Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 30, 2008

Bidar District Daily Crime Update 30-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

  ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-12-2008

¨ÉÊPï rQÌ ªÀÄ»¼ÉAiÉƪÀð½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 29/12/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃgÀRAr UÁæªÀÄzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ ¸Á: ªÉÆÃgÀRAr EªÀ½UÉ »gÉÆúÉÆAqÁ £ÀA J.L.AiÀÄÄ-4471 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ §®PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÉÆÃAPÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛ£É.

mÁæ¦üPï ¹UÀ߯ï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/08 PÀ®A 379, 511 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ; 28,29-12-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ qÁ: ©.Dgï CA¨ÉqsÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ mÁæ¦üPï ¹UÀ߯ï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹  ¹ÃUÀß¯ï ªÀÄÄjzÀÄ C.Q-35000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL JªÀÄ.J¸ï ªÀÄįÁè gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPïUÉ ªÀiÁåQìPÁå¨ï rQÌ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/08 PÀ®A 279, 337, 338 eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29/12/2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ   £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸Á; eÉƤßPÉÃj gÀªÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ   ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉÆV £ÉÆqÀ¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸Á; eÉƤßPÉÃj gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ  ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉUÉ   £ÁUÀÆgÀ [J£ï] UÁæªÀÄ zÁn ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÀiÁåQìPÁå§ £ÀA. PÉJ-38/4041 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 184/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/12/2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ   DgÉƦvÀgÁz eÁ«zÀ vÀAzÉ ±Àj¥sÉƢݣï, ªÀĢãï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ CºÀªÀÄäzï ºÀĸÉãï gÀªÀjUÉ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/12/2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠮°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:QgÀUÀÄtªÁr gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀzÀ eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ©üªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ vÉƼÁf, gÀªÉÄñÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯Áf gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¥ÁAiÀiÁ vÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ F vÀgÀºÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄ«gÉAzÀÄ PɼÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÀ ªÉÄÃgÉUÉ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 250/2008 PÀ®A 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/12/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¦üPï vÀAzÉ ºÁf¸Á§ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ C¯Éè ¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀ ²æÃ.ªÀĺÁzÉêÀ mÉÆuÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è FeÁqÁ®Ä ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 0300 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀzÀj ¨Á«UÉ ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è FeÁqÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 0400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄzÀ   ªÀiÁºÀzÉêÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁd¥Áà mÉÆuÉ EªÀj§âgÀÄ ¨Á« zÀAqÉ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÁd¥Áà mÉÆuÉ EvÀ£ÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ¨Á«AiÀÄ°è KPÉ FeÁqÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ ªÀiÁºÀzÉêÀ mÉÆuÉ EªÀ£ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è PÀ®Äè ºÁQgÀÄvÁÛ£É DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉzÀj ¨Á« M¼ÀV¤AzÀ ªÉÄÃ¯É §A¢zÁUÀ gÁd¥Áà mÉÆuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁºÀzÉêÀ mÉÆuÉ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 251/2008 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ :-  

¢£ÁAPÀ 29/12/08 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ a¯Áè§mÉÖ 28 ªÀµÀð, eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:UÀrUËqÀUÁAªÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ    ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉƦ ²ªÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Áà a¯Áè§mÉÖ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dMvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr   ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M¢ÝzÀjAzÀ CªÀ¼À UÀ¨sÀðzÀ°èzÀÝ ªÀÄUÀÄ ¸ÀwÛzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀÄ®¸ÀÄgÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉAiÀÄ°è   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀgÀÄvÁÛgÉ, CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 29/12/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ «ZÁgÀuÉ §¸ÀPÀ¯ÁåtzÀ PÉÆlð£À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¸ÁQë ºÉý ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ   CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

