Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 10, 2012

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ;09-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ;50 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ G: ¥Á£ï ©ÃqÁ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: 2 £Éà PÁæ¸À ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV DAzÀæzÀ mÉÊgï gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ QæµÁß ©æqïÓ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ vÀÀ£Àß ªÀÄÄA¢¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CzÉà ªÉüÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ DAzÀæ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. CzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀA¥ÀÆtð dRAUÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÁgÀ£À ºÀuÉUÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV,§®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAl¢AzÀ JqÀ ªÉÆtPÁ°£ÀªÀgÉUÉ dfÓzÀAvÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. DUÀ oÀPÀÌgï PÉÆlÖ ¯ÁjAiÀÄ ZÁPÀ®£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß E½zÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DUÀ ¸À¢æà ¯ÁjAiÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è oÀPÀÌgï PÉÆlÖ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gÀ J¦-04-ªÉÊ-5625 CAvÀ EgÀÄvÀÛzÉ..DUÀ ¸ÀzÀjà C¥ÀWÁvÀPÉÆ̼ÀUÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ n.«.J¸ï. ¸ÉÆàÃlìð UÁr EzÀÄÝ D ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢®è. DzÀgÉ CzÀgÀ ZÁ¹ì £ÀA§gÀ JA.r.625 JAJ¥sï 55 ©LJ¯ï 91754 CAvÀ EzÀÄÝ EAeÉ£ï £ÀA§gÀ rJ¥sïJ¸ï.J¯ï 31085609 CAvÀ EgÀÄvÀÛzÉ.ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À eÉé£À°è qÀÈ«AUï ¯ÉʸÀ£ïì EzÀÄÝ CzÀgÀ°è CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ QæµÀÚ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Á: ªÀÄ.£ÀA.8-11-5056 zÉë£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjà C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2012 PÀ®A.279,304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 09-01-12 gÀAzÀÄ 11-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆÃgɨÁ¼À-CA¨sÁªÀÄoÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AUÁj PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ UÉÆÃgɨÁ¼À gÀAUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EAd£ï £À JA.©.J¯ï.ºÉZï.J.12 E JA.E.9 ºÉZï.08706 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±Àé£ÁxÀ E§âgÀÆ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÉÆÃgɨÁ¼À PÁæ¸ï PÀªÀiÁ£À¢AzÀ CA¨ÁªÀÄoÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀ¬ÄAzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ 37 n 1085 mÁæöå° £ÀA PÉJ 36 n.J 351 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÀAiÀÄt vÀAzÉ zÉʪÀAiÀÄvÀßA mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ 37 n 1085 mÁæöå° £ÀA PÉJ 36 n.J 351 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: eÁ°ºÁ¼À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ J®ègÀÆ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ±ÀgÀt¥Àà£À vÀÄnUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV Q«UÉ ¨Á¬ÄUÉ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖV vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVvÀÄÛ. JqÀUÉÊ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ½£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀvÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVvÀÄÛ. ªÀÄvÀÄÛ «±Àé£ÁxÀ£À PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 10.01.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2012 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ : 31.10.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉÉ 06.30 UÀAmÉUÉ, ¢: 31.12.2011 ¸ÀªÀÄAiÀÄ :02.30 UÀAmÉUÉ ºÁUÀÆ ¢:04.01.2011 ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ : 05.30 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆèQ£À D£Àéj UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ²æêÀÄw. UÀAUÀªÀÄä ¸Á: ªÉÄâü£Á¥ÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ: D£Àéj UÁæªÀÄ.FPÉAiÀÄÄ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 06 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, DPÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À £ÀqÀÄªÉ ¸A¸ÁjPÀ fêÀ£ÀzÀ°è ªÉÊ ªÀÄ£À¸ÀÄì GAmÁVzÀÝjAzÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀîzÉà ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr JgÀqÀ£Éà ªÀÄÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÁ ªÀiÁrPÉÆArzÀjAzÀÝ F §UÉÎ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ DPÉUÉ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢ ¸ÀASÉå :02/2012 £ÉÃzÀÝgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2012 PÀ®A.323.504.506.498(J) ¸À»vÀ 149 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2012 gÀAzÀÄ 45 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -8600-/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಜಮಖಂಡಿ ಸಾ: ಗುಗ್ಗರಿಹಾಳ ತಾ: ಸೂರಪೂರ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಭೀಮಣ್ದ ಇತನು ದಿನಾಂಕ 9/1/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೊ.ಸೈ ನಂ ಕೆಎ-33 ಜೆ-6465 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ಬೇಟಿಯಾಗುವ ಕುರಿತು ಗುಗ್ಗರಿಹಾಳದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 10/1/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 2:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದನೆಂದರೆ. ಭೀಮಣ್ದ ಇತನು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸರಡಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ ಬಂಕ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೆಲೆ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೃತ್ತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸೊಸೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಅಳ್ಳೆಪ್ಪಾ ಬೈಮನಿ. ನಿಂಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಾಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಭೆಟಿ ನೀಡಿ ಮಗನ ಮೃತ್ತ ದೇಹವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಇತನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೇಗದ ಹತೋಟಿ ತಪ್ಪಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತ್ತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 4/2011 ಕಲಂ 279.304(ಎ) ಐ.ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-01-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-01-2012

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2012 PÀ®A : 279, 337, 338, 304 (J), L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 09/01/2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ AiÉıÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ:27 ªÀµÀð, eÁw; ªÀiÁ¢UÀ G; ¹¦Jqï «zÁåyð ¸Á; ªÉÄÃqÀ¥À½î ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¥Ánî E§âgÀÆ ªÉÄÃqÀ¥À½î UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ »gÉÆà ºÉÆAqÁzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÀÄÄPÀæA, PÉJ-38/938 ªÀiÁåQëPÁå¨ï £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÀiÁåQëPÁ姣ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ UÀÄ¢ÝzÁUÀ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ¤ÃUÉ ¨sÁj UÁAiÀiÁªÁVzÀjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄÛ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀå ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢üvÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 09/01/2012 gÀAzÀÄ 15:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw eÁ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢: ±ÀgÀt¥Àà 70 ªÀµÀð, Qæ±ÀÑ£À, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: UÁzÀV. UÁæªÀÄ ºÁ° ªÁ¸À ±ÀºÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£À »AzÀÄUÀqÉ C§ÄÝ® ¥sÀAiÀiÁeï zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¥ÉÆøÀÖ D¦üøÀzÀ°è ¥ÉãïµÀ£ï ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä ©ÃzÀgÀÀzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð®zÀ°è CmÉÆÃjPÁëzÀ zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð®zÀ°ègÀĪÀ ¸ÁÖgÀ ¯ÁqÀÓ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. JªÀÄJZÀ04/2053 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤®ð®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ, ªÉÃUÀªÁV, »AzÀPÉÌ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀ ªÀÄUÀίÁV PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ JqÀPÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ gÀmÉÖUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV JqÀPÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁj£À°è D¸ÀàvÉæUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý PÁj£À°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆV zÁjAiÀÄ°è E½¹ PÁgÀ ¸À»vÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA : 07/2012 PÀ®A : 325, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-01-2012 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀÄ.J®.¹. EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ 0200 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà C£ÀégÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï«ÄAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ¹JªÀĹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊ®ÆgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¦ügÉÆÃd ªÀÄvÀÄÛ £À¬ÄªÀÄ vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ«ÄAiÀiÁå J®ègÀÆ PÀÆr gÉïÉéà ¸ÉÖõÀ£À PÀqÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä°èAiÉÄ eÉÆÃgÁV ªÀiÁvÁqÀĪÁUÀ ªÀÄgÁoÁ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ ºÁUÀÆ PÉ®¸ÀUÁgÀgÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ, §dgÀAUÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ, vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà, gÁdÄ vÀAzÉ PÉÃgÀ¨Á EªÀgÉ®ègÀÆ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀĤî EvÀ£ÀÄ ¸ÀƼɪÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ eÉÆÃgÁV ªÀiÁvÁqÀÄwÛj CAvÁ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ MAzÀÄ ºÀ®Äè ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ, §dgÀAUÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. vÀļÀ¹gÁªÀÄ, gÁdÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ gÁwæUÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¥ÉưøÀgÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ¦ügÉÆÃd ªÀÄvÀÄÛ £À¬ÄªÀiï EªÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ £ÉÆÃr £À£ÀUÉ C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 09/01/2012 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®°ÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀ£ÀPÀgÁd ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁw Qæ²ÑAiÀÄ£ï G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ZÀPÀæzsÁj alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ PÀ£ÀPÀgÁd ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ®PÀëöät ¨sÀAiÀiÁå gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄzÀ PÁgÀt ¸Á®ªÁVzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 80 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä SÁ¸ÀV ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÀ ¸ÀzÁ aAvÉAiÀÄ°ègÀÄwzÀÝgÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzsɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 08/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁªÀÅ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ®PÀëöät ¨sÀAiÀiÁå gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è «µÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 09/01/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0745 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀzÉà ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2012 PÀ®A 355, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 09/01/2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ¥À£Àß±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: wãÀ zÀÄPÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÀ¼É vÀºÀ¹® PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ zsÀ£ÀgÀd vÀAzÉ UÀt¥ÀvÉ¥Áà ¸ÀÄAmÉ, 2) ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁvÀ¥Áà 3) ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ J®ègÀÄ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä D¹ÛAiÀÄÄPÉÆngÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ D¹Û PÉÆqÀ¢zÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ¥À£Àß±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: wãÀ zÀÄPÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ£ÁvÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¥Áà C¸ÀÆÖgÉ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÀd vÀAzÉ UÀt¥ÀvÉ¥Áà ¸ÀÄAmÉ EªÀgÀ ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA : 251 ( ºÀ¼ÉzÀÄ ) ¸ÀªÉð £ÀA : 204 ªÀÄvÀÄÛ 205 ( ºÉƸÀzÀÄ ) MlÄÖ «¸ÀÛtð 12 JPÀÌgÉ 29 UÀÄAmÉ ¨sÀÆ«Ä ªÀiÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé¢ü£ÀzÁgÀ£ÁVzÀÄÝ, DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ §AqÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ£ÁvÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄAqÁUÀ¢ð¬ÄAzÀ ºÀtzÀ ªÀÄzÀ¢AzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼É vÀºÀd¹Ã® PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ «ÄvÀæ£ÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀvÀgÁªÀ ¥ÁnîgÀ£ÀÄß PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ §AqÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀj®è. F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ MAzÀÄ ¥sÉÃQ ªÀÄÄV¹ ©ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 8-1-2012 gÀAzÀÄ 1640 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw CPÀÛgÀ C° UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀgÀ ¹Auï ªÉÄúÀvÀgÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ªÉÄúÀvÀgÀ G;£ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á;ªÀÄ£É.£ÀA.5-1-517 ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ §®gÁd vÀAzÉ gÀvÀ£À¹AUï ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á;PÉÆqÀAUÀ¯ï f;ªÀĺɧƧ £ÀUÀgÀ (J.¦) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ EArPÁ PÁj£À°è ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ‘’ gÀAr ¨sÉÆøÀr ‘’ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÆQPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÉƼÀPÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀļÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è mÁæöåPÀÖgï£À°è G¸ÀÄPÀÄ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ wgÀÄ¥ÀvÉ¥Àà vÀAzÉ PÀqÉèÃ¥Àà, ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á|| ªÉAPÀlVj vÁ|| UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ¸ÀzÀj G¸ÀÄPÀÄ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. £ÀA.PÉ.J-37/n.J-3456 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA.PÉ.J-37/n.J-6155 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gɺɪÀiÁ£ï¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á¨ï ¸Á||ªÀqÀænÖ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ eÉÆÃgÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¤AwzÀÝ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄ¥Àà FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV G¸ÀÄQ£À°è ©¢ÝzÀÄÝ, UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÀzÉêÀ¥Àà ºÉZï.¹-134 PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 9-1-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÁÝAºÀĸÉãÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ : PÉ.J- 37 / Dgï- 6241 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄÆgÀÆ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV¬ÄAzÀ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÀqÉUÉ §¸ÀªÀgÁd PÀwÛ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ±ÀgÀt¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤°è¹zÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ mÉæîgï £ÀA : JªÀiï.ªÉÊ.Dgï- 6583 / 84 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÆ d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÁݪÀiï ºÀĸÉãï EªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀ¢®è. F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. «.JªÀÄ. zÉøÁ¬Ä. J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 09-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀÚ 1:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆqÀzÁ¼À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà CgÀ½ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁw: UÁtÂUÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆqÀzÁ¼À vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ vÀAzÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ ºÉƸÀÆgÀ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ CzÀgÀ ¥sÉÊjAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆÃvÀÄ ©zÀÄÝ EgÀPÀ¯ïUÀqÁPÉÌ ¸ÀAvÉUÉ §gÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ eÉÆÃvÀÄ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÉÆqÀzÁ¼À-EgÀPÀ¯ïUÀqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÉÄvÀUÀ¯ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄzsÁåºÀÚ 1:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÉÆA¢UÉ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À §UÉÎ w½¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. ²æà gÁdªÀĺÀäzÀ ¹.ºÉZï.¹-04 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Gulbarga Dist Reported Crimes


ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಗೌತಮ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಹೋಳಕರ ವ: 25 ವರ್ಷ ಜಾ: ಎಸ್‌ಸಿ ಉ: ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಾ; ಕಾಳ ಮೈಂದರ್ಗಿ ತಾ: ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 8/1/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೋಣೆಯ ಛತ್ತಿನ ಪೈಪಿಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮ,ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಹುಸನಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂತಪ್ಪ ನಡುಕರ ಸಾ; ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ: ಬೀದರ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಸಂ: 2/2012 ಕಲಂ 174 (ಸಿ) ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಶಶಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಗಿರೇಪ್ಪ ವಾಮನಕರ ಸಾ: ಯಳವಂತಗಿ (ಬಿ) ತಾ: ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಇವರು ದಿನಾಂಕ:7/1/2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯ ಬಾಟಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ತೋಗರಿ ಬೆಳೆ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ತೋಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರಿಮೀನಾಶಕ ಜೌಷದ ಡಬ್ಬಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಸಿಡಿದು ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಗು ಬಾಯಿಯಿ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ 9/1/2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ನಂ: 3/.2012 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ ಸಿ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.