Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 21, 2014

Raichur District Special Press Note and Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ ¥ÀæPÀluÉ:

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃwUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢ü ¢£ÁAPÀ: 30.09.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß ºÉaÑ£À £ÁUÀjPÀjUÉ EzÀgÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹ PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀPÉÌ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 10.11.2014 gÀ ªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¹zÀÄÝ, ¨sÀwðªÀiÁrzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 15.11.2014 gÉƼÀUÁV ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj DªÀgÀt, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ°è ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, r.J.Dgï. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÉÆ.¸ÀASÉå: 9480803806 CxÀªÁ 9480803814 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¹ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. £ÁUÀjÃPÀgÀÄ EzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
:: ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ  ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁ»wUÀ¼À §UÉÎ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ::

          ªÉƨÉʯïUÀ½UÉ ¤ÃªÀÅ ¥ÉæöÊeï UÉ¢ÝgÀÄ«j ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À ºÁUÀÆ ¨ÁåAPï SÁvÉ £ÀA§gÀ£ÀÄß  J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁr, CAvÁ ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. PÀ½¹, CAvÀæeÁ®zÀ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß ¹®ÄQ¹ §gÀħgÀÄvÁÛ UɼÉAiÀÄgÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ§½¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÉÃPÀ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt EAvÀºÀ CAvÀæeÁ®zÀ°è ¹®ÄQ ªÉÆøÀ ºÉÆÃUÀ¢gÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è,  f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üÃPÁjUÀ¼ÁzÀ JA. J£ï. £ÁUÀgÁeï gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.                
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ಪಿರ್ಯಾದಿ PÀÄ.±ÀÈw ¥Áån vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÀAzÀ£À ¥Áån, 23 ªÀµÀð, eÁ: ¨ÁæºÀät, G: ¤gÀÄzÉÆåÃV, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-9-67 DeÁzï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ತಂದೆಯಾದ ರಘುನಂದನ ಪ್ಯಾಟಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 15-10-2014 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವರು ವಾಪಸ್ಸು ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ವಾಪಾಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂದಿಕರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು, ಪತ್ತೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ತಂದೆ ರಘುನಂದನ ಪ್ಯಾಟಿ ಇವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತು. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 177/2014 ಕಲಂ. ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ M§â UÁæºÀPÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀĺÀªÀÄäzïU˸ï vÀAzÉ C¯ÁèªÀÅ¢Ýãï, 27ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA. G:r¥ÀÆån ªÀiÁå£ÉÃdgï, ¸Á:ªÀÄ.£ÀA 15-75 ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀ¼É §¸ï¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¦®ÄUÉÆÃqÀÄ f:PÀ£ÀÆð¯ï ºÁ:ªÀ:gÀƪÀiï £ÀA§gÀ 16 ¸ÀAvÉÆÃµï ¯ÁqïÓ 2£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  FvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ L¹L¹L ¨ÁåAQUÉ  r.r vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ ¨ÁåAQ£À r.r C¦èPÉñÀ£ï NZÀgïUÉ ¸À» ªÀiÁqÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ CªÀ¤UÉ r.r C¦èPÉñÀ£ïUÉ ¸À» ªÀiÁr ¸ÀjAiÀiÁV vÀÄA©PÉÆqÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ »ÃUÉ §gÉAiÀÄĪÀzÀÄ, ¸ÀĪÀÄä£É r.r PÉÆqÀÄ JAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå ªÀvÀð£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ PÀ½¹zÀÄÝ, CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ:20.10.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆÃµï ¯ÁqïÓ gÀƪÀiï £ÀA§gÀ 16gÀ°è EzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ gÀƪÀiï ¨ÁV®£ÀÄß eÉÆÃgÁV ºÉÆqɺÀwÛzÁUÀ AiÀiÁgÉAzÀÄ ¨ÁV® vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä E§âgÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ gÀƪÀiï £ÉƼÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉòù  K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä ¨ÁåAPï£À°è r.r. vÉUɸÀ®Ä §AzÀgÉ ¸ÀjAiÀiÁV vÀÄA©PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄwÛãÀ¯Éà CAvÁ CAzÀªÀgÉà ªÀÄÄRPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ zÀ©âzÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀnÖUÉ ªÀÄAZÀPÉÌ ©zÀÄÝ, §®UÉÊ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2014 PÀ®A: 323,  448, 504, 506  ¸À»vÀ 34  L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
               ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಹುಲಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 31ವರ್ಷ, ಮಾದಿಗ, ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾಃ ಸಾಲಗುಂದ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀನು ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾದಿಗ, ಒಕ್ಕಲುತನ  ಈತನು ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ರಾಮೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 29ವರ್ಷ, ಮಾದಿಗ, ಒಕ್ಕಲುತನ   ಮತ್ತು 3 ಉಮೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 27ವರ್ಷ,ಮಾದಿಗ, ಒಕ್ಕಲುತನ ನೆದ್ದವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಖಾಸ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಬೇಕು,  ಸದ್ರಿ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 20-10-2014 ರಂದು 7-30 ಎ,ಎಂ. ಸುಮಾರು ಸಾಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ನೆದ್ದವನಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು  ಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನಿನಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು, ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕಾಲಿನಿಂದ ಬಲ ಪಕ್ಕಡಿಗೆ ವದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 243/2014 PÀ®A.504,323, 341,506 ರೆ.ವಿ.34 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ದಿನಾಂಕ 20-10-14 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ : §rUÉÃgÀ G : ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á : ªÀ®ÌA¢¤ß UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಬಳತ್ತಿ ಸೀಮಾದ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ. 28/ಆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 5 ಎಕರೆ 25 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) GgÀÄPÀÄAzÀ vÀAzÉ ²ªÀtÚ 2) ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä @ §ÄqÀتÀÄä UÀAqÀ GgÀÄPÀÄAzÀ 3) §æºÀä vÀAzÉ PÀj¸Áé«Ä 4) FgÀªÀÄä UÀAqÀ PÀj¸Áé«Ä J®ègÀÆ ¸Á: ªÀ®ÌA¢¤ß vÁ : ªÀiÁ£À«. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ಸರೋಜಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಲೇ ಸೂಳೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಏಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲವನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿಯ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ನಾನು ಹೋದರೆ ಏನಾಯಿತು ನೀನು ಸಾಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿಯೇನು ಅಂತಾ ಅಂದು ಉರುಕುಂದ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಇವರು ಲೇ ಸೂಳೆ ನಮಗೆ ಎದುರು ಮಾತಾಡುತ್ತೀಯಾ ಅಂತಾ ಅಂದು ಉರುಕುಂದನು ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಇವನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗ ಈರಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಲೇ ಬೋಸುಡಿ ರಂಡಿ ಸೂಳೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ.  ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೆಮಕ್ಕಳೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲವೇನು ನಮ್ಮ ಹೊಲ ದಾಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಿ ಈ ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಮುಖಾಂತರ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಸಹಿತ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 286/14 ಕಲಂ 447, 504, 354, 355, 323, 324, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆgÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ:- 19-10-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ®  1840 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ wgÀĪÀÄ®¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ 29 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: G¥Áæ¼À.FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß  EArPÁ PÁgï £ÀA. PÉ.J. 34 J£À. 4026 £ÉÃzÀÝgÀ°è  vÀ£Àß ¨ÁªÉÄÊzÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¥ÁæuÉñÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁtzÁ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ aPÀ̪ÀÄAZÁ° UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV  E§âgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹  ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ DgÉÆÃÀ¦üvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¥ÀPÀÌPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤AiÀÄAvÀætvÀ¦à PÁgï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÁgÀ¤£À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ¸ÀÆégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2014 PÀ®A 279 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
     CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 19.10.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV  ¦ügÁå¢ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÁªÀÄ® ®ZÀĪÀÄAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ FvÀ£À  UÀÄr¸À®Ä ºÁUÀÆ UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ EvÀgÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ MlÄÖ 1,33,100/- ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ C.¨É. C.£ÀA: 11/2014 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

                                   
