Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 16, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2016  78(3), PÉ.¦. DPÀÖ , 420L.¦.¹:- ದಿನಾಂಕ: 15-06-2016 ರಂದು 6-45 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪಿ.ಎಸ್.(ಕಾ.ಸು) ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಮೇತ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಮ್ಯಲಾಪೂರ ಬೇಸದಲ್ಲಿ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ  ಮೇಲೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಮಟಕಾ ಆಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.(ಕಾಸು) ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬಾ ಹೆಚ್.ಸಿ-86 ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಪಿಸಿ-261  ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪ ನಂಬರ ಕೆ.33 ಜಿ 0075 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ 5 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮ್ಯಲಾಪೂರ ಬೇಸ  ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ  ಜೀಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು  ಮ್ಯಲಾಪೂರ ಬೇಸಿನ ಕಲಾಲವಾಡಿ ಓಣಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆಯಿಸಿರಿ ಅಂತಾ ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಆಡಲು ಪ್ರೇರೆಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಮಡಿವಾಳ  ಸಾ: ಬಂಡಿಗೇರಾ ಯಾದಗಿರಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಸದರಿಯವನ ಅಂಗಜಡತಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರ  ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ 4200/- ರೂಪಾಯಿ ನಗದು , ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಅ:ಕಿ: 500-00 ರೂ  ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ  ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು 5-30 ಪಿ.ಎಮ್ ದಿಂದ 6-30 ಪಿ.ಎಮ್ ದವರಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 121/2016 ಕಲಂ: 78 (3) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಸಂಗಡ 420 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2016 PÀ®A.143,147,148,323,324,307,504,506,447, ¸ÀA.149L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 14/06/2016 gÀAzÀÄ 11-15 J.JAPÉÌ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ FvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀÄAmÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆlPÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr F ºÉÆ® £ÀªÀÄUÀÆ ¸ÉÃjzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆÃnð£À°è PÉøÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ PÉÆÃnð£À w¥ÀÄð DUÀĪÀªÀgÉUÀÆ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀjUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÆqÀ°, §rUÉ, gÁqÀÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ §UÉÎ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.      

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2016 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 15/06/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CA§gÁAiÀÄ JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦.L. ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/06/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-00 UÀAmÉUÉ  £Á£ÀÄ  oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛ  ªÀiÁ»w ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¹.¦.¹.141 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w w½¹zÉÝ£ÀAzÀgÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ½¸ÀUÀgÀzÀÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ zÉÊ« dÆeÁlªÁzÀ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹zÀ  ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà CAUÀr ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁ|| °AUÁ¬ÄvÀ G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 2] C£ÀégÀSÁ£À vÀAzÉ ¹gÁeï SÁ£À ¥ÀoÁt ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ|| ªÀÄĹèÃA G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ¢VÎ ¨ÉÃ¸ï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀAvÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ²æà ²ªÀ£ÀUËqÀ ¹¦¹ -141, §¸ÀªÀgÁd ºÉZÀ.¹.08, zÉêÀgÁd ¹¦¹ 282, fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ CªÀÄUÉÆÃAqÀ J.¦.¹.169 EªÀjUÀÆ «µÀAiÀÄ w½¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ  ¸ÀgÀPÁj ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J.33 f-0138 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-15 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ £ÉÃgÀªÁV ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ  ºÀ½¸ÀUÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ C°èAzÀ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ ¤UÁ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ zÉÊ« dÆeÁlªÁzÀ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ£ÀÄ, DUÀ £ÁªÀÅ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄïɠ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gɸÀ®Ä §AzÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ  