Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 23, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23/05/2010

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/05/2010 gÀAzÀÄ 1140 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð ¸Á ªÀÄ®V ¸ÀzÀå J¸ï.JªÀiï.PÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÈvÀÛ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀgÀÄ UÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉƦ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.«í.J¯ï.-1259 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ JqÀPÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁj£À ªÀÄÄA¢£À UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JazÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 102/2010 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 21/05/2010 gÀAzÀÄ 1320 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¨ÉÆÃ£É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/05/2010 gÀAzÀÄ EªÀgÀ ¸ÉÆÃ¸É ¦æÃAiÀÄAPÁ @ ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ¥Àæ¢Ã¥À ¨ÉÆÃ£É ¸Á ®R£ÀUÁO EªÀgÉÆA¢UÉ ®R£ÀUÁAªÀ¢AzÀ ªÀÄgÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨sÁ°Ì §¸Àì ¸ÁÖAqÀzÀ°è ¤AvÁUÀ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §¸Àì E®èzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ fÃ¥À lAlA EgÀĪÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆVzÀÄÝ C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀvÀ£ÀPÀ ¤ªÀÄð¯Á EªÀ¼ÀÄ C°è EgÀĪÀÅ¢®è J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ CªÀ¼À ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è CzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£À£ÀÄ ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ¨ÉPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2010 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹ eÉÆvÉ 184 L.JªÀiï.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/05/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ UÀªÁgÉà ¸Á ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÉÆzÀgÀªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÉƸÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ (£ÀA§gÀ EgÀĪÀzÀįÁè) C£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aAvÁQ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á JPÀ¯ÁgÀ ¸ÀzsÀå ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀEªÀgÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 143, 147, 324, 323, 504, eÉÆvÉ 149. L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 22/05/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAUɪÀiÁä UÀAqÀ gÁd¥Áà QgÀUÀt ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð G ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á PÁ½ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄ£É C½AiÀÄ CAvÁ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ vÁ¬Ä ªÀiÁvÀæ EgÀÄvÁÛ¼É vÀªÀÄä ªÀÄ£É ºÀ¼ÉAiÀÄzÁÝVzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¨sÁUÁ¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæ 1) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà QgÀUÀt ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á PÁ½UÀ°è EªÀgÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀÄ£É CAvÁ PÀlÄÖwÛ¢Ýj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ EªÀj§âgÀ£ÀÄß CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT CRIMES

ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ: 22/05/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà gÁ¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð eÁåw: °AUÁAiÀÄvÀ GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÁBfBUÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw dUÀzÉë EªÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAUÀtÚ, §AqÉ¥Áà, ²æÃzÉë ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯ÁªÀw EªÀgÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr D¹Û ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÄ PÀÆr DgÉÆævÀjUÉ £ÀªÀÄUÉ CzsÀð JPÀgÉ d«ÄãÀÄ PÀrªÉÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ CzsÀð JPÀgÉ d«ÄãÀÄ PÉÆqÀÄj. ¸ÀzsÀå d«ÄãÀÄ SÁ° EzÉ. ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ¼É §AzÀgÉ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀPÉÌ §gÀĪÀ¢¯Áè. ¸ÀzsÀå C¼ÀvÉ ªÀiÁr ºÀAa CzsÀð JPÀgÉ d«ÄãÀÄ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀAUÀtÚ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÉÆ® ªÉÆzÀ¯É ºÀAaPÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ. FUÀ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉÆ® §gÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀĪÀÄä£É £ÀªÀÄä eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/05/2010 gÀAzÀÄ 17-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ zÉÆÃAr¨sÁ ªÀÄgÁoÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄgÁoÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á; ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ ¥ÀÄ£ÀðªÀ¸Àw PÉAzÀæ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ÷vÁBfB UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¸ÀÄ«ÄÃvÁæ¨Á¬Ä E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä fêÀtV PÀqÉ EgÀĪÀ ºÉÆ®UÀ½UÉ ºÉÆÃV ªÉÄêÀÅ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA: 218[F] £ÉÃzÀÝgÀ gÉÆÃr£À ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ PÁæ¸À zÁlÄwÛgÀĪÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ QæõÁÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¨sÉÆÃ¯É ¸ÁB ¸Á¬Ä ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁªÉÃgÁ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J, 32, JA: 8796 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸À«ÄÃvÁæ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, §® ªÉƼÀPÁ°UÉ, PÁ®Ä ¨ÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ºÁUÀÄ ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆæ QæõÁÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¨sÉÆÃ¯É EvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄ£ÉßZÀjPÉ PÀæªÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ: 22/05/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ²æÃ.JªÀiï.