Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, January 25, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ
:ದಿನಾಂಕ: 25/01/2012 ರಂದು ಗಾಜೀಪೂರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮಿಲನ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ ಡೆಂಕಿ ಈತನು ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೆರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಪಿ.ಐ ಶ್ರೀ.ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಬಿ ರವರು ಹಾಗೂ ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಾತ್ರಿ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಡೆಂಕಿ ವಯ 42, ಸಾ ನರೋಣಾ, ಹಾವ ಮಕ್ತಂಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನ ಹತ್ತಿರ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ 1) ನಗದು ಹಣ 8000/- ರೂಪಾಯಿ, 2) ಮೂರು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, 3) ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಕೊಟ್ಟ ವರದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 15/12 ಕಲಂ: 78(III) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
 

  ¢£ÁAPÀ:24.01.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ07.30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁqÀVj UÁæªÀÄzÀ ¨ÉÆãÀªÀÄä vÀAzÉ ¥ÁªÉÄñÀ FPÉAiÀÄÄ ªÀiÁqÀVj ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è vÀ£Àß CfÓAiÀÄ D±ÀæAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ZÀ½ PÁ¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÉAQAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV §lÖUÉ vÀUÀ° ªÉÄÊAiÀÄ®è ¸ÀÄlÄÖ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉAiÀÄ vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2012 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2012 PÀ®A:: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÀ É

ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ §AzÉ£ÀªÁeï E§âgÀÆ ¸ÉÃj §AzÉ£ÀªÁd£À ºÀtÂÚ£À PÀnÖUÉ §ArAiÀÄ£ÀÄß vÀ½îPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À« L.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ zsÀjAiÀiÁ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 30 UÀAmÉUÉ ªÉAPÀlgÀvÀß @ ZÉAn vÀAzÉ gÁªÀĪÉÆúÀt gÁªï G: mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA> J¦-07 ºÉZï-1566£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÉÆãÁ¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À«.vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ §ArAiÀÄ£ÀÄß vÀ½îPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl §AzÉãÀªÁd¤UÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÍgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖl gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÀĸÉãÀ¸Á§£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2012 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


JA.Dgï. £À«Ã£ï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ JA.Dgï. £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ±ÉnÖ, 40 ªÀµÀð, JA.Dgï.J£ï EAqÀ¹ÖçøïzÀ ªÀiÁ®PÀ, ¸Á: PÀ¤ßPÁ ¥ÀgÀªÉÄñÀéj ¯ÉÃ-Omï dªÁºÀgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-01-2012 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA. n.J£ï -45/J.¹-8537 £ÉÃzÀÝgÀ°è 25 PÉ.f.AiÀÄ 680 aîUÀ¼À ºÀ¼É ¸ÉÆãÁ ¹ÖêÀiï CQÌAiÀÄ£ÀÄß CA.Q. gÀÆ. 5,10,750/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß JA.J¸ï £ÁzsÀ£ï mÉæÃqÀ¸ïð £ÀA. 49/15, zÉÆgÉʸÁé«Ä ¹ÖçÃmï ªÀqÀ¥À¼À¤ ZÀ£ÉßöÊ (vÀ.£Á) EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÁzÀ UÀzÁé¯ï ®QäÃgÉrØ vÀAzÉ f. £ÀgÀ¸ÀgÉrغÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr M¼À¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹PÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ 9 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÁzÀgÀÆ ¸ÀzÀj CQÌAiÀÄ£ÀÄß ªÀAZÀ£É ªÀiÁr ºÁUÀÆ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj CQÌAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¦¹zÉà £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ JA.Dgï. £À«Ã£ï PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆÃlðzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CzÉñÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2012 gÀAzÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 417, 420, 407 120(©) gÉ/« 34 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


JA.Dgï. £À«Ã£ï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ JA.Dgï. £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ±ÉnÖ, 40 ªÀµÀð, JA.Dgï.J£ï EAqÀ¹ÖçøïzÀ ªÀiÁ®PÀ, ¸Á: PÀ¤ßPÁ ¥ÀgÀªÉÄñÀéj ¯ÉÃ-Omï dªÁºÀgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-01-2012 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA. n.J£ï -45/J.¹-6872 £ÉÃzÀÝgÀ°è 25 PÉ.f.AiÀÄ 680 aîUÀ¼À UÉÆîأï rÃgï ¸ÉÆãÁ ¹ÖêÀiï ¨ÁæAqï CQÌAiÀÄ£ÀÄß CA.Q. gÀÆ. 4,98,000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ²æà ªÉÄ|| PÀªÀįÁ mÉæÃrAUï PÀA¥À¤ £ÀA. 3, ¦°èAiÀiÁgï PÉÆ«¯ï ¹ÖçÃmï ¥ÉÆ®èªÀgÀA ZÀ£ÉßöÊ (vÀ.£Á) EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÉ 1) UÀzÁé¯ï ®QäÃgÉrØ vÀAzÉ f. £ÀgÀ¸ÀgÉrØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr M¼À¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹PÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ 9 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÁzÀgÀÆ ¸ÀzÀj CQÌAiÀÄ£ÀÄß ªÀAZÀ£É ªÀiÁr ºÁUÀÆ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj CQÌAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¦¹zÉà £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ JA.Dgï. £À«Ã£ï PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆnð£À°è zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2012 gÀAzÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 17/2012 PÀ®A. 417, 420, 407 120(©) gÉ/« 34 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 25.01.