Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 27/08/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 27-08-2011


RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2011 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 25/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåºÀß 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠲æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «oÀ® ªÁUÁägÉ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-amÁÖ[PÉ] vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ «oÀ® vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÁUÁägÉ ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G-MPÀÄÌvÀ®£À ¸Á-amÁÖ[PÉ] UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©üêÀÄgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨sÁ« ºÀwÛgÀzÀ zÀqÀ¢AzÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ¼É ©zÀÝ ¤Ãj¤AzÀ d«ÄãÀÄ ºÀ¹AiÀiÁV ¸ÀzÀj «oÀ® EvÀ£ÀÄ PÁ®Ä DPÀ¹äPÀªÁV eÁj ¸ÀzÀj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 26/08/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ zÀvÁÛf ¥Ánî ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆAUÀ½ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 24/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁr ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä Hj£À ªÉAPÀlgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¨Á«¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 Cr CAvÀgÀzÀ ªÀgÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ºÉÆ®zÀ PÁ®Ä zÁjAiÀÄ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÉƧ¬Ä¯ï ¹PÀÌzÀÄÝ D ªÉƧ¬Ä®£ÀÄß ¸ËzÀUÀgÀ ClÖUÉð FvÀ£ÀzÉ EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ DvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÉÆ¸É ¥À®è« EªÀ½UÉ zÁjAiÀÄ°è UÁA¢ ZËPÀ ºÀwÛgÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 25/08/2011 gÀAzÀÄ ¨Á¯Áf FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ¹PÀÌ ªÉƧ¬Ä¯ï vÀ£Àß CtÚzÀ£É EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ ¨Á¯Áf FvÀ£ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ ªÉAPÀlgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁrzÀÝ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè ¢£ÁAPÀ: 26/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAlmÉUÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Á¯Áf FvÀ£À ±ÀªÀ ¤Ãj£À°è vÉîÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÉÆÃr UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ d£ÀjUÉ w½¹zÁUÀ ¨Á¯Áf ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Á¯ÁfAiÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¤Ãj¤AzÀ ªÉÄîPÉÌ vÉUÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¨Á¯Áf FvÀ£À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ »AzÀPÉÌ ªÀiÁr JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖzÀÄÝ £ÉÆÃr DvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è, AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©¸Ár PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©¸ÁrzÀÄÝ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ PÉøÀgÀ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ ¨Á¯Áf EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ D «µÀAiÀÄ PÉøÀgÀ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ËzÁUÀgÀ FvÀ¤UÉ ºÉýzÀÝjAzÀ ¨Á¯ÁfAiÀÄ ¸Á«£À §UÉÎ DvÀ£À ºÉAqÀw PÉøÀgÀ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀ£À£ÁzÀ ¸ËzÁUÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÉ JA ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/08/2011 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è §AzÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ §AzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀjUÉ ¥Àj²°¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üÃPÀ C° vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£À C° gÀlPÀ®PÀgï ¸Á// ªÀÄÆgÁ¤ ªÉƺÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ £ÁåµÀ£À¯ï SÁ¸ÀV §¸ï £ÀA PÉ.J 32/ ©-1733 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ°è vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀĽvÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) PÉÃgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §¸À ZÁ®PÀ §¸ï Cwà ªÉÃUÀ ºÁV ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɬĹ §¸Àì ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¯ï ¥sÀgÁPÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ §¸Àì ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/08/2011 gÀAzÀÄ 20:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw CAd£Á EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ gÉÆÃr£À°è «zÁå²æà ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ f.J£ï.r PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38JZï5764 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀgÁªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £Àqɹ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ EªÀjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¯Áè vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¨Á¬ÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÉ rQÌ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-08-2011 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¹AzÉ ¸Á: ±ÉA¨É½î gÀªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25-08-2011 gÀAzÀÄ ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀ £ÀªÀÄÆägÀ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÉñÀªÀÄÄR EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UËgÀªÀiÁä E§âgÀÆ PÀÆr zÀ£ÀUÀ½UÉ ºÀÄ®Äè ªÀiÁr vÀ¯Á MAzÀÄ ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UËgÀªÀiÁä ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀgÀÄwÛzÀÝ ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉAiÀÄ°è ºÁªÀÅ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÁªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À §® ¨sÀÄdPÉÌ PÀaÑgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ªÉÆzÀ®Ä SÁ¸ÀV aQvÉì ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0745 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/08/2011 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA-9 ªÉÄÃ¯É fÃvÀÄ zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï- 06. J.PÀÆå- 328 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ wgÀÄV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸Àì £ÀA JA.ºÉZï. 20 ©.J¯ï- 0834 §¸Àì £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj »A¨sÁUÀPÉÌ §AzÀÄ rQÌAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀjAzÀ §¸Àì£À°è EzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ±ÉÃR ºÀ¸À£À EªÀjUÉ §¹ì£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ ¨sÁUÀ §rzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ 125/2011 PÀ®A 279, 338 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 20/08/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀªÉÄÃ¯É ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è M§â C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀUÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ D ºÀÄqÀUÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®§¢AiÀÄ UÀmÁ¬ÄUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1100 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 125/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉgÉUÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/8/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0635 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀiÁ£ÀågÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 338 L¦¹ §zÀ¯ÁV 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄí C¼ÀªÀr¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À DzÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 45 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ J¸ï.