Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, July 24, 2011

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:23.07.2011 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà ¸Á:DzÉÆä EªÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ²æà ªÀĺÁAPÁ¼ÀªÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£À ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃV «zsÀÄåvï PÀA§PÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯ÁjZÁ®PÀ £ÁUÀgÁeï¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀħâAiÀÄå ±ÉnÖ ¸Á:¸Á¸À®ªÀÄj EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

¢£ÁAPÀ:23.07.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ
PÀȵÁÚgÁªï Dgï. JªÀiï.¦. qÁPÀÖgï ¸Á:- ©dÓ£ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-¨Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀqÀªÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è PÀÄPÀÌ®ªÀÄ£ÉÆüÀ UÉÆëAzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ ¸Á: ªÀqÀªÀnÖ EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ dAiÀĪÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ PÀȵÀÚgÁªï E§âjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ dAiÀĪÀÄä¼À ¥Àw UÉÆëAzÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:23.07.2011 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D®A¨sÁµÀ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á¨ï ªÀÄvÀÄÛ UÀįÁÓgï ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ SÁeÁ¸Á¨ï E§âgÀÄ ¸Á:zsÀqÉøÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ©ü UÀAqÀ zÁªÀ¯ï¸Á§ EªÀ¼À SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è ºÁQPÉÆArgÀĪÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀAvÉ ºÉýzÀÝPÉÌ ºÀĸÉãÀ©üAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÀĸÉãÀ©ü PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ CqÀ«¨Á«UÁæªÀÄ(D²ºÁ¼ï)¤ªÁ¹,ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¥ÀgÁA¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ 15 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ ªÀiË£ÉñÀ¤UÉ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:22.07.2011 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀÄ£À: ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §A¢zÀÝjAzÀ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2011 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ ¨Á®PÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 23-07-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- ¨Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀqÀªÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è PÀÄPÀÌ®ªÀÄ£ÉÆüÀ UÉÆëAzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉÃAqÀw dAiÀĪÀÄä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ PÀȵÁÚgÁªï Dgï. JªÀiï.¦. qÁPÀÖgï ¸Á:- ©dÓ£ÀUÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 36 qÀ§Æèöå 9093     £ÉÃzÀÝ£ÀÄß
CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ¥Àà£À ºÉAqÀwUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÁÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ: 23.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃr£À°è ©Uï §eÁgÀ ªÉÄÃUÁ ¸Éïïì CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀÄgÀĸÁé«Ä ¸Á: ¨Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀªÁgÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ vÁ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ( ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®UÀ®è) ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ EgÀgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.07.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀâgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸Á: GzÀAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ: 23.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÈvÀ FgÀªÀÄä vÀAzÉ dAUÉèÃ¥Àà ºÀjd£À 15 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÄ®VPÉÆAqÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 24.07.2011 gÀAzÀÄ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ dAUÉèÃ¥À ºÀjd£À 45 ªÀµÀð ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß FPÉAiÀÄÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÀUÉ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.    

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.07.2011 gÀAzÀÄ 150 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 25,400/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-07-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-07-2011