©üêÀÄgÁAiÀÄ ¦.L §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢: 08/06/1993 jAzÀ 22/05/2010 gÀ ªÀgÉUÉ ²æÃ.J¸ï.PÉ PÁAvÁ ªÀiÁf PÁ«ÄðPÀ ¸ÀaªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀºÀZÀgÀgÁzÀ 2.²ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀĺÁd£À ¸Á|| D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð.3.CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ PÁA§¼É, ¸Á|| ¸ÀAfêÀ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð4.±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁ ElV ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð.5. ¢°¥À PË®VPÀgÀ ¸Á|| ¸ÀgÀ¸Àéw UÉÆÃzÁªÀÄ UÀÄ®§UÁð6. ¨Á§Ä .Dgï.PÀÆr ¸Á:UÀAUÁ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¢£ÀUÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ ¨ÁQ ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀwUÁV ¢£ÀUÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ£ÀÄß CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀÆqÀĪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆâü¹ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀgÀvÁ¼À gÀ¸ÉÛ vÀqÉ, ¢UÀâAzsÀ£À, ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ®§UÁð §Azï PÀgÉPÉÆlÄÖ d£ÀjUÉ ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w PÉÆlÄÖ, PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û¥Á¹Û ®ÄPÁì£À ¥Àr¸À®Ä ¥ÀæZÉÆÃzsÀ£É ¤Ãr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ »ÃUÉ E¤ßÃvÀgÀ C¥ÀgÁzsÀUÀ½UÉ ¥ÀæZÉÆÃzsÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸À°è¹zÀÝjAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/10 PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ:22-5-10 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉë PÀmÉÖAiÀÄ PÀĽvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è NlÄ ºÁQgÀĪÀ¢®è CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁåZÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ®Äè §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀÄÝ ©qÀ¸À®Ä §AzÀ ±ÁAvÀ¥Àà, zsÀªÀÄðtÚ ¸ÀvÀåªÀÄä, ®PÀëöät EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀ®Äè ©rUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ±ÁAvÀ¥Àà¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ §Ä¢ð¥ÁqÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät EªÀ£ÀÄ 30 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßUÉ ¤Ã£ÀÄ ZÀ£ÁßV®è, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆ®zÀ°ènÖzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É CªÀ¼À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ²ªÀA D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ a£ÀßAiÀÄå vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¸Á: PÀªÀÄäªÀÄ¥ÁqÀÄ, f¯Áè : ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ (DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀAzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 22.05.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÁlªÀÄ½î ¸Á:CgÀPÉÃj ºÁ:ªÀ:¥ÀgÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀwßUÉ «£Á:PÁgÀt ¨ÉÊAiÀiÁÝqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¼À vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄ®ètÚ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀiÁÝqÀÄwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ gÉÆaÑUÉzÀÝ §ÆzÉ¥Àà£ÀÄ ªÀiÁªÀ£À QgÀĨÉgÀ¼À£ÀÄß CzsÀð EAZï ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ ºÁQ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥ÀÄvÀæ ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ¸Á ¥ÀgÁA¥ÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀAzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 05.05.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À vÀAzÉ PÀÄAzÉÃ¯ï ®PÀëöäAiÀÄå ¸Á: PÀÄrð EªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà EªÀgÀ QgÁt CAUÀr qÀ©â ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà£À ¥ÀwßUÉ ¹UÀgÉÃmï£ÀÄß G¢æ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÄÝ G¢æ PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄ¥Àà¸À »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁAUÀ®å¸ÀgÀªÀ£ÀÄß QwÛºÁQzÀÄÝ UÀ¯ÁmÉ ±À§ÝPÉý ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ ¸ÀÄzÀ±Àð£À£À vÁ¬Ä ªÀÄ®èªÀÄä & ¸ÀºÉÆÃzÀj §ÄdÓªÀÄä EªÀgÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀAzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 22.05.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà £ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀAzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:22.05.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36, 4224 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÉÆgÀ«UÁæªÀÄzÀ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀzÀ ¹zÀݪÀÄä vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ EªÀ½UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆà ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÁ¸ÀÆzÉêÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ¥ÀÆeÁj PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:22.05.