Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 17, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-03-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 17-03-2014
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2014 PÀ®A 302, 201 L.¦.¹.  :-
¢£ÁAPÀ  16-03-2014 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw qsÉÆüÉî ¸Á|| ªÉÄúÀPÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 1)ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð 2)¢°Ã¥À ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, 3)¸ÀAvÉÆõÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð »ÃUÉ EgÀÄvÁÛgÉ. »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CªÀ¤UÉ 2 ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£ÀÄ 10 £Éà vÀgÀUÀw ªÀgÉUÉ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä zÀvÁÛwæ ªÀUÉÎ EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ DUÁUÀ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15/03/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý 200 gÀÆ¥Á¬Ä E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 16/03/2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0715 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä zÀvÁÛwæ ªÀUÉÎ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀ£É ªÀÄUÀ ¢Ã°¥À EªÀ£À ªÉƨÉÊ®UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ¤UÉ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr ªÉÄúÀPÀgÀ¢AzÀ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄPÉÌ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÞtzÀ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£À ºÉtªÀÅ ºÉÆ®zÀ°è CAUÁvÀªÁV ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À UÀmÁ¬ÄUÉ, ¨Á¬ÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÀ°è¤AzÀ dfÓzÀAvÉ EvÀÄÛ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2014 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 16-03-2014 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ±ÉªÀIJgÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÀzÀ°è Q±À£À vÀAzÉ zÉêÁf ¸Á/ ±ÀªÀIJgÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÀ EvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀªÀIJgÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÀPÉÌ ºÉÆV C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgï gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ªÀÄrPÉ MqÉzÀÄ Mr ºÉÆVzÀÄÝ ºÀwÛgÀ ºÉÆVzÀÄÝ  PÀ¼Àî ¨sÀn ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ PɼÀ¯ÁV Q±À£À vÀAzÉ zÉêÁf ¸Á: ±ÉªÀIJgÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÀ CAvÁ w½zÀħA¢zÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-03-2014 gÀAzÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃr¤AzÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ UÀdgÉ ¦.J¸ï.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PÀzÀªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ CUÀªÀ£É ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è JgÀqÀÄ ©½ §tÚzÀ ¥Áè¹ÖÃPÀ aîzÀ UÀAlÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¤®ÄèªÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÁUÀ »AzÉ PÀĽvÀ M§â£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¨Á¯ÁfUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¤¯ÉñÀ ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ UÀAlÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 240 AiÀÄÄJ¸ï «íÃ¹Ì 180 JA.J¯ï ¸ÀgÁ¬Ä ¨Á°UÀ¼ÀÄ C.Q 11,592/- gÀÆ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q 30,000/- MlÄÖ 41592/- gÀÆ £ÉÃzÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¤£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ EzÀÝ°è ºÁdgÀ ¥Àr¸À®Ä w½¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E¯Áè CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀPÀÄt (¹) UÁæªÀÄzÀ £ÀÆ°AiÀÄ ZÀAzÀAiÀiÁå zÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ OgÁzÀ (©)-¨É¼ÀPÀÄtÂ(¹) gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ UÁå£ÉÆèÁ ¸Á: gÀPÁë¼À(PÉ) EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÀÆå-7497 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw ºÁUÀÄ AiÀÄĪÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÁUÀÄ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ gÀPÁë¼À(PÉ) UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨É¼ÀPÀÄtÂ(¹) PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ¤Ãj£À ºËfUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-03-2014 gÀAzÀÄ gÁd£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀzÀ ªÉÄïɠ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÉÆqÉAiÀÄ D±ÀæAiÀÄzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀªÀÄä §½ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ f.J¸ï ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïLgÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 2) ªÀµÀðPÉÃvÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀgÁªÀ ©gÁzÁgï, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: gÁd£Á¼À EªÀj§âgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ §½ ¤AwÛzÀÄÝ M§â£À PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÉÊ aî«zÀÄÝ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1) N.n 180 JA.J¯ï «¹ÌAiÀÄ (28) ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1680/- gÀÆ, 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600/- gÀÆ, 3) MAzÀÄ ¦üæqÀªÀiï J¯ï.JªÀiï.J¯ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-09/J«-6842 C.Q 20,000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-03-2014 gÀAzÀÄ «ÄeÁð¥ÀÆgÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝgÁªÀÄ zsÀqÉØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ f.J¸ï ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïLgÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ zsÀqÉØ FvÀ£À QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆæ ¹zÀÝgÁªÀÄ vÀAzÉ Ctå¥Áà zsÀqsÉÙ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgÀ (PÉ) UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß MAzÀÄ PÉÊaîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EnÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ AiÀÄÄ.J¸ï 180 JA.J¯ï «¹ÌAiÀÄ (28) ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1680/- gÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14-03-2014 gÀAzÀÄ JPÀ¯ÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉÆøÀÖ D¦ü¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀĪÁV ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ J¸ï.J¸ï AiÀiÁ¼ÀV ¦J¸ïL aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ MªÉÄä¯É DgÉÆæ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2014, PÀ®A 32(3), 15(J) PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-03-2014 gÀAzÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ  ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄvÁÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ ¸ÀUÀj ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆæ zsÀ£Áf vÀAzÉ ¨ÁfgÁªÀ £ÀgÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: OgÁzÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ N.n 180 JA.J¯ï 4 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-03-2014 gÀAzÀÄ ®PÀÌ¥Áà.©.CVß ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ J£ïºÉZï 9 D¦üÃ¸ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 2 PÁl£ï£À°è ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ElÄÖ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£ÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀgÀ°è 43 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, E£ÉÆßAzÀÄ PÁl£ïzÀ°è 48 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ vÀ¯Á 180 JªÀiïJ¯ï £ÀzÀÄݪÀÅUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q 4395/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2014, PÀ®A 304 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À«ÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ @ ¸ÀÄzsÁªÀÄ ¨sÉÆøÉè ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ @ ¸ÀÄzsÁªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ Hl ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CvÉÛ ¸ÀÄAzÀgÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¤£Àß ºÉAqÀw ¸ÀAUÀqÀ KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý F ¢ªÀ¸À ºÉÆý ºÀ§â EgÀÄvÀÛzÉ EªÀvÁÛzÀgÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw ¸ÀjAiÀiÁVj CAvÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¹nÖ£À ¨sÀgÀzÀ°è vÁ¬Ä ¸ÀÄAzÀgÀªÀiÁä  EªÀjUÉ ¤£ÉÃPÉ £ÀªÀÄä dUÀ¼ÀzÀ°è §gÀÄwÛ¢Ý CAvÀ DªÉñÀ¢AzÀ CªÀjUÉ £ÀÆQzÀÝjAzÀ CvÉÛ ¸ÀÄAzÀgÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ PÀmÉÖ PɼÀUÀqÉ PÀ®Äè ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ  CªÀgÀ §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CvÉÛUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ DªÉñÀ¢AzÀ £ÀÆQzÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÀiÁä EªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV SÁ¸ÀV aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ CvÉÛUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                       ದಿನಾಂಕ 16.03.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ  £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ ªÉÆÃ.£ÀA  ಯು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ¥sÀÄ®èj ¸ÀtÚ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ  gÀªÀgÀÄಬಂದು ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿರುಗಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ  ನೀವು ಹಾಗೇ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರಿ ಏನಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಅಂದವನೆ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ,ಮೈ,ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ದು:ಖಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2014 PÀ®A: 323,324,504 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                 ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ªÀ-35 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-PÀÆ° ¸Á-¹ÃPÀ¯ï vÁ-ªÀiÁ£À« FvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ದಿನಾಂಕ : 17/03/14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-30 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಗ 1] §¸ÀªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 2] PÀȵÀÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 3] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ J®ègÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-¹ÃPÀ¯ï vÁ-ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು "ಏನಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನಮ್ಮ ಗೊಡೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನೀರು ಚೆಲ್ಲುತ್ತೀರನಲೇ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲನಲೇ ಅಂತಾ ಬೈದಿದ್ದು, ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೊಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಬಸವ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ ಇವರು ಬಂದು ನೀರು ಯಾಕೇ ಗೊಡೆಗೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೀರಲೇ ಅಂತಾ ಬೈದಿದ್ದು, ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ನಿಮ್ಮ ಬಚ್ಚಲು ನೀರು , ನಳದ ನೀರು , ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಯಾಕೇ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಮನೆಯ ಮುಂದೇಲ್ಲಾ ಹೊಲಸು ಹೊಲಸು ಮಾಡೀರಿ ನಿಮ್ಮ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೀರಿ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಇವನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹಣೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬಾವು ಬಂದಿದ್ದು, ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನರಸಮ್ಮ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತಿ ಇವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಸವ ಇವರು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮಂಜುನಾಥ ಇವನು ಅವರನ್ನು ಏನು ನೋಡುತ್ತೀರಲೇ ಒದೀರಿ ಅಂತಾ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಬಸವ, ಕೃಷ್ಣ, ಮಂಜುನಾಥ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ-ನಾಯಕ ಸಾ-ಸೀಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.83/14 ಕಲಂ 504,323,324, ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 16.03.2014 gÀAzÀÄ PÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ   ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 50 eÁ: ¦AeÁgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ   2) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ   3) §¸Àì¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ  4) ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ vÀgÀ¸Á¯É¥Àà ªÀAiÀiÁ: 60 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ   G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ ªÉÄîÌAqÀ  CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 670/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                  ದಿ.16-03-2014ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-45ಗಂಟೆಗೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ತಂದೆ ಕಳಕಪ್ಪ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ,ವಯ-40ವರ್ಷ, ಹೀರೋಹೋಂಡಾ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ  ನಂಬರ: KA-36/ H-9544ರ ಸವಾರ,:ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜೆನ್ಸಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಸಿರವಾರ FvÀ£ÀÄ ನವಲಕಲ-ಸಿರವಾರ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ನವಲಕಲ್ ಮೇನ್ ಕಾಲುವೆ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನವಲಕಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿರವಾರ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷ ತನದಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ,ಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೈಕೈಗೆ ತೆರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತ ದೆಂದು ನೀಡಿದ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2014 ಕಲಂ: 279, 337.338.IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 15-03-2014 ರಂದು 7-30 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ 1) ಈರಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕಬ್ಬೇರ 40ವರ್ಷ,  ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಃ ಮಾದಿಗ ಸಾಃ ಗೋಮರ್ಸಿ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಗೋಮರ್ಸಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ  ಹರಿಜನ ಕೆರೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಕಾಲಿನಿಂದ ವದ್ದು, ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ವರಿಗೆ ಸಹ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು,. ಕಾಲಿನಿಂದ ವದ್ದು   ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಕಾಲಿನಿಂದ ವದ್ದು, ಕೈಯಿಂದ  ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ, ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2014 PÀ®A.143,147,148,504,354, 323,324,355, 506 ರೆ.ವಿ. 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(10)(11) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಪಿ.ಎ.ಯ್ಯಾಕ್ಟ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
           ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ದಿ.17-04-2014 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ದಿ.05-03-2014 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಹಿಂತೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ದಿ.16-03-2014 ರಂದು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಯಚೂ ರುರವರು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡಾ ಇಂದು ದಿ.16-03-2014ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಮನೆ ಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಯ ಮದ್ಯದ ಪಾಕೇಟ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಬಾಟಲಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಹಿಂತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ,ಎಸ್..ರವರು   ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ gÁd¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ £ÁUÀgÁ¼À,  eÁw:ªÀÄĹèA, ªÀAiÀÄ-55ªÀµÀð ¸Á:eÁ¯Á¥ÀÆgÀ FvÀ£À£ÀÄß  ಹಿಡಿದು 1] 180 JA.J¯ï.£À    50-Njf£À¯ï ZÁé¬Ä¸ï ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ C.Q.   gÀÆ. 2,400=00  2] 180 JA.J¯ï.£À    18-N.n. ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 1,080=00  3]  90 JA.J¯ï.£À  6-Njf£À¯ï ZÁé¬Ä¸ï ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄC.Q.  gÀÆ.  140=00  4] 90 JA.J¯ï.£À    19-PÀè¨ï ZÁé¬Ä¸ï ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 380=00   5]  90 JA.J¯ï.£À   10-N.n ¥Áè¹ÖPï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ   C.Q.gÀÆ.  340=00  J¯Áè ¸ÉÃj C.Q. 4,340=00   £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2014 PÀ®A: 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ  ªÀÄvÀÄÛ 188 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.03.2014 gÀAzÀÄ   35 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,000/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


Gulbarga District Reported Crimes

ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ :
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ :  ದಿನಾಂಕ:16-03-2014  ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1030 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಪೂ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿಠಲ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಅನಧೀಕೃತ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ದೊರೆತ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಸವಿಶಂಕರ ನಾಯ್ಕ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ 'ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ  ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಐ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹಾಗು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಬಾಪೂ ನಗರದ ವಿಠಲ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಎರಡು ಜನರು ಅನಧೀಕೃತ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಯಲು ಒಬ್ಬನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬನು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಕಿರಣ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಸಾ|| ಗಾಜೀಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು , ಓಡಿ ಹೋದವನ ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವನಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನ ಹೆಸರು ಶೇರು ತಂದೆ ಕೇರುಲಾಲ ಕಾಳೆ ಸಾ: ಬಾಪು ನಗರ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ಗೋತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸದರಿಯವರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ಚೀಲ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ ಚೀಲದಲ್ಲಿ 1) ಕಿಂಗ್ ಫೀಶರ್ ಸ್ರ್ಟಾಂಗ್ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಗಳು  650 ಎಮ್. ಎಲ್. ನ ಒಟ್ಟು 50  ಬಾಟಲಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೆ 90 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು ಅ||ಕಿ|| 4500/-, 2) ನಾಕೌಟ್ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಗಳು  650  ಎಮ್.ಎಲ್.ನ  8 ಬಾಟಲಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಬಾಟಲಿಗೆ 90 ರೂ.ಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 720/-ರೂ,  3)ಒಂದು ಕಾಟನ ಬಾಕ್ಸನಲ್ಲಿ 51 ಓರಿಜನಲ್ ಚಾಯಸ್ ಟೇಟ್ರ್ಯಾ ಪಾಕೀಟಗಳು 180 ಎಮ್.ಎಲ್.ನ ಒಂದಕ್ಕೆ 48  ರೂಪಾಯಿಗ ಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 2448/-ರೂ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದುಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಅ||ಕಿ|| 7668/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮದ್ಯ ದೊರೆತಿದ್ದು  ಸದರಿವನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದಿರಯನ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ :  ದಿನಾಂಕ 16-03-2014 ರಂದು 4 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ ಹತ್ತಿರ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೆಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರು ಹಾಗು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ ಹತ್ತಿರ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ 5 ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತು ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಹಾರ ಎಂಬ ದೈವಲಿಲೆ ಇಸ್ಪೆಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿ.ಐ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು 1) ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಪೂಜಾರಿ 2) ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ 3) ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ 4) ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ದೊರೆ 5) ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಸಾಃ ಎಲ್ಲರು ಹನುಮಾನ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ದಸ್ತಗೀರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರಿಂದ 2,440/- ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೆಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ನಿಂಬರ್ಗಾ  ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 16-03-2014 ರಂದು 1130 ಗಂಟೆಗೆ ಧಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ನಿಂಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹಾಗು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ  ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಸ್ಥಳವಾದ ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಗುಡಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ 05 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಹಾರ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ  ಅದರಲ್ಲಿ 03 ಆಸಾಮಿ ಜನರು ಜೂಜಾಟ ಆಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದರು ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು 1) ಅಮೃತ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 02] ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಮನಗ್ಯಾನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ : ಇಬ್ಬರು ಧಂಗಾಪೂರ ಇಬ್ಬರು ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ ಹಣ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1230/- ರೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂರು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಆರೋಪಿತರಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅಮೃತ ಇಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಓಡಿ ಹೋದವರು 1) ಸೋಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2) ರಾಮ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶಾ ಚಿತಲಿ 3) ಚಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಬೆಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಧಂಗಾಪೂರ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 16-03-2014 ರಂದು ಠಾಣಾ ಸರಹದ್ದಿನ ಖಾಜಾ ಕೋಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಖಾನಪೀರ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಬಯಲು ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾದ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ  ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರು ಹಾಗು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ  ಖಾಜಾ ಕೋಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಖಾಜಾಕೋಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಖಾನಪೀರ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಬಯಲು ಜಾಗೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಂದರ ಬಹಾರ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟವನ್ನು  ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 04 ಜನರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಿ ಚಕ್ಕಮಾಡಲಾಗಿ 1) ಮಹಮೂದ ತಂದೆ ಹಮಿದ ಮಿಯಾ 2) ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ, 3) ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರುನಾಥ ಸುತ್ತಾರ, 4) ಅಬ್ದುಲ ತಂದೆ ಶಹಬುದ್ದಿನ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರು ಖಾಜಾ ಕೋಟನೂರ ಇವರಿಂದ ಒಟ್ಟು 4050 ರೂ. ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಬಾಡದ   ಸಾ: ತಿಲಕ ನಗರ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು   ದಿನಾಂಕ 16-03-20147 ರಂದು 7-15 ಪಿ.ಎಮ್. ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಬಿ.ಕಾಲೇಜ ಹಾಸ್ಟೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಇಳಿದು ಎಸ್.ಬಿ.ಕಾಲೇಜ ಹಾಸ್ಟೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್  ದಿಂದ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನದ ಚಾಲಕ/ಸವಾರ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ  ವಾಹನ ಸಮೇತ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ :  ಶ್ರೀ ಮೊಗಲಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಲು ದಾಸರ   ಸಾ: ಗೊಲ್ಲರ ಓಣಿ ಜಗತ ಗುಲಬರ್ಗಾ   ರವರು ದಿನಾಂಕ 16-03-2014 ರಂದು 7-50 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆತನ ಜೊತೆಲ್ಲಿದ್ದು ಘಟನೆ ನೋಡಿದ ಅವರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನು ದಿನಾಂಕ: 16-03-2014  ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4=00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್.ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ.ಬಿ.ಟಿ.ಕ್ರಾಸ್ ಮಧ್ಯದ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಮೊಹನಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮಲು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನ ಮಗನಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಯಾ: 10 ವರ್ಷ ಈತನು ಸುಂದರ ನಗರ ಓಣಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೊಲ್ಲರ ಓಣಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್.ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎಮ್ 7236 ರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕಾರ ಸಮೇತ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ತಂದೆ ಫಕೀರಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ  ಸಾ: ಬೆಳಗುಂಪ್ಪಾ ತಾ: ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಹಾ;; ಹಿರಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ದಿನಾಂಕ: 16-03-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3=30 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾಮನಾದ ಸಿದ್ದು ಇವರ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ 25  ಎಕ್ಸ 4585 ನೆದ್ದರ  ಮೇಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ದಿಂದ ಹಿರಾಪೂರ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮಾಮನಿಗೆ ಮೋ.ಸೈಕಲ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡೂ ಸಿದ್ದು ಈತನು ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ರೋಡ ಬಲ ಎಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಮ್.ಎಸ್ .ಕೆ. ಮಿಲ್ ಮೈದಾನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಡ್ರೈನೇಜಕ್ಕೆ ಹಾಯಿಸಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.