Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 29, 2012

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 27-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ°è ¥ÀæºÁèzï UÀÄr vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÁZÁgï UÀÄr 43 ªÀµÀð, ªÀQî ªÀÈwÛ, ¸Á: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤°è¹zÀÝ SILVER COLOUR HERO HONDA SPLENDOR M/C NO KA 36 Q 2407 CHESSI NO.06C16C06469 ENGINE NO.06C15M07721 C.Q.gÀÆ.30,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀæºÁèzï UÀÄr vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÁZÁgï UÀÄr 43 ªÀµÀð, ªÀQî ªÀÈwÛ, ¸Á: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 28.01.2012 gÀAzÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.18/12 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.


¢£ÁAPÀ: 28.01.2012 gÀAzÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzï CºÀäzï vÀAzÉ ¸ÀåAiÀÄzï CºÀäzï ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA; PÉ.J. 36 J 980 £ÉÃzÀÝgÀ°è D®ÆUÀqÉØ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ®âUÁð¢AzÀ gÁwæ ºÉÆgÀlÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ¢£ÁAPÀ: 29.01.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀÄw gÉÊ¸ï «ÄÃ¯ï ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÉÎ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ¸ÀºÁ dRAUÉÆArzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2012 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2012 gÀAzÀÄ 68 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,500/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-01-2012