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ªÀiÁvÀðAqÀ¥Àà ¸Á: C¯Áݼï UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ «Ä¤¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.36,8764 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀzÉÆrØ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,nDgï.416 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRA UÉÆArgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀÄAAvÀ¥Àà ¸Á: §AZÀ®zÉÆrØUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:14.05.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DmÉÆÃjPÁë¸ÀASÉå:PÉJ.32, 2741 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ²æà §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ DmÉÆà n¥sÁ¤Ã¸ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÀÄ ¥Áèmï ¥sÁªÀÄðUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DoÀoÀmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄvÀÛzÀÝ f.²æäªÁ±À ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ¹.¨sÀgÀvÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 22.05.2010 gÀAzÀÄ 06.20 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ @ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ 17 ªÀµÀð, LnL «zsÁåyð ¸Á: PÀgÀrUÀÄqÀØ EªÀ£ÀÄ vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ PÀgÀrUÀÄqÀØUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É CªÀ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 21.05.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄUÀÄqÀØ UÁæªÀĹêÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÀÄjzÀ zsÁgÁPÁgÀ ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ ©gÀÄUÁ½UÉ «zsÀÄåvï vÀAw ºÀjzÀÄ JªÉÄäAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ JªÉÄä «zsÀÄåvï ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ¸ÀvÀÄÛ C.Q.gÀÆ:20,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ JªÉÄäAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ PÉAZÀªÀÄä UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 21.05.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¢VΣÁAiÀÄPÀ£À¨Á« vÁAqÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÀÄjzÀ zsÁgÁPÁgÀ ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ ©gÀÄUÁ½UÉ ±ÀjÃ¥sï¸Á§ vÀAzÉ C§ÄݯïgÀeÁPï ¸Á: EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À® ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¸ÀĨÁ§Ä¯ï VqÀ ªÀÄÄjzÀÄ UÀÄr¸À® ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ UÀÄr¸À®°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ M¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¨ÉAQ UÀÄr¸À°UÉ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÀÄr¸À®°èzÀÝ CzsÀð vÉÆ°§AUÁgÀ, MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ n«J¸ï ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À, zÀªÀ¸À-zsÁ£Àå, §mÉÖUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:27,800/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ±ÀjÃ¥sÀ¸Á§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:21.05.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ J£ï.f.N PÁ¯ÉÆä AiÀÄ°ègÀĪÀ C§Äݯï gÀºÁä£ï¸Á§ ºÀªÁ¯ÁÝgï vÀAzÉ «ÄÃgï¸Á§ ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á :UÀÄrºÁ¼À EªÀgÀÄ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ QðºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ JgÀqÀÄ vÉÆ¯É a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ PÉÊUÀrAiÀiÁgÀ & JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ C§Äݯï gÀºÁä£ï¸Á§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 92/2010 PÀ®A 143, 147, 504, 323, 324 s¸À»vÀ 149 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ. 22-05-10 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ EªÀgÀ ªÀÄ£É £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ SÁ¯É eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀ »A¢¤AzÀ®Ä dUÀ¼À«zÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ°è EAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ §Ä£Á¢ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ PɼÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀĪÀiÁðAUÀªÀ£ÀÄß »ZÀÄQzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 93/2010 PÀ®A 504, 324, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 22-05-10 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ EªÀgÀ ªÀÄ£É £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ SÁ¯É eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀ »A¢¤AzÀ®Ä dUÀ¼À«zÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ°è EAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ §Ä£Á¢ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ PɼÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀÄ«ÄvÀæªÀÄä FPÉUÉ ¸À°PɬÄAzÀ ºÉÆr¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ¨Áj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2010 PÀ®A 302 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 22-05-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ« EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß PÉÆÃgï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÀqÀØzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ºÀgÀVzÁÝgÉÆà E®èªÉÇà ? JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀzÀgÀ gÀ« EªÀ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ºÉÆA¢zÁÝ£É CAvÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà, UÀqÀØzï, 2) UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà, UÀqÀØzï, 3) §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà, UÀqÀØzï, 4) PÉÆlæ¥Àà vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà, UÀqÀØzï F £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÄqÀUÉÆî, ªÀÄZÀÄÑ EvÀgÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ §§ðgÀªÁV PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 22-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÀ« vÀAzÉ gÁªÀiÁAd£ÀAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: ±ÀnÖ §tfUÉÃgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢:- 22-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÉÆç vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà, 17 ªÀµÀð, ¨ÉÆë G: PÀÆ° ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ «Ä£Á¯ï¸Á§ EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgï£À°è PÀ®Äè ºÉÃgÀĪÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. mÁæöåPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ°è PÀ®Äè ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁA¥ÀÆgÀ¢AzÀ PÁgÀlVUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ zÁn wgÀÄ«£À°è ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á«zÀÝ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÀiÁPÀðAqÀAiÀÄå£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄÄ §¸ÀÖð DV mÁæöåPÀÖgï mÁæ° ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÉAPÉÆç¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁUÀ® ZÀ¥ÉàUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£ÀÀ §½ PÀĽwzÀÝ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄR¥Àà 32 ªÀµÀð ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-37/ n.J-3463 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ°è £ÁªÀÅ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÀiÁPÀðAqÀAiÀÄå£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2010 PÀ®A 338, 304(J) gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 22-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, AiÀļÀªÉÄîÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ®ZÀÑt vÁ: EAr f¯Éè: ©eÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà AiÀļÀªÉÄîÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÉ£Á¯ï zÀÄgÀ¹Ü PÁªÀÄUÁjAiÀÄ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÉݪÀÅ. EAzÀÄ ¢:- 22-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß MAzÀÄ ºÉƸÀ n¥Ààgï (£ÀA§gï §gÉ¢gÀĪÀÅ¢¯Áè) ZÁ¹ì £ÀA: JA.J.n 38812291 r 08593 EAf£ï £ÀA: 90 r 62745098 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ£Á¯ï PÉ®¸ÀPÉÌ PɼÀUÉ ºÁ¸ÀĪÀ §AqÉ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¸ÀzÀj n¥Ààgï¤AzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ E½¹ MAzÀÄ PÀqÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV eÉÆÃr¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. F PÉ®¸ÀPÁÌV ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀÆ¥ÀgïªÉÊdgÀÀ (1) ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ ¸Á: ¸ÀwºÁgÀ vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr f¯Éè: ©eÁ¥ÀÆgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁèAmï E£ïZÁdð (2) ¸Àa£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ 25 ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ ¸Á: ²ªÀtV vÁ: ©eÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄùÛç (3) ®PÀëöät ¤gÀUÀÄr vÀAzÉ §¸ÀuÉÚ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ 30 ªÀµÀð ¸Á: ¤gÀUÀÄr vÁ: D¼ÀAzÀ f¯Éè: UÀÄ®âUÁð EªÀgÀ£ÀÄß £ÉëĸÀ¯ÁVvÀÄÛ. F ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà EzÀÄÝ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß E½¸ÀĪÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤Ãr PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß E½¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà w¼ÀĪÀ½PÉ, ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀîzÉà wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À ªÀ»¹zÀÝjAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß E½¸ÀĪÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀUÁgÀgÁzÀ £À£Àß CtÚ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà AiÀļÀªÉÄî ºÁUÀÆ PÁAvÀÄ vÀAzÉ ¨ÁUÀ¥Àà, 30 ªÀµÀð, ªÀiÁzÀgÀÄ ¸Á: CAeÉÆÃlV vÁ: EAr, ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ CªÉÆÃWÀ ¹zÀÝ, CZÀÑUÁAªï 24 ªÀµÀð ¸Á: ®ZÀÑt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ¤AwzÀÝ n¥Ààgï£À »A¢£À qÉÆÃgï vÉUÉzÀÄ ªÉÄïÉvÀÄÛªÁUÀ qÉÆÃgï eÁj £À£Àß CtÚ ªÀiÁ¼À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÁAvÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À vÀ¯ÉUÉ qÉÆÃgï §r¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß CtÚ ªÀiÁ¼À¥Àà£À vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÁAvÀÄ FvÀ¤UÉ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÉ£Á¯ï zÀÄgÀ¹Ü PÁAiÀÄð ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀÆ¥ÀgïªÉÊdgï ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥Àà, ¥ÁèAmï E£ïZÁdð ¸Àa£ïPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄùÛçAiÀiÁzÀ ®PÀëöät EªÀgÀÄUÀ¼Éà n¥Ààgï¤AzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß E½¸ÀĪÁUÀ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîzÉà wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À ªÀ»¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj WÀl£É dgÀÄUÀ®Ä PÁgÀtgÁVzÀÄÝ, PÁgÀt F ªÀÄƪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.