Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, February 11, 2009

Bidar District Daily Crime Update, 11-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-02-2009


DmÉÆà ¥À°Ö : ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A ,279,337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10/02/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á; ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzÁåºÀß vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgï UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ zÉêÀPÀvÉÛ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/4035 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÀıÀ¥Áà ¸Á; PÀAUÀn EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤ DUÀĪÀ jÃw¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÁUÀ DmÉÆà ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯É DmÉÆà ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ ¨É¤ß£À bÉÃ¥ÉàUÉ vÀgÀavÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl : ¥ÉưøÀjAzÀ zÁ½ gÀÆ. 5000/- ªÀiË®åzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀ±À
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/09 PÀ®A 328 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.32,34 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ; 10-02-09 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ J¸À.f. PÀ½îUÀÄqÀØ ¦.L C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼À ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ¸ÀAWÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ 50 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q 5000/- gÀÆ, 180 JªÀÄ.J¯ï JgÀqÀÄ ±ÁåA¥À® ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉÃðlPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ.

¸ÁQëºÉýzÀÝPÉÌ : ¸ÁQëzÁgÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ xÀ½¹zÀ E§âgÀÄ

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 PÀ®A 323, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10/02/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÉ¥Áà vÀAzÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ªÀ 55 G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ amÁÖ ªÁrzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ªÀÄUÀ ¢Ã°¥À EªÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÊQ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉAPÀl£ÀAvÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁQë ºÉý¢ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ Jzɬİè MzÀÄÝ ºÁUÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


DmÉÆà ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ DmÉÆà ¸ÀªÁgÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ ZÁ®PÀ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ: 10/02/2009 gÀAzÀÄ 1535 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀ£ÀßPÀnÖ ªÀ 37 ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À vÁ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÀÄ PÉÆAqÁUÀ f»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ¥ÉÆð¸À £ÀA§gÀ 296 DlÆ £ÀA. PÉ.J/38/2557 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-d»gÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr DgÉÆævÀ vÀ£Àß DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ü¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¯Áj ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ : ¯Áj dRA AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀÅ £ÉÆêÀÅ DVgÀĪÀÅ¢®è.
§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/02/09 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ vÁAqÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ¥ÀgÀ¹ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¯Áj ©.f.Dgï. zsÁ¨ÁzÀ §½ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀÄV, ¸Á// PÉÆrè, vÁ// aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀîzÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÁºÀ£ÀªÀÅ qÁåªÉÄÃeï DVgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß½zÀ AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄĤgÀ¥Á±Áå vÀAzÉ gÁd ªÀĺÀäzÀ ¹¯ÉÃzÁgÀ, 40 ªÀµÀð, ¸Á// ©gÁzÁgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DPÀæªÀÄ UÀÄA¦¤AzÀ MªÀð£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A 323. 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/02/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀßzÀ ªÉüÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà CUÀ¸É, ¸Á// gÁdVÃgÁ gÀªÀgÀÄ ºÉÆîzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÀAzÉ ¸ÀªÀiÁ¢UÉ zÀ±Àð£ÀPÁÌV ºÉÆÃzÁUÀ C°èUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁªÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á// gÁdVÃgÁ EªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ §rUɬÄAzÀ, ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄZÀÑ JAzÀÄ »AiÀiÁ½¹ : ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÀÄƪÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L

¢£ÁAPÀ 10/02/09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ®PÀëöät qÉÆtUÁAªÉ d: J¸ï.¹ ºÉƯÉAiÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀÄZÀÑ gÀWÀÄ£ÁxÀ¤UÉ DgÉÆæ ¥À¥ÀÄà K ºÀÄZÀÑ gÀWÁå CAvÀ PÀgÉ¢zÀÝPÉÌ ¤Ã£É ºÀÄZÀÑ CA¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉäßUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ DvÀ¤UÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýÃPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ ©¯ïè PÉýzÀÝPÉÌ : ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÀÄƪÀgÀÄ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 23/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 10-02-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉPÀì¨ÁgÀ ºÉÆÃmÉ®UÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À VgÁQUÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄzÀå ¥Á£À ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAdÄ ªÉÃlgÀ EªÀgÀÄ ©¯ï vÀAzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è ©®Äè PÉÆqÀzÉ ºÉÆmÉ¯ï ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ©¯ïèè PÉÆqÀ®Ä ºÉýzÁUÀ ©®Äè PÉÆrj CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ E§âgÀÄ ©®Äè PÉÆnÖgÀĪÀ¢¯Áè, CzÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ J. ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ ¥Éưøï EzÉÝ£É £À£ÀUÁåPÉ ©®Äè PÉüÀÄwÛ ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ gÉPÀì ¨ÁgÀ ºÉÆÃmÉ®zÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆ®PÉÌ §AzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå¤AzÀ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA014/09 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A324,504 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 11/02/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÉÆëAzÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ (JA) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¼ÀªÁqÀ (JA) ²ªÁgÀzÀ°è 50 JPÀgÉ ºÉÆ®«zÀÄÝ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¼ÀªÁqÀ (JA) UÁæªÀÄzÀ 1) ¨Á¯Áf vÀAzÉ gÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ 2) zsÀ£Áf vÀAzÉ gÁªÀÄf zÁ§PÉ 3) £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄ PÀ¯Áåt gÀªÀjUÉ £ËPÀj ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ® PÀÆqÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀ¸ÀAvÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆ®zÀ°èzÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¢AiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆqÀ°¤AzÀ®Ä UÉÆwÛzÀgÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄPÉÌ J£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£ÀÄ ¸ÀĪÀĤzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ FUÀ 3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ JvÀÄÛUÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è PÀlÄÖwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EgÀÄvÁÛgÉ. ¤Ã£É PÀÄqÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÁzÀ ¨Á¯Áf ªÉÄÃvÉæ, zsÀ£Áf zÁ§PÉÌ, £ÁgÁAiÀÄt PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîvÁÛ PÀĽvÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå DgÉÆævÀ¤UÉÀ dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ£É dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀ¸ÀAvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ¥ÀgÀ¹Ûçà ¥ÉæêÀÄ ¥Á±ÀPÉÌ ¹®ÄQzÀ ¥ÀwUÉ §Ä¢Ý ºÉýzÀ ¥ÀwßUÉ ¥ÉæÃAiÀŬÄAzÀ ºÀ¯Éè :

ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ eÁVÃgÀeÁqÀ®¢¤ßUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, DAd£ÉÃAiÀÄ EªÀ£ÀÄ 25 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß 7 ªÀµÀðzÀ »AzÉ UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. DAd£ÉÃAiÀÄ£ÀÄ ªÀÄvÉÆÛêÀð AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¹ CªÀ¼À »AzÉ ¸ÀÄvÁÛqÀÄvÀÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ §Ä¢Ý ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ:10.02.2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹gÀªÁgÀzÀ°è DAd£ÉÃAiÀÄ£ÀÄ AiÀÄĪÀwAiÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¥ÀvÀßAiÀÄÄ ¸ÀtÚªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÁÝgÉ. F jÃwªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÉÄãÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ AiÀÄĪÀw ªÀÄÆPÀªÀÄä¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ»A¸É ¤Ãr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹jªÁgÀoÁuÉ C.¸ÀÀA.20/2009 PÀ®A:498(J) 504,323,506 ¸À»vÀ 34 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¨ÉÊPï rQÌ, ¥ÁzÁZÁjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:09.02.2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.26,eÉ.5104 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà gÀeÁAiÉÄà ªÀÄĸÀÛ¥sÁ GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ PÁæ¸ïºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ R§®Ä¯Áè ºÀĸÉãï 50 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤®èzÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄPÀÄÛªÀiï¥ÁµÀ, ¹¦¹ ¸ÀzÀ¸Àå ºÁfPÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.02.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀoÁuÉ C¸ÀA:14/2009 PÀ®A:279,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ªÀÄvÀÄÛ 134 ¸À»vÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: ««zÉqÉ E§âgÀ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ £ÀA¢ºÁ¼À UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ §¸À£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï 42 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.02.2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀA¢ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¨É¼É¢gÀĪÀ ¸ÉÃAUÁ ¸ÉÃAUÁ ¨É¼ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¨É¼É¢gÀĪÀ C®¸ÀA¢ ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¹A¥Àr¹zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà C®¸ÀA¢ PÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß wA¢zÀÝjAzÀ ¸ÀAPÀl¥ÀqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹, ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀĹ̥ÉưøïoÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀŸÀA: 02/2009 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ UÀÆUÀ¯ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà 55 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ CwAiÀiÁzÀ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ZÀlPȨ́°AiÀiÁV,zÀÄrzÀºÀtªÀ£Éß®è RZÀÄðªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀA¸ÁgÀ£ÀqɸÀ®ÄvÉÆAzÀgÉAiÀiÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04.02.2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£ÀÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ¥sÀQÃgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀŸÀA:05/2009 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl, 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 2620/- d¦Û :