¹. NtÂAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ.26/08/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ¹.¹.gÉÆÃqï PÁAQæÃmï PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà£ÀÄ EvÀgÉà 4 d£ÀgÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà §AzÀÄ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ AiÀiÁªÀ£ÀªÀ£ÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è JAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀwïÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ EvÀgÉà 4 d£ÀgÉÆqÀUÀÆr ¦ügÁå¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà£À JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ M¢ÝzÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.±ÉÃRgÀ¥ÀàgÀÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÆqï ±Éqï ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ¸ÀIJîªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄ°èPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÉë¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ eÁÕ£À«ÄvÀæ ¸Á-P˼ÀÆgÀÄ vÁ.f-AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 16-08-09 gÀAzÀÄ ¤²ÑxÁðvÀªÁVzÀÄÝ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¸ÀIJîªÀÄä FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 100000=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ RZÀÄð ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÉ ¸ÀzÀj zÉë¥ÀÄvÀæ FvÀ£ÀÄ dÆ£ï 2009 £Éà wAUÀ¼À°è ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¸ÀIJîªÀÄä¼ÀÄ zÉë¥ÀÄvÀæ¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤²ÑxÁðvÀPÉÌ RZÀÄð ªÀiÁrzÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ ¥sÉÆãï£À°èAiÉÄà ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà ¢: 25-08-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ CªÀ£ÀÄ ¸ÀIJîªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ J¯É ¸ÀÆ¼É E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ºÀt PÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀIJîªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.08.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, 45 ªÀµÀð, ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26-08-11 gÀAzÀÄ G¥À PÁ®ÄªÉUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ §Æ¢ªÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è G¥À PÁ®ÄªÉ 36/6 gÀ 5 £Éà vÀÆ©¤AzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®ÄªÉUÉ §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¦£À f.ZËzÀj vÀAzÉ «ÃgÀgÁdÄ f. gÀªÀÄtAiÀÄå vÀAzÉ zÉÆgÀ§AiÀÄå @ ¸ÀħâgÁAiÀiï ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀA ºÁQ PɼÀ ¨sÁUÀzÀ gÉÊvÀjUÉ ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉ »r¢zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀ EAf¤AiÀÄgï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÁªÀÅ ¤ÃgÀÄ ºÀj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ºÁQzÉݪÉ. ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EAf¤AiÀÄgï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ªÀ: 45 °AUÁAiÀÄvÀ FPÉUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ vÉÆÃj¹zÀÄÝ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°¯Áè ¢£ÁAPÀ:-25-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 ¦,JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÀªÀÄä½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §A¢zÀÄÝ D ¨ÁzÉÃAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÉä£À UÀĽUÉ £ÀÄAV agÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢ÝzÀÄÝ DUÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è D¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À DzÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 45 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ J¸ï.¹. NtÂAiÀÄ° ¢£ÁAPÀ.26/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉÉ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÉ®¸À £ÀqɹzÀÄÝ DUÀ ¸ÀAUÀ¥Àà£ÀÄ PÉ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÝjAzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà¤UÉ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ eÁåw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ ¸À°PÉAiÀÄ PÁ«¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ eÁåw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, ¤ÃªÀÅ HgÀ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄCAvÁ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À wrUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ AiÀıÀªÀAÀvÀ vÀAzÉ DzÉ¥Àà UÀÄqÀÄzÀÆgÀ, °AUÁAiÀÄvÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ ºÁUÀÆ R¨ÉÓAiÀÄ°ègÀĪÀ 2 JPÀgÉ 11-1/2 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è vÀ£ÀUÉ CqÉ-vÀqÉ DUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ vÀqÉ DeÉÕ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, CrªÉ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà eÁ: ªÀiÁzÀgï, ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀé eÁ: ªÀiÁzÀgï, £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼À eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ eÁ: ªÀiÁzÀgï, £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀĵÀ×V eÁ: ªÀiÁzÀgï, ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀUÀgÀ£Á¼À eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà eÁ: £ÁAiÀÄP, CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, w¥ÀàªÀÄä UÀAqÀ CrªÉ¥Àà eÁ: ªÀiÁzÀgï, VqÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà eÁ: ªÀiÁzÀgï, wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà eÁ: ªÀiÁzÀgï, £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà eÁ: ªÀiÁzÀgï, ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ VqÀØ¥Àà eÁ: ªÀiÁzÀgï, ªÀÄÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄä¥Àà eÁ: ªÀiÁzÀgï, ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà eÁ: ªÀiÁzÀgï, UÁå£ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà eÁ: ªÀiÁzÀgï J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¸ÀzÀj À d«Ää£À R¨ÉÓAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÉqÀ®gï ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆ® ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrzÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ AiÀıÀªÀAvÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2011 gÀAzÀÄ 104 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 22400/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :

1) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2011 PÀ®A. 504, 506, 109 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹ /J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989:.

