Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, May 28, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ:23 ªÀµÀð, eÁ:PÀ¨ÉâÃgï, G:mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ, ¸Á:§¸ÀªÀtÚPÁåA¥ï vÁªÀgÀUÉÃgÁ, vÁ:PÀĵÀÖV FvÀ£ÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ GªÀÄ®Æn gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÆÃgÁfð ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgï mÁæ° ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA.2 ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ, ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð, eÁ:gÉrØ °AUÁAiÀÄvï, G:mÁæPÀÖgï ªÀiÁ°PÀ, ¸Á:EmÁè¥ÀÄgÀ, vÁ:PÀĵÀÖV, f:PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼Àî¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ & ¥À«Äðmï E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß mÁæPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ d¦Û ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 69/2015 PÀ®A RULE 44 OF KARANATAKA MINOR MINERAL CONCESSION RULE's ,1994 & 379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ 27.05.2015 ರಂದು 2015 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾ,ಮೀಣ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಂದ್ರಬಂಡ ರಸ್ತೆಯ                      ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಮಣಿಕೆಶ್ಚರಿ ಮಠದ ಮುಂದೆ ಆಪಾದಿತನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಕ್ರಮ ಮದ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತು ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮ ಮzÀå ಮಾರಲು ವ-ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೆ ಲೈಸನ್ಸ ಮತ್ತು ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ  ಕಟ್ಲಟ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುವಾಗ್ಗೆ ದೊರೆತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ರವರು ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆಪಾದಿತನ ವಶದಿಂದ ರೂಪಾಯಿ 4435.50 ಪೈಸೆ ಮೌಲ್ಯದ ಆಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2015 PÀ®A: 32 34 PÉ.E DåPïÖ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
          ದಿ.27-05-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-45 ಗಂಟೆಗೆ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå eÁw:ªÀqÀØgÀÄ  ªÀAiÀÄ-50ªÀµÀð,¸Á:ºÀgÀ«FvÀ£ÀÄ  ಹರವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿರುವ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಅಲ್ಲಿರದೆ ಇದ್ದು ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 90 ಎಂ.ಎಲ್. ಅಳತೆಯ 96 ಓರಿಜಿನಲ್ ಚ್ವಾಯಿಸ್ ಪೌಚಗಳು ಅ.ಕಿ.ರೂ.2,400=00 ಬೆ¯É ಬಾಳುವವು ಇದ್ದು ಸದರ ಮದ್ಯದ ಪೌಚಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿದ  ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2015 PÀ®AB 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ:-27-05-2015 gÀAzÀÄ  gÁwæ 7.30 UÀAmÉUÉ ಫಿರ್ಯಾದಿ J£ï.¥ÀmÁÖ©ügÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ±ÉõÀ±ÀAiÀÄ£ÀgÁªï 35 ªÀµÀð eÁ- PÀªÀiÁä G- ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-£ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ªÉÄÃrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ C£ÀĵÁ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ನಂ- ಕೆ.ಎ-36 ಬಿ-1132 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಗೂಗಲ್ ನಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಯಕ್ಲಾಸಪೂರಿಗೆ  ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಅಸ್ಕಿಹಾಳ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಕ್ಲಾಸಪೂರಿಗೆ  ಹೋಗುವಾಗ  ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಹತ್ತಿರ,  ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ- ಕೆ.ಎ 36 ವೈ -2948 ಮೇಲೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪರ್ ನ  ಮುಂದೆ ಬಂದು  ಟಿಪ್ಪರ್ ನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ತಮ್ಮಚಾಲಕನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮೂವರು ಟಿಪ್ಪರನಿಂದ  ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಂಗಾರ ಸರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಸಂತೋಷನ ಕೊರಳಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸರ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ರೂ 1400/- ಗಳನ್ನು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2015 PÀ®A:392 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ:26.05.2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ 30ವರ್ಷ, ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ, ಉ:ಕೆಪಿಸಿ ನೌಕರ, ಸಾ:ಮನೆ ನಂಬರ ಟೈಪ್ -7-123 ಕೆಪಿಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಶಕ್ತಿನಗರ FvÀ£À ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ 24ವರ್ಷ,ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ:ಮನೆ ನಂಬರ ಟೈಪ್ -7-123 ಕೆಪಿಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಸೂಗೂರಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ CAvÁ PÉÆlÖ  ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2015  ಕಲಂ : ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

