Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, July 11, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-07-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.106/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/07/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 65 ªÀµÀ𠤪ÀÈvÀ ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£À Qæ±ÀÑ£À ¸Á: PÉƼÁgÀ (PÉ). vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸Á¬Ä ¥sÁå©æPÀì PÁæ¸À ºÀwÛgÀ CmÉÆÃzÀ zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ±ÀªÀiÁð ¹éÃlì ºË¸À PÀqɬÄAzÀ M§â DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ PÁé°Ã¸À PÁgÀ £ÀA. PÉJ38/f0347 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr PɼÀUÉ ©½¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®ªÉƼÀPÁ® J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.62/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10/07/2011 gÀAzÀÄ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉAzÀgÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ¨ÉÆ« ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ; ºÉ¼ÀªÉ G; «Ä£À ªÀiÁgÁl ¸Á; OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ «Ä£À ªÀiÁgÁl ªÀiÁr vÀ£Àß »gÉƺÉÆAqÁ £ÀA. J¦-10/eÉ 3517 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwzÁUÀ OgÁzÀ ¥ÀlÚzÀ PÉ.f.© ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ ¸Á; SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ vÁ; OgÁzÀ (©) ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ;38/ eÉ/ 4569 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ® ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.123/2011, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 10/07/2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà ¨ÉƼÀUÉÊ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ EzÀݼÀÄ DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà gÀªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁtÂAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄV ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä CAzÁdÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä J¯Áè PÀqÉ ºÉÆÃV £ÉAlgÀ¸ÀÜjUÉ PÉüÀ®Ä E°èUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.74/2011, PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/07/2011 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C²é£À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¸Á: §UÀzÀ® EªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ §PÀ̪ÀiÁä EªÀgÀÄ vÀĪÀÄPÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ°è EgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæà ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÀ°è §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Áà£ÁzÀ DgÉÆæ 1) ¥ÉæêÀÄ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà zÀAqÉ£ÉÆÃgÀ ¸Á: vÀÄAPÀÄAmÁ vÁ: aAZÉÆýî 2) ¢°Ã¥À vÀAzÉ vÀ¥ÀàuÁÚ ¹gÀUÁ£ÉÆÃgÀ ¸Á: §UÀzÀ¯ï vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 5000/ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. D¢ªÀ¸À dAiÀIJæà EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉʯï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀĪÀÄPÀÄAmÁPÉÌ §gÀ®Ä w½¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀĪÀÄPÀÄAmÁPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ C°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÉæêÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢°Ã¥À E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CgÀtåzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ¥ÉÆÃjUÉ J£ÁgÁ ºÉý §A§Ä¹Û CAzÀÄ CªÀj§âgÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É JgÀzÀÆ vÉÆÃqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ ©lÄÖ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ EqÀ¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/2011, PÀ®A 323, 324, 341, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/07/2011 gÀAzÀÄ 0640 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 30 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉÆPÀgÁuÁ(©) ªÀÄvÀÄÛ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ CdÄð£À E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÄÖªÀ PɸÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÉÃw »rAiÀÄ®Ä ºÉÆV vÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAzÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±ÁAvÀ¥Áà ¸Á: SÁ±ÉA¥ÀÄgÀ (¦) EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ E§âgÀÄ KPÉ PÉ®¸ÀPÉÌ PÀÆr ºÉÆÃV¢Ýj. JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½A ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©ÃzÀÝ MAzÀÄ PÀj PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ªÀÄĶ֪ÀiÁr UÀmÁ¬ÄUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä ºÁUÀÆ CuÁÚ£ÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ E§âgÀÆ dUÀ¼À ©Ãr¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ aQ¸Éì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjR ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.80/2011, PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/07/11 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀ JPÉ̽ gÀªÀgÀ ºÉÆl¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉƦ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ ªÀAiÀÄ 25, PÀÄgÀħ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ C°èUÉ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ EgÀĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÉUÉ¢¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉƦvÀ£ÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀĪÀªÀ CAvÀ CAzÀªÀ£É C¯Éè ºÉÆÃl¯ïzÀ°è EzÀÝ MAzÀÄ UÁè¸À ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ ºÁUÀÆ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ E£ÉÆߪÉÄä £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.57/2011, PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/06/11 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è EvÀgÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁUÀÆ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ ºÁdjzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: ¨sÉÆë G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Éå ¸Á: d£ÀªÀqÁ EªÀgÀÄ vÀÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¤Ãj£À PÉÆgÀvÉ EzÀÄÝ d£ÀgÀÄ ¤ÃjUÁV ¥ÀgÀzÁqÀÄwÛzÁÝgÉ zÀAiÀÄ«lÄÖ ¤Ãj£À ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß §UɺÀj¹ CAvÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëjUÉ PÉýzÁUÀ EzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ¤Ãj£À §UÉÎ ¥Àæ±Éß PÉýzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ G¥ÁzsÀåPÀëjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ DgÉÆæ ¦.r.N ªÀÄAUÀ¯Á vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ G: d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¦.r.N ¸Á: aPÀ¥ÉÃmï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¦rN gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV WÁ¹UÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤Ãr®Ä vÀqÀªÁVgÀvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.89/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 10/07/2011 gÀAzÀÄ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀÄ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «±ÁßxÀ ºÀtªÀıÉnÖ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð ºÉÆmɯï PÉ®¸À ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 39 ºÉZï. 7509 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÁj ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/2011, PÀ®A 279, 338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/07/11 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ZÀªÁít 28 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ®A¨ÁqÁ ¸Á: ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ vÁ: ¨sÁ°Ì ºÁUÀÄ CªÀ£À »AzÉ gÀ« ¸Á: ºÁ®ºÀ½î vÁAqÁ E§âgÀÄ PÀÆr PÉÆAqÀÄ ¸Á¨ÁzÀUÉ ¹ªÉÄAl vÀgÀ®Ä ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.38PÉ.4300 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÉAiÀÄ ²ªÁgÀzÀ°è wgÀĪÀÅ£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæAiÀÄÄ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì ºÀvÉÆÃmÉAiÀÄ°è EnÖ PÉƼÀîzÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ gÀ«UÉ §®PÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è §¸Àì ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


