Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 31, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-08-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31-08-2019

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2019, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-08-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà RAqÁ¼É ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ gÀªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ®°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀįÉè¥Áà AiÀÄgÀAqÀV ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À ¸ÉÆAiÀiÁ ¨É¼ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ DPÉUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆr¹ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀ®§ÄVðUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀ ºÀwÛgÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ®°vÁ¨Á¬Ä EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 94/2019, ಕಲಂ. 279, 304() L.¦.¹ ಜೊತೆ 177 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 30-08-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀದೆವಿ ಗಂಡ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಬೆಳ್ಳೆ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ,  ಸಾ: ಮನ್ನಳ್ಳಿ, ತಾ: ಆಳಂದ ರವರ ತಂಗಿಯ ಗಂಡ ಸಂಗಮೇಶ, ತಂಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಗೂ ಮಗು ಗಣೇಶ ವಯ: 2 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-56/ಎಚ್-1798 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಅಮೃತ ಕುಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಮಂಠಾಳಕ್ಕೆ ರಾ.ಹೇ ನಂ. 65 ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಾಗ ರಾ.ಹೇ ನಂ. 65 ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಆರೋಪಿ ಸಂಗಮೇಶ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹತ್ತೆ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಮಂಠಾಳ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮಲೆ ಬ್ರೆಕ್ ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಗಂತಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲಿಂದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾಳೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಇವಳಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಗಮೇಶ ಇತನು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ವೈದ್ಯರು  ಜ್ಯೋತಿ ಇಕೆಯು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 159/2019, PÀ®A. 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-08-2019 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀéj UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ mÉAUÀ¸Á¯É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ »AzÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦æAiÀiÁAPÁ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹zÁÞgÀÆqsÀ ªÀÄoÀ ªÀÄA¢gÀPÉÌ zÀ±Àð£ÀPÉAzÀÄ §AzÀÄ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹zÁÞgÉÆÃqÀ ªÀÄoÀ zÁégÀzÀ §½ E§âgÀÄ §AzÁUÀ CAzÁdÄ 1800 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ C°è AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ CªÀgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ PÀĽzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ½£À°ègÀĪÀ ZÀAzÀæÀgÀ ªÀÄÄT WÀAn£À §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ MlÄÖ 28 UÁæA. C.Q 1,00,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÉÆÃgÀ¼À°èzÀÝ ZÉÊ£ï J¼ÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, D ªÀåQÛUÀ½UÉ £Á£ÀÄ £ÀÄrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 158/2019, PÀ®A. 447, 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 25 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 15-04-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಹ್ಮದ ಗೌಸೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಬಿಲಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ ರವರ ಅಂಗಡಿಯಾದ ಲಕ್ಕಿ ಟ್ರೆಡರ್ಸ ಚಿದ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಯುಮ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಹೆದ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಮೂಸಾ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಜಹೀರಾಬಾದ ಇತನು ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜೊತೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ರಿವಾಲ್ವರ ತೋರಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 30-08-2019 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 82/2019, ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ :-
AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖzÀ ¦üAiÀiÁ𢠢åÀPÀ gÉrØ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÉrØ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ¤uÁð zÉÆqÀØ¥Àà£À 2 JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 27-08-2019 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 28-08-2019 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À°è MAzÀÄ w½ PÉA¥ÀÄ §tÚ G¼ÀîzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ UÁqsÀ PÉA¥ÀÄ §tÚ G¼ÀîzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ, 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 75,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®å G¼ÀîzÁÝVgÀÄvÀÛªÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀ۰ãÀ J¯Áè UÁæªÀÄUÀ¼À°è ºÉÆÃV JvÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 30-08-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 68/2019, PÀ®A. 143, 147, 323, 498(J), 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠸À«vÁ UÀAqÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ¯ËAqÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀÄuÉ, ¸ÀzÀå ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀjUÉ ¥ÀÆuÉ £ÀUÀgÀzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¯ËAqÉ ¸Á: ±ÀAPÀgÀ £ÀUÀgÀ ¸Á¬Ä¨Á¨Á mÉA¥À® ºÀwÛgÀ PÉñÀªÀ £ÀUÀgÀ ¥ÀÆuÉ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 12-06-2011 gÀAzÀÄ CªÀgÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ DAiÀÄð ¸ÀªÀiÁd ¥sÀAPÀë£À ºÁ®£À°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ ºÁUÀÄ ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 ªÀµÀð UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ ZÀ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 ªÀµÀðPÉÌ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ, UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ FUÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢yu vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ FUÀ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ UÀAqÀ ¹ÃvÀ® UÀAqÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ¯ËAqÉ ¸Á: PÉñÀªÀ £ÀUÀgÀ ¥ÀÄuÉ EPÉAiÀÄ eÉÆvÉ 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 13-08-2019 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¯ËAqÉ (UÀAqÀ), 2) PÀªÀÄ® UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¯ËAqÉ (CvÉÛ), 3) «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¯ËAqÉ (¨sÁªÀ), 4) DgÀw UÀAqÀ «£ÉÆÃzÀ ¯ËAqÉ (¨sÁUÀ£À ºÉAqÀw), 5) ¹ÃvÀ® UÀAqÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ¯ËAqÉ (UÀAqÀ£À 2£Éà ºÉAqÀw), 6) Q±À£À vÀAzÉ eÉÊgÁªÀÄ PÁA¨Éî (¹ÃvÀ® EPÉAiÀÄ vÀAzÉ), 7) ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ Q±À£À PÁA¨Éî (¹ÃvÀ® EPÉAiÀÄ vÁ¬Ä) ºÁUÀÆ 8) PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ Q±À£À PÁA¨Éî (¹ÃvÀ® EPÉAiÀÄ CtÚ) ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ J®ègÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É  PÉøï KPÉ ªÀiÁr¢ CAvÀ UÀAqÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÉaÑ£À ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨Á E®è CAzÀgÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ, DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ §qÀªÀjzÁÝgÉ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 30-08-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 149/2019, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 30-08-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೋನಲ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಕಾಂಬಳೆ ವಯ: 34 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ. ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ಚರ್ಚ ರೋಡ ಉದಗೀರ ರವರು ತನ್ನ ಭಾಗಾದಿ ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಸುಧಾಕರ ಕಾಂಬಳೆ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯದವರಾದ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಗಾಯಕವಾಡ ಸಾ: ಲೋನಿ ಮತ್ತು ಉದಗಿರದ ಜೈಪ್ರಕಾಶ  ನಗರದ ಶ್ರಿಪತಿ ತಂದೆ ರಾಮರಾವ ಗರೋಡಕರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಭಾಲ್ಕಿ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದಾಭಾದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ರೋಡಿನ ಬದಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಆದಿತ್ಯ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತಾನು ಕೂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದನು, ಸದರಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಂಬುಲೇನ್ಸಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಭಾಲ್ಕಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದಾಗ ವೈಧರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಗಣೇಶನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನಿಗೆ ಕೂಡಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನ ಹೆಸರು ಹಾವಗ್ಯಾಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೆಲ್ಲಾಳೆ ಸಾ: ತೀನ ದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Friday, August 30, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-08-2019 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-08-2019