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ²æÃzÉë ¸Á: ¥ÀgÁ¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀªÀÄä ºÁUÀÆ ¤ÃgÀÄ¥Á¢ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æÃzÉëAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¯Éà ªÀĸÀÆ¯É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É «£Á:PÁgÀt Cfð PÉÆnÖ¢Ýà K£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤£ÀUÉ Kqïì gÉÆÃUÀ EzÉ CAvÁ AiÀiÁjUÉ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ºÉüÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî Cfð PÉÆlÖgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2012 PÀ®A: 341,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ zsÀgÉtÚ, 48 ªÀµÀð, eÁ|| ªÀÄÄ£ÀÆßgÀPÁ¥ÀÄ (§°d), G||PÁAmÁæöåPÀÖgï, ¸Á||ªÀÄ.£ÀA:9-15-83, ªÀÄrØ¥ÉÃl, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß »ÃgÉƺÉÆAqÁ ¹r rîPÀì ªÉÆmÁgï¸ÉÊPÀ¯ï UÉ ºÁåAqÀ¯ï¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀÄÝ, DzÀgÉ ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ »ÃgÉƺÉÆAqÁ ¹r rîPÀì ªÉÆmÁgï¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J-36 PÀÆå-9476. 15,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgï¸ÉÊPÀ¯ïUÉ E£ÀÆìgÉ£Àì E®èzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝjAzÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀÅ¢®è. PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆmÁgï¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgï¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¹QÌgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:25-01-2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:09/2012 PÀ®A:379 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ ¨ÉÃUÀA ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ C§ÄÝ¯ï ¸Á¢ÃPïvÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÀÄfÃzï ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÀ®zÀ°è 15,000/ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ vÀ£ÀUÉ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀAiÀÄ 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁQzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ 2 ºÀtÄÚ 2 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁVzÀÄÝ EUÉÎ 3 ªÀ¸ÀðUÀ½AzÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 1,50,000/- gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2012 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¹UÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÀ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2012 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2012 PÀ®A: 498[J] 323,504,324, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 3&4 r.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 24.01.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ -gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ JA.J¯ï.J. D¦üù£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C¸ÁèA FvÀ£ÀÄ ªÀi˯ÁºÀĸÉãï FvÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 37-J¯ï 8298 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ d«ÄÃgï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA: J.¦.25PÉ. 4929 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨Áj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2012 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 24.01.2012 gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀĸÀªÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ©Ãmï ¦.¹. 54 gÀªÀgÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉÉ J.J¸ï.L. ©ÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd ¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄÄgÀUÀAiÀÄå¸Áé«Ä gÀªÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ 290/- gÀÆ. ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀªÀvÀÄ ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 6/2012 PÀ®A: 78 [3] PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2012 gÀAzÀÄ 128 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,000/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-01-2012

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 21-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¨ÁUÀªÁ£À ªÀÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ C¸À¥sÁ£ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ DlªÁqÀ®Ä ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÉÄî DgÉÆæ EArPÁ PÁgÀ £ÀA J¦-09/¹f-6938 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «ÃgÀuÁÚ ¥ÉzÉÝ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¸À¥sÁ£ï EvÀ£À §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ §®UÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CavÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.PÀÄ®ªÀAvÀ ¹AUÀ vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄAUÀ®ºÁl ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: UÀÄgÀÄzÁégÁ £Á£ÀPÀ gÀhÄgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀÄ ¤°è¹zÀ ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ £ÀA J¦-29/ºÉZÀ-0186, §tÚ ©½ §tÚzÀÄÝ C.Q. 45,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/16-01-2012 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj PÁj£À «ªÀgÀ F PɼÀPÀAqÀAwzÉ 1] ªÁºÀ£À PÀA¥À¤ ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ £ÀA J¦-29/ºÉZÀ-0186, 2] ªÀiÁzÀj 2005, 3] ZÀ¹ì £ÀA : MA-3ECA12SO2464005, 4] EAf£À £ÀA : F-BIN2895617, 5] C. Q: 