        ¢£ÁAPÀ: 28-05-2015 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ  °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ-PÀ®§ÄgÀV gÀ¸ÉÛ AiÀÄgÀqÉÆÃtzÀ ºÀwÛgÀ     ಪಿರ್ಯಾದಿ gÀÆ¥Á UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ eÁzÀªï 25ªÀµÀð,ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-FZÀ£Á¼À vÁAqÁ FPÉAiÀÄÄ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಆರೋಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಇವರು ಪೂಜಾರಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಲಿಂಗಸಗುರು ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 29 ಕ್ಯೂ 7068 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಮರೇಶ್ವರ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಯರಡೋಣದ ಹತ್ತಿರ ವೆಂಕಟೇಶ ಇತನು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೇಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೇ ಸ್ಕೀಡಾಗಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಇಕೆಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರಿಗೆಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 131/15 PÀ®A. 279, 337,338 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2015 gÀAzÀÄ  30 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-05-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28-05-2015

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2015 gÀAzÀÄ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄ¯É PÁqÀªÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÁvÀgÀ¥À½î PÀqÉUÉ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ §¸ÀªÀgÁd J.J¸À.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ZÀl£À½î CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÉÊUÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, 2) gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ w¥ÀuÁÚ ¨ÁªÀV ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁw:  PÀÄgÀħ, E§âgÀÄ ¸Á¼À ¥ÁvÀgÀ¥À½î EªÀj§âgÀÄ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aî ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CªÀjUÉ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr ¤°è¹ ¥Áè¹ÖPÀ aî ©aÑ £ÉÆqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl §UÉÎ, ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÉÄà CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÉÝªÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ¥Áè¹ÖPï aî ©aÑ £ÉÆÃqÀ¯ÁV aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ 180 JªÀÄ.J® ªÀżÀî 30 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ,  ¥Àæw ¨Ál¯ï ªÉÄÃ¯É gÀÆ. 50.09 CAvÀ §gÉ¢zÀÄÝ, MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 1502/- DUÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2015 gÀAzÀÄ ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ ¹¦L ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÀÄAzÁ ¸Á: ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV MAzÀÄ VqÀzÀ PÀAnAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÀÄAzÁ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV 2 PÁl£ÀUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, MªÉÄä¯É ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¹¦L ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj 2 PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è 24 M¯ïØ lªÀgÀ£ï «¹Ì 180 JA.J¯ï ºÁUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è 36 Mjf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï G¼ÀîªÀÅ »ÃUÉ MlÄÖ 60 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 3000/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2015, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2015 gÀAzÀÄ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄlPÁ Drj CAvÀ aÃgÀÄvÁÛ d£ÀgÀ UÀªÀÄ£À vÀªÀÄä PÀqÉ ¸É¼ÀAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸ÀÄ£ÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 67 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr, 2) UÀÄgÀĹzÀÝ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà J¼ÀªÀAvÀV ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: CA§®UÁ, vÁ: D¼ÀAzÀ, 3) gÁAiÀÄ¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ±ÀgÀzÀ ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀÄ ¸Á: vÁ®ÄPÁ aAZÉÆý EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀÄ NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »qÀÄzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀgÀ CAUÀ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀ ºÀwÛgÀ MlÄÖ 2590/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 3 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 3 ¥É£À £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2015, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 27-05-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚಾಂದ ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ ಶೇಖ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಸಾವಳಿ ರವರು ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಮಲನಗರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುವಾಗ ಹೊಳಸಮುದ್ರ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಧವರಾವ ದೇವಣೆ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹೊದಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಎಂ.ಹೆಚ್-14/ಎಜಿ-379 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ±ÉÃR ¥sÀjÃzÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀĸÁ§ ¸Á: ¸ÁªÀ½, vÁ: OgÁzÀ (©)  ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಆಳಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಡರಿ ತಂದೆ ಭಿಮರಾವ ಪಾಟೀಲ ರವರಿಗೆ  ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಆರೋಪಿಯ ಎದೆಯ ಎರಡು ಕಡೆ, ಬಲ ಭಕ್ಕಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಲಗಡೆ  ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, ಬಲಗೈ ಮೋಳಕೈ ಹತ್ತಿರ, ಸಾದಾ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪಂಡರಿ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಆಳಂದಿ ಇವನಿಗೆ ಬಲ ಮೋಳಗಾ ಮೇಲೆ, ಬಲ ಮೋಳಕೈ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.