ªÀåQÛ  ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÁªÀÄtÚ gÁRAUÉÃgÁ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀħgÀÄ G|| UËAr PÉ®¸À ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ FvÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1420/- gÀÆ¥Á¬Ä ¹PÀ̪ÀÅ ªÀÄvÀÄÛ  MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, MAzÀÄ  ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀÄPÉÆAqÀ aÃn ¹PÀ̪ÀÅ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß MAzÀÄ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ  ¥ÀAZÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ aÃn CAn¹ PÉù£À ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-45 UÀAmɬÄAzÀ 17-45 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. zÁ½AiÀÄ°è ¹PÀÌ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀ M§â ªÀåQÛ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ  ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-45 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢ CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2016 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-06-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-06-2016

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠨sÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Àà ªÉÄÃvÀæ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄAUÀ®V gÀªÀgÀ UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 37 £ÉÃzÀgÀ°è 6 JPÀgÉ 18 UÀÄAmÉ d«ÄäzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É J¸ï.©.ºÉzï ¨ÁåAPï ºÀÄqÀVAiÀÄ°è 1,00,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¼É ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.©.L ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨ÁåAPï£À°è 1,20,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨É¼É ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀgÉ, ºÉ¸ÀgÀÄ, GzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¨É¼É ºÁQzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄ¼É §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¨É¼É §gÀzÉ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 195 £ÉÃzÀgÀ°è 3 JPÀÌgÉ 25 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ¦PɦJ¸ï ¨ÁåAPÀzÀ°è ¨É¼É ¸Á® CAvÀ 15,000/- gÀÆ. ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀvÀvÀªÁV 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÉ ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨ÁåAQ£À°è ¥ÀqÉzÀ ¸Á® »AwgÀÄV¸À®Ä DVgÀĪÀÅ¢®è, DUÁUÀ ¨ÁåAQ£ÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸Á® wj¸À®Ä ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ E£ÀÆß C®à¸Àé®à ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¯É ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt SÁ¸ÀVAiÀiÁV ¥ÀqÉzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß wj¸À®Ä DUÀzÉà MlÄÖ 2,35,000/- gÀÆ. ¸Á® ºÁUÉ G½¢gÀÄvÀÛzÉ, CzÀPÁÌV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸Á®zÀ aAvÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄ£À¹ì£À°è PÉÆgÀUÀÄwÛzÀÄÝ, C®èzÉà F ªÀµÀð ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀ®Ä ©d Rjâ¸À®Ä ºÀt E®èzÉ PÀAUÁ¯ÁV PÉÆgÀUÀÄwÛzÀÝgÀÄ,  »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15-06-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Àà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄAUÀ®V, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÉªÉÃð £ÀA. 195 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ §AzÀjUÉ EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ vÀ£Àß PÉÆgÀ½£À°èzÀÝ ªÀÄ¥sÀègï¤AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«UÉ ¨ÁåAQ£À°è ªÀiÁrzÀ ¨É¼É ¸Á® MlÄÖ 2,35,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á®ªÀ£ÀÄß wj¸À®Ä DUÀzÉà ¸Á®zÀ ¨sÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2016, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-06-2016 gÀAzÀÄ 1440 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÉÄñÀéj UÀAqÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁPÀÄA¢ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ±ÀºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀÆgÀ PÁ¯ÉÃfUÉ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄ MAzÀÄ PÁ¯ÉÃd zÁR¯Áw PÀÄjvÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁ¯ÉÃf£À°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CuÉ¥Áà ¨Á§±ÉnÖ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «Ä¸ï PÁ® ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌn ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ªÁ¥À¸ï vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ £ÀÆgÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁ¯ÉÃf¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÉÆèÉʯïUÉ CwÛUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀgÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÆèÉʯï£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 1445 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÆåA EzÀgÀ oÉÊgÉ CAvÀ »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£Ár¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ vÀĪÀiÁgÉPÀÄ PÀÆåA ºÀªÀiï ¥ÉưøÀ ªÁ¯ÉÆÃAPÉÆà §Ä¯ÁªÀÅ PÁå CAvÀ CAzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀ ªÀÄƪÀgÀ ¥ÉÊQ E§âgÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ ªÉƨÉÊ®£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ M§â£ÀÄ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆqÉzÁUÀ ªÉÆèÉʯï PɼÀUÉ ©vÀÄÛ D ªÉÆèÉʯï CªÀ£Éà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ªÉƨÉÊ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ UÀAl£ï CAzÁdÄ 40 UÁæªÀÄ C.Q 1,16,000 gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ±ÀºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ-38/J¯ï-9035  EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ UÀAl£ï ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 8722393787, 8861359891 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀA. 8197393999, 9740601867 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄʪÉÄÃ¯É M§â£ÀÄ ªÉÊl ZÉPïì ¥sÀÄ¯ï ±Àlð ºÁUÀÆ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, E£ÉÆߧâ£ÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ©½ ZÀÄPÉÌAiÀÄļÀî ¥sÀÄ¯ï ±Àlð ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ£ÀÄ SÁ¢ §tÚzÀ PÀÄvÁð ºÁUÀÆ ¤Ã°§tÚzÀ fãïì ¥ÁåAl zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÝ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2016, PÀ®A 419, 420, 465, 467, 468 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ JªÀÄ.ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà ªÀÄAzÉÆîPÀgï, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ zÀ°vÀ, G: ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ªÀĺÀ¶ð ªÁ°äQ ¥Àj²µÀ× ¥ÀAUÀqÀUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ©ÃzÀgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-907/24 ¸ÉÃqÀA gÉÆÃqÀ UÀÄ©â PÁ¯ÉÆä PÀ®§ÄgÀV gÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ J¸À.©.ºÉZÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ J¸À.© SÁvÉ 62142299722 ªÀÄvÀÄÛ 62030384521 EgÀÄvÀÛzÉ, J¸À.© SÁvÉ ¸ÀA. 62142299722 ¢AzÀ 6 ¨ÁèöåAPÀ ZÉPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ SÁvÉ ¸ÀA. 62030384521 jAzÀ 1 ¨ÁèöåAPÀ ZÉPï »ÃUÉ MlÄÖ 7 ZÉPÀÄÌUÀ¼ÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ¯ÉPÀÌ «¨sÁUÀ¢AzÀ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀ ºÁUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ªÉÄîÌAqÀ SÁvÉUÀ½AzÀ MlÄÖ 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀÅ ¥Á¸À DVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ZÉPÀÄÌUÀ¼ÀÄ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ºÉÃUÉ ¥Á¸À DVgÀÄvÀÛªÉ, F §UÉÎ vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆÃjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 14-06-2016 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ J¸À.©.ºÉZÀ ¨ÁåAPÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ ¨ÁåAQUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr vÀªÀÄä J¸À.©. SÁvÉAiÀÄ ¨ÁåAPÀ ¥Á¸À §ÄPï JAnæ ªÀiÁr¹zÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ ZÉPÀÄÌUÀ¼À ¥Á¸À DV SÁvɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ, 2) PÀ£ÁðlPÀ JAlgÀ¥Éæöʸɸï (¸ÁªÀ£À ªÁUÀ¯É), 3) ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 4) fêÀ£À ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀĪÁV ªÉƸÀ¢AzÀ vÀªÀÄä SÁvÉUÀ¼À°è dªÀiÁ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀt «vÀqÁæ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ J¸À.©.ºÉZÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ ±ÁSɬÄAzÀ ¥ÀqÉAiÀįÁVzÉ, ¨ÁåAQ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ZÉPÀUÀ¼À £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁrzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀzÉà ¥Á¸À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà jÃw EArAiÀiÁ ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ ±ÁSɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¤UÀªÀÄzÀ J¸À.