²æà JA.eÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¦J¸ïL ªÀiÁ£À«oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.02.2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀA¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÁqÀ¥Àà 29 ªÀµÀð,£ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ AiÉÆÃUÀtÚ, FgÉñÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: £À¢ºÁ¼À, ¸À§Ó°¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ E¨Áæ»A vÀAzÉ vÁdÄ¢Ýãï,E¸ÁèA £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:2620/-gÀÆ¥Á¬Ä, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉ C.¸ÀÀA.37/2009 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

©üêÀÄgÁAiÀÄ£À UÀÄr oÁuÉ:eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt: ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀA. ¸ÁAiÀħtÚ ¨sÀdAwæ ¸Á:ªÀÄzÀæQ gÀªÀjUÉ ¢:10-02-09 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÁAvÀ¥Àà vÀA. ¤AUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £ÁUÀ¥Àà£ÀªÀjUÉ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆäj£À ¸ÀÄgÉñÀ vÀA. ¨sÁUÀtÚ CUÀ¸ÀgÀ EªÀ£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ, §¸ÀªÀÄä UÀA. ¤AUÀ¥Àà J®ègÀÆ PÀÆr ±ÁAvÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ¸ÀÄgÉñÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ «ZÁj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°èzÀÝ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀıÁ CUÀ¸ÀgÀ EªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄåvÁÛ ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ KPÉ §A¢gÀÄ«j PÉÆÃgɪÉÃgÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr J®ègÀÆ ¸ÉÃj £ÀªÀÄUÉ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ, §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ£À UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÉÖõÀ£ï §eÁgÀ oÁuÉ:PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ïUÉ PÀ®Äè vÀÆgÁl:¢:-10-2-2009 gÀAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA: PÉJ32/J¥sï1068 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÉÃqÀA ¢AzÀ ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É C½¹ zÉñÀ G½¹ JA§ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛªÁV ¸ÉÃqÀAzÀ°èAiÀÄ «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥À£Áå¸ÀPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánî QæÃqÁAUÀtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀå ¸ÀPÁðj ¥Á°lQßPï PÁ¯ÉÃf£À §®¨sÁUÀzÀ°è §¹ì£À ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ DmÉÆà £ÀA PÉJ-32/4119 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ CmÉÆêÀ£ÀÄß ¥ÀPÀÌ ¸Àj¹ gÀ¸ÉÛ ©qÀÄ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ CzÀgÀ°èzÀÝ 2-3 d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ ºÉüÀzÉ PɼÀzÉ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä §¸ï £ÀA PÉJ32/J¥sï1068 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ÀPÉÌ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉAiÀÄ TqÀQ UÁè¸ÀÄUÀ½UÉ PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁr ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀA. gÁªÀÄtÚ mÉAUÉ PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸À. F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ ZÁ®PÀ PÀA ¤ªÁðºÀPÀ £ÀA 147 ¸ÉÃqÀA r¥ÉÆà gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¸ÉÖõÀ£ï §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