Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, May 30, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-05-2009
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/09 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28-05-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ Q±ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀÄ DmÉÆÃzÀ°è §AzÀÄ avÁæPÁæ¸À ºÀwÛgÀ DmÉÆà ¤°è¸À®Ä ºÉý DmÉÆÃzÀ°è ¨ÁåUÀ ElÄÖ a®ègÉ ºÀt vÀgÀÄvÉÛ£É EgÀÄ CAvÀ ºÉý, a®ègÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¨ÁåUÀ EgÀĪÀ DmÉÆà £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¨ÁåV£À°è 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ UÀAl£ï, 6000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2 gɸÉä ¹ÃgÉ C: Q: 1500/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ, »ÃUÉ MlÄÖ 63,500/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ, £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¢: 29-05-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2009 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ. :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ²æà «.JA.zÉøÁ¬Ä ¹.ºÉZï.¹ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ²æà ¨Á®gÁd ¥ÉưøÀ E£Àì¥ÉPÀÖgï PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ r.J¸ï.¦ PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ PÉÆ¥Àà¼À EªÀjUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÁR¯ÉAiÉÆA¢UÉ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæzÀ ¥ÀæPÁgÀ gÀªÁ¤¹zÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ C¸Àzï C° C£Áìj G¥À DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ C§PÁj E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ©ÃzÀgÀ£À ¥Á¥À£Á±À UÉÃmï ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÆâü¸À®Ä MlÄÖ 38 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 20.25 °Ãlgï (EzÀgÀ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ 27,062/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ DVgÀÄvÀÛªÉ) PÁgÀt C§PÁj PÁAiÉÄÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 29/05/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 11-45 UÀAmÉUÉ ºÀ«Äî¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PËmÉÎ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§âgÀÄ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ M¼ÀUÉ 9 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ºÉÆgÀUÉ 90 gÀÆ¥À¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CAPÀ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 3 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4415/- gÀÆ., MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/09 PÀ®A 87 PÉ.¦.CPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ B 29/05/09 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ L/¹ ¦.J¸À.L alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉãÀAzÀgÉ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ°è ªÀ¼ÀTAr ²ªÁgÀzÀ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀiÁqÀUÉÆüÀ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ zÁj §¢UÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ÷ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÀÄÝ vÀPÀët L/¹ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉÆæà ¦.J¸À.L ¥ÀlÖ¸Áé«Ä J.J¸À.L £ÀgÀ¸À¥Áà ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ªÀiÁqÀUÀƼÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ zÁj §¢UÉ fÃ¥À ¤°è¹ J®ègÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ VÃqÀUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀiÁV ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 7 d£ÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ /«¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä F PɼÀPÀAqÀvÉ w½¹zÀgÀÄ 1 ) gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸ÉÃjPÁgÀ 2) dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÁUÀ¥Áà ¸ÉÃjPÁgÀ 3) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÉÆqÀA§® 4) gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁºÀ¤AUÀ¥Áà ¸ÉÃjPÁgÀ 5) ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî 6) F±ÀégÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¨ÉAPÉ¥À½î 7) ²ªÁf vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÉÃjPÁgÀ J®ègÀÄ ¸Á B ªÀ¼ÀTAr JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj d£ÀjAzÀ dÆeÁl ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4340=00 gÀÆ¥Á¬Ä 3 £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® ¸ÉÃl CAzÁd QªÀÄvÀÄÛ 3000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưñï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/09 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ C§ÄÝ® PÀjA vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ UÀÄ®ÄágÀ¸ï ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ªÀÄAoÁ¼Á vÁ : §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzsÁåºÀß ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ°è SÁ¸ÀV PÉ®¸À EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄAoÁ¼ÁPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁ ºÉ £ÀA -9 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ j¯ÁAiÀÄ£ïì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊQ¯ï £ÀA PÉJ-39 JZï-9750 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊqï ºÉÆqÉzÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ fÃvÀÄ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ wgÀĪÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CzÉ ªÉÃUÀzÀ°è ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ CAzÁdÄ 1530 UÀAmÉ DVvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹ ºÀwÛgÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà FvÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39 