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.10.2014 gÀAzÀÄ 77 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  10,700/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-10-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-10-2014

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2014, PÀ®A 498(J), 323, 324, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-10-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣À¸ÀjãÀ ¨ÉÃUÀA UÀAq £Á¸ÉÃgÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £Á¸ÉÃgÀ SÁ£À vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À SÁ£À, G: KgÀ¥sÉÆøÀð£À°è PÉ®¸À, ¸Á: C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀA¥ÀPÀð EzÉ gÁAqÀ c£Á® JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà ZÁPÀÄ«¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, F dUÀ¼ÀzÀ UÀÄ®Äè ¥ÀÄPÁgÀ PÉý JA.r.ªÀÄwãÀ vÀAzÉ JA.r.ºÀ«ÄÃzÀ ¸Á: C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄ w½¹zÀ°è ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 324/2014, PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ @ gÁt UÀAqÀ dUÀ¢Ã±À eÁ¨Á ¸Á: ¸ÉÃqÀA, vÁ: & f: UÀÄ®§UÁð, ¸ÀzÀå: eÉ.¦ £ÀUÀgÀ d£ÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ eÁ¨Á ¸Á: ¸ÉÃqÀA, vÁ: & f: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ eÉÆvÉ ¢£ÁAPÀ 24-06-2012 gÀAzÀÄ ¨Á¯Áf PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À aAZÉƽ gÀ¸ÉÛ ¸ÉqÀAzÀ°è DVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ 3,00,000/-gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ, 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÁgÀPÉÌ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, DzÀgÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ CvÉÛ ªÀiÁªÀ £ÁzÀ¤AiÀÄgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ E£ÀÄß JgÀqÀÄ ®PÀë ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëÃuÉ ºÀt vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÀ ªÁºÀ£À vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦r¸ÀvÉÆqÀVzÀÝgÀÄ, UÀAqÀ£ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ §qÀªÀjzÁÝgÉ FUÁUÀ¯É ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ¸Á® ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÁÝgÉ, FUÀ E£ÀÄß ºÀt vÀgÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®èªÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1) dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ eÁ¨Á, CvÉÛ 2) ªÀ¸ÀAw, ªÀiÁªÀ 3) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ eÁ¨Á, £ÁzÀ¤ 4) eÉÆåÃw vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ eÁ¨Á J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÉÃqÀA ºÁUÀÆ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀUÁgÉ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÁÝgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ, ¨sÁªÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ »jAiÀÄgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÀAqÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 50,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, »ÃUÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV EnÖPÉÆAqÀÄ  ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÀÄ£ÀB 1,50,000/- gÀÆ. ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ZÉ£ÁßV¯Áè, ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è, ¤Ã£ÀÄ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt vÀA¢®è, ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ ªÀÄvÉÛ §gÀ¨ÉÃqÀ £ÁªÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ d¢Ã±À¤UÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ ºÁUÀÆ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, »ÃUÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÉgÀqÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 04-09-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ eÉÃ.¦ £ÀUÀgÀzÀ°è §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ M§â¼Éà EzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ EgÀ°®è, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ CªÀgÀÄ £ÉÃgÀªÁV ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ qÉʪÀ¸Àð PÉÆÃqÀÄ, £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É F ¨ÁAqï ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁqÉAzÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀAqÀ dUÀ¢Ã±À FvÀ£ÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ CvÉÛà EPÉUÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀ¨ÉÃqÀ FPÉUÉ PÉÆAzÀÄ ©ÃqÀÄ JAzÀÄ PÁ®¤AzÀ MzÀݼÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ eÁ¨Á EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ FPÉUÉ ¸ÀĪÀÄä£Éß ©qÀ¨ÉÃrj FPÉAiÀÄÄ ºÉaÑ£À ªÀgÀ-zÀQët vÀA¢®è FPÉUÉ PÉÆAzÀÄ ©r JAzÀÄ ¥ÀæZÉÆzÀ£Éà ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, C®èzÉà £ÁzÀtÂAiÀÄgÁzÀ eÉÆåÃw ºÁUÀÆ ¸ÀAVÃvÁ EªÀgÀÄ FUÉUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ, FPÉ ¨ÁAqï ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É qÉʪÀ¸ÀðUÉ ¸À» ªÀiÁqÀ¢zÉæ FPÉUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀÆzÀ®Ä dÄlÄÖ »rzÀÄ UÉÆÃqÉUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, »ÃUÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨ÁAqÀ ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É qÉʪÀ¸Àð ¤ÃqÀ®Ä ¸À» ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ ªÀÄvÉÛ CªÀgÉ®ègÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ agÁl ªÀiÁrzÁUÀ ¨sÁªÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ CPÀ̼ÁzÀ ªÀÄAdļÁ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À d£ÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArzÁÝgÉ, E®è¢zÀÝgÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄð£À J¯Áè DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ FPÉ qÉʪÀ¸Àð PÉÆr¢zÀÝgÉ FPÉAiÀÄ£ÀÄß fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-10-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2014, PÀ®A 417, 420, 465, 468 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-10-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆæ SÁ°zÀ ªÀĺÀäzÀ ¸À°ÃªÀÄ ¨ÉÃUÀ ¸Á: £À« ªÀÄÄA¨ÉÊ EvÀ£ÀÄ 8,35,300/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ SÉÆÃmÁ ZÉPÀÌ £ÀA. 00770038001200350002130 £ÉÃzÀÄÝ ¨ÁåAPÀ D¥sÀ §gÉÆÃqÁ ¥sÀvÉÛ zÀªÁðeÁ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ¨ÁåAPÀ£À°è ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ºÀt qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩.²æäªÁ¸À ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¨ÁåAPÀ D¥sÀ §gÉÆÃqÁ ¥sÀvÉÛ zÀªÁðeÁ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-10-2014 gÀAzÀÄ EAVèõÀ£À°è PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 20-10-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉêÀiÁ UÀAqÀ ¸ÀAdÄ ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀrØ (J¦) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ C©üµÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 07 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ - ±ÁºÀ UÀAd PÀªÀiÁ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¹n ¹émï ºË¸ï ºÉÆmÉ® ªÀÄÄA¨sÁUÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÀÆå-3234 £ÉÃzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ±ÁºÀ UÀAd PÀªÀiÁ£À PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C©üµÉÃPÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ C©üµÉÃPÀ£À §® ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ, §® ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁCgï ¸ÉÊPÀ®zÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 360/2014, PÀ®A 447 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ಭಾಲ್ಕಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೆಷನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 261/2 ನೆದರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಸವರಜ ತಂದೆ ವೀರಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ರಿಕ್ಕೆ ಸಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ರವರ ಹೋಲ ಇರುತ್ತದೆ, ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ಪುಂಡಲಿಕರಾವ, 2) ದತ್ತಾತ್ರಿ ತಂದೆ ಮೂತಿರಾಮ ದುರ್ಗೆ, 3) ಬಿರದು ತಂದೆ ಮೋತಿರಾಮ ದುರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಜೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರೆಲ್ಲರು ಸದರಿ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿನಾಂಕ 18-10-2014 ರಂದು ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲು ತಂದು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಖಾಸಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರು ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಕಲ್ಲುಗಳು ತೆಗದು ಕೋಳ್ಳವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 20-10-2014 ರಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿದ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರೆಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 17-10-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಶಿವಾನಂದ ಜಮಾದಾರ ಸಾ : ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಇವರು ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ಗಣಪತಿ ಈತನು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೈಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನ ಮದ್ಯ ಬಾಯಿ ತಕರಾರು ಆಗಿದ್ದು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚೌಡಿ ಕಟ್ಟಿಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡಲಿನಿಯಿಂದ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಡಗೈ ತೊರು ಬೆರಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮೈ ಕೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಜೀವ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಯ್ಯಾ ಚಿಕ್ಕನಳ್ಳಿ, ಸಾಃ ರೇವಗ್ಗಿ, ತಾಃ ಚಿತ್ತಾಪೂರ  ರವರು ದಿನಾಂಕ 19-10-2014 ರಂದು 5-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಖಿಲಾ ಪಕ್ಕದ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 5422 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಯಂಕಂಚಿ ಈತನು ತನ್ನ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಕಾರಿಗೆ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಕಟ್ ಹೊಡೆದು ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರುವ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ವಿದ್ಯುತ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.