 

    ¢£ÁAPÀ 10.07.2011 gÀAzÀÄ UËqÀÆj£À ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É ªÀÄÄAzÉ gÁd¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À aPÀÌ¥Àà£ÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ UËqÀÆjUÉ §AzÀÄ PÀªÀiÁAqÉÆà fæ£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ UËqÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀܼÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀªÀiÁAqÉÆà fÃ¥À £ÀA.PÉJ-33 /JA-800 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ fêÀ¦£À°è Q½wÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁWÀÆ ²ªÀªÀÄä vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¸Á; ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ Q«UÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀAzÀ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ¥Àà ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¸ÀÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ gÁd¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 10.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.45 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸Á¯ÉéÃAmï ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï .°AUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä 65 ªÀµÀð ¸Á: UÀzÁé¯ï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄ¯É AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ n¥ÀàgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è E¯Áeï PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ , ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ. CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.°AUÀAiÀÄå¸Áé«Ä zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

        

    ¢£ÁAPÀ: 10.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ mÁåUÀÆgÀ ¸ÀÆÌ°£À ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà 32 ªÀµÀð ¸Á: d¯Á®£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CªÀÄgÉñÀ ¸Á: ±ÁªÀAvÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ£ÀÄß Cwà ªÉÄÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ UÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀºÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E§âgÀ£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è E¯Áeï PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 09.07.2011 gÀAzÀÄ 09-30 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ¥À®é; 38 ªÀµÀð, eÁ-ªÀqÀØgï,¸Á;»gÉÃPÉÆnßPÀ¯ï FPÉAiÀÄÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀPÁgÀzÉà PÀæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr E¯Ád PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯Ád ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 10.07.2011 gÀAzÀÄ 00-30 JA.PÉ̪ÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ.CAvÁ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà EªÀgÀ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 09.07.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀ; 22 ªÀµÀð eÁ; ®ªÀiÁt ¸Á; UËqÀÄgÀÄ FvÀ£ÀÄ CwAiÀiÁV PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ zÉÆqÀتÀĤ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨Éë£À VqÀPÉÌ vÁ£ÀÄ GlÖ ¥ÁåAn¤AzÀ ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á; UËqÀÆgÀ EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

    

    ¢£ÁAPÀ 09.07.2011 gÀAzÀÄ C©üµÉÃPÀ vÀAzÉ N¥ÀæPÁ±À ¸Á; UÉÆî ªÀiÁPÉÃðl gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ vÀªÀÄä zÁªÉÆÃzsÀgÀ vÀAzÉ «Ä²æzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ ªÉÄÊzÀÄ£À zÉêÉÃAzÀævÀAzÉ VjzÀj, PÀÆr ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/PÀÆå-2605 £ÉÃzÀæ°è CA¨sÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð®zÀ°è ©lÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ £À£Àß vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ ªÉÊzÀÄ£À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè ¢£ÁAPÀ 10.07.2011 gÀAzÀÄ µÉÖõÀ£ï £À°è £ÀªÀÄä¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃl¯ï ¹QÌvÀÄÛ DzÀgÉ £À£Àß vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ ªÉÄÊzÀÄ£À ¹UÀ°¯Áè PÁuÉAiÀiÁVzÁÝgÉ JAzÀÄ ¢£ÁAR 10.07.2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

zÁR¯ÁzÀ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ


 

