Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 3, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀgÀzÀQëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw CAiÀÄåªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀtÚ°AUÀ¥Àà ªÀ: 32, eÁ: PÀÄgÀħgï G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ CªÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 30,000/. gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. DPÉUÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ PÀ¼ÉzÀ K¦æ¯ï, ªÉÄà 2013 wAUÀ¼À¤AzÀ DPÉUÉ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj 20,000/.gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DV®èªÉAzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀ®Ä ¸ÁzÀåªÁUÀzÉà EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ UÀfð£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä C£ÀÄߪÀªÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:-5-6-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀA¥À£Á¼ÀzÀ°è UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÁUÀ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀA¢¯ÁèªÉAzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀiÁ£Àå WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2013 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r.¦.AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 02-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è PÉ.E.© ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ vÀAUÀÄzÁtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èè ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è QæµÁÚ vÀAzÉ G®è¥Àà PÉÆqÉ , ªÀAiÀÄ:31ªÀ, eÁ: ¸ÁªÀf , G: PÀÆ° , ¸Á: ®QëöäÃPÁåA¥ï (¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÉàµÀ¯ï ¸ÁÌ÷éqï ªÀÄvÀÄÛ oÁuÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1300/-, ªÀÄlPÁ aÃn , MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÉÆÃQAiÀiÁ JPïì¥Éæ¸ï ªÀÄÆå¹Pï ªÉƨÉʯï C.Q.gÀÆ.500/- gÀÆ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß gÀªÉÄñï , ¸Á: ªÀiÁ£À«. £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ , DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.156/2013 PÀ®A.78 (3) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:02.07.2013 gÀAzÀÄ §Ä¢Ý¤ß UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÀðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÁgï - ¨ÁºÀgï JA§ CzÀȵÀÖzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉA§ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: §Ä¢Ý¤ß ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 820/- ªÀÄvÀÄÛ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2013 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ü ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ 26 ªÀµÀð eÁw:¥ÀzÀä±Á° G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ¯ï vÁ:UÀzÁé¯ï f:ªÀĺɧƧ£ÀUÀgÀ UÀAqÀ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ¤UÉ FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ¯É ¸ÀjE®èzÀAvÉ DVzÀÄÝ ¢.17-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ¹gÀªÁgÀ zÀ°è §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¢.02-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2013 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄ£ÁªÀgï C° vÀAzÉ zË®vï gÀ»A ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA:34 ºÀ¼É C±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀAV ²æêÀÄw U˹ÃAiÀÄ ¨Á£ÀÄ UÀAqÀ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£ï FPÉUÉ FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸ÀܪÀ¸ÀܽzÀÄÝ aQvÉì ¤ÃqÀ¯ÁV UÀÄtªÀÄÄRªÁVzÀÝjAzÀ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À J£ÀÄߪÀªÀjUÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ 6 wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ ¥ÀÄ£À: §Ä¢Ý¨sÀæªÀÄuÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉvÀAzÀÄ aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ vÀ£Àß §Ä¢Ý¨sÀæªÀÄuɬÄAzÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CvÀÛ EvÀÛ ºÀÄqÀÄPÁr ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀºÀ ºÀÄqÀÄPÁqÀªÁV ¹UÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.07.2013 gÀAzÀÄ §ªÀÄzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2013 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

.EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦AiÀiÁð¢ü ±ÉÃSïªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ±ÉÃR CfäÃgï ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À vÁ¬Ä ºÉ¸Àj£À°è CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ £À£Àß vÁ¬Ä AiÀiÁzÀ ¸À¯Áä ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ±ÉÃR CfäÃgï ¸Á¨ï FPÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 244 £ÉÃzÀÝgÀ°è 15 JPÀgÉ ¤gÁªÀj d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ «µÀAiÀĪÁV 1) EµÁðzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR CfäÃgï ¸Á¨ï 2) ªÀiË£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ D®A¨ÁµÀ ¸Á: E§âgÀÆ JA.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬ÄUÀÆ F ºÉÆ®zÀ°è ¤ªÀÄäzÉãÀÄ ¨sÁUÀ«®è F ºÉÆ®PÉÌ £ÁªÀÅ ºÀPÀÄÌzÁgÀgÀÄ EgÀÄvÉÛêÉ. CAvÁ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 03-07-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 J.JA.¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢üUÉ J¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà F ºÉÆ®zÀ°è §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ n®ègï AiÀiÁPÉà ºÉÆqÀĸÀÄwÛAiÉÄÃ¯É CAvÁ ¨ÉÊzÁr FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£ÀUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. E§âgÀÆ PÀÆr £À£ÀUÉ E£ÉÆߪÉÄä F ºÉÆ®zÀ°è §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 194/2013 PÀ®A. 448, 504,323,506 gÉ.«. 34 L.¦ ¹ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 03.07.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ DgÉÆævÀgÁzÀ GµÁ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®, eÁ-Qæ²ÑAiÀÄ£ï ¸Á-F±ÀégÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, UÉÆÃ¥Á® eÁ-Qæ²ÑAiÀÄ£ï ¸Á-F±ÀégÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ®vÁ eÁ-Qæ²ÑAiÀÄ£ï ¸Á-F±ÀégÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄtªÉÄÃWÀ¯Á UÀAqÀ ©üêÀÄ°AUÀ ¥Éưøï 34 ªÀµÀð, eÁ ªÀqÀØgÀÄ, G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á-F±ÀégÀ £ÀUÀgÀ L© gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄAlÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2013 PÀ®A: 341,323,354,355,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:03.07.2013 gÀAzÀÄ 102 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದಾ @ ಜಯಶ್ರೀ ಗಂಡ ಪ್ರಭುಶರಣ ವಯಾ:32 ವರ್ಷ ಸಾ: ಪಾವನಗಂಗಾ ಕಾಲೋನಿ ರಾಜಾಪೂರ ಶಹಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ  ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು  ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೂಗುರೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಶರಣ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣಾ ಪಾಣಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ 5 ತೋಲೆ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.ನನ್ನ ಗಂಡನವರು ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋರಕಪಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅತ್ತೆಯಾದ ಪಾರ್ವತಿ ,ಮಾವ ಶಿವಣ್ಣನಾದಿನಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮಾ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೀನು  ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬರುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ,. ನೀನು ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತಾ ಬೈಯುವದುಹೊಡೆಯುವದು ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವನವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ಹಾಗೇ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವದು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು, ಇನ್ನೂ ವರದಕ್ಷಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎರಡು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ನಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ದಿನಾಂಕ 28-06-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಊರಾದ ಬುರಗಪಲ್ಲಿ  ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಸ್ ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನೇಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರು, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾಕೇ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದೀ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತಾ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:40/2013 ಕಲಂ 498(ಎ),323,504,506 355 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿಮತ್ತು 3 4 ಡಿ.ಪಿ ಎಕ್ಟ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:


ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ವಯಾ:20 ವರ್ಷ ಸಾ: ಸ್ಟೇಶನ ಏರಿಯಾ ತಾರಫೈಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ,ನನ್ನ ಮದುವೆಯು ದಿನಾಂಕ:01-07-2009 ರಂದು ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾದೌಂಡ ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆಯಾದ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದರ್ಮರಾಜ ಕಾಂಬಳೆ ನಾದಿನಿಯಾದ ಭಾರತಿ ಗಂಡ ಸುನೀಲ ಹೋಳಕರ ಮತ್ತು ಇವಳ ಮಗನಾದ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಸುನೀಲ ಹೋಳಕರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತ್ರಾಸು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ:18-04-2013 ರಂದು ನಸುಕಿನ ವೇಳೆ 4-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾರಫೈಲದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಶಿವಕುಮಾರ ಹಾಗೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ  ಇನ್ನೂ 2-3 ಜನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನೀನು ಹಣ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆ ಇದ್ದಿದಿಯಾ ಅಂತಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಎದ್ದು ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಬೀಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 39/2013 ಕಲಂ, 498 (ಎ), 323, 504, 506, ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-07-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-07-2013

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪Ài˯ÁSÁ£À vÀAzÉ ¯Á®SÁ£ï gÀhÄAV ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¯Áj £ÀA. J¦-29/nJ-9947 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è ©½AiÀÄ ¥ËqÀgÀ ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ UÀÄdgÁvÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ£Àß QèãÀgÀ£ÁzÀ ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ DdA¸Á§ £ÀAzÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁeÉÆüÁ EªÀ£ÉÆA¢UÉ gÁeÉÆüÁPÉÌ §AzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀÄ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ J£ï.ºÉZï-9 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ GªÀÄUÁðzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ J£ï.ºÉZï-9 ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ, ¸À¸ÁÛ¥ÉÆgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ ¯Áj £ÀA. JAºÉZï-12/J¥sï¹-4344 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ±ÉÃR vÀAzÉ SÁzÀgÀ ±ÉÃR, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ©üêÀÄ¥ÀÆgÀ, vÁ: D¼ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉà MªÉÄä¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß JqÀUÀqÉUÉ PÀZÁÑ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀÆå ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À ¸ÉÊrUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, EzÀjAzÁV ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ ¨sÁj gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÁ¤UÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ, JqÀUÁ® ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÆÃ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ  ºÀuÉAiÀÄ JgÀqÀÆ PÀqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj QèãÀgÀ£ÁzÀ ZÁAzÀ¥Á±Á EªÀ¤UÉ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ¸ÉÆAl¢AzÀ PɼÀV£À ¨sÁUÀ ¥ÀÆwð ºÀjzÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ, JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆAl¢AzÀ PɼÀUÀqɬÄAzÀ PÀrzÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁA¸À RAqÀUÀ¼ÀÄ a¢a¢AiÀiÁVzÀÄÝ, PÁ®ÄUÀ¼ÉgÀqÀÆ PÀrzÀÄ zÉúÀ¢AzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ gÀAUÁgÉrØ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: CtzÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÀAUÁgÉrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ CtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §gÀĪÀ §¹ìUÉ PÉÊ ªÀiÁr gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ¸ÀA. PÉJ-32/E-1255 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß §¸À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀÄÄ ¸ÀzÀj §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À mÉÊj£À°è ¹QÌ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ §®¨sÁUÀzÀ Q« PÀvÀÛj¹zÀÄÝ, §®¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®¨sÁUÀzÀ UÀ®èPÉÌ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀ ºÁUÉ PÁt¹zÀÄÝ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀܼÀzÀ®èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2013, PÀ®A 366, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ PÀĸÀgÀA¥À½î, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ QjAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¤²ÑvÁxÀð ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ CªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EvÀÄÛ, ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ fêÀ£ï EªÀ¼ÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï¤AzÀ §A¢zÀݼÀÄ, ¸ÀzÀå CªÀ¼ÀÄ K¼ÀÄ wAUÀ¼À UÀ©üÃðt EgÀÄvÁÛ¼É, CAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¤²ÑvÁxÀðªÁzÀ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 2330 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĤÃvÁ EPÉAiÀÄÄ ¸ÀAqÁ¸ïUÉ CAvÁ CªÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ©½AiÀÄ §tÚzÀ PÁgÀÄ ¤AwvÀÄÛ, ¸ÀzÀj PÁj£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 1 ¥ÀÄlÖgÁd ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤AwzÀÝ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqï M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ¥ÀÄlÖgÁd FvÀ£ÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ¼À PÉÊ »r¢PÉÆAqÀÄ PÁj£À°è ºÁQzÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ PÁj£À ¥ÀPÀÌzÀ°è DgÉÆævÀgÁzsÀ 2) ¸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ ¹gÉÆêÀÄt PÉA¥É£ÉÆÃgÀ, 3) PÀĪÀiÁgÀ @ PÀĪÉÄä PÀÄqÉÛ£ÉÆÃgÀ ºÁUÀÆ 4) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¥ÀÄlÖgÁeï¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀĤvÁUÉ JvÉÆÌAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ, §A¢zÀÄÝ £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÉÆÌw« CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀÄlÖgÁd FvÀ£ÀÄ ¸ÀĤvÁ EPÉUÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2013, PÀ®A 41(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-07-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.r. ¸À£À¢ ¹¦L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹-1751, gÀªÉÄñÀ ¹¦¹-1734, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹¦¹-1443, gÁªÀÄuÁÚ ¹¦¹-1112, ¸ÀAvÉÆõÀ ¹¦¹-1090 gÀªÀgÉ®ègÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ C¼ÀªÁ¬Ä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ ¨ÉÊPï ªÉÄÃPÁ¤PÀ UÁågÉÃd ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ CAUÀr ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd vÉÆgÀuÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ¤UÉ UÁågÉÃd M¼ÀUÀqÉ ªÀÄÄaÑnÖzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À zÁR¯Áw §UÉÎ PÀÆ®APÀıÀªÁV «ZÀj¸À®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ½UÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀAvÉ Dgï.¹ ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 1) »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ PÀjeÁä £ÀA. J¦-29/JªÀiï-5550, ZÉù £ÀA. 06r70¹00464, EAfãÀ £ÀA. ©6070JªÀiï©8335, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ, C.Q 80,000/- gÀÆ, 2) »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥sÁå±À£À ¥Àè¸ï £ÀA. J¦-09/©J¸ï-0175, ZÉù £ÀA. JªÀiï©J¯ïºÉZïJ10JJ¯ï8f, EAfãÀ £ÀA.             ºÉZïJ10E©8f¹16605, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ, C.Q 40,000/- gÀÆ, 3) »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ¥Àè¸ï £ÀA. J¦-16/©r-0248, ZÉù £ÀA. 07E16J¥sï32183, EAfãÀ £ÀA. 07E15E31913, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ, C.Q 35,000/- gÀÆ, 4) »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥sÁå±À£À ¥Àè¸ï £ÀA. J¦-11/J¹-1572, ZÉù £ÀA.  07J¥sï05¹29314, EAfãÀ £ÀA. 07n05JªÀiï28906, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ, C.Q 40,000/- gÀÆ, 5) »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸ÉÖãÀgÀ £ÀA. J¦-10/JPÀÆå-0917, ZÉù £ÀA. JªÀiïE4eɹ404ºÉZï88002647, EAfãÀ £ÀA. eɹ40E9007848, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ, C.Q 80,000/- gÀÆ, 6) »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥sÁå±À£À ¥Àè¸ï J¦-29/©¹-0219, ZÉù £ÀA. 07ºÉZï05¹33260, EAfãÀ £ÀA. 07405JªÀiï38469, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ C.Q 40,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 3,15,000/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæUÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02-07-2013 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/J-2171 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ¸Á: UÀAUÀ£À©ÃqÀ UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀ¼À¸ÀzÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À §¢UÉ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr, ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ°ÃªÀÄ vÀAzÉ ¸À°ÃªÀĸÁ§ ¸Á: ¥sÀ®PÀ£ÁªÀiÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ(J¦) EªÀgÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® ¦AræUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ E£ÉÆߧâ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2013, PÀ®A 279, 283, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-07-2013 gÀAzÀÄ DmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/4191 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf¹AUï vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¹AUï oÁPÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: gÀd¥ÀÆvÀ, ¸Á: ªÀÄÄQð, vÁ: OgÁzÀ (©), f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃjPÁëzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆë£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (ªÀiÁ¢UÀ), ¸Á: ±ÀªÀıÁ¥ÀÄgÀ ªÁr, vÁ: ¨sÁ°Ì, ¸ÀzÀå: ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl gÉÆÃqÀ £ÀÆgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ «gÀĪÀ JzÀÄj£À gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ºÁUÀÆ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¸ÀÆZÀ£É CxÀªÁ ¸À£ÉßAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/4458 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ PÉÆlÖ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vɯÉUÉ, ºÀuÉUÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄzsÀå ¨ÉgÀ½UÉ, JqÀPÁ°£À QgÀĨÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ JqÀQ« PÀmÁÖV ¨sÁj gÀPÁÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ, §®ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                         

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:02/07/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಂಬಾಳ ಐ.ಬಿ. ಹತ್ತಿರ ನಿಂಬಾಳ - ದುದ್ದನಿ ರೊಡಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಸೋಮನಾಥನು  ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ: MH:13 X:2480 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಶರಣಪ್ಪನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಕಾರ ನಂ: KA:22 N:4470 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ರಾವುತಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮದರಿ ಇತನ್ನೂ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಾಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಶರಣಪ್ಪನಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ ದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀಶೈಲ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಾ:ನಿಂಬಾಳ  ತಾ: ಆಳಂದ ರವರು  ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:56/2013 ಕಲಂ:279,337,338,304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂಗಡ187 ಐ.ಎಮ್.ವ್ಹಿ.ಆಕ್ಟ್.ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಧ್ಯಾರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ:

ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ನಾನು ಗೋಲ್ಡರೋಜ ಶಾಲೆ ಖಮರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯ (ಎ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆನೆ.  ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆಯ ಚತ್ತ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಹೊಂದಿ ಸೋಲಾಪೂರದಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಣಮುಖನಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಆಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲಾಗಿತ್ತು. ದಿನಾಂಕ:02/07/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಹೋಮವರ್ಕ ಮಾಡಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಮೆಂಟ ಹುಡುಗ ಮಾನಿಟರ ಆಗಿರುವ ಸಮೀರ ಹುಡುಗನ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂದಿ ನೋಟ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಅವನಿಂದ ನೋಟ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ರಿಜ್ವಾನ ಈತನು ಮೊದಲು ನಾನು ನೋಟಬುಕ್ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ನನಗೆ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ನಾನು ಅವನು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನೋಟಬುಕ್ ಬರೆಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಸರ್ ಆಗಿರುವ ಇಮ್ರಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಷಯದ ಹೇಳುವ ಟೀಚರ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಮೇರೆಕ್ಲಾಸ್ ಮೇ ಬಹುತ ಶಾಣಾ ಹೋಗಯಾ ಕ್ಯಾರೆ ತೆರೆಕೂ ತಮೀಜ ನಹಿ ಹೈ ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತಾ ನನಗೆ ಬೈದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತನಾಡದೇ ನಿಂತಾಗ ಮೇರೆಕೂ ಉಪ್ಪರಸೇ ಆರ್ಡರ್ಸ ಹೈ ತುಮಾರೆ ಜೈಸೆ ಗಲಾಟೆ ಕರನೆವಾಲೆ ಬಚ್ಚೊಕೂ ಮಾರನೆಕಾ ಇಜಾಜತ್ ಹೈ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅವರು ಹೊಡೆದ ಏಟಿಗೆ ನಾನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮೂರ್ಚೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆನೆ. ನಂತರ ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಸಾಯಂಕಾಲ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವದು ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಾಗ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಶೇಖಅಮೀರ ತಂದೆ ಶೇಖಶಬ್ಬೀರ ಅಹ್ಮದ ವಯ:13 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೋಲ್ಡ ರೋಜ ಶಾಲೆ ಖಮರ ಕಾಲೋನಿ ಸಾ: ಮಹ್ಮದ ರಫಿಕ್ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ ಖಮರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ನನಗೆ ಹೊಡೆದಿರುವ ಇಮ್ರಾನ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಡ ರೋಜ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:38/2013 ಕಲಂ.324,504, ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.