Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, November 25, 2009

Bidar District Daily Crime update - 25-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-11-2009

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 258/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀ 40 G ¥sÁåPïÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á PÀqÁå¼À vÁ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J.¦/ 10 f/ 1703 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁzÀ¯Á¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¥Àæ¨sÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¥À°Ö DVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥Àwß zsÀªÀiÁðªÀw EªÀj§âjUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj zsÀªÀiÁðªÀw EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 259/09 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æªÀÄw. PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ ¸ÀÄAiÀÄðªÀA² ªÀ 55 eÁ J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á «zÁå£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ D±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgÀ £ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. ¹.r PÉ.J/39 n/1325 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀÆå ¨sÀªÁ¤ zsÁ¨Á JzÀÄgÀUÀqÉ §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆqÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J/39 n/1325 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ D±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀj§âgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 344/09 PÀ®A 324, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ 23-11-2009 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀÄUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ¼À PÀ£ÀPÀmÁÖUÉ §AzÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁrwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ «±Áé£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉüÀUÉ E½¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ PɼÀUÉ E½¹zÀ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ FUÀ gÁwæAiÀiÁVzÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÉÆuÁ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ EvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä¥Áà £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝ£É £À£Àß ºÉÆîzÀ PÀmÉÖ EzÀµÀÄÖ ¤£Àß fAzÀV E¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ , »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 24/11/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄÆägÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ FgÀĪÀ PÁ±ÀuÁÚgÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ®°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁzÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ°è DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ §¼ÀvɸÁ: PÀ£ÀPÀmÁÖ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ªÉÆ£Éß ®UÀßzÀ ¢£À ºÉÆUÀÄ-ºÉÆUÀÄ CAvÁ C£ÀÄßw CAvÁ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À ¨sÁªÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ® ¹AzsÀ§AzÀV ¸Á-PÀ£ÀPÀmÁÖ EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ »ÃUÉ ºÉÆqÉzÀgÉ ºÁåAUÀ PɼÀvÀ£À CAvÁ CAzÀªÀ£É C°èAiÉÄ ©¢ÝzÀ MAzÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24/11/2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄPÀ§Æ® vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ±ÀºÁ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸ï ¸ÀA. PÉJ-38/J¥sÀ -558 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ d£ÀªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÆ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀ 21 ªÀµÀð G// «zÁåyð ¸Á ºÀ¼ÉA§ÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ §¸ÀUÉ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ d£ÀªÁqÁ ¢AzÀ CzÀgÀ°è ¸ÀªÁgÀ£ÁV, §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ eÁ¹Û EgÀĪÀzÀjAzÀ §¹ì£À ¨ÁV® §½ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ aPÀÌ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÁ°£À qÉÊj ºÀwÛgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½AiÀÄĪÀUÉÆøÀÌgÀ §¸ï ¤°è¹zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÆqÀ ¨ÁV®°è EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PɼÀUÉ E¼É¢zÀÄÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½zÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÉÛ §¹ì£À° JgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ MªÉÄä¯É ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ KgÀĪÁUÀ §¹ì£À ¨ÁV®Ä ªÉÄnÖ®Ä vÀ£Àß PÁ°UÉ ºÀwÛ §¹ì¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §® PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/09 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÀÄPÀªÉÄñÀ @ gÀÄPÀªÀÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉAPÀAiÀiÁå UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁåw ErUÀ ¸Á; vÉ®AUï UÀ°è §.PÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ°è MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄvÁÛr ªÀÄlPÁ aÃn §gÀzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ gÁeÁ ¨ÁUï ¸ÉÃgï ¸ÀªÁgÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ PÀ¯Áåt ªÀÄÄA§¬Ä ªÀÄlPÁ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 535 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn £ÀA§gï §gÉ¢zÀÄÝ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ïß MAzÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2500. MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ C¥Áa ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q. 35000/- gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß £ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¼ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-11-09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄÄZÀ¼ÀA¨É, 35 ªÀµÀð ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ZÀºÁPÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ wÃ¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄÄzÀÝ£ÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄÄzÀÝ£ÀªÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁðvÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ “ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄ£ÀUÉ ” §ZÀ®Ä ¤ÃjUÉ ¥ÉÊ¥ÀÄ JPÉ ºÁQ®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ£ÀÄ. DgÉÆæ w¥ÀàuÁÚ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁðvÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ±Àlð »rzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄÄzÀÝ£ÀªÀgÀ ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ. EvÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ¥sÀ¸À°AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ w¥ÀàuÁÚ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ §® gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/09 gÀAzÀÄ NAPÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ:36 ªÀµÀð, eÁw :¥ÀAZÁ® G: ¥sÀ¤ðZÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: ¨É®ÆgÀ UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå UÀuÉñÀ gÉÆÃqÀ gÁªÀÄzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ¯ÁvÀÆgÀ (JA.J¸À) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉ½PÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2115 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAqÉ¥Á¼Àå §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ºÀwÛgÀ ºÀÄ®è¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CmÉÆ £ÀA PÉJ-32/6809 £ÉÃzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀQÌqÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄZÉÃAzÀæ EvÀ£À£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/09 PÀ®A 457, 381, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-11-09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ VÃgÉ¥Áà ªÀÄdPÀÆj ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°UÀ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀ£Àß §½ EzÀÝ JgÀqÀÄ ºÉÆÃjUÀ¼À£ÀÄß 50,000 gÀÆ. UÉ ªÀiÁjzÀÄÝ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ gÁwæ 0100 UÀAvÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ£À ªÀÄ£É Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀAzÀÄQ£À N¼ÀUÉ EzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À¥Àà¼À PÉýzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAzÉ AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÉ M¦à¸À PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀ DgÉÆæ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/09 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 24-11-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆæ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÀgÀvÀ vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ ºÀĸÉãï, 22 ªÀµÀð, ¸Á±ÁºÀUÀAeï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄzÀÄgÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹zÀÝPÉÌ, PÀÄzÀÄgÉUÉ, §® vÉÆqÉUÉ, bÀ¥ÉàUÉ, §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¥ÉmÁÖV ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DmÉÆà ZÁ®PÀ vÀPÀëtªÉ rªÉÊqÀgïUÀÆ ¸ÀºÀ rQÌ¥Àr¹, WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ DgÉÆæ ¥ÀgÁjAiÀiÁVAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉ½PÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/09 PÀ®A 279,337,338,304 (J) L¦¹,eÉÆvÉ 187 LJªÀiï«í JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/09 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ºÀÄtf (J) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¨sÁ§ÄgÁªÀ vÀAzÉ zË®vÀgÁªÀ ¨ÉÃzÉæ ¢Ã¥ÀPÀ ¨ÉÃzÉæ ºÁUÀÄ ¸ÀÄzsÁ JA§ÄªÀgÀÄ ªÁºÁ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁgÉ CAvÀ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨ÉÃzÉæ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¢Ã¥ÀPÀ gÀªÀgÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²¯Áà JA§ÄªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁºÁgÁµÁÖçzÀ ªÀÄgÀPÀ® UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV ªÁ¥À¸À vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 38 E-32 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà¼À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀÄzsÁ 6 ªÀµÀð ºÁUÀÄ ®Qëöä 2 ªÀµÀð gÀªÀjUÉ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÁwæ 2010 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ - GzÀVgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀÆ£ÀfAiÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ GzÀVgÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¢Ã¥ÀPÀ EvÀ¤ÃUÉ JzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀæUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀÄzsÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, E§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:24.11.2009 gÀAzÀÄ 1350 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ±À²ªÀĺÀ¯ï avÀæªÀÄA¢gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÆÌnªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉJ.36, eÉ.7258 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀÆÌn ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ²æêÀÄw gÀÆ¥Á §Ar UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¸Á: ¥ÀAZÀªÀÄÄT £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥Àw ªÉAPÀmÉñÀ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ C¹ÌºÁ¼ï ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:24.11.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¤d°AUÀ¥Àà ¸Á: EAUÀ¼ÉñÀégï EªÀ£ÀÄ F.PÀ.gÀ.¸Á. ¸ÀA¸ÉÜ §¸ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, J¥sï.562 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆà ¸ÀASÉå: PÉJ.36,2699 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¸Á: D±Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.