¢£ÁAPÀ 26.08.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÄÊ®¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀ½îPÉÃj eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¨ÉüÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 22-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉUÉ ¨ÉüÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è PËëgÀªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÉÃAzÀÄ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ EªÀgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆzÁUÀ C°èzÀÝ ¤AUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ EªÀj§âgÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ°è ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁqÉÆ ¥ÀzÀÝw E¯Áè ºÁUÉãÁzÀgÀÆ PËëgÀ ªÀiÁr¸ÉÆà ¨ÉÃPÉÌ£Àß wAr EzÀæ HgÁUÀ zÉÆqÀØ UËqÀ EzÁÝ£À DvÀ£Éà ªÀÄÄzÉÃUËqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ £Éræ C°è wêÀiÁð£À DPÉÊw C¯Éèà DUÀ°Ã ºÉƯÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ©ÃgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ J£ÀzÀÆ ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ£Á ªÉÄʯÁå ¤ªÀÄäzÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ¨Á¼Á wAr DUÉÊw PËëgÁ ªÀiÁqÀ¨ÁqÁåjÃ¯É MAzÁìj DUÉà ºÉÆUÀ°Ã DUÀ ªÉÄʯɥÀà£ÀÄ ©gÀ¥Àà¤UÉ PËëgÀ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ ºÉÆmɯïUÉ ºÉÆÃUÉÆÃzÀÄ £ÁªÀÅ PÉüÉÆà £ÁåAiÀÄ ºÉÆmÉ®ÆÎ ºÉÆVÛë CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¥ÀÅ£Àí ©ÃgÀ¥Àà ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Á ¤ªÀÄä¥ÀàUÀ ºÀÄnÖzÁæzÀæ M¼ÀUÉ ºÉÆÃPÀæ¯Éà ¤ªÀÄä vÀÄAqÀvÀÄAqÁV PÀrzÀÄ ºÁQÛë E°èUÉà ªÀÄÄV¢¯Áè ªÀÄÄAzÉÊw ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Á £ÀªÀÄUÁå ªÀÄÄzÉÃUËqÀæ ºÉüÁågÁ ¯Éà ©üêÀiÁ D ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À£Áß ¸ÀÄlÄÖ ¨ÁgÀ¯Éà DUÀ ¤Ã£ÀÄ eÁw PÀÄgÀĨÁ £À£Àß D¹Û ºÉÆÃUÀ°Ã £Á£ÀÄ ¤£Àß eÉÊ°¤AzÀ ©r¹PÉÆAqÀÄ §wðä ºÉzÀgÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ JAzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà PÀĪÀÄÄäPÀÄÌ ¤Ãr ªÀÄÄzÉÃUËqÀæ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ¥Àà ºÉÆÃmɯ PÀqÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ gÁªÀÄtÚ ²ÃUÀ£À½î, ªÉAPÀ¥Àà UÉÆA¢ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ D ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆÃmɯïUÉ §AzÀæ ¸ÀÄqÁ ZÁºÁ GUÀÄÎwë, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉwë ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÉåÃPÀ eÁUÉà EzÉà PÀÄAzÀgÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢ÝzÀÝgÉà ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀgÀÄ. ¥ÀÅ£Àí ©ÃgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¤ÃªÉãÀÄ ºÉÃzÀgÀ ¨Áåræ ªÀÄ£ÁåUÀ zÉÆqÀØ ªÀÄZÀÄÑ EnÖä ºÉÆl¯ÉÎ §AzÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrzÁæ £À£ÀUÉ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁræ §AzÀ ªÀÄaѤAzÀ vÀÄAqÀ vÀÄAqÁV PÉÆZÁÑQà ©rÛä F ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Áß CAvÁ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 37/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ¸Á: ºÀ¼ÀªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà, 40 ªÀµÀð ¸Á: ºÀtªÁ¼À FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢: 26-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀtªÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è JA. ²æäªÁ¸À ¸Á: ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è PÀ¼É vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁj ºÁªÀÅ DvÀ£À §®UÁ® »A§qÀPÉÌ PÀaÑzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß aQvÉìUÁV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¸ÀAeÉ 5:45 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಯು.ಡಿ.,ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಚೌಡಶೆಟ್ಟಿ ಸಾ: ಅವರಾದ (ಬಿ) ತಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಮನುಷ್ಯ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 55, ಎತ್ತರ 5,6 ಇಂಚ ಸಾದಾಗಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಕೋಲು ಮುಖ, ಉದ್ದ ಮೂಗು ಬಡಕಲು ಶರೀರ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ದಾಡಿ ಹಾಗು ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೂದಲು, ಒಂದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಶರ್ಟ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪೈಜಾಮ್ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಿಒಮೊ ಅಂತಾ ಇಂಗ್ಲೀಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲಿಯೆ ಆತನಿಗೆ ಇದ್ದ ಅಸ್ತಮಾ ಕಾಯಿಲೆಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೂ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ ಮಲಗಿದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.