ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಇರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಇವಳ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 7499477080 ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಇತನ ಮೋಬೈಲ್ ನಂ. 8652592383 ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಯಾವುದೇ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಾಣೆಯಾದವಳ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ, ಹೆಸರು: ಅಶ್ವಿನಿ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ, ವಯ: 19 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ. ಹೊಲೆಯ, ಉ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಚಹರೆ : ಉದ್ದ ಮುಖ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು. ಗೋಧಿ ಮೈಬಣ್ಣ, ಅಂದಾಜು 5 ಅಡಿ 3 ಇಂಚು ಎತ್ತರ, ಧರಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು: ಚಾಕಲೇಟ ಬಣ್ಣದ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಲೆಗಿನ್ಸ್ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾಳೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.