¹.E.J£ï PÉæöÊA ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 25/2019, PÀ®A. 419, 420, L¦¹ & 66(¹), 66(r) Ln PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 30-01-2019 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 0930 UÀAmɬÄAzÀ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ CAiÀiÁd vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÀäzÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ C¥ÀjavÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉåUÀ¼ÁzÀ 1) 917026793104, 2) 919145026306 £ÉÃzÀªÀÅUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀA. 8867199604 £ÉÃzÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr PÉ©¹ (PÉÆ£ï §£ÉÃUÁ PÀgÉÆÃqÉÆ¥Àw)AiÀÄ 3 jAzÀ 4 ¸Á«gÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è 10 ªÀÄA¢UÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¤ÃªÀÅ M§âjzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ 25 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¯Álj UÉ¢ÝgÀÄwÛj CAvÁ ºÉý UÉzÀÝ ¯Álj £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉƨÉÊ°£À ªÁlì¥ïUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ¤ÃªÀÅ F Lr©L CPËAmï £ÀA. 0719104000182393 £ÉÃzÀPÉÌ 15,100/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀPÀët ©ÃzÀgÀ eÉÊ® ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ Lr©L ¨ÁåAQ£À J.n.JA.UÉ ºÉÆÃV ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJãÀzÀ°è 15,100/- ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB 5 ¤«ÄµÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ PÀgÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ¯Álj ºÀt 25 ®PÀë qÁ®gÀ£À°èzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß gÀÆ¥Á¬ÄUÉ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä 25000/- gÀÆ. ºÀt Lr©L CPËAl £ÀA. 1011104000191241 £ÉÃzÀPÉÌ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CzÉà Lr©L ¨ÁåAQ£À JA.n.JA.UÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ªÀåQÛ ºÉýzÀ CPËAlUÉ 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä CzÉà L.r.©.L. ¨ÁåAQ£À J.n.JA zÀ°ègÀĪÀ ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJ£ÀzÀ°è dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 15-20 ¤«ÄµÀUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯É CzÉà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ PÀgÉ ªÀiÁr E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¤ªÀÄUÉ ¯Álj ºÀwÛzÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ J¯Áè PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄV¢zÀÄÝ ¤ªÀÄUÉ ¯Álj UÉzÀÝ §UÉÎ ZÉPï PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä £À£ÀUÉ K£ÁzÀgÀÆ RĶ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ JµÀÄÖ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ 10,20,30 ¸Á«gÀ PÉÆlÖgÀÄvÁÛgÉ, ¤ªÀÄUÉ JµÁÖUÀÄvÉÛ CµÀÄÖ PÉÆr CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ,  DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 10 ¸Á«gÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É AiÀiÁªÀ CPËAmïUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ J¸ï©L CPËAmï £ÀA. 7939954888 £ÉÃzÀÝPÉÌ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÀ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 1 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ©ÃzÀgÀ£À G¸Áä£À UÀAd J¸ï©L ¨ÁåAQ£À J.n.JAzÀ°ègÀĪÀ ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJãÀzÀ°è D ªÀåQÛ ºÉýzÀ CPËAlUÉ 9800/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ CAzÁdÄ 1530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ PÀgÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄäzÀÄ G½vÁAiÀÄ (¸ÉëAUï) SÁvÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¤ªÀÄä SÁvÉUÉ ¯Álj ºÀt 25 ®PÀë gÀÆ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤ÃªÀÅ ZÁ°Û (PÀgÉAmï) SÁvÉ vÉgÉAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ, CzÀPÁÌV ¤ÃªÀÅ CzÀð vÁ¹UÁV ZÁ°Û SÁvÉ vÉgÉAiÀÄ®Ä 18,000/- CxÀªÁ fªÀªÀiÁ£À ZÁ°Û SÁvÉ vÉgÉAiÀÄ®Ä 26,000/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ J¸ï.©.L. ¨ÁåAPÀ SÁvÉ £ÀA. 38031185325UÉ PÀnÖj CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÉ 25 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¤ªÀÄUÉ ¹UÀÄvÀÛªÉ CAvÀ w½¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ZÁ°Û SÁvÉ vÉgÉAiÀÄ°¯Áè, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ PÀgÉ ªÀiÁr PÉ©¹AiÀÄ 25 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÉÆvÀÛzÀ ¯Álj UɢݢÝj CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý ªÉÆøÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ MlÄÖ 49,900/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¨ÁåAPÀ CPËAl SÁvÉUÀ½UÉ dªÀiÁ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ®¥ÀmÁ¬Ä¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29-08-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¹.E.J£ï