45,000/- gÀÆ¥Á¬Ä, £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢Ã£ÁAPÀ 23/01/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ zɪÀPÀvÉÛ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgï, ¸Á: ZÉÆArêÀÄÄSÉqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀ©ât vÀUÀqÀUÀ¼À ªÉÄðlÖ ZÀ¥Àà° vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ CzÀPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ «zÀÄåvÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ«£À ¸À«ð¸À ªÁAiÀÄgÀ C°èAzÀ ºÁzÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ ªÁAiÀÄgÀ vÀUÀqÀUÀ½UÉ vÀUÀÄ° «zÀÆåvÀ ºÁAiÀÄÝzÀjAzÀ gÁªÀÄgÁªÀ EvÀ£À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀ «zÀÄåvÀ vÀUÀÄ° ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PɪÀ¼À¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¯ÁízÀ zɪÀPÀvÉÛ ¸Á: ZÉÆArêÀÄÄSÉqÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 24/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ n.FgÀuÁÚ ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ oÁt gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÉÆîPÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà PÀrªÀĤ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¥ÉÆîPÀ¥À½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ZÀºÁ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢gÀzÉ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°è PÁl£ÀzÀ°è AiÀÄÄ.J¸À.180 JªÀÄ.J®.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlPÁÌV ElÄÖPÉÆArzÁÝUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è MlÄÖ 30 AiÀÄÄ.J¸À.180 JªÀÄ.J®.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÀ¯Á MAzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä 40.97 gÀAvÉ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä 1229=01 zÀµÀÄÖ QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢: 24-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ CdºÀgï CºÀäzï RÄgÉò ¸Á: ºÀlUÁgÀ ¥ÉÃmÉ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢: 24-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¦üPï PÀÆrPÉÆAqÀÄ qÁ: ªÀÄįÁè D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄjUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ mÁAUÁPÀÆlzÀ PÀqɬÄAzÀ zÉêÀ¥Àà ¨sÀÆvÁ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆà ¸ÉÊ £ÀA: PÉJ-37/PÀÆå-3679 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ §¸ï¸ÁÖöåAqï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ »A¢¤AzÀ ¸Á̦ðAiÉÆà £ÀA: PÉJ-34/JªÀiï-4335 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà zÉêÀ¥Àà£À ªÉÆà ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ zÉêÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ »AzÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, C®èzÉà 2 PÉÊUÀ½UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt zÉêÀ¥Àà¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. DAd£ÉÃAiÀÄ r.J¸ï, ¦.J¸ï.L [PÁ&¸ÀÄ] £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2012 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

²æÃ. ±ÀAPÀæ¥Àà ZÉƼÀZÀUÀÄqÀØ ¦.J¸ï.L.(C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 201, 75 gÀªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 19-00 UÀAmÉUÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÉÆ£ÉUÉ vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 01] PÁ¹ªÀÄ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw. 02]    SÁeÁ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »AzÉ ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2012 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÁ®äQ EvÀ£ÀÄ PÀ£ÀPÀVj UÁæªÀÄzÀ ²æà PÀ£ÀPÁZÀ® zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄ-§gÀĪÀ §PÁÛ¢üUÀ¼À eÉçÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ §AUÁgÀ, ¨É½îAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ²æÃ. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀĪÁ¸Éå EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç zsÀj¹ §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁ§jAiÀiÁV Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀߺÀwÛ »rzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹ ªÉÆzÀ ªÉÆzÀ®Ä ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÉüÀÄvÁÛ ¥ÀÄ£À : D¼ÀªÁV «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÄîÌAqÀAvÉ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ PÀAqÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢: 24-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ±ÉÃ½î ¸Á:PÀÄgÀħgÀ Nt PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, vÀ£ÀUÉ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CzÀgÀ°è M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â£ÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄUÀ ¥ÀQÌÃgÀ¥Àà¤UÉ ®vÁ J£ÀÄߪÀ ºÀÄqÀÄVAiÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄUÀ¤UÉ M§â¼ÀÄ 2 ªÀµÀðzÀ DA©PÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ £ÀªÀÄä ¸ÉÆ¸É ®vÁ EªÀ¼ÀÄ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀªÀÄä ¸ÉƸÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÉƪÀÄäUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CA¢¤AzÀ ªÀÄUÀ ¥ÀQÌÃgÀ¥Àà£ÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV EgÀÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸Àé®à¢£À ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÀÄZÀÑgÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸À ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ EAzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑzÀÄÝ £Á£ÀÄ PÀÆV PÀgÉzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÀQÌÃgÀ¥Àà£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ¨ÁgÀzÀÝPÉÌ £Á£ÀÄ ¨ÁV®Ä zÀ©â £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ°£À°ègÀĪÀ ¥sÁ夣À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉÆArUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ HgÀ®Ä ºÁQPÉÆArzÀÄÝ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀ®Ä NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÉÆÃr £À£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀQÌÃgÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV £ÉÆAzÀÄ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. DA£ÀeÉÃAiÀÄ r.J¸ï. ¦.J¸ï.L. [PÁ.