Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, December 20, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹೂವಪ್ಪಾ ಸಾಲೆಗಾಂವ ಉ|| ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾ|| ಬೀಮನಗರ ಆಳಂದ ರವರು ನಾನು ಆಳಂದ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂತಾ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆನೆ, ನನ್ನಂತೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಚೂಚಕೋಟಿ ಬಸವರಾಜ ಜಂಗಲೆಮಾರುತಿ ಉಕರಂಡೆ ,ಮೋತಿರಾಮ ಸಗಾಟೆ ಹಾಗು ಇತರರು ಕೂಡಿ ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪೌರ ಸಬೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಸಾ ಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:19/12/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00  ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ಕಸಾ ಗೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಗರಿ ಗಲ್ಲಿ ಆಳಂದದಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸುವಾಗ ಮೈನೋದ್ದಿನ್ ಸಗ್ರಿ ಹಾಗು ಅವನ ಮಗ ಅಹ್ಮದ ಇವರು ಬಂದವರೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದು, ಯ್ಯಾಕೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 254/2012 ಕಲಂ 323, 504 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ  ಮತ್ತು 3 (1) (10) ಎಸ.ಸಿ/ ಎಸಟಿ ಆಕ್ಟ 1989 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶಾಂತಕುಮಾರ ತಂದೆ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಹೆರುಂಡಿ ಸಾ: ಕೊಂಡೇದ ಗಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಟವೇರಾ ವಾಹನ ಟೆಂಪರವರಿ ರಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ ನಂ.ಕೆಎ-25-ಸಿ-7572 ನೇದ್ದನ್ನು ದಿನಾಂಕ_20/10/2012 ರಂದು ಬೆಲ್ಲದ ಎಂಟರಪ್ರೈಜೆಸ್‌ ಶೋ ರೂಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ  ಖರೀದಿಸಿದ್ದುಇನ್ನು ಆರ್‌.ಟಿ.ಒ ದಿಂದ ಪರ್ಮಿಂಟ ರಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ.  ಸದರಿ ವಾಹನದ ಮೆಂಟೇನೆನ್ಸ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ ಸಲುವಾಗಿ ಭದ್ರಿನಾರಾಯಣ ರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆನೆ. ದಿನಾಂಕ:20/12/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ  ಭದ್ರಿ ನಾರಾಯಣ  ತಂದೆ ದಿ:ಜೀವನರಾವ ಮುಜುಮದಾರ ಸಾ:ಎನ್‌.ಜಿ.ಒ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಟವೇರಾ ವಾಹನ (ಟೆಂಪರವರಿ ರಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ) ನಂ. ಕೆಎ-25-ಸಿ-7572 ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. . MA6ABCJ5CCH007819,  ಇಂಜನ ನಂ. 3IM156671 ಅ:ಕಿ: 8,42,623/- ರೂಪಾಯಿ ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಸುಕಿನ ಜಾವ  4-00 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಗ್ಲಾಸ ಒಡೆದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:117/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæ

              ¢£ÁAPÀ.10-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀtÚ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ 50ªÀµÀð, ±ÉlÖgï ªÁå¥ÀgÀ, ¸Á.¨ÉÃUÀA¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ//ZÉÊvÁæ 18 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÆ lÆåµÀ£ÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ §gÀzÀ PÁgÀt DvÀ£ÀÄ  lÆåµÀ£À ºÉüÀÄwÛzÀÝ°èUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV lÆåµÀ£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§¢PÀgÉ®èjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «ZÁj¸À¯ÁV J°ègÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À   ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/12 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ. CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉJ¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              C£ÀߥÀÆtð @ ºÀA¥ÀªÀÄä vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ: 17ªÀ, eÁ: ªÀqÀØgï, G: PÀÆ° , ¸Á:zÀ£ÀUÁgïªÁr ªÀÄ¹Ì . vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà eÁ: PÀÄgÀÄ»£À±ÉlÖgÀÄ , ªÀAiÀÄ: 24ªÀ, G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀAvɧeÁgï ªÀÄ¹Ì , vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 02 wAUÀ¼ÀÄ »AzÉ ªÀĹÌAiÀÄ°è C£ÀߥÀÆtð FPÉUÉ  PÀgÉzÀÄ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀÄ DrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ªÀÄgÁåzÉ vÉUÉAiÀĨÉÃqÀ CAvÁ CPÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV EgÀ®Ä ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 11-12-2012 gÀAzÀÄ «gÀÄ¥ÀtÚ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß  gÀ«Ä¹ PÀĵÀÖVAiÀÄ°èzÀÝ zÉÆqÀØ¥Àà£À£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹ §gÉÆÃuÁ CAvÁ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÄ ¸ÁAiÉÆÃuÁ CAvÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À CVß±ÁªÀÄPÀ PÀZÉÃj JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ£ÀÄ HgÀ°è d£À ¸ÉÃgÀĪÀ¢®è CAvÁ CAzÀÄ CPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÉAiÀÄ  ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀV¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¸Á¬Ä ªÀÄÄAqÉ CAvÁ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ zËdð£Àå ªÉ¸ÀVzÀÄÝ CzÉ  CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.281/2012 PÀ®A: 504 , 307 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3(1) ,(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                    ©üêÀÄtÚ @ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ UÀÄqÀØzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀAiÀÄ:25,G:PÀÆ°PÉ®¸À,eÁw: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ªÀÄAzÀPÀ¯ï vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ¤UÉ aPÀ̪À¤gÀĪÁV¤AzÀ®Æ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ EzÀÄÝ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÉ E¢ÝzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 16.12.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrgÀĪÀ ¦gÁ墠  ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 31/2012 PÀ®AB 174 ¹.Dgï. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ²æà «gÉñÀ »gÉêÀÄoÀ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 37 ªÀµÀð ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ²æà ¨sÀæºÀägÁA¨sÀ ¥ÀwÛ£À ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁj ¤. ¸ÁB ªÀĹ̠ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ²æà ¨sÀæºÀägÁA¨sÀ ¥ÀwÛ£À ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁj ¤ £À°è ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ PÉ®¸ÀPÁÌV »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36/Dgï-8599 C.Q.gÀÆ.25,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß MzÀV¹zÀÄÝ zÉÊ£ÀA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 01/11/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀ¥ËAr£À°è ¤°è¹ ¢B 02/11/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, DvÀ£ÀÄ À E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀPÁr, ¸ÉßûvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¹UÀ¢zÀÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/12. PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛ gÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  20.12.2012 gÀAzÀÄ  83 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  18,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.  

