Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, October 8, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-10-2009

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 16/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 07/10/2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ£ÁzÀ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀ 18 ¸Á zsÀ£ÀÆßgÁ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt f ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ r¥ÉÆèêÀiÁ ªÉÆÃzÀ®£É ªÀµÀðzÀ «zÁåyðAiÀiÁVzÀÄÝ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀnÖtzÀ°è ºÀ¼É ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è w£ÀzÀÄPÁ£À UÀ°èAiÀÄ°è wªÁj EªÀgÀ ¨ÁrUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è CAV¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀÛ£À CtÚ£ÁzÀ ¦ügÁå¢vÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀPÉÌ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ E¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ °TÃvÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ B 07/10/09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÀAzÀgÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Á¥À£À £ÀUÀgÀ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ UÉÆvÁÛV ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÀÆj¤AzÀ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ DPÀæªÀĪÁV ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ ºÀt PÉÆqÀzÉ d£ÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÁAiÀÄ§Ä ¹AzsÉ ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð eÁ B ªÀqÀØgÀ G B PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á B ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 1) JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ® CzÀgÀ°è MAzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæ ªÀiÁåPÀë E£ÉÆßAzÀÄ M¤qÁ ªÉƨÉÊ® 2) 4 ªÀÄlPÁ aÃn 3) £ÀUÀzÀÄ 920=00 gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 19/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 01/10/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¸À°ªÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄqÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ: 24 ¸Á: ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÉÆÖà MqÉzÀÄ (¹rzÀÄ) ¸À°ªÀiÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¢£ÁAPÀ: 07/10/2009 ¹°ªÀiÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄÄ CªÀjUÉ E£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §UÀzÀ® xÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0330 UÀAmÉUÉ ¸À°ªÀiÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼Éî CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 07/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄ𢠸À«vÁ UÀAqÀ §æ¸À¥Àw eÉÆÃUÀzÀ£ÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ¸Á: QlÖ EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀiÁPÉðl ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ gÁdPÀªÀÄ® ºÉÆl® ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ fÃvÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA> JAºÉZï-24 JA-368 ¸Á: eÉÆVªÁr EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ M¼À ¥ÉlÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/09 PÀ®A 86, 87 PÀ£ÁðlPÀ CgÀtå PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 11/08/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ ¦üAiÀiÁðzÀÄ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ¸Á: ¤AUÀ¥Àà PÉÆgÉ ¸Á: AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 74 gÀ°èzÀÝ 35 ²æÃUÀAzsÀzÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß C.Q. 45000 £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ ¸ÀzÀj PÀ¼À«£À° ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ OgÁzÀ, ¸ÀĨÁµÀ JPÀA¨Á, AiÀÄ®è¥Àà PÉƼÀÄîgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/09 PÀ®A 504, 324, 341, 498(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 07/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀë«Ä ¨Á¬Ä UÀAqÀ Q±À£À ¸ÀÆAiÀÄð ªÁ«Äì ¸Á: ºÀļÀA§ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆ° ªÀiÁr ¢£À ¤vÀåzÀ G¥À fêÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ Q±À£À vÀAzÉ ²ªÁf ¸ÀÆAiÀÄð ªÀA² ¸Á: ºÀÄd¼ÀA§ EªÀ£ÀÄ ¢£À ¤vÀå ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zsÀå»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀPÉÌ NªÀð£À ¸ÁªÀÅ,:

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À°è ¸ÀÄjzÀ zsÁgÀPÁgÀ ªÀļÉUÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ dqÉ¥Àà EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ vÉƬÄÝzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:07.10.2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÁ½©mÁÖUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ PÀĹzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽwÛzÀÝ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ dqÉ¥Àà 65 ªÀµÀð, EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ºÀÄ°UÉ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ AiÀÄĪÀPÀ£À ¸ÁªÀÅ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆ®ègÀºÀnÖ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀPÀgï 25 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.10.2009 gÀAzÀÄ 0630 jAzÀ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ UÉÆ®ègÀºÀnÖAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¥ÀA¥ï¸Émï ¨Á«AiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, AiÀÄĪÀPÀ£ÉÆêÀð «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ©üêÀÄgÁd PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄgÀæ¥Àà 20 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ AiÀiÁPÀƧ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ CtÚ vÀ£Àß ¥Àwß-ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¨ÉÃgÉ ªÁ¹¸ÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.10.2009 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.10.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ K¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, 3 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:07.10.2009 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀäzï CwÃPï vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgï ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ zÉÆqÀØ CAiÀÄå¥Àà ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ºÀwÛgÀ vÀVΣÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïE½¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀA¥ÀtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:07.10.2009 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ®aѨÁ§Ä ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ºÀwÛgÀ vÀVΣÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïE½¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥ÀÄvÀæ ²æãÁxÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄlPÁ dÆeÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 410/- gÀÆ: d¦Û :

²æà ºÉZï.©. ¸ÀtÚªÀĤ ¦J¸ïL eÁ®ºÀ½î oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.10.2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÁZÀ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ (©.UÀuÉÃPÀ¯ï) UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà gÁoÉÆÃqï 24 ªÀµÀð, ¸Á: ªÁZÀ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ (©.UÀuÉÃPÀ¯ï) EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 410/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ zÉêÁå ¸Á: ©.UÀuÉÃPÀ¯ï EªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁaÃn PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 07-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ »gÉÆà ¥ÀÄPï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25/PÀÆå-4022 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ¢|| ZÀAzÀæ¥Àà PÀÄgÀħgï EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ J.¦.JªÀiï.¹. gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ CAzÀgÉ §¤ßÃVqÀzÀ PÁåA¥ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ ¦. PÀ£Àߣï vÀAzÉ ¥ÁAr vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. n.J£ï-47/J¸ï-1967 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ¢|| ZÀAzÀæ¥Àà PÀÄgÀħgï EªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CªÀ¼À ªÀÄÄR ªÀÄvÀÄÛ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À JqÀ UÁ°AiÀÄÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀ¯É ¸ÀA¥ÀÆtð MqÉzÀÄ dfÓzÀAvÁV ªÀiÁA¸À RAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ, ¨sÁj gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.