JZï- 9750 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ¸ÀAPÉÆÃ¼É ¸Á : ªÀÄAoÁ¼À FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ,gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ Q«¬ÄAzÀ ªÀÄÆV¤AzÀ ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀ ªÁV WÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺɧƧ vÀAzÉ C§Äݯï RAiÀÄÆåªÀÄ ªÀÄįÁè ¸Á: a¢ægÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ¥sÀQÃgÀ EvÀ£À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁlgÀ ¦üîÖgÀQÌAvÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£À PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉà ¹Ìqï ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀjAzÀ ¥ÁzÀPÉÌ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/09 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥ÀAZÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ ¸Á: qÁPÀƼÀV gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAV ºÁUÀÆ CwÛUÉ eÉÆvÉ DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 39 - 804 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ qÁPÀƼÀVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C«ÄÃgÀ¨ÁzÀ ªÁr ²ªÁgÀzÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ ªÀÄgÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ qÁPÀƼÀV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ «Ä¤ qÉÆÃgÀ DmÉÆà £ÀA§gÀ J¦ 13 - 4400 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà vÀVΣÀ°è ºÉÆÃV ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ºÁ®ªÀiÁä EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw. ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä EªÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ «Ä¤qÉÆÃgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà C§Äݯï gÀ»ÃªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ®d§âgÀ ¸Á: PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29/05/2009 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ªÀĸÁf FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J.38/JZï. 8326 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ªÀĸÁf EªÀ½UÉ PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸Á¬Ä¨Á¨Á UÀÄr¬ÄAzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÆß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »rvÀ vÀ¦à ¨É¼ÀPÀÄt [¹] UÁæªÀÄzÀ dªÀiÁ® CºÀäzÀªÁ¯É EªÀgÀ ºÉÆzÀ ºÀwÛgÀ ¥À°à ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀĸÁfUÉ vÀ¯ÉUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛzÀUÁAiÀiªÁVzÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀ ¥ÁªÀðw¨Á¬Ä EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ PÉÊ,PÁ®ÄUÀ½UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀĸÁf ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw E§âgÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÁîVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ; 30-5-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L ªÀiÁPÉðl oÁuÉ gÁwæ ¸ÉPÀÖgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ r.¹¹ ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ zÀÄUÁð zsÁ¨sÁzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ©Ãgï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ §ÄUÉÆÎf ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á : ¨sÉÆëUÀ°è EvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ EªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 30 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1930 gÀÆ. £ÉzÀÝ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ 29-05-2009 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ¤®AUÁ gÀªÀgÀ ºÉAqÀw E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸À«vÁ EªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉAiÀÄ £ÀƪÀÅ DUÀÄwÛzÉ CAvÀ CAzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ PÁgÀÄ vÀj¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ §AUÁgÀ ¨É½î ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ©ÃzÀgÀ «dAiÀIJæà EªÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV C°è £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÉjUÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄj¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÉqÀgÀƪÀÄ ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄÝ ¨ÉqÀgÀƪÀÄzÀ°è EzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆqÀ¯ÁV C®ªÀiÁjAiÀÄ qÉÆÃgÀªÀ£ÀÄß ºÁj¬ÄAzÀ vÉUÉ¢zÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀgÉzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä C®ªÀiÁjAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÉÃ¥sÀ ¯ÁPÀgÀªÀ£ÀÄß C®ªÀiÁjAiÀÄ°è ElÖ ©ÃUÀzÀ PÉʬÄAzÀ vÉUÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è zÀÄÝ §AUÁgÀzÀ PÀAl£À 5 vÉƯÉzÀÄÝ C,Q, 70,000-00 gÀÆ, §AUÁgÀzÀ £ÉPÀ¯ÉøÀì 2 vÉƯÉzÀÄÝ C,Q, 28,000-00 gÀÆ., §AUÁgÀzÀ ¯ÁåPÉÃl 1 vÉƯÉzÀÄÝ C,E, 14,000-00 gÀÆ, Q«AiÀÄ°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀÄPÁ 1 vÉƯÉzÀÄÝ C,Q 14,000-00 gÀÆ, Q«AiÀÄ°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ 2 ºÀÆUÀ¼ÀÄ 1 vÉƯÉzÀÄÝ C,Q, 14000-00 gÀÆ, PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ MAzÀÄ eÉÆvÉ ¥Ánè §AUÁgÀzÀÄ 4 vÉƯÉzÀÄÝ C,Q, 56,000-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ, JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆAUÀÄgÀÄ 1 vÉÆ¯É C,Q 14000-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ, «ÄÃvÀæ ¨Á¯Áf PÀtfPÀgÀ ªÀQîgÀÄ EªÀjAzÀÉ ¸Á®zÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀqÉzÀ ºÀtÖ 50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 2,60,000/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄÝ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÁîVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä.

