Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, April 8, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 06.04.2013 gÀAzÀÄ 5.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á: ºÀĸÉãÀ£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ PÁ¬Ä¥À¯Éè CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÉÆÃlUÁjPÉAiÀÄ E¯ÁPÉJAiÀÄ PÀA¥ËAqï UÉÆqÉUÉ ºÉÆA¢zÀ ¥ÀÄl ¥Ávï ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÉ CAvÁ d£ÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è M§â CAzÁdÄ 45-50 ªÀµÀðzÀ ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀªÀÅ EzÀÄÝ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À« §¸ï ¤¯ÁÝt §¸ÀªÀ ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄvÀÄÛ ±ÀnÖ ªÉÊ£ïì ±Á¥ï PÀqÉUÉ ©PÉë ¨ÉÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀªÀÅ ¸ÀºÀ ©PÉë ¨ÉÃqÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.¢£Á®Æ ¸ÀzÀj ªÉÊ£ïì ±Á¦£À°è PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ.DzÀgÉ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉýgÀ°¯Áè ¥ÀÄmï ¥Ávï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É UÀqÀØ©nÖzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ°è 4 EAa £ÀµÀÄÖ PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä ¸ÀzÀÈqÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ zÀ¥ÀàªÁzÀ GzÀÝ ªÀÄÆUÀÄ ¸ÁzÀÄUÀ¥ÀÄà §tÚ EzÀÄÝ FvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ vÀÄA§Ä vÉÆý£À dĨÁâ MAzÀÄ ©½zÉÆÃvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÉA¥ÀÄ CAUÀªÀ¸ÀÛç EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ:07.04.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 05/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-¢£ÁAPÀ 08.04.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 1015 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ZÉPï ¥ÉƸïÖ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÁÌjàAiÉÆà PÁgï £ÀA. PÉJ36-JA-7226 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt 50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «ZÁj¸À¯ÁV ºÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ , DgÉÆævÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAr oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2013 PÀ®A: 171 (ºÉZï)L.¦.¹ &102 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .

¢£ÁAPÀ 08.04.2013 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L. ¥ÀƪÀð ªÀ®AiÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ZÉPï ¥ÉƸïÖ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄtÚ ¸Á: eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß E£ÉÆßêÁ PÁgï £ÀA. PÉJ36-JA-9538 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,75,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «ZÁj¸À¯ÁV ºÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAr oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2013 PÀ®A: 171 (ºÉZï)L.¦.¹ &102 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ºÀt d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:07.04.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ L.© ºÀwÛgÀ ±ÁAvÀ£ÀUËqÀ eÁVgÀzÁgÀ eÉ.r.AiÀÄÄ f¯ÁèzsÀåPÀëgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ CªÀgÀÄ vÀ£Àß lªÉÃgÁ ªÁºÀ£À £ÀA:36 /JªÀiï 3329 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀƪÀð ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¥ÀPÀëzÀ ¨ÁªÀÅl ºÀaÑ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.F§UÉÎ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/13 PÀ®A 171(ºÉZï), 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:08-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) jeÁé£ï vÀAzÉ ±À¦üG¯Áè 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ²ªÁf£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2) J¸ï.C§ÄÝ¯ï ¨Áj vÀAzÉ ¥ÀÆgÀĸÁ¨ï ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ²ªÁf£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 3) ªÀĺÀäzï gÀ¦üà vÀAzÉ ªÀĺÀäzï CfÃeï 36 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ²ªÁf£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA PÉJ 03 r 1875 £ÉÃzÀÝgÀ°è 5 ®PÀëöå 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÁgÀ¤°è ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ CzÀ°è 5 ®PÀëöå 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt EzÀÄÝ F ºÀtªÀ£ÀÄß «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå AiÀiÁªÀzÉÆà ¥ÀPÀëzÀ C¨ÁåyðAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀ ºÁQ¹PÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ºÀAZÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ PÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAr ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2013 PÀ®A. 171 (ºÉZï) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 102 ¹.Cgï.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

¢£ÁAPÀ:07-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ L.© ºÀwÛgÀ eÉ.r.AiÀÄÄ f¯ÁèzsÀåPÀë£ÁzÀ ±ÁAvÀUËqÀ eÁVÃgÀzÁgï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß lªÉÃgÁ ªÁºÀ£À £ÀA.36/JªÀiï-9328 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀƪÀð ¥ÀgÀªÁ£ÀUÉ E®èzÉ ¥ÀPÀëzÀ ¨ÁªÀÅl ºÀaÑ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2013 PÀ®A: 171 (ºÉZï) , 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ: 07.04.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: DvÀÆÌgÀÄFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁqÀ°UÀ¼ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CªÀÄvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ºÁUÀÆ ¹§âªÀÄ¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1) 180 JA.J¯ï JA.¹ gÀªÀiï 40 ¥ÉÆÃZÀUÀ¼ÀÄ  gÀÆ 2469.6/- 2) 90 JA.J¯ï JA.¹ gÀªÀiï 8 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ gÀÆ 302.96/-  »ÃUÉ MlÄÖ 2772.56/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðªÀÄzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2013 PÀ®A: 32.34 PÀ.E. PÀAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:07-04-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ ¸Á: ZÀAzÀæ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ £Àqɹ 3 °Ãlgï PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q.gÀÆ:370/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï Special Police Station, Lottery & Excise Raichur §AzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/13 U/s. 273, 284 IPC & 32, 34 KE Act.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ªÀiÁ»w:-


¢£ÁAPÀ: 08-04-2013 gÀAzÀÄ 02-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-37-J-2841 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÁ: PÀĵÀÖV. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉJ-37-J-2841 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 7 ªÉÄʯï PÁåA¦£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÁUÉ¥Àà, ZÀªÁít, 25 ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: 7 ªÉÄʯï PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà FPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁgÀ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ±ÁAvÀªÀÄä¼À JqÀUÉÊ, ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ PÀmÁÖVzÀÄÝ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ±ÁAvÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2013 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¦AiÀiÁð¢ü CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ G: lAlA ZÁ®PÀ ¸Á: G¥Àà¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ vÀ£Àß lAlA ªÁºÀ£ÀzÀ ¨ÁrUÉ ºÀt 400 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÉýzÀÝjAzÀ ) ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ FgÀ¥Àà 2) r¸Éïï G¥À¼É¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ FgÀ¥Àà3) ¸ÀtÚ UÀAmÉAiÀÄå @ FgÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà J¯ÁègÀÆ PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á: G¥Àà¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-04-13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄAzÉUɯÁè PÉüÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÆVUÉ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2013 PÀ®A. 341,504,323, gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 07-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÁ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁ¸À« £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÀgÁeï£À ¨ÉÆA©£À CqÉØ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ F ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå ±ÉnÖ vÀAzÉ VÃgÀAiÀÄå ±ÉnÖ , 42 ªÀµÀð, eÁ: ªÉʱÀågÀÄ G: QgÁt CAUÀr ¸Á; ªÁ¸À« £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À QgÁt PÀnÖUÉAiÀÄ PÀ¥Án£À°è DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvÀÛ ±Ámï ¸ÀPÀÆålð¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀ¥Án£À°èzÀÝ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 90,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ªÀiË£ÉñÀ£À ºÉÆÃmÉ¯ï ±Éqï ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁeï ±Á¨Ázï §AqÉ ¸ÀÄnzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ , fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. J¥sï.J £ÀA. 02/2013 CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 8 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 49 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ 4 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.04.2013 gÀAzÀÄ 125 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 30,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.