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-12-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-12-2012


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2012, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-12-2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ zÀÄUÉð, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹.ºÉÆðAiÀÄ, ¸Á: gÁeÉÆüÁ EªÀgÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät zÀÄUÉð, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-17/9186 £ÉÃzÀgÀ°è PÀ©â£À ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ CqÁØ wrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¯ÁjAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ MªÉÄä¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÖÃjAUï ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 292/2012, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAvÁæªÀÄ PÀÄAZÉ, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹(zÀ°vÀ), ¸Á: PÀªÀÄoÁt, EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ NAPÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAvÁæªÀÄ PÀÄAZÉ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ©ÃzÀjUÉ ºÉÆV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ JgÀ ¥sÉÆøïð CAvÁ §gÉ¢zÀÝ ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.   PÉJ-38/J¯ï-6568 gÀ »A§¢ PÀÆvÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À eÉÆÃvÉ ºÉÆzÁUÀ ©ÃzÀgÀ-PÀªÀÄoÁt gÉÆÃr£À°è ¥sÉæAqÀì zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ NAPÁgÀ FvÀ£À vɯÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ NAPÁgÀ EªÀgÀ vÉ¯É MqÉzÀÄ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, WÀl£É §½PÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/2012, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä E£ÉƪÁ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-51/JªÀiï.J-1744 £ÉÃzÀgÀ°è PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¢°¥À vÀAzÉ zÀvÁÛwæ ¥ÀÆeÁj ¸Á: UÀÄ®§UÁð, ªÀiÁPÉÃðnAUï ªÀiÁå£ÉÃdgï §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà ªÉÆ¢ ¸Á: UÀÄ®§UÁð ºÁUÀÆ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄÄPÀÄAzÀ vÀAzÉ ªÀÄÄPÉñÀ eÉƲ ¸Á: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀzÀj E£ÉƪÁ PÁj£À°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À°ègÀĪÀ PÀA¥À¤UÉ §AzÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ°èAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄÄPÀÄAzÀ vÀAzÉ ªÀÄÄPÉñÀ eÉƲ ¸Á: UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÀħĮUÀÄAr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß ¸ÉÊqï ©lÄÖ gÉÆÃr£À §®PÉÌ ºÉÆV JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ C¦à UÀÄqïì DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/3187 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ®Ä qÁåªÉÄÃeï DVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨É¤ß£À JqÀ¨sÁUÀzÀ ¥sÀPÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæ ªÀÄÄPÀÄAzÀ EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, »A¢£À ¹n£À°è PÀĽvÀ §¸ÀªÀgÁd ªÉÆ¢ EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, »A¢£À ¹n£À°è PÀĽvÀ E£ÉÆߧ⠢°¥À ¥ÀÆeÁj EªÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è PÁj£À ¨ÁV® vÉgÉzÀÄ PÁj¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ ©zÁÝUÀ PÁgÀÄ ªÉÄ°¤AzÀ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2012, PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÀÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ PÀªÀįÁPÀgÀ ªÀªÀiÁð ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ¨Á宺À½î UÁæªÀÄ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð EªÀjUÉ 2004 gÀ°è PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ JA§ÄªÀªÀjUÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, dUÀzÉëUÉ 2 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀºÀ EgÀÄvÀÛªÉ, »ÃVgÀĪÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ CqÉ¥Áà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ªÀiÁªÀ 2) CqÉ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, CvÉÛ 3) ¥ÁgÀªÀÄä UÀAqÉ CqÉ¥Áà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ dUÀzÉëUÉ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è, ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ, dUÀzÉëAiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 19-12-2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀUÀqÀzÀ PɼÀUÉ PÀnÖUÉ zÀAlPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2012, 295, 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄÆwðUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁgÉÆà QrUÉrUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸ÀªÀwxÀð¥Áà ¨sÀƱÉnÖ CzsÀåPÀëgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄÆwð ¥ÀAZÀ PÀ«Än ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-12-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆj£À Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.