© SÁvÉ ¸ÀA. 6075625014 ¢AzÀ ZÉPÀ £ÀA. 154086 ¢£ÁAPÀ 31-05-2016 gÀAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä 3,75,000/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ZÉPï ¥Á¸À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, «µÀAiÀÄ w½zÀ vÀPÀët ¨ÁåAQ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀjUÉ ªÉÆøÀ DzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 14-06-2016 gÀAzÀÄ gÀÆ. 3,75,000/- gÀÆ ºÀt ªÀÄgÀ½ SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¤UÀªÀÄzÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ CPÀæªÀĪÁV ZÉPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr £ÀPÀ° zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ vÀAiÀiÁåj¹ 10,00,000/-gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß «vÀqÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤UÀªÀÄPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-06-2016 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶಾ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಸಾ||ದೇವಲಗಾಣ ಗಾಪುರ ಇವರು ದಿನಾಂಕ:14-06-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಅಂಬಾರಾಯ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಇತನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಕಮಿಟಿ ಹಾಲ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಾಕೇಶ ತಂದೆ ಸುಕಾಂತ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಕಿರಾಣಾ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ  ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಶಾ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ ನಡಗಟ್ಟಿ ಈತನು ಕುಡಿದು ಬಂದು ಏ ರಂಡಿ ಮಗನೇ ಬೋಸಡಿ ಮಗನೆ ನಿಂದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಬೈಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಂದ್ರಶಾ ಈತನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಹೊಡೆದು ತೆಕ್ಕೆ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಂದ್ರಶಾ ಈತನ ಮಗ ಅಂಬಣ್ಣ ಈತನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಲವಾರ ತೆಗದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಬೈದು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಲವಾರದಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬಲಗೈ ಅಂಗೈಗೆ ಬಲಗೈ ಮೋಣಗೈಗೆ ಬಲಗೈ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹಾಗು ಎಡಗೈಯ ಅಂಗೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ ತಂದೆ ಚೋಳಪ್ಪ ದಾಸರ ಸಾ|| ಯಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮ ತಾ|| ಜೇವರಗಿ ರವರ ಗಂಡ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಗಳ ಹಿಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಯಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿರುತ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಬಸವರಾಜ ಇವನಿಗೆ 6 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ ಈಗ 04 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಇವನು ತೀರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.  ದಿನಾಂಕ 14-06-2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6;00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮಗನಾದ ಪ್ರಭುರಾಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಾಗ ನಮ್ಮೂರ 1] ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಕುರಡೇಕರ, 2] ರಾಮಣ್ಣ ಕುರಡೆಕರ, ಹಾಗು ಯಡ್ರಾಮಿ ಗ್ರಾಮದ 3] ಅವಿನಾಶ ತಂದೆ ಶಿವಕಾಂತ ಕುಸ್ತಿ, 4] ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಶಿವಕಾಂತ ಕುಸ್ತಿ, 5] ರಘು ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಕುಸ್ತಿ, 6] ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಲವಕುಶ ಕಲಬುರಗಿ ರವರೆಲ್ಲರು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪ್ರಭುರಾಯನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಹಣಮಂತ ಇವನು ಏ ಸುಳಿಮಗನೆ ಪ್ರಬ್ಯಾ ಇವತ್ತ ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ಕಾರ ಆಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಎದಿರಿನವನಿಗೆ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಮಾಡಿದಿ, ನಿನಗ ಸೊಕ್ಕ ಬಹಳಾಗ್ಯಾದ ಇವತ್ತ ನಿನಗ ಖಲಾಸೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಅಂದು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಭುರಾಯನ ತೆಲೆಗೆ ಜೋರಾಗಿಹೊಡೆದನು ಆಗ ಪ್ರಭುರಾಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ರಾಮಣ್ಣ, ಅವಿನಾಶ, ರವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭುರಾಯನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮುಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ರಘು ಇವನು ಪ್ರಭುರಾಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲೆ  ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಗುದ್ದಿದ್ದನು, ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಶರಣಪ್ಪ ರವರು ಕೈಯಿಂದ ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾ||ಅವರಳ್ಳಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 14-06-2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಸಿದ್ದರಾಮ ಚಿಕ್ಕೌಲಗಿ ಇಬ್ಬುರ ಕೂಡಿ ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ಯ ತನ್ನ ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲ ನಂ. KA 34 W-5439 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಅವರಳ್ಳಿಯಿಂದ  ಗೊಬ್ಲುರ (ಬಿ)  ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಲ ಇಂಡಿಕೇಟರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರೋಡ ಕ್ರಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲ ನಂ. KA-32 EH 3327 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ತನ್ನ ಮೊಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಬಲಗಾಲ ಹಿಂಬಡಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಲು ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಅಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಸಿದ್ದರಾಮ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು  ತಲೆ, ಬೆನ್ನು ಎದೆ ಹಾಗೂ ಎಡಗಡೆ ಬುಜಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.