¢£ÁAPÀ 10.07.2011 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ gÉÊvÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¦£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸Á; ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¸ÀA.2 ZÀ£ÀߥÀà ¸ÀAVÃvÁ ¨ÁgÀ£À°è PÉ®¸À ¸Á; ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ Njd£À¯ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ(UÁæ)gÀªÀgÀÄ ,¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ªÀiÁr MlÄÖ 1230/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 30 Njd£À¯ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁlzÀ ºÀt 300/-. gÀÆ. d¦ÛªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄãÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 10.07.2011 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ ¨ÁwäªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì ,¹§âA¢ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ CAPÀıÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀA¥Á¥Àw EªÀgÀ UÉÆÃqÁ«Ä£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¸Á; CAPÀıÀzÉÆrØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ E¸ÀÖ¥ÉøÀ J¯ÉUÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀwÛ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JAzÀ £À¹Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß CqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 12045 ºÁUÀÆ 1) »gÉÆúÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ¤Ã° PÀ¯ï £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ C.Q. 40,000/-2) §eÁd r¸À̪Àj ¤Ã° PÀ¯ï C.Q. 40,000/-. ºÁUÀÆ 4 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 5000/-. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ªÀiÁr d¦ÛªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 10.07.2011 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ ¨ÁwäªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L AiÀÄgÀUÉÃgÁ,¹§âA¢ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ E§âgÀÄ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âÀgÀÄ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ 3 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀzÀ°è PÀ®¨ÉjPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÄÝ 3-4 d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 3 ¥ÁèmïÌ PÉÆqÀ ,250 UÁæA ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q. 10,000/-. gÀÆ. 1 ªÉƨÉʯï C.Q. 400/-. £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500/-. gÀÆ. 190 JA.J¯ï. ¸ÉÃA¢MAzÀÄ ¥Áè¸ÀÖ¯ï aî ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ªÀiÁr d¦ÛªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.07.2011 gÀAzÀÄ 180 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr :42,300- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ :

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಸರ್ಕಾರ ತರ್ಪೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾ&ಸು) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 10/07/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 2200 ಗಂಟೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಗರದ ಸಿ.ಟಿ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕ್ಲಬ್ ರೂಮಿನ ಎದರುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ರವಿ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಪ್ರೋಪೇಷನರ್ . ವೀರೇಶ ಪಿ.ಐ, ಸುಧಾಕರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ, ಗುರುಶರಣ ಹೆಚ್.ಸಿ, ಭದ್ರಪ್ಪಾ ಹೆಚ್.ಸಿ ಚೌಕ ಠಾಣೆ ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ತುಕಾರಾಮ ಸಿಪಿಸಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸಿಪಿಸಿ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಸಿಪಿಸಿ, ಸುಭಾಷ ಸಿಪಿಸಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಸಿಪಿಸಿ, ರವರು ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ ರವರು ಹಾಗು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದ 1)ಅಮೃತ ತಂದೆ ಕಾಳಪ್ಪ ಮಳ್ಳೆನವರ ಸಾ|| ಜಗತ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ 2) ಮಹ್ಮದ ಪಾಷಾ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಅಬ್ಬಾಸ ಅಲಿ ಸಾ|| ಫೀಲ್ಟರಬೇಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ 3) ಮಾಣಿಕರಾವ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕಣಜಿ ಸಾ|| ಹೌಸಿಂಗಬೋರ್ಡ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ 4) ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ದೌಲತರಾಯ ಕಕ್ಕಳಬೆಲಿಸಾ|| ಶಾಂತಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 5) ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಸೈಬಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಸಾ|| ಜಯನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 6) ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲಸಾ|| ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ 7) ಸುರೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿನ್ಯೂರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ 8) ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಬಸವಣಯ್ಯಾ ಪುರಾಣಿಕಸಾ|| ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 9) ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಬೇಕನಾಳ ಸಾ|| ಜಯ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 10) ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಹಾಲಭಾವಿ ಸಾ|| ಸಿ.ಐ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ 11) ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪ ರಾಜೆ ಸಾ|| ಆರ್ದಶನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 12) ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯಾ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ ಸಾ|| ಬೆಟ್ಟಜೇವರ್ಗಿತಾ|| ಆಳಂದ 13) ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಜಾಂತಿ ಸಾ|| ಶಾಹಾ ಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 14) ಭಾಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಯಳಮೇಲ್ ಸಾ|| ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 15) ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಪಾಟೀಲಸಾ|| ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 16) ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಡುವಿನಮನಿ ಸಾ|| ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ 17) ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಬಿರಾದಾರಸಾ|| ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 18) ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಶಾಹಾ ಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 19) ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಅಂತರಗಂಗೆ ಸಾ|| ಜಗತ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ
20) ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಅಚಕನೂರ ಸಾ|| ವಸಂತ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರೆಲ್ಲರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Missing Person


PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:
1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA: 191/2011 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :.
¢£ÁAPÀ:- 10-07-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄgÀ½, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ²PÀëQ, «zÁå£ÀUÀgÀ ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ ªÀÄgÀ½, ªÀAiÀĸÀÄì 43 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr EªÀgÀÄ ¢: 07-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀäzsÁåºÀß 1:20 UÀAmÉUÉ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ°è £Á£ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ §zÁ«Ä, PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀĪÀgÉUÀÆ ªÁ¥À¸ï §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀºÀ CA¢¤AzÀ ¹éZï D¥sï DVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA: 190/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.
EAzÀÄ ¢:- 10-07-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ²æà ©. CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "
EAzÀÄ ¢: 10-07-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÀtªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 190, 117, 100, 66, 64, 379, 91, 277, 37, 38, 40, J.¦.¹. 77 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ [2] J¸ï.JA. SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï¸Á§, 50 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4,750-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ, 3 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, JgÀqÀÄ ¥sÉèöÊ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಮೀತ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ ಕೋಳ್ಳುರ ಸಾ: ಅಶೋಕ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 26,27/06/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮನೆ ನಂ. ಇ-11- 360 ನೇದ್ದರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಹಿರೋ ಹೋಂಡಾ ನಂ. ಕೆ.ಎ-32 ಎಲ್- 2197 ನೇದ್ದರ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದು ಅ.ಕಿ. 28,000/- ರೂ ಬೇಲೆವುಳ್ಳದನ್ನು ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಗೃಹಿಣಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಜೀನತ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಸೈಯದ ಜಲೀಲ ಸಾ:ಮಿಲ್ಲತ ನಗರ ಶಹಾಬಾದ ತಾ:ಚಿತ್ತಾಪುರ ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸೈಯದ ಜಾಲಿಲ ತಂದೆ ಮೌಲಸಾಬ ,ಮಾವ ಮೌಲಾಸಾಬ, ಅತ್ತೆ ಮಹೇಬೂಬಿ, ನಾದಿನಿ ಹೈಯದಾ, ಹಾಗೂ ನಾದಿಯ ಗಂಡ ದಾವಲಸಾಬ ಹಾಗೂ ಸೈಯದಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವ್ಯಾಚವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ :

ಶ್ರೀ.ಶರಣು ತಂದೆ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಗಡ್ಡೆ, ಸಾ|| ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗ್ರಹ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನಗೆ ದಿನಾಂಕ 09/07/11 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೋವಾ ಹೊಟೇಲ ಹತ್ತಿರ ದತ್ತು, ಅಂಬರೀಶ, ಈರಪ್ಪ, ಸುರೇಖಾ, ಮಹಾದೇವಿ, ಶಿಲ್ಪಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಪೈನಾನ್ಸ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ, ಚಾಕುವಿನಿಂದ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಸತೀಶ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಘಂಟಿ ಸಾ|| ಚಿಂಚನಸೂರ ತಾ|| ಆಳಂದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 17-06-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನಗರದ ಸುಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟದ ನೂಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಅರ್ 2820 ನೇದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ರೋಜಾ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮೆಹಮೂದ ತಂದೆ ಮೆಹಬೂಬ ಸಾಬ ಸಾ:ನೂರಾನಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:10/07/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಖಾಜಾ ಬಜಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಅಜೀಜ ಮತ್ತು ಸಂಗಡ 2 ಜನರು ಬಂದು ನನಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಚಾಕುದಿಂದ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕೂಡಾ ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಯ ಹತ್ತಿದರು ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಹೊಡೆದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.