Raichur district reported Crimes: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:29.12.2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À¸ÀA:PÉJ.36,ÉA.1656 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ UËgÀªÀiï¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 7 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ ªÀĺÀ§Æ§ vÀAzÉ CfäÃgÀ ¸Á: UËgÀªÀiï¥ÉÃmÉ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨Á®PÀ£À zÉÆqÀتÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀðoÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 206/2008 PÀ®A: 279,337,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:29.12.2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£À »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¨ÁzÀgÀ¢¤ß ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹ PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ &C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ,ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï CªÀÄgÁªÀwPÁæ¸ïºÀwÛgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁ¼À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 167/2008 PÀ®A: 279, 337,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: DPÀ¹äPÀ CVßzÀÄgÀAvÀ,£ÀUÀzÀĺÀt, 60 QéAmÁ¯ï ºÀwÛ, UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀĨsÀµÀä,gÀÆ:1,50,000/-£ÀµÀÖ :

zÉêÀzÀÄUÀðvÁ®ÆPÀ gÁªÀÄzÀÄUÀðUÁæªÀÄ ºÀwÛgÀzÀ eËUÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ ¸Á: f£ÁߥÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ ¢£ÁAPÀ:29.12.2008 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀ¨ÉAQ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À®°èzÀÝ LzÀÄ ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀĺÀt, UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄr¸À® ¥ÀPÀÌzÀ°ènÖzÀÝ 60 QéAl¯ï ºÀwÛ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ.1,50,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²ªÀgÁd PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄoÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ¸ÀA: 11/2008 CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ, £ÀUÀ-£Átå PÀ¼ÀªÀÅ, DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛÃUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ dªÁºÀgÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuɤªÁ¹, gÉʯÉé ¯ÉÆÃPÉÆà ¥ÉÊ®mï £ËPÀgÀ JA.¹.ªÀĸÁÛ£À¥Àà vÀAzÉ JA.¹.§ÄqÀØtÚ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.12.2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ QðºÁQ QðAiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉ EgÀĪÀ PÁªÀ®ÄUÁgÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ vÀ£Àß ¥Àwß-ªÀÄPÀ̼ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ¢AzÀ §gÀĪÀªÀjzÁÝgÉ §AzÀgÉ CªÀjUÉ PÉÆr CAvÁ ºÉý PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃV, ªÀÄgÀÄ¢£À ¢£ÁAPÀ:29.12.2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀÝ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò¹, ¨Éqï gÀƪÀÄ£À C®ägÁzÀ°èzÀÝ C.Q.gÀÆ:2,10,000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 17.5 vÉƯÉAiÀÄ a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼ÀÄ,C.Q.gÀÆ:16,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ 80 vÉÆ° ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, C.Q.gÀÆ:7500/- ¨É¯ÉAiÀÄ MAzÀÄ rfl¯ï PÁåªÀÄgÁ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ:4500/- gÀÆ.5/- gÀ £ÁtåUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ :2,38,000/-¨É¯ÉAiÀÄ £ÀUÀ-£Átå PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ JA.¹ªÀĸÁÛ£À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 139/2008 PÀ®A: 457,380 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ²æà JA.«. ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¹¦L gÀªÀgÀÄ ±Áé£ÀzÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉgÀ¼ÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ vÀdÕgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr, ¥Àj²Ã®£É£ÀAvÀgÀ ¥ÀvÉÛÃUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.

: zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀÄAr, ªÀÄÆwðªÉÄðzÀÝ a£ÁߨsÀgÀt PÀ¼ÀªÀÅ, DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛÃUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® :