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ¨sÀƪÀÄuÁÚ ªÀÄZÀPÉÆgÉ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: ¹.JªÀiï.¹. PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ a¢æ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ PÉ.J¥sï.¹.J¸ï.¹. UÉÆÃzÁªÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §¸ÁÖöåAqÀzÀ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ EzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¨ÉãɬÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 22-07-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è §AzÀÄ ªÀÄ®VzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 22-07-2011 gÁwæ ªÉüɬÄAzÀ ºÁUÀÄ 23-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2011 PÀ®A 120(©), 420, 441, 504, 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(4)(5) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄ£Àß½î, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉÃðlzÀ°è ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁªÀÄZÀAzÀæ UÀAzÀUÉ ªÀQîgÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 2] ¨Á§ÄgÁªÀ ºÉÆ£Áß ªÀQîgÀÄ, 3) ±À©ãgÀ C°Ã ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ, 4) dA¥ÀgÀ C°Ã ¸Á: ©ÃzÀgÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ E°è AiÀiÁPÉ ¤Aw¢Ý £ÀqÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀÆqÀÄ £À£Àß PÁj£À°è CAvÁ PÁj£À°è £ÀÆQ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ DgÉÆæ £ÀA.1 EªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 15 ©½ ºÁ¼É ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÀPÁ®vÀ £ÁªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸À» ¥ÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥Àj²µÀÖ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀjAzÀ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV DvÀ£À D¹Û PÀ§½¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj «dAiÀÄ®Qëöä@dAiÀÄ®Qëöä vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: Z˨ÁgÁ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ PÀA¥ÀÆålgÀ PÁè¹UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ gÉʯÉé CAqÀgÀ ©æqÀÓ ºÀ¼É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ CAUÀr ºÀwÛgÀ DgÉÆæ CmÉÆà jPÁë £ÀA PÉJ-38/4312 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà jPÁëªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À §®UÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀªÀiÁä vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ªÁUÀägÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À UÀÄr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ EPÉAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÁUÀägÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤£Àß UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀÄwÛ®è DvÀ¤UÉ ¸ÉÆPÀÄÌ ºÉZÁÑVzÉ C£ÀÄߪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆæUÉ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ PÀ°è¤AzÀ ¨É£Àß°è ºÁUÀÄ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÁUÀägÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æêÀÄw ªÀiÁtÂPÀªÀiÁä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ªÁUÀägÉ, 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÁUÀägÉ, 3) dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ D±ÉÆÃPÀ ªÁUÀägÉ, 4) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ªÁUÀägÉ J®ègÀÄ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¢£Á®Ä £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIEMS

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ :
ಬಸ್ಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ನಾಗುರೆ ಸಾ: ಪಡಸಾವಳಿ ಮತ್ತು ಕುಪೆಂದ್ರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಚಾರಿ ಸಂಗಡ ಒಬ್ಬ ಸಾ:ಪಡಸಾವಳಿ ಮದ್ಯ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಡಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ 269 ನೆದ್ದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸು ಇದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತೆ ಭಂಗ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು, ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 2 ಪಾರ್ಟಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ :
ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಭಿಮಾಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾ|| ಜಮಗಾ ಜೆ ರವರು ನನ್ನ ಮತ್ತು ರಾಜಶೇಖರ ಮಧ್ಯ ನಡುವೆ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ 119/5 ನೆದ್ದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸು ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 22/07/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪಂಡಿತರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಸಂಗಡ ಒಬ್ಬ ಸಾ:ಸಾ|| ಜಮಗಾ ಜೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿರುತ್ತರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 01-02-2010 ರಿಂದ 31-05-20110 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಲಯದ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಆಗಿದ್ದ ಎಮ್‌.ಬಿ. ನಡುವಿನಮನಿ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ ಕಮೀಷನರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರವರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಾಮಾಗ್ರಿ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಹಾಗು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20,91102-00 ರೂಪಾಯಿಗಳು ದೂರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತರೆ ಅಂತಾ ರಾಜಾ ಪಟೇಲ ಐ/ಸಿ ಕಮೀಶನರ ಸಿಎಮ್‌ಸಿ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ಶ್ಯಾಮರಾವ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ: ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ಡಬ್ಲು 2027 ನೇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 4/5/2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡದ ಹತ್ತಿರ ಸಾಗರ ಧಾಬಾದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಧಾಬಾದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಅ||ಕಿ|| 35680/- ರೂಗಳದ್ದು ಯಾರು ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮಹಿಳೆ ಸಾವು :

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಲು ತಂದೆ ಶಾಂತಯ್ಯಾ ತಿಮ್ಮಾನೂರ ಸಾ|| ಗಾಜಲ ಪೇಠ ರವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡಿತಿಯಾದ ಅಂಜಮ್ಮಾ ಇವಳು ದಿನಾಂಕ 23-07-2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಇವಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಇ.ಎಸ್.ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಡಿಕಲ್ ವಿಬಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋದಲನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಗಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ , ಈ ಘಟನೆಗೆ ಇ.ಎಸ್.ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಲು ಗುತ್ತೆ ಹಿಡಿದ ಗುತ್ತೆದಾರ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕ ಇತರೆ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ಸುಪರ್ ವೈಜರ್ಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.