¸ÀÄ] £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಹಲಗೇರಿ ಸಾ: ಹೂಡಾ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ರವರು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ರೇಖಾ ಇವಳು ಅಂದಾಜು 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೂರ ಮಹ್ಮದ ಗೌಸ್ ಎಂಬುವವನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಿತಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ರೇಖಾ ಇವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದ ಬಳಿಕ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವಳ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಗೌಸ್ ಹಾಗೂ ಅವಳ ತಾಯಿ ಆಶಾಬಿ ಇವರು ನೀನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾ ನಿನಗೆ ಕೇಲಸ ಬರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಬೈದು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಕುಳ ಕೂಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಮಗಳು ರೇಖಾ ಇವಳು ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಕುಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ 5-6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗಳಒಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು. ದಿನಾಂಕ: 23.01-2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ರೇಖಾಳಿಗೆ ಅವಳ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲು ಹೋದರು ರೇಖಾಳಿಗೆ ಅವಳ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ಅವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೈದು ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರು ಸಾಯಿ ಅಂತಾ ತ್ರಾಸು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ದಿನಾಂಕ;- 23.01.2012. ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಗಳು ರೇಖಾ ಮಮ್ಮೂಗಳು ಪರೀದಾ ಇವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋದರು ರಾತ್ರಿ ಯಾದರು ಮನೆಗ ಬರಲಿಲ್ಲಾ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೂಡಕಾಡಿದೆವು. ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನಾದೆವು. ದಿನಾಂಕ 24.01.2012. ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳಖೇಡ ಕಾಗೀಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿ ಸತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಮಳಖೇಡ ಕಾಗೀಣಾ ಬ್ರೀಜ್ ಬಳಿ ಹೊಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಗಳಾದ ರೇಖಾ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಮ್ಮೋಗಳಾದ ಪರೀದಾ ರವರೇ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿದೆವು. ನನ್ನ ಮಗಳು ರೇಖಾ ಇವಳು ತನಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಯವರು ನೀಡಿದ ಕಿರಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ದಿನಾಂಕ 23.01.2012. ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೋಮ್ಮಗಳಾದ ಪರೀದಾಳಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಸಾಕಿ ತಾನು ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿ ಸತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ,ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 05/12. ಕಲಂ. 302. ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಹುಸನಪ್ಪ ತಂದ ಧೂಳಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಾ: ಬೇಲೂರ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 24-01-12 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೇವಪ್ಪ ಇತನು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಶೈಲನಿಗೆ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಂಬಾರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಈತನು ದೇವಪ್ಪ ತನಗೆ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅಂಬಾರಾಯ ತಂದೆ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೊಲಗೆ , ರವಿ ಮೊಲಗೆ ಮಾಸ್ಟರ, ಬಸವರಾಜ ಗೋಳಾ,ಪಾಪು ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಗೋಳಾ,ಚಂದಪ್ಪ ಗೋಳಾ, ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಸಾತಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಲೂರ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೇವಪ್ಪ ಶ್ರೀಶೈಲನಿಗೆ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ, ಮನೆಯ ಮೇಲ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 22/2012 ಕಲಂ 143,147,148, 504, 323,324,307,336 ಸಂ.149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1) (10) ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. ಎಕ್ಟ 1989 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಅಂಬಾರಾಯ ತಂದೆ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಜಾತಿ ಕುರುಬ ಸಾ: ಬೇಲೂರ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮ ರವರು ನಾಣು ದಿನಾಂಕ 24-01-12 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಇವಳಿಗೆ ಬೈದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಧೂಳಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ, ಶ್ರೀಶೈಲ ತಂದೆ ಧೂಳಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ , ಹುಸನಪ್ಪ ತಂದೆ ಧೂಳಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೆಸರಟಗಿ , ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಧೂಳಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರರು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಲೂರ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮ ದವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು, ಕುಡುಗೋಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 23/2012 ಕಲಂ 143,147,148, 504, 324, 506(2) ಸಂ.149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.