¢£ÁAPÀ:28.12.2008 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄÄZÀѼÀPÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ ²æà ªÉʵÀÚ« ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®zÀ a®PÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉò¹ ªÀÄÆwðAiÀÄ ªÉÄʪÉÄðzÀÝ §AUÁgÀzÀ vÁ½, ªÀÄÆV£À £ÀvÀÄÛ, w®PÀ, ¨ÉAqÉÆÃ¯É J¯Áè ¸ÉÃj. gÀÆ:15,000/-¨É¯ÉAiÀÄ £ÀUÀ-£Átå PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÀgÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ eÉÊ£ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA:234/2008 PÀ®A:457,380 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ¥ÀvÉÛÃUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀA
325/2008 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 29-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ»§Æ§ ¥ÁµÁ vÀAzÉ ¥sÀPÀÄæ¢ÝÃ£ï ¸Á: §¸ÀªÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï, ¹» ¤Ãj£À ¨Á« ºÀwÛgÀ - UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ £Á£ÀÄ UÁågÉÃeï£À°èzÁÝUÀ £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÁÜ£ÁzÀ PÉ. ¨ÁµÁ¸Á§ vÀAzÉ eÁ¤«ÄAiÀiÁ, ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï DvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉ. ¨ÁµÁ¸Á§ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, §¸Á¥ÀlÖtzÀ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj wgÀÄ«£À°è PÉ. ¨ÁµÁ¸Á§¤UÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà MªÉÄä¯Éà ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. PÉ. ¨ÁµÁ¸Á§¤UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆVUÉ, §® vÀÄnUÉ, UÀzÀÝPÉÌ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄUÀÎ¥Àà PÀ®PÀ§Ar, DvÀ£À vÀÄnUÉ, JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼À, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. PÁgÀt PÉ. ¨ÁµÁ¸Á§ FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀA
326/2008 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 29-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §æºÀäAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà, ²æà D¢±ÀQÛ zÀÄUÁð zÉëAiÀÄ ¥ÀæeÁ ¸Á: zÀÄUÁð ¨ÉlÖ- D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ- 28-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ²æà D¢±ÀQÛ zÀÄUÁð zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 29-12-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 04-00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ UÀÄrAiÀÄ°è zÉëUÉ £ÀªÀĸÁÌgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀ¢vÀÄÛ, £À£ÀUÉ UÁ§jAiÀiÁV M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV zÉëAiÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À D¨sÀgÀ¨sÀtUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉëAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PɼÀUÀqÉUÉ EzÀÝ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼À «ªÀgÀªÀÅ 1] MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ½ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 PÉ.f vÀÆPÀzÀÄÝ, 2] MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ QjÃl MAzÀÄ PÉ.f. 3] ¨É½îAiÀÄ ¸ÀtÚ ZÀA§Ä- 4 CzsÀð PÉ.f. 4] ¨É½îAiÀÄ zÉÆqÀØ ZÀA§Ä-3 MAzÀƪÀgÉ PÉ.f. 5] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 vÉÆ° CA.Q. gÀÆ. 75,000/- UÀ¼ÀÄ, 6] §AUÁgÀ ZÉÊ£ÀÄ MAzÀƪÀgÉ vÉÆ° CA.Q. gÀÆ. 18,000/- UÀ¼ÀÄ 7] ªÀÄAUÀ®¸ÀÆvÀæ , ¨ÉAqÉÆð, ªÀÄÆUÀħlÄÖ 3 vÉÆ° CA.Q. gÀÆ. 24,000/- UÀ¼ÀÄ 8] ±Àmï UÉÆÃ¥ÀªÀÄä ¨É½îzÀÄ CzsÀð vÉÆ° MlÄÖ 9 PÉ.f. ¨É½î CA.Q. gÀÆ. 90,000/ UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1,17,000/- UÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt MlÄÖ gÀÆ. 2,07,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¨É½î, §AUÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀĺÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/08 PÀ®A 160 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/12/2008 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¹¦¹ 381, UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/12/2008 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆ¥Àà¼À 02) ²ªÁ£ÀAzÀ,©.zÉÆqÀتÁ¼À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÁd¨sÀªÀ£À ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ vÀªÀÄäµÀÖPÉÌ vÁªÉ PÉÊ PÉÊ «Ä¸À¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ vÉPÉÌ-ªÀÄÄPÉÌ ©zÀÄÝ ºÉÆqÉzÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÉõÀVjgÁªï     ºÉZï.¹.143. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 296/08 PÀ®A, 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 29.12.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà zÁ¸Àgï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: zÁ¸Àgï G: mÉÊ®ì PÉ®¸À ¸Á: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ qÁªÀtUÉÃgÉ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.12.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉAqÀw HjUÉ §AzÀÄ PÁgÀt ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï qÁªÀtUÉÃjUÉ PÉ.J¸À.Dgï.n.¹. §¸Àì £ÀA. PÉ.J. 38. J¥sï- 366 £ÉÃzÀÝgÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ C¨sÀAiÀĸÁ®ªÉAmï ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä §¸ï PÀAqÀPÀÖgÀ£ÀÄ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV EgÀĪÀzÀgÀ §UÉÎ UÀªÀÄ£À PÉÆqÀzÉà §¸Àì ZÁ®PÀ¤UÉ ZÁ®£Éà ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ §¹ì£À°èzÀÝ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ¤UÉ vɯÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ §¸Àì PÀAqÀPÀÖgï ±ÉÃR¥Àà ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ §æºÀäAiÀÄå EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 297/08 PÀ®A, 110 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 29.12.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸À.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉð ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-12-2008 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀ PÉæöA «ÄÃnAUï ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ L.JA.«. PÉøUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä C¨sÀsÀAiÀĸÁ®ªÉAm PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è M§â ªÀåQÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr C°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ `` ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà AiÀiÁgÀÄ £À£ÀߣÀÄß K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀîPÁ DUÀĪÀ¢®è. CAvÁ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ¹zÀÞ¥Àà DgÀ£À½î ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħg G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: C¯Áè£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EªÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §AzÀÄ ºÉÆÃV§gÀĪÀ d£ÀjUÉ F jÃw QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ, EªÀ¤UÉ ºÉzÀj AiÀiÁgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrgÀĪÀ¢®è CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. F jÃwAiÀÄ C¸À¨sÀå £ÀqÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ DUÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è d£ÀgÀÄ ¤¨sÀsÀðAiÀĪÁV ¸ÀAZÀj¸À®Ä ºÁUÀÆ fêÀ£À £ÀqɸÀĪÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß C¨sÀsÀAiÀÄ ¸Á®ªÉAm ºÀwÛgÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ oÁuÉUÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ vÀ¥sÉð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 297/08 PÀ®A 110 ¹Dg.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2008 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹

£Á£ÀÄ JA.£ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ PÀ.gÁ.¥ÉÆ. ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦ügÁå¢ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-12-2008 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÉæöÊA «ÄÃnAUÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ 6-15 ¦.JA.PÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ FUÁUÀ¯Éà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 ªÀÄvÀÄÛ 127/08 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 5-12-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀAiÀÄå qÀA§¼ÀªÀÄoÀ ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀ ªÉÄPÉÌeÉÆüÀzÀ gÀªÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw CPÀ̪ÀĺÁzÉë ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw ¤ªÀÄð¯Á ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀæAiÀÄå ºÁUÀÄ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà gÀªÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛÃj E®è J£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ vÀªÀÄä¤UÉ §rzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

7] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA- 142/2008 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹


£Á£ÀÄ JA.£ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ PÀ.gÁ.¥ÉÆ. ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦ügÁå¢ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-12-2008 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÉæöÊA «ÄÃnAUÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ 6-15 ¦.JA.PÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ FUÁUÀ¯Éà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 ªÀÄvÀÄÛ 127/08 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 5-12-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ «ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ElV ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀ ªÉÄPÉÌeÉÆüÀzÀ gÀªÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUɬĸÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ±ÀgÀtAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà gÀªÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛÃgÉ£À¯Éà J£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ vÀªÀÄä¤UÉ §rzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
¢£ÁAPÀ; 29-12-08 gÀAzÀÄ ²æà C¥sÀ¸ÀgÀ SÁ£ï vÀAzÉ C£ÀégÀ SÁ£ï ¸Á: «zÁå £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ.28/J¯ï. 6930 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀAd gÉÆÃr£À ªÀÄgÀUÀªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §A§Ä §eÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ.32/DgÀ.2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃV¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃj®PÁëPÉÌ NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ²æà C¥sÀ¸ÀgÀ SÁ£ï vÀAzÉ C£ÀégÀ SÁ£ïgÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¥ÀjtªÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃzÀ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ²æà J£ï.JZï. ±ÀAPÀgÉ¥Àà ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.