PÉæöÊA ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 26/2019, PÀ®A. 419, 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 66(r) L.n PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05-11-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ, ¸ÀzÀå: ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ²PÀëPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀȵÀÚ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ fªÉÄÃ¯ï ¢AzÀ ªÀÄUÀ£À ªÉÆèÉÊ°UÉ MAzÀÄ ¸ÀAzÉñÀ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¸Á® ¤ÃqÀĪÀÅzÁV £ÀªÀÄÆ¢¹zÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ°ègÀĪÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 9107178384 £ÉÃzÀPÉÌ PÀȵÀÚ PÀgÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÀAzÀgÉ £ÀªÀÄäzÀÄ ¥ÀvÀAd° ¥ÉæöʪÉÃmï ¥sÉÊ£Á£Àì DVzÉ EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÁªÀÅ SÁ¸ÀV ¯ÉÆãÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, CzÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ £ÉÆAzÀuÉ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉý ¥ÀAeÁ§ £Áå±À£À¯ï ¨ÁåAPÀ SÁvÉ ¸ÀA. 1826000100654867 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤ÃrzÁUÀ PÀȵÀÚ EvÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ £ÀA© ¢£ÁAPÀ 09-11-2018 gÀAzÀÄ 5000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁQzÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB CVæªÉÄÃAmï ZÁdð¸ï JAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-11-2018 gÀAzÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr AiÀÄƤAiÀÄ£ï ¨ÁåAPÀ D¥sï EArAiÀiÁ ¨ÁåAQ£À SÁvÉ ¸ÀA. 452202010084149 £ÉÃzÀÄÝ ¤Ãr F SÁvÉUÉ ºÀt ºÁPÀ®Ä w½¹zÀPÉÌ MAzÀÄ ¸À® 20,000/- gÀÆ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 15-11-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀAeÁ§ £Áå±À£À¯ï ¨ÁåAPÀ SÁvÉ ¸ÀA. 1826000100654867 £ÉÃzÀÝPÉÌ MAzÀÄ ¸À® 25,000/- gÀÆ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸À® 15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä  ºÁQgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ AiÀÄƤAiÀÄ£ï ¨ÁåAPÀ D¥sï EArAiÀiÁ ¨ÁåAQ£À SÁvÉ ¸ÀA. 452202010084149 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ 17-12-2018 gÀAzÀÄ 20,000/- gÀÆ., ªÀÄvÀÄÛ 5000/- gÀÆ., ¢£ÁAPÀ 27-12-2018 gÀAzÀÄ 10,500/- gÀÆ., ¢£ÁAPÀ 29-12-2018 gÀAzÀÄ 5000/- gÀÆ., ¢£ÁAPÀ 02-01-2019 gÀAzÀÄ 25000/- gÀÆ., ¢£ÁAPÀ 04-01-2019 gÀAzÀÄ 9000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 10,000/- gÀÆ., ¢£ÁAPÀ 07-01-2019 gÀAzÀÄ 11,000/- gÀÆ., ¢£ÁAPÀ 10-01-2019 gÀAzÀÄ 25,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 16-01-2019 gÀAzÀÄ 25,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 2,10,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁQgÀÄvÁÛ£É, DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà PÀgÉ ªÀiÁr ºÀt ºÁPÀ®Ä w½¸ÀÄwÛzÀÄÝ DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸Á® ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è ¸Á®zÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÀgÉ E£ÀßµÀÄÖ ºÀt ºÁPÀ®Ä ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ £ÀªÀÄäzÀÄÝ ¥ÀvÀAd° ¥ÉæöʪÉÃmï ¥sÉÊ£Á£Àì DVzÉ EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÁªÀÅ SÁ¸ÀV ¯ÉÆãÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý ªÉÆøÀ¢AzÀ MlÄÖ 2,10,500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¨ÁåAPÀ CPËAl SÁvÉUÀ½UÉ ªÉÆøÀ¢AzÀ dªÀiÁ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÀAa¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29-08-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 122/2019, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2019 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmɬÄAzÀ 1730 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉƼÁgÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸Á¬Ä PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ £ÁUÀtÚ JqÉØ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ, f¯Áè: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ »ÃgÉÆ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¸ï-1867, ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.©.qÀ§Äè.J¥sï.ºÉZï.ºÉZï.15653, EAf£ï £ÀA. ºÉZï.J.10.E.qÀ§Äè.J¥sï.ºÉZï.ºÉZï.0872, ªÀiÁqÀ¯ï 2015, §tÚ: PÀ¥ÀÄà §tÚ. C.Q 35,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29-08-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 81/2019, PÀ®A. 3 & 4 CªÀ±ÀåPÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼À (E.¹) PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 29-08-2019 ರಂದು ಪಿಎಸಐ ರವಿಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮನ್ನಾಎಖೆಳ್ಳಿ ಬೈಪಾಸ ಹತ್ತಿರ ರಾ.ಹೆ ನಂ. 