¢£ÁAPÀ 29.05.2009 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÉ.¦.¹ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÀÄ ²æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ºÀjd£À FvÀ£À vÀAVAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ RAiÀiÁåªÀiï SÁ£ï ¸Á: Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQæ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ »A¢£À zÉéõÀ¢AzÀ ²ªÀ¥Àà¤UÉ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà CAvÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀgÁmÉ ZÉʤ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ C.¸ÀA 68/09 PÀ®A 307,504,506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï n PÁAiÉÄÝ C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt M§â¤UÉ UÁAiÀÄ

¢£ÁAPÀ 29.05.2009 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï ¹ÃªÀiÁzÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 38 /9555 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁ§mï ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 J¸ï 2968 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ²æà PÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¸Á: §AUÁj PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉAPÀlgÁªÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ C.¸ÀA 158/09 PÀ®A 279,337 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ zÀªÀ¸À zsÁ£Àå E¤ßÃvÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ 45,000/- ®ÆPÁì£ï.

¢£ÁAPÀ 27.05.2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà ¨Á®AiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ eÉÆÃ¥ÀrUÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ UÀȺÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, PÀªÀ¼É, ¨sÀvÀÛzÀ ºÀÄ®Äè, ±ÉÃAUÁ ºÉÆlÄÖ ,MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q.gÀÆ 45.000/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÆPÁì£ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ¨Á®AiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü C£ÀéAiÀÄ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

E¸ÉàÃmï zÁ½, 7.d£ÀgÀ §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ 29.05.2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ EªÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æà PÉ.ºÉZï.§¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ r.J¸ï.¦ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ DgÉÆævÀjAzÀ 3030/- gÀÆ// UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ , F §UÉÎ zÉêÀzÀÄUÁð ¥ÉưøÀ oÁuÁ C,¸ÀA 97/2009 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ

¸ÁzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ ¸Á§AiÀÄå 55 ªÀµÀð FPÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ D¥ÀgÉñÀ£ï ªÀiÁr¹zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà EzÀÄÝ, CzÀgÀ ¨sÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ 28.05.2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸Éë¹ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 29.05.2009 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æà ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸Á: ¸ÁzÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.CgÀ £ÀA§gÀ 15/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢ 28-05-09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw dĨÉÃgÁ @ dĨÉÃgÁ ¸Á: ±ÀºÀ¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ¯Áåt ªÀiÁåQìPÁå§ £ÀA PÉ.J.-32 7136 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉÆý¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢ 06-04-09 gÀAzÀÄ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¥Ánî ¸Á: J©J¯ï PÁ®¤ ±ÁºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ §APÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀvÀÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwgÀĪÁUÀ gÁªÀıÉnÖ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÉÆÃj±ÉnÖ ¸Á: J©J¯ï PÁ®¤ ±ÁºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.-32 J¸ï-6002 £ÉÃzÀÄÝöß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ EAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DPÀæªÀÄ ±À¸ÁÛç¸ÀÛç ºÉÆÃA¢zÀ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢ 30-05-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ D¼ÀAzÀ ZÀPï¥ÉÆøÀÖ ºÀwÛgÀ UÀuɱÀ ªÀÄA¢gÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ ¨ÁåV£À°è DPÀæªÀĪÁV ¦¸ÀÆÛ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÀqÉ FPÀqÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. UÁæ«ÄÃt ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L. gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ oÁ£É ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÄqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr M§â£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁºÀÄ® PÀĪÀiÁgÀ @ ¦AlÄ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ºÉÆÃlPÀgÀ ¸ÁB PÀqÀUÀAa vÁB D¼ÀAzÀ fB UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À §½ EzÀÝ ¨ÁåV£À°è JgÀqÀÄ ¦¸ÀÆÛ®UÀ½zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ 4 fêÀAvÀ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄUÀ½zÀÄÝ ¸ÀzÀjªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦¸ÀÆÛ® ªÀÄvÀÄÛ fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀt «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ F §UÉÎ UÁæ«ÄÃt oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À :-

ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉ :¢ 25-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ D±À¥Áà PÀ¯Á® ¸Á: PÁ£ÁUÀqÁØ vÁ: ¸ÉÃqÀA gÀªÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 29-05-09 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ §UÉÎ ªÀÄÄzsÉÆüÀ mÁuÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÀÄ®§UÁð UÀæ«ÄÃt oÁuÉ :¢ 29-05-09 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀ E¸ÁPÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ gÀ¸ÀÆ® ¸Á§ SÉüÀV ¸Á: dAdA PÁ®¤ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÀªÀiÁfUÉ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, §AUÁgÀ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtd¼ÀÄ MlÄÖ 53,000/- QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢ 29-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀÄ®§UÁ £ÀUÀgÀzÀ J£ï.f.N. PÁ®¤AiÀÄ ¸À£ÁðqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÝ ²æà ²æÃ¥ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ºÀ¯Áèöå¼À PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀÄîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C.Q. 20,000/- QªÀÄäwÛ£À ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ:¢ 29-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀıÁåZÀuÉUÁAªÀ ¸Á: ¸Á¬Ä¨Á¨Á mÉæÃqÀ¸Àð ªÀÄtÄÚgÀ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀ QðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CªÀÄUÀrAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀ »UÉ MlÄÖ 7800/- QªÀÄäwÛ£ÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢ 11-04-09 jAzÀ 29-05-09 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ J©J¯ï PÁ®¤ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ©¹ HlzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ 1. 3 UÁå¸ï ¹°AqÀgï 2. MAzÀÄ ¥Éæ¹Öeï PÀÄPÀÌgï 3. 20 PÉf vÉÆUÀj ¨ÉÃ¼É MlÄÖ 2700/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É J©J¯ï PÁ®¤ ±ÁºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 28-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ²æñÉÊ® ªÀÄoÀ ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄPÀÛA¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ°AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ gÁdÄ ¨sÀdAwæ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄÄ ¨sÀdAwæ E§âgÀÄ PÀÄr «R£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ©ÃgÀ ¨Ál°¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28-05-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁgÀlVAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® ªÀÄ®QUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÀtÂÚUÉ ¥ÉlÄÖ , §®UÀqÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý CªÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤zÉÝà §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 29-05-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À dªÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E½¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ EAzÀÄ ªÁ¥Á¸ï HjUÉ §AzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2009 PÀ®A 279 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀ§tÚ vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ¥Àæ¨sÁ±ÉlÖg ¸Á: UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ: ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ ±ÁSÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 28.05.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ-PÀĵÀÖV J£ï.ºÉZ 13 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É gÁdÄ qÁ¨Á zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 01 J© - 6695 £ÉÃzÀÄÝ «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ «zÀÄåvï PÀA§ ªÀÄÄjzÀÄ 3 vÀÄAqÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀA§PÉÌ C¼ÀªÀr¹zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÁzÀ rNJ®N PÀmËlì UÉ ¸Él ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ dRA DV PÀA¥À¤UÉ MlÄÖ gÀÆ. 10,000=00 zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÁAvÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: UËqÀgÀ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: PÀȵÀÚVj (vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ) CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¤ÃrzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢:- 29-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ¸ÀĤïïPÀĪÀiÁgÀ. ºÉZï. ¥ÉÆæ.¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 33, 190, J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ (2) «ÃgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀ½ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀgÀ¸Àéw ¯ÁqÀÓ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ£ÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw
CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 950/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09, PÀ®A. 392 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 22-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¨sÁUÀåªÀÄä UÀAqÀ zÉêÉAzÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ®AiÀÄ£ïì ºÉÊAiÀÄgï ¥ÉæöʪÀÄj ¸ÀÆ̯ï UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¸ÀºÀ ²PÀëQ ¸Á:ºÉZï.r.¥ÀÄgÀ, vÁ:ºÉƼÀ¯ÉÌÃgÉ, f:avÀæzÀÄUÀð ºÁ:ªÀ:- ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29-05-2009 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ CAzÀ ªÀÄPÀ̼À ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CA. 40 ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À PÉÆgÀ¼À°zÀÝ CA. 28 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.