Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, February 14, 2013

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:12/02/2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರಣ್ಣ ಸಾ|| ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ಮನೆಯಿದ ಹೋದವರು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೋಬೈಲ ನಂಬರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಅವರ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ:14/02/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಸಿಮಾಂತರದ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಇರುವದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮೃತ ದೇಹ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರಾಮ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ದಾಸೋಗ ಸಾ:ರೇವನೂರ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 21/2013 ಕಲಂ 302 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 13/02/2013 gÀAzÀÄ 19-45 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀÄB29 ªÀµÀð eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB E¯Á®¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ E¯Á®¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 950/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ PÁ²£ÁxÀ FvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ZÀAzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä vÉÆÃgÀt¢¤ß EªÀjUÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAz PÀ«vÁ¼ÀÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 19/13 PÀ®A 78(3) Pɦ PÁ¬ÄzÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆ«ÃAzÀ¥Àà UÉÆ®ègï ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀÄUÉÆÃqï vÁ: §¼Áîj ºÁªÀ: ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ UÉÆëAzÀ¥Àà UÉÆ®ègï FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, EªÀjUÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ, ªÉÆzÀ®Ä UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ , ªÀiÁªÀ, CvÉÛ , EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀªÀgÀĪÀÄ£É ¸ÉÃj, fêÀ£ÁA±À PÉÃ¸ï ºÁQ¹zÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 25-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr fêÀ£ÁA±À PÉÃ¸ï ªÁ¥À¸À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛÃAiÀiÁ E¯Áè CAvÁ PÉÊUÀ½AzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ fêÀ£ÁA±À PÉÃ¸ï ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ ¸Àj E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA. 32/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.19/2013 PÀ®A.498(J) , 323 , 324, 448, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:- 12-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ UÉdÓ®UÀlÖ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀAiÀÄ-43 eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||»gÉãÀUÀ£ÀÆgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï UÁr £ÀA-J¦-29 J-0689 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¨ÉÆÃgÀ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÆÃgÀªÉïï D¥sÀgÉlgÀ£ÁzÀ ¨ÁµÁ vÀAzÉ UÉÆÃgÀ«ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á||¥ÉʯÁé£ï¥ÀÄgÀ f| £À®UÉÆAqÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉà ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉà M«ÄäzÉƪÀÄä¯Éà ¨ÉÆÃgï «ÄµÀó£ï ZÁ®Ä ªÀiÁrzÁUÀ PɹAUï ¥ÉÊ¥À ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ PÀ©âtzÀ Dj PÀmÁÖV ºÉ®àgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå£À UÀAl°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è 14.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2013 PÀ®A. 287, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 07.02.2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¦£À ªÉÊ.n.¦.J¸ï. ©.ºÀZï.E.J¯ï. ¸À¨ï PÀAmÁæöåPÀÖgï «dAiÀÄ JAlgï ¥ÉæöÊd¸ïì ¸ÉÊn£À°è ªÀĺÀäzï ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï G¸Áä£ï ¸Á: PÀȵÁÚ (J.¦.) FvÀ£À vÀªÀÄä £ÁzÀ ªÀĺÀäzï R°Ãzï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï G¸Áä£ï ¥sÁåPÀÖgï PÉ®¸À ¸Á: PÀȵÀÚ (J.¦.) FvÀ£ÀÄ PÀÈK£ï ºÉ®àgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DvÀ£ÀÄ mÉgÀPïì r ªÀiÁåUï PÉæãï C¸ÀA©è PÉæÃ£ï ¨sÀƪÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ PÉʬÄAzÀ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀÄ gÀ¨sÀ¸ÀªÁV §A¢zÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ DAiÀÄ vÀ¦à PɼÀUÉ EzÀÝ GqÀ£ï ¹èÃ¥À¸ï ð£À°è ©zÀÄÝ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è vÀUÀ° wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ 1]¸ÉÊmï E£ï ZÁdð ¨sÀÆ¥Àw vÀAzÉ DAiÀÄå¥Àà£ï2]ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï ¸ÀÄ¥ÀæªÉʸÀgï f r°è ¨Á§Ä vÀAzÉ «.UÉÆëAzÀ gÁeï EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀîzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ C¥Á¢vÀ ºÉÊqÁæ PÉæãï C¥ÀgÉÃlgï FvÀ£ÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÉæãï C¥ÀgÉÃmï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ F WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀĺÀäzï R°Ãzï gÀªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÉÃgÀ¼ÁzÀ PÉÆmÁÖAiÀÄA ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃeï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 12.02.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2013 PÀ®A: 304 (J) L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.02.2013 gÀAzÀÄ 122 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.