65 ರೋಡಿನ ಗುಲಷನ್ ಧಾಬಾ ಹತ್ತಿರ ಲಾರಿ ನಂ. ಜಿಜೆ-36/ಟಿ-8928 ನಿಂತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಶಯ ಬಂದು ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಸದರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಲೋಡ ಇದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಲಾರಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶಿಲಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ನೀಲಮ್ಮಾ ಗಾಯಕವಾಡ ತಹಸೀಲ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೊತೆ ವಿಶಾಲ ಬನಸೋಡೆ ಆಹಾರ ಶಿರೆಸ್ತಿದಾರರು ಮನ್ನಾಎಖೆಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ, ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಚೀಲಗಳು ವಾಹನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸದರಿ ಅಕ್ಕಿ ಪಿ.ಡಿ.ಎಸ ಅಕ್ಕಿ ಆಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ತೂಕದ ಯಂತ್ರದಿಂದ ತೂಕ ಮಾಡಲು 50 ಕೆಜಿಯ ಒಟ್ಟು 252 ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ  ಒಟ್ಟು 126 ಕ್ವಿಂಟಾಲ ಅಕ್ಕಿ ಇದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿತರಾದ ಮೇರಾಮನ ತಂದೆ ಬಿಜಾಲಭಾಯಿ ವಯ: 29 ವರ್ಷ ಕೊಯಾತ್ತರ, ಸಾ: ಬಾವಲಾವದರ, ತಾ: ಕುತಿಲಾನ, ಜಿ: ಪೊರಬಂದರ (ಗುಜಾರಾತ)ಮತ್ತು ಅವಲಾಭಾಯಿ ತಂದೆ ಗಯ್ಯಾಭಾಯಿ ವಯ: 22 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಲಾಂಬಾ, ತಾ: ಕಲ್ಯಾಣಪುರ, ಜಿ: ದ್ವಾರಕ(ಗುಜರಾತ)ಇತನನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಲೋಡಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಿರಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ  ಸದರಿಯವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಂಜಸವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಇರದ ಕಾರಣ ಲಾರಿ ನಂ. ಜಿ.ಜೆ-36/ಟಿ-8928 ಅ.ಕಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 126 ಕ್ವಿಂಟಾಲ ತೂಕ ವುಳ್ಳ 252 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಬಿದ ಚಿಲ ಅಕ್ಕಿಯ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 3,56,580/- ರೂ ನೇದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 101/2019, PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1) (Dgï) (J¸ï), 3(2) (5J) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 29-08-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£Áf vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃd£À°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, PÁ¯ÉÃd£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À PÁè¸À£À°è «£ÉÆÃzÀ qÉÆuÉ EvÀ£ÀÄ PÁè¸À £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä gÀ« EvÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CA¢zÀÝPÉÌ PÁè¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CzÉà PÁ¯ÉÃd£À°è ¹¤AiÀÄgÀ «zÁåyð DzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÀ¼ÉA§ÆgÉ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ «£ÉÆÃzÀ qÉÆuÉ gÀªÀgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ FUÀ CªÀgÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°èzÁÝgÉ JAzÀÄ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è «£ÉÆzÀ qÉÆuÉ D£ÀAzÀ ºÀ¼ÉA§ÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ EvÀ£À CuÁÚ gÀ« EzÀÄÝ CªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀÄ£ÀB dUÀ¼ÀªÁV gÀ« EvÀ£ÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É C°èAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 29-08-2019 gÀAzÀÄ C¤Ã® ¤ªÀÄÆð¼É EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr K£À dUÀ¼À DVzÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr §UÉ ºÀj¸ÉÆt JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §¸Àì r¥ÉÆà ºÀwÛgÀ PÀgÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èUÉ ºÉÆzÁUÀ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ C¤Ã® ¤ªÀÄÆð¼É, C¤Ã® ºÉÃqÉ, D£ÀAzÀ qÉÆuÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ zsÀ£ÀUÀgÀ C®èzÉ E£ÀÄß 10-15 d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ CªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J ®ªÀiÁt ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü gÀ« ºÀ¼ÉA§ÆgÉ EvÀ¤UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄwÛ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CAV »rzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä MªÉÄä¯É »rzÀÄ J¼ÉzÁr J®ègÀÆ ºÉÆqɬÄj OgÁzÀ£À°è ºÉZÁÑVzÉ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ J®ègÀÆ vÀªÀÄä PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ß£À°è JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ ºÀuÉUÉ gÉÆÃqÀ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £Á£ÀÄ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ UÀÄA¥ÀĪÀgÉzÀÄ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ vÀªÀÄä PÁ®ÄUÀ½AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ C¯Éè EzÀÝ ¸À¯ÁªÀŢݣÀ, ¥Àæ«Ãt, ¸ÀĤî EA¢gÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ zÉñÀªÀÄÄR vÁAqÁ, ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆr ©r¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.