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 143, 147, 498(J), 302, 304(©) eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ªÉÆúÀ£À ±ÁºÀUÀAd ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: a¢æ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±É¯Áé gÁt ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð EªÀ½UÉ gÁªÀÄ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ DgÉÆæ ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ¨sÉÆÃdAUÀgÁªÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ®UÀßzÀ°è MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ 50,000=00 gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ°è E£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ¥Àæ«Ãt, CvÉÛ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä, ªÀiÁªÀ ¨sÉÆÃdAUÀgÁªÀ, £Á¢¤AiÀÄgÁzÀ 1) ¦æÃAiÀiÁ, 2) ¥sÀAPÁd, 3) ¥ÉæêÀiÁ, ªÉÄÊzÀÄ£À gÁdÄ EªÀgÉ®ÆègÀÄ PÀÆr E£ÀÄß 50,000=00 gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ vÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ¢£ÁAPÀ: 27-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «ÄãÁQë UÀAqÀ ±ÀgÀt§¸À¥Áà ZÀAqÀæPÉ ¸Á: L£ÉÆý, vÁ: aAZÉÆý, ¸ÀzÀå: ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ZÀAqÀæPÉ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ²PÀëPÀ, ¸Á: L£ÉÆý, vÁ: aAZÉÆý, ¸ÀzÀå: Gd¼ÀA§ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ M§â£Éà ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÀ®±ÉmÉÖ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ JPÀA¨Á ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¹zÁæªÀÄ¥Áà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ £ÉʯÁ£ï ªÉÊj¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄPÀPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2012 PÀ®A 287, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¨ÉuÉÚ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: DAiÀĸÀ¥ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ VæãÀ £ÉÃZÀÆgÀ PÀA¥À¤UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀĪÀjUÉ vÀÀ£Àß PÀvÀðªÀå EzÀÄÝ EvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÆß E§âgÀÄ UÀÄdgÁvÀzÀªÀgÀÄ EAd¤AiÀÄgÀgÁzÀ vÀªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãw£À E§âgÀÄ ªÉÄÃPÁ¤PÀ PÉ®¸À PÀA¥À¤AiÀÄ°è ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAzÁdÄ gÁwæ 2030 UÀAlUÉ jAiÀÄPÀÖgÀ ªÀIJãÀ MªÀÄä¯É §¸ÀÖ CV CzÀjAzÀ ¨ÉAQ ºÀjzÀÄ E§âgÀÄ EAd¤AiÀÄgÁzÀ vÀªÀ£À ºÁUÀÆ ¤w£À ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¨ÉAQ¬ÄAzÀ vÀªÀ£À EvÀ£À PÉÊ PÁ®Ä JzÉ, ºÉÆmÉÖ ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤w£À EvÀ¤UÉ PÀÆqÁ PÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀj AiÀÄAvÀæzÀ PÀAmÉ£ÀgÀ ªÀIJãÀ §®PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ¸ÀzÀj ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ vÀªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤w£À ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ 1) ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÀwÛ ©ÃzÀgÀ, 2) ªÀĺÀäzÀ £À¹gÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ d»gÉÆâݣÀ, 3) ±ËPÀvÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ M¼ÀV¤AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ C°è CdĨÁdÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj PÀA¥À¤AiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ ªÀIJãÀ mÉA¥ÀgÉÃZÀgÀ ºÉZÁÑzÁUÀ C°è ¨É°è£À ªÀåªÀ¸ÀÜ EnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAQ Cj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¥sÉÊAiÀÄgÀ mÉAqÀgÀ EnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè EªÀgÀ ¤µÀ̼Àf¬ÄAzÀ¯É F WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2012 PÀ®A 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÁd²æà UÀAqÀ £Áå£ÉñÀégÀ ¨ÉÆgÁ¼É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÀUÁÎ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ªÉƯÉAiÀÄ ºÁ®Ä PÀÄr¸ÀÄwÛzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÉÄÃ¯É JzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÊ »rzÀÄ dVÎ ªÉÆ¯É »rzÀ£ÀÄ, »UÉÃPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ dUÀÄΪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ agÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ CvÉÛ ªÀÄÄ¢æPÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ, DgÉÆæAiÀÄÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉÆøÀÌgÀ F «µÀAiÀÄ ¨ÉÃgÉ d£ÀjUÉ ºÉüÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27/01/2012 gÀAzÀÄ CvÉÛAiÀiÁzÀ ªÀÄÄ¢æPÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ DgÉÆæAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ feÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚ£ÁzÀ «oÀ×® FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤£Àß ªÀÄUÀ UÉÆëAzÀ £À£Àß ¸ÉÆ¸É gÁd²æà EªÀ¼À ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÁÝ£É CªÀ¤UÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉý ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ §A¢gÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÉÆëAzÀ, CªÀ£À vÁ¬Ä fÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, CªÀ£À ºÉAqÀw C¤vÁ UÀAqÀ UÉÆëAzÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ UÉÆëAzÀ£À ªÉÄÃ¯É ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß UÀAqÀ KPÉ DgÉÆÃ¥À ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É CmÁæ¹Ãn PÉÃ¸ï ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 27/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¸ÀAVvÁ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¸ÀAUÉÆüÀVPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀ§, ¸Á: ±ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¦gÀ¥Áà ªÀÄgÀ¥À½î, 2) £ÀgÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ªÀÄgÀ¥Àà½î E§âgÀÄ ¸Á: ±ÀPÀÌgÀUÀAªÁr EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ PÀÄ°UÉ §gÀzÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀ UÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ°UÉ, ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀAqÀÄ UÀnÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2012 PÀ®A 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/01/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀ°A¥Á±Àå vÀAzÉ ¥sÀjÃzÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 2) ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¸ÀAUÉÆüÀVPÀgÀ, 3) ¸ÀAVvÁ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¸ÀAUÉÆüÀVPÀgÀ J®ègÀÄ ¸Á: ±ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¦gÀ¥Áà ªÀÄgÀ¥À½î ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀ§, ¸Á: ±ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr EvÀ¤UÉ PÉÆqÀAVUÀ¼ÀÄ KPÉ? £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è Nr¹¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw gÀhÄgÀ¦ ¸Á : ElUÁ EvÀ£ÀÄ ¹®Ä¨É PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÀ®UÉ£ÉÆgÀ ¸Á: ElUÁ EvÀ¤UÉ K£ÀÄ? w£ÀÄßw¢Ý zÀ¥ÁàUÀÄw¢Ý CAvÀ CA¢zÀ ªÀiÁwUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ, CgÀÄt vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ w£ÀÄßwÛ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀPÉÊ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2012 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà gÀlPÀ¯ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-16/J-5719 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀÄÄ®V ¸Á: ºÀÄqÀÄV, EvÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 27/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è ºÀ½îSÉÃqÀ (©) C«ÄgÁ¨ÁzÀ°è «£Àìgï AiÀÄÄ.J¸À «¹Ì 1100 ¥ÉÃn ¯ÉÆqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀzÀUÀ f¯ÉèUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV gÁwæ G½zÀÄPÉÆAqÀÄ £À¸ÀQ£À eÁªÀ UÀzÀUÀ f¯ÉèUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ eÉÆÃgÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ ¢£ÁAPÀ 28/01/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¯ÁjUÉ ¨ÉæÃPÀ ºÁQ ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁr Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¯Áj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, DzÀgÉ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¯ÉÆqÀ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಮರೇಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಸಾ: ರಾಜವಾಳ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 26/01/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಗುರಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಂಗಪ್ಪ ಸೂಗುರ, ಶರಣಪ್ಪ , ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಇವರಿಗೆ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ ಹಣ ಕೋಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆದು ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿರುತ್ತಾರೆ . ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನೂಕ್ಕಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 14/2012 ಕಲಂ 323, 324, 354, 355, 504, 506, ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 3 (1) (10) ಎಸ್.ಸಿ. ಎಸ್..ಟಿ ಪಿ. ಎ. ಅಕ್ಟ 1989 ನೇದ್ದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ
:ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನಾಟಿಕಾರ ಸಾ ಎಸ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:27-01-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಕಾಶಿನಾಥ ಮಡಕಿ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಕೂಗಿದಾಗ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಲು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದರು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣ ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಗಂಡನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ತಲೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ಮೆಲೆ ಹೊಡೆ ಮಡಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:28/2012 ಕಲಂ 504, 323, 341, 354, 506, ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